Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Belek

Tūristu stāsti par Belek pievienot stāstu
Tops par savu naudu
KOPĀ - TOP PAR JŪ SU NAUDU : ) Mē s paņ ē mā m š o viesnī cu par 14.6 tū kstoš iem UAH uz 7 dienā m, 6 naktī m no 21.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Zemsezona, tikai ziemā
Ceļ otā ji 3 pieauguš ie, Family Duplex numurs (divstā vu ar divā m vannas istabā m) tika izvē lē ts ī paš i tā pē c, ka š ī s kategorijas numuri atrodas tikai ē ku augš ē jos stā vos = garantija, ka tie "nesta...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Atvaļinājums 2021. gada oktobra beigās
Rudens brī vdienā s palikā m viesnī cā . Ieradā mies 20.10. 21 agri no rī ta, teica, ka jā gaida norē ķ inā š anā s ne ā trā k par 12.
 •  7 mēnešus atpakaļ
10 no 10
Tas bija brī niš ķ ī gi! Š ī nav pirmā reize Turcijā , ir ar ko salī dzinā t un noteikti iesaku š ai viesnī cai, nebū siet vī luš ies!
 •  4 mēnešus atpakaļ
Tas nav piecinieks, tas ir trīs!
Tas ir pilnī gs murgs!! ! Piecas zvaigznes viesnī cai, ī paš i ultra, tagad tas nemaz nevelk !! ! Atņ em viņ iem divas zvaigznes!! ! Viesnī cas Ē ģ iptē bū s vē l labā kas!
 •  8 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Daudzas reizes atpū š oties Turcijā daž ā dā s viesnī cā s, nekad nerakstī ja atsauksmes, vienmē r viss bija labi, bet š ogad man ļ oti patika.
 •  8 mēnešus atpakaļ
10 no 10!
2021. gada oktobra sā kumā atpū tā mies Granada Luxury Belek. Un tas bija brī niš ķ ī gi! Š ī nav pirmā reize Turcijā , ir ar ko salī dzinā t un noteikti iesaku š ai viesnī cai, nebū siet vī luš ies!
 •  7 mēnešus atpakaļ
Briesmīga klienta pieeja
Zvē rī gā ka attieksme pret 12 gadu ceļ ojumiem uz Turciju nesanā ca. Lai gan tā s nebija sabojā tas ar makrokaraļ iem un tamlī dzī gā m lietā m, iepriekš ē jā s viesnī cas bija zemā kas vai vienā das.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca! Antisanitāri apstākļi, slims ar COVID!
Atpū tā mies š ajā viesnī cā.50 cilvē ku lielā kompā nijā , kā rezultā tā gandrī z visi saslima, pusei bija apstiprinā ts COVID, bet pusei bija rotavī rusa simptomi.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca! Ja vēlaties sabojāt atvaļinājumu - laipni lūdzam
Briesmī ga, pretī ga, netī ra viesnī ca, neko tā du neesam redzē juš i! Atpū tā mies kā ģ imene ar bē rniem 1 un 4 gadu vecumā , jaunā kais saslima 3.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Belek