Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Alanja

Tūristu stāsti par Alanja pievienot stāstu
Slikta un netīra viesnīca
Slikta viesnī ca (maksimums 3 zvaigznes). Netī rs, negarš ī gs un vienmuļ š ē diens (tikai vista), vakarā nav ko darī t - tikai dzert vai gulē t, internets ir maksas un vā jš !
 •  2 mēnešus atpakaļ
Labas atsauksmes. Bīstami!
Pat pē c nepatī kama negadī juma vie? Es gribu to atstā t dzī voklī , labi? atbildi? par darbu? personā ls? . Sā kot ar jauku apkalpojoš o darbinieku?
 •  4 nedēļas atpakaļ
Viesnīca neatbilst aprakstam
Viesnī ca neatbilst savā m 5 zvaigznē m. Animā cijas bē rniem nebija (lai gan tā ir iekļ auta cenā ). Viesnī ca izskatā s skaista, bet tai ir nepiecieš ams remonts.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Jauka viesnīca.Iesaku, ja nepievērš uzmanību sīkumiem!
Labdien. Viesnī cā nokļ uvu pavisam nejauš i, tī ri kompā nijas dē ļ . Š ī nebija pirmā reize Turcijā , tā pē c bija ar ko salī dzinā t.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Briesmīga viesnīca. Nenāc šeit, ja vien nevēlies sabojāt savu atvaļinājumu.
Viesnī cu izvē lē jos cenas dē ļ . Jū ra nav tā lu. Ir piestā tne, no kuras var nirt. Viesnī cas teritorijā daudz apstā dī jumu.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Šausmīga viesnīca
Netī rā s telpas. Viņ i nav tī rī juš i 7 dienas. Briesmī gs ē diens. Viņ i nerunā angliski. Tu gudro!! !
 •  2 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Diezgan brī niš ķ ī ga viesnī ca. Patika viss. Brī niš ķ ī gs apkalpojoš ais personā ls, ī paš i animators Sabri.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Šausmas
Istabā s var dzirdē t visus kaimiņ us un to, ko viņ i dara (kā viņ i mazgā , iet uz tualeti), nulles skaņ as izolā cija. No rī tiem istabā smird pē c kanalizā cijas, vannas istabā pastā vī gi uz grī das ir ū d...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Par utopiju
Š ī ir vieta, kur viss ir skaisti! Skaista, kopta teritorija ar Turcijai netipisku ainavu. Trī s smilš ainas pludmales, no kurā m viena ir gleznaina lagū na, ū dens ir dzidrs.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Vai vēlaties sabojāt savu atvaļinājumu? Tādā veidā
Sveiciens! Iesaku izlasī t lī dz galam, papildus mī nusiem uzrakstī š u visvairā k miskastes, kuras nevienam neiesaku pā rdzī vot.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Alanja