Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bodruma

Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 8.4
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Bodruma pievienot stāstu
Ne vairāk kā 20 tr. par to
Pirmajā dienā mē s ieradā mies, iegā jā m istabā un mū s sarū gtinā ja traipi uz sienā m, spuldze (tā pat kā asinis) un ļ oti netī rā grī da vannas istabā un paš ā istabā .
 •  3 mēnešus atpakaļ
sliktākā viesnīca
Mē s atpū tā mies Palmet Bianco 4 * no 2022. gada 26. augusta lī dz 2. septembrim. Bet mē s š os svē tkus atcerē simies vē l ilgi……it ī paš i, ja ņ em vē rā , ka dzimš anas diena iekrita š ajā periodā.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, bet ne 5*, drīzāk 4++
1. ē dienu izvē le ir ļ oti laba. Vistas, tī tara, jē ra gaļ a, zivis, augļ i, rī si, makaroni un citi. 2. Wi-fi tikai viesnī cas vestibilā.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Sliktākā viesnīca Bolroomā.
Š ī viesnī ca nav naudas vē rta! Š obrī d apmetamies š ajā viesnī cā . Numurs 3711. Viss kā rtī bā: ?
 •  5 mēnešus atpakaļ
mazliet laba
Par viesnī cu tieš i un atklā ti. Mē s izvē lē jā mies tikai gar pirmo krasta lī niju, kas ir taisnī ba. Viesnī cā ar pā rtiku, periodiskas neveiksmes, daž reiz parā dā s gaļ a, bet biež ā k - nē .
 •  4 mēnešus atpakaļ
Šausmas!!!
Sliktā kā viesnī ca!! ! 3* maksimums! Š ķ iet, ka visas pozitī vā s atsauksmes ir vai nu nopirktas, vai arī cilvē ki vienkā rš i nav bijuš i ī sti labā s viesnī cā s.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Man ļoti patika!
Lieliska viesnī ca jebkurā gadī jumā . Man patika burtiski viss, perfekta tī rī ba viesnī cā , numuriņ os, pludmalē . Wi-Fi darbojas un uztver visur viesnī cā , tostarp pludmalē .
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca! Ieteikt
Laba viesnī ca. Panorā mas skati. Istabas ir parastas. WI-FI visā teritorijā . Ē diens ir parasts, bet garš ī gs. Paldies š efpavā ram.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s dzī vojam š ajā viesnī cā jau 10 gadus. Mē s uz š ejieni dodamies gleznainā s apkā rtnes, skaistā s jū ras un lieliskā s pludmales dē ļ .
 •  1 gadā atpakaļ
Izlasi pirms došanās ceļā!
Godī gā kais pā rskats! Patika skats no viesnī cas, saulrieti utt. Tieš ā m forš i. Viss pā rē jais ir skumjas. Sā kā s ar to, ka ieradā mies viesnī cā.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bodruma