Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Alanja

Tūristu stāsti par Alanja pievienot stāstu
3 zvaigžņu viesnīca
Man ž ē l cilvē ku, kuri ieņ ē ma vē rtē jumu un 5 zvaigznes. Š ī ir laba stabila viesnī ca 3 zvaigznē m, kur par visu ir jā maksā papildus.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Viesnīca piesedz viesu masveida vēdera infekciju
Es un mana draudzene kopā ar daudziem citiem cilvē kiem no Mukarnas nokļ uvā m slimnī cā ar smagu vemš anu, caureju un augstu drudzi. Divas dienas pavadī jā m slimnī cā , izpumpē jā m IV, antibiotikas un paracetamolu.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Ideāla pilsētas viesnīca
Labdien! Mē ģ inā š u ī si, jo Castle apskats (zemā k) pilnī bā atspoguļ o situā ciju: viesnī ca ir brī niš ķ ī ga un vienkā rš i ideā la tiem, kas meklē kvalitatī vu pilsē tas viesnī cu.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Lieliska viesnīca, krāšņs skats pa logu uz gleznaino, elpu aizraujošo līci un bruņurupuču salu
Viss ir kā rtī bā , pat tas, ka istabā nav Wi-fi, ir liels pluss, citā di bē rni bezgalī gi sē dē s internetā , jā atpū š as no gadž etiem, ī paš u uzsvaru likš u uz spa zonu, hammam ir kaut kas, profesionā la ...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Neder četriem
Aģ entū ra mū s apliecinā ja, ka viesnī ca mums ļ oti patiktu. Mē s devā mies ekskursijā diviem pieauguš ajiem no 24.10 lī dz 04.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Skaista viesnīca, lielisks personāls, mājīga atmosfēra
Viņ i ā tri apmetā s, neatteicā s no vē lmes apmesties klusā viesnī cas spā rnā (liels paldies, Tī na! ). Numuriņ š š iks: tī rī ba, kā rtī ba, viss strā dā , seifs, ledusskapis utt.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Mierīga, mājīga viesnīca
Atbrauca naktī , tā pē c iekā rtojā s, protams, uzreiz. Mē s aizpildī jā m dokumentus par koronavī rusa droš ī bas pasā kumu ievē roš anu, un ar to arī visas pā rbaudes bija beiguš ā s.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Audzēti tūristi
No plusiem: Pati viesnī ca laba. Lieli numuri ar lieliem balkoniem. Tas ir viss. No mī nusiem: Logi uz ceļ a pusi, trokš ņ aini. Mē s par visu samaksā jā m, mums bija talons rokā .
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīcai nepieciešams kapitālais remonts
Vienī gais pozitī vais ir tas, ka viesnī cas personā ls ir draudzī gs, ā tri iereģ istrē jas. Viss pā rē jais ir ļ oti skumji.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Nav pilnīgi nekā
Pilnī gi nekā nav! ! ! Tikai aknas. Vī rs stā sta, ka tik daudz aknu nav ē dis kopš bē rnudā rza. Š odien bija turku nakts. Par godu svē tkiem mē s pagriezā m š ī s aknas))) Nu par alkoholu.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Alanja