Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sānu

Tūristu stāsti par Sānu pievienot stāstu
Šausmassssss
Š ausmas viesnī ca. Š ī ir mana pirmā reize, kad ar to saskaros. Transfē rs mū s uzņ em 20.00. Viesnī ca lī dz 12:00. Konkrē ti viņ u viesnī cā rakstī ts, ka ja gribi pagarinā t lī dz vakaram, par to jā pazi...
 •  5 dienas atpakaļ
Sliktākā pieredze
Š ī bija mū su dzī ves sliktā kā viesnī ca, absolū ti nepiemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Pirmajā istabā bija pietū kusi grī da ar pelē jumu.
 •  4 dienas atpakaļ
jauna un moderna viesnīca, importa alkohols
Mē s palikā m š ajā viesnī cā no 28.08. 2023 lī dz 07.09. 2023.10 naktis. Viesnī cā ieradā mies 9:30, puisis reģ istratū rā teica, ka reģ istrē š anā s ir pē c 14:00, iedeva mums rokassprā dzes un pied...
 •  4 nedēļas atpakaļ
Izcila viesnīca
Brī niš ķ ī ga viesnī ca iesaku. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Izklaide bē rniem. Ir sulas, no kurā m izvē lē ties.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Nekādā gadījumā nenāc uz šo viesnīcu!
Viesnī ca ir ļ oti netī ra un bī stama veselī bai. Mū su istabā vannas istabā skraidī ja tarakā ni, un naktī meita tika sakosta, kā izrā dī jā s pē c blakš u beigā m.
 •  3 mēnešus atpakaļ
labi par šo naudu
Sveiki dā rgie tū risti! Mē s devā mies uz š o viesnī cu pē c tam, kad par to izlasī jā m daudz negatī vu lietu. Es uzpirku cenu, nepilnas 200 tonnas 11 dienā s.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Sabojāta atpūta
Sā kš u ar to, kas sabojā ja mū su atvaļ inā jumu - pirmkā rt, viņ i savā ca koksakus (domā ju, ka baseinā ), otrkā rt - saindē jā s vakariņ ā s.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Pludmale ir slikta.
Pē c ieraš anā s viņ i samaksā ja 20 USD par "Super Suite" numuru. Deluxe suite, pat neuzvilka 4 * viesnī cu. Skats pa logu tieš ā m skaists.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Tikai Wi-Fi neapmierina, bet viss ir super, viesnī ca laba, ē diens garš ī gs, animatores labā kā s Inga un Regī na super
 •  2 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca un spa, lieliska pludmale
Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m un nenož ē lojā m, apsē dā mies pē c vakariņ ā m, numuriņ i jauni, tī ri, viesnī ca maza, bet kompakta, pludmale nav tā lu, bet ir transfē rs, tā pē c problē mu n...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sānu