Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ozdere

Hilt  • 
Kusadasi  • 
Hilt  • 
Kusadasi  • 
№5. putnu sala
Kusadasi  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Nav ziņojumu par Ozdere   Rakstiet
Tūristu stāsti par Ozdere pievienot stāstu
Ozdere ir viens no daudzajiem kūrorta ciematiem Turcijā
Š ī piezī me nepretendē uz pilnvē rtī gu stā stu par kū rortciemu Ozderi. Drī zā k teksts ir Aria Claros Beach & Spa Resort 5 * viesnī cas apskata turpinā jums, tuvā kā s viesnī cas apraksts tiem tū ristiem, kuri pē...
 •  3 gadā atpakaļ
Tik-tā...
Vē stuļ u daudz, tikai tas pats "romā ns" izrā dī jā s. Parasti lielā kā daļ a atsauksmju ir “labas” vai “sliktas”. Par Aria Claros Beach & Spa Resort 5 *, kopumā pozitī va orientā cija.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca par jūsu naudu
Man ļ oti patika viesnī ca. Reģ istrē š anā s notika ā tri un norunā tajā laikā (14:00). Viesnī cā ir galvenā ē ka un trī sstā vu bungalo.
 •  3 gadā atpakaļ
Ar pārējo apmierināts
Pirmie iespaidi nebija ī paš i, jo pagalmā temperatū ra bija ļ oti zema un jū rā bija 19 grā di, bet ar katru dienu paliek arvien siltā ks, pat visu sadedzinā jā m, lai gan krē mu lietojam ik pē c 2-3 stundā m, jū ra ir 25 gr...
 •  3 gadā atpakaļ
Ideāla vieta
Uzreiz rakstī š u, ka man viss ļ oti patika, bet tagad sī kā k. Istaba: dzī vojā m galvenā s ē kas 4. stā vā , skaņ as izolā cija lieliska, wi-fi istabiņ ā teicams, tī rī ba, skaistums, kosmē tika tiek papildi...
 •  4 gadā atpakaļ
Pretīgi
2019. gada 8. septembrī atgriezos no "atvaļ inā juma" š ajā "viesnī cā ". Š ī nav viesnī ca, tā ir novā rtā atstā ta, izgrauzta, pionieru nometne, kas paredzē ta "pā rē jiem" lū zeriem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca, kurā īpašnieki ietaupa uz visu
Sveicu visus! Kamē r atmiņ as ir svaigas, padalī š os iespaidos par atpū tas apstā kļ iem š ajā viesnī cā . Ceru, ka informā cija bū s noderī ga nā kamajiem apmeklē tā jiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Aria Claros Beach & Spa Resort apskats
Iepriekš š eit atpū tā mies, tā pē c š oreiz nolē mā m neriskē t un doties uz pā rbaudī tu vietu. Š obrī d ir paredzē ta kluba mā ja atpū tai, ģ imenes istaba, š ī ir tikai viena no tā m, kas bij...
 •  4 gadā atpakaļ
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa apskats
Š ī ir labā kā viesnī ca. Apkalpoš ana tur bija ļ oti laba. Virtuve bija visaugstā kajā lī menī , pat alkohols bija visaugstā kajā lī menī .
 •  4 gadā atpakaļ
Bija 2 zvaigznēs, kas ir daudz labākas par šīm 4
Ir pagā jis mē nesis, kopš atgriezos no š ejienes. Emocijas norima, un es varu novē rtē t š o vietu maksimā li objektī vi. Uzreiz teikš u, ka vā rds un informā cija mani uzpirka, ka 2018.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Ozdere