Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Belek

Tūristu stāsti par Belek pievienot stāstu
Viesnīca nepievelk deklarēto piemaksu
Sveiki visiem. Rakstu atsauksmi par viesnī cu pē c trī s dienu uzturē š anā s. Pietika visu saprast. Viesnī ca sevi pozicionē kā premium, tā acī mredzami neatbilst tam.
 •  6 dienas atpakaļ
Patiesība par viesnīcu
Patiesī ba par viesnī cu Labdien! Mums patika mū su uzturē š anā s, viesnī ca ir laba. Ē diens visaugstā kajā lī menī , laba loģ istika restorā nā - gandrī z vienmē r bija galdiņ i, teritorijā daudz za...
 •  6 dienas atpakaļ
Izcila viesnīca. Viss augstākajā līmenī. Atsaucīgs personāls.Liela teritorija.
Reģ istrē š anā s pē c pulksten 18:00 standarta numurā galvenā s ē kas 1. stā vā . Numurs ir mazs un nepiecieš ams remonts.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Belek Beach Resort viesnīca
Es rakstu š o pā rskatu tikai spa personā lam. Ja ne viņ i, diez vai es bū tu uzrakstī jusi atsauksmi par š o viesnī cu, bet ja raksti par spa centru, tad vajag stā stī t par visiem, tā bū s godī gā k, jo vairā k viesnī ...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Jauna viesnīca ar mīnusiem
Viesnī ca no pirmā acu uzmetiena ir ļ oti skaista. Garš ī gs ē diens, lieliska pludmale, daudz baseinu. Ir bē rnu amfiteā tris. Un tagad par mī nusiem, serviss klibs, darbinieki nereaģ ē uz visiem komentā riem, tikai caur pirkstiem, bē...
 •  5 dienas atpakaļ
Neiesaku!!!
Kopā ar vī ru atpū tos no 23.07. 22 lī dz 31.07. 22. Kopumā man patika viss, bet ir daž i BET ..... Viņ i vispā r nesaprata asistentu funkcionā lo slodzi zaļ ā s kleitā s.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Tā bija pirmā un pēdējā reize šajā viesnīcā!
Es neatceros, cik reizes es atpū š os Belekā , bet š ajā viesnī cā pirmo reizi, un es to ļ oti nož ē loju! Tas nav lē ts, bet tas neatbilst cenai!
 •  2 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nolaists
Viesnī ca atrodas nolaistā stā voklī . Acī mredzot pilnī bā applū dis, bet atvē rts viesiem kapitā lā remonta vietā .
 •  2 mēnešus atpakaļ
viesnīca bija patīkams pārsteigums
Sveiki visiem. Viņ i bija pirmo reizi Turcijā (no bezcerī bas. Marta ceļ ojums uz Meksiku izkrita un nauda karā jā s Pegazā , un viņ iem nebija citu iespē ju, izņ emot Turciju).
 •  2 mēnešus atpakaļ
Wow laba viesnīca
Labā kā viesnī ca, bez mī nusiem
 •  2 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Belek