Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Belek

Tūristu stāsti par Belek pievienot stāstu
Viesnīca ar uzpūstu nosaukumu, kas nav nekā vērta par to maksātās naudas vērta.
Plusi: - ā tri reģ istrē jā s -viņ i mums iedeva asistentu, kuram vajadzē ja mū s informē t par viesnī cu. Viss pozitī vais ir pazudis.
 •  4 mēnešus atpakaļ
MĀJĀS IR VISS SENTULĀRAI ATPŪTAI. VIESNĪCA IR TIEŠĀM UNIKĀLA CENAS/KVALITĀTES VĒLĀ.
Es atpū š os Prenses Sealine Beach 2023.  gada novembrī . Apbrī nojami iespaidi! Viesnī ca ir unikā la! Varbū t tā pē c, ka man jau ir vairā k nekā.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet ir dažas nianses
Viss ir relatī vs. Mē s ar ģ imeni katru gadu ceļ ojam uz Turciju un esam redzē juš i diezgan daudz daž ā du viesnī cu. Mē s cenš amies uzlabot viesnī cas lī meni.
 •  8 mēnešus atpakaļ
SCAM
Labdien, Viesnī ca: Prenses Sealine Beach Hotel Pilsē ta/valsts vai reģ ions: Antā lija/Turcija Reģ istrē š anā s 16.09. 2023 Izbraukš ana: 18.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Ir nianses
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras vadī tā ja ieteikuma. Centī š os bū t pē c iespē jas objektī vā ks.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Tātad viesnīca
Viesnī ca var patikt tiem, kas atnā ca atpū sties pirmo reizi, bet mani nebija ar ko pā rsteigt, jo Belekā bija 6 reizes. . Istabas ļ oti mazas, cilvē ku daudz, vienmē r nav restorā nā pietiek vietas, ē diens vienmuļ š tikai vakari ...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nav slikta, var uzskatīt par variantu ģimenes atpūtai, bet ne šiks
Atpū ta kopā ar ģ imeni, viesnī ca ir kā visas standarta Turcijas viesnī cas. Tie nenodroš ina gludekli un gludinā mo dē li, par to ir jā maksā kā par atseviš ķ u pakalpojumu, lai viesnī cas darbinieki izgludinā tu j$...
 •  10 mēnešus atpakaļ
ne 5*
Viesnī ca nevelk uz 5 zvaigznē m, Belekā ir labā kas viesnī cas par tā du paš u cenu, var protams atmest, ka viesnī ca vē l jauna un visi trū kumi nav ņ emti vē rā , bet ai, es biju nav pā rsteigts.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, viss patika!
Atpū tusies ģ imene 2+3. Rezervē jā m 2 standarta istabiņ as, tā kā ierodoties nebija vietu, mums piedā vā ja ģ imenes suite augš ē jā stā vā ar sā nu skatu uz jū ru, tas bija top kas iespē jams, jo par tā...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Pretīgs personāls
Piektdien, 21.07. , ieradā mies viesnī cā.17:40.2023. gads Viņ i mū s pā rbaudī ja stundas laikā pē c ieraš anā s. Gultas vietā dabū jā m dī vā nu ar dzelzs instalā ciju un pats matracis jau ir uz tā Viss satr...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Belek