Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kusadasi

Tūristu stāsti par Kusadasi pievienot stāstu
Nepatika viesnīca. No vārda PILNĪGS.Trūkst Sersis.
Mē s devā mies vakar. 27.08. 23 Š ī ir miskaste! Viesnī ca neatbilst deklarē tajā m 5 zvaigznē m! Maksimums 3+.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Man ļoti patika viesnīca, viss bija kārtībā. Bet jūra ir netīra
Viesnī cu ieteica mū su tū risma operators. Man patika viss viesnī cā , vakara izklaides. Laukums bē rniem, zona pieauguš ajiem. Istabā viss bija kā rtī bā.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Vienīgais pluss ir pludmale. Bet vai tāpēc ir vērts izvēlēties šo viesnīcu?
Laba diena. 2023.  gada jū lijā mē s atpū tā mies 10 dienas š ajā viesnī cā . Biļ ete tika iegā dā ta caur Anex-tū ri.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Kā vecmāmiņa ciemā
Atpū tā mies maija beigā s, trī s dienas lija lietus, pa š o laiku apmeklē jā m hammam ar masā ž u, un jū dž u parku, milzī gu parku, ar kā jā m to nevar apbraukt ne ar maš ī nu, ne ar velosipē du.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Sabojātas brīvdienas
Es vē los atstā t savu atsauksmi, pat visticamā k, brī dinā jumu. Š obrī d te "atpū š amies" (2022. gada jū nijā ).
 •  1 gadā atpakaļ
forša brīvdiena
Sveiki visiem! 7 dienas atpū tā mies ar sievu un diviem bē rniem, esam krievi, nesen pā rcē lā mies uz Vā ciju. Personā la attieksme pret krievvalodī gajiem viesiem ir lieliska!
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!!
Mums bija brī niš ķ ī gas brī vdienas ar draugiem 1 nedē ļ u, mē s baudī jā m viņ u ē dienu, tas bija skaisti pludmalē un bezgalī gs paldies izklaides komandai, kas padarī ja mū su brī vdienas tik brī niš ...
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ģimenēm
Ceļ ojums izrā dī jā s neplā nots, bet mē s bijā m ļ oti apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu...mums paveicā s arī ar laikapstā kļ iem) Teritorija liela un ļ oti zaļ a, aug banā ni, citroni, mandarī ni un g...
 •  2 gadā atpakaļ
Super
Š ī s bija mū su pirmā s ģ imenes brī vdienas Turcijā ar manu 5 gadus veco meitu, ekskursija tika izvē lē ta uz ilgu laiku, pateicoties operatorei Jū lijai no Tochka mira, tā pē c par viesnī cu viss ir tik notriekts un rū pī ...
 •  2 gadā atpakaļ
Super svētki 5*
Pirmo reizi devā mies atvaļ inā jumā ar mazu bē rnu (11 mē neš i), gribē jā s atpū sties klusumā pie jū ras. Reģ istratū rā mū s sagaidī ja ļ oti laipni un palī dzē ja norē ķ inā ties.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kusadasi