Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Alanja

Tūristu stāsti par Alanja pievienot stāstu
Labas brīvdienas
Mī ļ ais diennakts laiks visiem! Sā kumā š ī viesnī ca tika izvē lē ta tā pē c, ka tā atradā s pirmajā rindā un cena mums bija piemē rota, kā arī tā pē c, ka 2019.
 •  2 nedēļas atpakaļ
May Home Resort
Viesnī ca mums bija pazī stama jau iepriekš . Atpū ta ar draugu. Iekā rtojā s ā tri, iedeva ģ imenes istabu, liela, plaš a. Bez jebkā dā m piemaksā m.
 •  Šodien
Viesnīca, kurā atgriezties
Kopā atpū tā mies septembrī , samta sezonā . Ū dens +29, tī ras smiltis, klusa osta. Viesnī ca ir moderna, viss ir lieliskā stā voklī , sakopta teritorija un vienkā rš i viss ir ļ oti skaisti.
 •  1 nedēļa atpakaļ
briesmīga viesnīca
Es dzī voju š ajā viesnī cā kopš.08. 09.22 lī dz 15.09. 22. Ieradā mies kopā ar bē rnu aptuveni 13-00, ļ oti noguruš i, smagi kustamies.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Viesnīca ir sūdīga, es neiesaku pat ienaidniekam
Istabā s ir nepiecieš ams remonts, tā s nemazgā , gultas veļ u un dvieļ us nemaina, kamē r nepaņ em no ratiņ iem, pat grī das mazgā pats.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Laba viesnīca
Lieliska viesnī ca jebkurai atpū tai - enerģ iskiem vai relaksē još iem, ģ imenes vai romantiskiem pā riem. Labs neuzbā zī gs serviss.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Es neiesaku
Ja viņ i man teiktu, ka es Turcijā varu nomirt badā , es tam neticē tu. Gadu gaitā esmu dzī vojis daudzā s viesnī cā s Turcijā , tač u neko tā du savā mū ž ā nebiju redzē jis.
 •  3 dienas atpakaļ
Salīdzinoši nav slikti
Š o viesnī cu 2022.  gada septembrī uz 12 dienā m apmeklē ja ģ imene (7 personas). Viesnī ca nav slikta. Budž ets pieci (ir ko salī dzinā t)!
 •  2 nedēļas atpakaļ
Ļoti vāja viesnīca
Uzturoties š ajā viesnī cā , es mainī ju trī s istabas. Vienā no logiem bija sprauga, aizmigt š osejas tuvuma dē ļ nevarē ja, spilvens bija š ausmī gi ar kaut ko aizņ emts.
 •  3 nedēļas atpakaļ
viesnīca neatbilst 4 *, tas ir 2-3; pludmale ir akmeņiem nāvējoša;
Ī sumā: - viesnī ca neatbilst 4 *, tas ir 2-3; - skaitļ i ir problemā tiski; - akmeņ iem nā vē još a pludmale; - ē diens 3 no 5; - ar jautā jumiem reģ istratū rā labā k sazinā ties ar Gaļ inu Sī kā k...
 •  3 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Alanja