Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Belek

Tūristu stāsti par Belek pievienot stāstu
Ļoti forša viesnīca
Es iesaku š o viesnī cu visiem. Es vē los atseviš ķ i pateikties Adilyamka, ka viņ a zina savu darbu, viņ a ir gudra meitene. Mē s ļ oti labi pavadī jā m laiku.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nepievelk deklarēto piemaksu
Sveiki visiem. Rakstu atsauksmi par viesnī cu pē c trī s dienu uzturē š anā s. Pietika visu saprast. Viesnī ca sevi pozicionē kā premium, tā acī mredzami neatbilst tam.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Patiesība par viesnīcu
Patiesī ba par viesnī cu Labdien! Mums patika mū su uzturē š anā s, viesnī ca ir laba. Ē diens visaugstā kajā lī menī , laba loģ istika restorā nā - gandrī z vienmē r bija galdiņ i, teritorijā daudz za...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca. Viss augstākajā līmenī. Atsaucīgs personāls.Liela teritorija.
Reģ istrē š anā s pē c pulksten 18:00 standarta numurā galvenā s ē kas 1. stā vā . Numurs ir mazs un nepiecieš ams remonts.
 •  4 mēnešus atpakaļ
VISIEM PATIKA
Viesnī ca atrodas Belekā - transfē rs bija 30 minū tes no lidostas. Mums ļ oti patika brauciens, viesnī ca forš a, skaista, ē diens arī ļ oti daudzveidī gs, pielika 2kg katra ?
 •  4 nedēļas atpakaļ
Neaizmirstamas brīvdienas!!!
Lieliska viesnī ca, kas atbilst visā m nepiecieš amajā m prasī bā m kā rtī gai atpū tai un darbam. Ļ oti labs dizains, kur viesu ē rtī bas un komforts ir galvenā s prioritā tes.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Belek Beach Resort viesnīca
Es rakstu š o pā rskatu tikai spa personā lam. Ja ne viņ i, diez vai es bū tu uzrakstī jusi atsauksmi par š o viesnī cu, bet ja raksti par spa centru, tad vajag stā stī t par visiem, tā bū s godī gā k, jo vairā k viesnī ...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Jauna viesnīca ar mīnusiem
Viesnī ca no pirmā acu uzmetiena ir ļ oti skaista. Garš ī gs ē diens, lieliska pludmale, daudz baseinu. Ir bē rnu amfiteā tris. Un tagad par mī nusiem, serviss klibs, darbinieki nereaģ ē uz visiem komentā riem, tikai caur pirkstiem, bē...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Neiesaku!!!
Kopā ar vī ru atpū tos no 23.07. 22 lī dz 31.07. 22. Kopumā man patika viss, bet ir daž i BET ..... Viņ i vispā r nesaprata asistentu funkcionā lo slodzi zaļ ā s kleitā s.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Tā bija pirmā un pēdējā reize šajā viesnīcā!
Es neatceros, cik reizes es atpū š os Belekā , bet š ajā viesnī cā pirmo reizi, un es to ļ oti nož ē loju! Tas nav lē ts, bet tas neatbilst cenai!
 •  6 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Belek