Mana Madride

09 Decembris 2019 Ceļošanas laiks: no 21 Jūlija 2019 ieslēgts 28 Jūlija 2019
Reputācija: +31.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Madride nav apskalota jū rā un nav celta pie cienī gas upes, tač u ar tik daudziem skaistiem parkiem tā radī s izredzes daudzā m pasaules galvaspilsē tā m.

Retiro parkā (Parque del Retiro) tika uzcelts elegants stikla paviljons (arhitekts Rikardo Velaskess Bosko faktiski kopē ja savu darbu no Londonas Kristā la pils, kas nodega 1936.  gadā ). Industriā lā stila paviljons, kas apvienots ar gleznainu dī ķ i, grotu ar mā kslī go ū denskritumu un melnajiem gulbjiem, rada pasakainu ainavu, kas Madridei ir ļ oti neparasta. Sā kotnē ji pils tika iecerē ta kā izstā ž u centrs, un tagad tā tiek izmantota tam paš am mē rķ im - modernā s mā kslas un augu ekspozī cijā m

Madrides lielā kā ballī š u vieta ir Fuencarral Street, kas stiepjas no Gran Via ziemeļ iem uz Bilbao metro staciju, kur koncentrē jas topoš ie dizaineri un jaunieš u klubi

El Rastro krā mu tirgus pastā v kopš.15.  gadsimta, un 2000.  gadā tam tika pieš ķ irts kultū ras mantojuma statuss. Labā k no rī ta apbraukt pilsē tas centrā esoš o milzu krā mu tirgu, lai lī dz pusdienlaikam pā rceltos uz gleznainajiem vietē jiem bā riem.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums