Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Turcija

Tūristu stāsti par Turcija pievienot stāstu
Stambulas atklāšana
Kā zinā ms, panā kumus jebkurā biznesā nosaka divas galvenā s iezī mes. Pirmkā rt, tas ir tas, cik daudz jū s sasniedzā t sev izvirzī tos mē rķ us, un, otrkā rt, cik tas jums izmaksā ja, protams, visā s nozī mē...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Turks Gulbīts
Gulbit — tradicionā li turku guletas svē tki (tā tad arī nosaukums) Egejas jū ras Turcijas piekrastē . Notiek katru nedē ļ u, no maija lī dz oktobrim, saskaņ ā ar programmu "viss iekļ auts".
 •  1 gadā atpakaļ
Garš ceļš uz Turciju
Kā mē s kara laikā no Ukrainas nokļ uvā m Turcijā . Uzreiz izturu morā li ē tiskus jautā jumus kā var atslā binā ties kara laikā , ā rpus stā sta ietvara, esmu patriote, parā du atdevu dzimtenei, palī dzu armijai, j...
 •  2 gadā atpakaļ
Stambula! Cik garšīgi šajā vārdā!
Zē ni un meitenes, kā arī viņ u vecā ki! Š eit man ir daž i vā rdi par Stambulu, un es vē los tajos dalī ties ar jums. Nu, pirmkā rt, tas ir tur un, lai tiktu pie tā , nu, kā ar diviem pirkstiem.
 •  2 gadā atpakaļ
Megatūre: Stambula un Kapadokija
Oktobra sā kumā man paveicā s doties milzī gā tū rē pa Stambulu un Kapadokiju. Izvē le bija gandrī z nejauš a, un cerī bas bija neskaidras.
 •  3 gadā atpakaļ
Par Kaya Belek viesnīcu, Kadriye ciematu un apkārtni
Katru reizi sev apsolu, ka savam nā kamajam atvaļ inā jumam noteikti neizvē lē š os viesnī cu pludmales brī vdienā m ar aizrautī bu un skrupulozitā ti, kas bū tu labā ka pielietojuma cienī ga.
 •  3 gadā atpakaļ
Ozdere ir viens no daudzajiem kūrorta ciematiem Turcijā
Š ī piezī me nepretendē uz pilnvē rtī gu stā stu par kū rortciemu Ozderi. Drī zā k teksts ir Aria Claros Beach & Spa Resort 5 * viesnī cas apskata turpinā jums, tuvā kā s viesnī cas apraksts tiem tū ristiem, kuri pē...
 •  3 gadā atpakaļ
Slikta pieredze lidošanā ar TUI uz Turciju
Centieties mazā k sazinā ties ar TUI 1. Tevi sagaidī s gids un aizvedī s uz citu viesnī cu mū su gadī jumā , viņ i tika aizvesti uz Fun and Sun Hane Sun hotel, it kā.
 •  3 gadā atpakaļ
Uzņēmēja puse tūristus ignorēja.
Es rakstu no viesnī cas Puding Marina, ANatalia, Turcija, vecpilsē ta. Ierados Antā lijā.21. 09.03. Viesnī ca vecpilsē tā . Izkā pā m no lidmaš ī nas, saimnieks #TUI (ar kuponu).
 •  3 gadā atpakaļ
Nebeidzams Turcijas ceļojums. Cesme, Alacati un atgriešanās Kusadasi
Cesme 1.  daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Bodruma 2. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Marmarisa 3. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā .
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »