Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Alanja

Tūristu stāsti par Alanja pievienot stāstu
Murgu viesnīca, maksimums 3, bet noteikti ne 4 zvaigznes.
Murgu viesnī ca, maksimums 3, bet noteikti ne 4 zvaigznes. Vecs, netī rs. Pelē ki dvieļ i! Vispirms viņ i man iedeva istabu 6. stā vā , niecī gu un izskatī jā s pē c blaktī tes.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Klusa, mierīga viesnīca
Viesnī cu apmeklē ju 2022. gada oktobrī , ļ oti patika, nā kš u vē l. Istabas bungalo ir tī ras, mē beles un santehnika ir jauna, gulta tī ra, veļ a regulā ri mainī ta.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Briesmīgi
Par viesnī cā m vienmē r rakstu tikai godī gas atsauksmes, jo man ļ oti patī k ceļ ot un palī dzē t citiem tū ristiem. Tā tad par š o viesnī cu es visu uzrakstī š u diezgan caurspī dī gi.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīcas cena - kvalitāte
Viesnī ca maza, kopta. Ir vietas fotogrā fijā m. Liels pā rsteigums bū s skats no istabiņ as: ir "restorā na skats", "kaimiņ viesnī cas skats", un "jums visiem bū s skats" numuriņ i, protams ir arī normā li skati (baseins/jū ra).
 •  2 mēnešus atpakaļ
3. reizi; pieticīgs, bet ērts.
3. reizi; pieticī gs, bet ē rts.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Mē s palikā m š ajā viesnī cā divus gadus pē c kā rtas. Viesnī ca un personā ls ir visaugstā kajā lī menī .
 •  3 mēnešus atpakaļ
Labas brīvdienas
Mī ļ ais diennakts laiks visiem! Sā kumā š ī viesnī ca tika izvē lē ta tā pē c, ka tā atradā s pirmajā rindā un cena mums bija piemē rota, kā arī tā pē c, ka 2019.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Cieta C pakāpe, nekas vairāk!
Sā ksim ar plusiem, to ir mazā k, vienkā rš i: 1) pludmale, ir zona ar viļ ņ iem, ir bē rnu zona bez viļ ņ iem, ir zona ar akmeņ iem, ir smiltis, tuvumā ir mež onī ga pludmale, viss ir skaisti un ē rti, lai gan sauļ oš...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Netērējiet savu naudu un nervus!!!!
Laba diena visiem! Sā kš u ar to, ka viesnī ca netika izvē lē ta, vienkā rš i vajadzē ja pē c iespē jas ā trā k pamest valsti.
 •  4 mēnešus atpakaļ
neatgriezīsies
Labdien visiem, nezinu kas te raksta labas atsauksmes, bet plusu praktiski nav...ja vien jū ra nav blakus...Sā ksim ar ieraš anos. . Lidojā m, Oļ esja sagaidī ja reģ istratū rā , nevis smaids, pareizā k sakot caur zobiem.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Alanja