Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Alanja

Tūristu stāsti par Alanja pievienot stāstu
Laba budžeta viesnīca
Viesnī cā atpū tā mies pirms nedē ļ as - tā kā braucā m ar karsto biļ eti par smieklī gu cenu, tad shikardos nenoskaņ ojā mies.
 •  Aizvakar
Jauka viesnīca
Atpū ta ar bē rniem, viss patika, tī ra, mā jī ga viesnī ca, teritorija maza, bet kompakta un viss blakus. Viņ i ā tri ievā cā s bez papildu maksā m.
 •  6 dienas atpakaļ
Viesnīca, kurā vēlaties atgriezties
Š ī viesnī ca ir kļ uvusi par manu iecienī tā ko! Skaisti, tī ri, mierī gi un sajū ta, ka cilvē ku nav daudz. Restorā nā nekad nav rindu, vienmē r ir brī vi galdiņ i, personā ls strā dā vienkā rš i ne...
 •  4 nedēļas atpakaļ
Viss ir ideāli, izņemot telpu uzkopšanu
Viesnī ca man ļ oti patika, bet ir mī nuss, tā ir istabas uzkopš ana (reizi trī s dienā s un ne vienmē r izmazgā grī du), varbū t tā pē c, ka dabū jā m krievvalodī gos apkopē jus.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Ļoti laba viesnīca
Mē s ar vī ru apmeklē jā m š o viesnī cu no 24. aprī ļ a. Mē s esam sajū smā . Jū s vē laties atrast vainu, un jū s neatradī siet ar to neko.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Viesnīca ir lieliska! Personāls ir lielisks! Tīrīšana un apkalpošana visaugstākajā līmenī
Atpū ta ar bē rniem (4 cilvē ki) Visiem patika viss! Lieliska viesnī ca, lieliska apkalpoš ana un ē diens! Wi-Fi ir bezmaksas un darbojā s labi!
 •  1 mēnesis atpakaļ
Slikta un netīra viesnīca
Slikta viesnī ca (maksimums 3 zvaigznes). Netī rs, negarš ī gs un vienmuļ š ē diens (tikai vista), vakarā nav ko darī t - tikai dzert vai gulē t, internets ir maksas un vā jš !
 •  7 mēnešus atpakaļ
Labas atsauksmes. Bīstami!
Pat pē c nepatī kama negadī juma vie? Es gribu to atstā t dzī voklī , labi? atbildi? par darbu? personā ls? . Sā kot ar jauku apkalpojoš o darbinieku?
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca neatbilst aprakstam
Viesnī ca neatbilst savā m 5 zvaigznē m. Animā cijas bē rniem nebija (lai gan tā ir iekļ auta cenā ). Viesnī ca izskatā s skaista, bet tai ir nepiecieš ams remonts.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca.Iesaku, ja nepievērš uzmanību sīkumiem!
Labdien. Viesnī cā nokļ uvu pavisam nejauš i, tī ri kompā nijas dē ļ . Š ī nebija pirmā reize Turcijā , tā pē c bija ar ko salī dzinā t.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Alanja