Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Putra

Nav ziņojumu par Putra   Rakstiet
Tūristu stāsti par Putra pievienot stāstu
Normāla viesnīca
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.2021.  gada septembrī . Tas atstā ja ļ oti labu iespaidu. Es pat gribu apmeklē t vē lreiz.
 •  2 gadā atpakaļ
Jūra super (bet ne viesnīcas teritorijā, bet gan pilsētas pludmalē)
1. Sā ksim ar plusiem: ieradā mies no rī ta, 10.00, mums uzreiz piedā vā ja iet uz restorā nu paē st vai arī var pa taisno uz istabu.
 •  2 gadā atpakaļ
Izcilas brīvdienas!
Izcilas brī vdienas! ! ! Mē s palikā m š ī gada augustā . Iespaidi ir tikai pozitī vi, realitā te pā rspē ja cerē to.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca kopumā ir laba, Wi-Fi nozvejas visā teritorijā un bez maksas, liela teritorija
Ja skatā s kopumā , tad viesnī ca ir laba, mierī ga, klusa, teritorija liela, baseins liels, ir ū dens slidkalniņ i, bet ir nianses. Divas reizes atpū tos 5*, bet š ogad nebija laika garai tū res atlasei, un pē c atsauksmē m devā mies kop&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca velk uz 3+*, neiesaku
Sveiki. Vē los padalī ties ar savu viedokli par š o viesnī cu. Viesnī ca tika piedā vā ta ceļ ojumu aģ entū rā , saskaņ ā ar augstu novē rtē jumu un vē rtē jumiem.
 •  3 gadā atpakaļ
Es neiesaku šeit iet
Redzē ju viesnī cas augsto novē rtē jumu, bet saņ ē mu sabojā tas brī vdienas. Centī š os uzrakstī t pilnī gu un objektī vu atsauksmi par š o viesnī cu, lai citi nebū tu vī luš ies kā es.
 •  3 gadā atpakaļ
Man patīk viss, cena diviem ir ap 700 eiro
Viesnī ca jauka, maza, bet lī dz š im visi nav apieti, tikai restorā ns un pludmale. Uzreiz) Domā ju, ka vajadzē s mest uz naudas, bet nē , mē s ieradā mies 7 no rī ta, bez mums bija vē l viens precē ts pā ris ar bē rnu, un mē...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir lieliska! Atpūta bija veiksmīga
1) Viesnī ca laba, tī ra, jauna, apkalpoš ana numurā un uzkopš ana - nekā du sū dzī bu 2) ē diens garš ī gs, sarī koja arī tematiskā s vakariņ as (bā rbekjū ā rā ) 3) Lidoju viena, patika, manā virzie...
 •  5 gadiem atpakaļ
Uzkopšana istabās pie "3". Ēdināšana uz "4"
Sveiki. Mē s atpū tā mies pirms vairā k nekā mē neš a. Meklē ts: 1) Brauciena ilgums: maijs, pirms Krievijas un NVS iedzī votā ju aktī vā atvaļ inā juma perioda sā kuma.
 •  6 gadiem atpakaļ
Labi
Š obrī d atpū š amies viesnī cā . Uzreiz iekā rtojā mies, dabū jā m istabiņ u ar skatu uz jū ru, istabas tī ras, viss jauns, var redzē t, ka viesnī ca celta neilgi, viss strā dā , mati nebija ž ā vē t...
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Putra