Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bodruma

Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Bodruma pievienot stāstu
sliktākā viesnīca
Mē s atpū tā mies Palmet Bianco 4 * no 2022. gada 26. augusta lī dz 2. septembrim. Bet mē s š os svē tkus atcerē simies vē l ilgi……it ī paš i, ja ņ em vē rā , ka dzimš anas diena iekrita š ajā periodā.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Laba viesnīca, bet ne 5*, drīzāk 4++
1. ē dienu izvē le ir ļ oti laba. Vistas, tī tara, jē ra gaļ a, zivis, augļ i, rī si, makaroni un citi. 2. Wi-fi tikai viesnī cas vestibilā.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Sliktākā viesnīca Bolroomā.
Š ī viesnī ca nav naudas vē rta! Š obrī d apmetamies š ajā viesnī cā . Numurs 3711. Viss kā rtī bā: ?
 •  1 mēnesis atpakaļ
Šausmas!!!
Sliktā kā viesnī ca!! ! 3* maksimums! Š ķ iet, ka visas pozitī vā s atsauksmes ir vai nu nopirktas, vai arī cilvē ki vienkā rš i nav bijuš i ī sti labā s viesnī cā s.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Man ļoti patika!
Lieliska viesnī ca jebkurā gadī jumā . Man patika burtiski viss, perfekta tī rī ba viesnī cā , numuriņ os, pludmalē . Wi-Fi darbojas un uztver visur viesnī cā , tostarp pludmalē .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca! Ieteikt
Laba viesnī ca. Panorā mas skati. Istabas ir parastas. WI-FI visā teritorijā . Ē diens ir parasts, bet garš ī gs. Paldies š efpavā ram.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s dzī vojam š ajā viesnī cā jau 10 gadus. Mē s uz š ejieni dodamies gleznainā s apkā rtnes, skaistā s jū ras un lieliskā s pludmales dē ļ .
 •  11 mēnešus atpakaļ
Izlasi pirms došanās ceļā!
Godī gā kais pā rskats! Patika skats no viesnī cas, saulrieti utt. Tieš ā m forš i. Viss pā rē jais ir skumjas. Sā kā s ar to, ka ieradā mies viesnī cā.
 •  1 gadā atpakaļ
Viss ir labi, bet ir ievērojams BET ...
Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar sievu. Kopumā saņ ē mā m to, ko gaidī jā m – nauda samaksā ta ne velti.
 •  1 gadā atpakaļ
Atmosfēra ir lieliska, bet viesnīca ir netīra un nekopta
Kopumā atpū ta bija patī kama, viss izdevā s lieliski. Bet viesnī ca ļ oti pievī la, proti, tā s tī rī ba. Atmosfē ra viesnī cā ir lieliska, personā ls draudzī gs, ē diens labs un garš ī gs, bet numuriņ &#...
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bodruma