Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Stambula

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 9.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Stambula pievienot stāstu
Vidēja viesnīca
Viesnī cas istabu reklā mas fotogrā fijas neatbilst realitā tei. Standarta vienvietī gs numurs, kurā mē s tikā m izmitinā ti, ar logu uz lifta š ahtu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Stambulas atklāšana
Kā zinā ms, panā kumus jebkurā biznesā nosaka divas galvenā s iezī mes. Pirmkā rt, tas ir tas, cik daudz jū s sasniedzā t sev izvirzī tos mē rķ us, un, otrkā rt, cik tas jums izmaksā ja, protams, visā s nozī mē...
 •  8 mēnešus atpakaļ
rupjības
Es atradu ī sto viesnī cu, kur pavadī t atvaļ inā jumu, un nosū tī ju viņ iem e-pastu, lai sazinā tos ar mani, jo vē lē jos apspriest rezervā cijas un saņ emt atbildes uz saviem jautā jumiem.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Dīvāns Stambula
Katru reizi, gandrī z katru gadu, mē s ar vī ru paliekam š ajā viesnī cā . Bija arī pirms rekonstrukcijas...Viesnī ca nekļ uva sliktā ka.
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīga vieta, kuru diez vai var saukt par viesnīcu
Ieraš anā s dienā mums teica, ka mums ir ekonomiskā istaba (tas ir, istaba atrodas pagrabā ), bet pirmajā dienā mū s iekā rtoja 2 stā vā .
 •  1 gadā atpakaļ
Dīvāns Stambula
Viesnī ca atrodas izcilā cienī jamā Taksim rajonā , pastaigas attā lumā a la Arbat local))) veikali, kafejnī cas utt. , Jū s varat staigā t visur, ja jums ir nepiecieš ama metro stacija tuvumā , burtiski 300-500 metri.
 •  1 gadā atpakaļ
Noziedzīgākā viesnīca Stambulā
Tā du nelikumī bu kā The Green Park Merter 5 * neesmu redzē jis nevienā viesnī cā Turcijā . Tā vietā , lai atpū stos pieczvaigž ņ u viesnī cā , mums uz 2 dienā m bija jā zvana policijai par laupī š anu no ...
 •  1 gadā atpakaļ
Pretīgi
Sliktā kā viesnī ca, sliktā kā viesnī ca, kurā esmu apmetusies. Trokš ņ a izolā cijas principā nav, visu nakti negulē si.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, labs internets,
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz tieš saistes atsauksmē m. Bijā m pie mammas. Izlī gums noritē ja ā tri. Istabā bija tē jkanna, glā zes, televizors, ko neizmantojā m.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska pilsētas viesnīca vecpilsētas centrā. Mājīgas un tīras telpas. Viesnīcā ir lielisks Wi-hi.
Lieliska pilsē tas viesnī ca vecpilsē tas centrā . Mā jī gas un tī ras telpas. Viņ a dzī voja 6. stā vā , lifts iet uz 5.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Stambula