Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bodruma

Tūristu stāsti par Bodruma pievienot stāstu
Laba budžeta viesnīca par naudu
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska, personā ls ļ oti cenš as, internets ir tikai vestibilā , bet mums pat patika, nav daudz daž ā du ē dienu, bet viss ir svaigs un garš ī gs, uzkopš ana ir vidē ja, istaba ir maza, bet ē...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Laba 3 zvaigžņu viesnīca
Izlasot negatī vā s atsauksmes, aizbraucot uz š o viesnī cu, jo biļ etes jau bija izpirktas, man palika slikts, bet tad iespaids mainī jā s.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Kopumā viesnīca ir laba, ja jūs zināt par niansēm
+ liela teritorija; Izsniegti pludmales dvieļ i (depozī ts USD 10 / 100 liras reģ istratū rā ); Pludmale ir tuvu (5-10 min. atkarī bā no soļ a ā truma); 2 baseini; Autobusa pietura pie viesnī cas; Daž ā da š ova programma (sacens&...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Briesmīgs ēdiens!!!
2023. gada vasara, lielas problē mas ar virtuvi, baigais ē diens, bez garš as, kaut kas necepts, kaut kas pā rcepts, pā rā k sā ļ š .
 •  11 mēnešus atpakaļ
Lieliska vieta, kur palikt bez bērniem
Club Med Bodrum Resort ir lieliska nakš ņ oš anas vieta, ja ceļ ojat kā pieauguš o draugu grupa, kā pā ris vai kopā ar pusaudž iem.
 •  1 gadā atpakaļ
viesnīca ar unikālu koncepciju
Es nevaru papildinā t savu iepriekš ē jo pā rskatu. Serviss uz mola, kā arī noteikti visā pludmales zonā . Visur tvertnē s vietā ar pā rē jiem atkritumiem var redzē t plastmasas alus glā zes, kuras pā rš ķ iroš...
 •  1 gadā atpakaļ
viesnīca sagādā vilšanos
Atpū ta 2 nedē ļ as. Bodruma ir bijusi daudzas reizes, brī niš ķ ī gs maigs klimats, skaisti kalni, skaidra jū ra. Duja Bodrum 5 * viesnī ca sevi pozicionē kā.
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīga viesnīca 3
1. Reģ istrē jies vē lu 2. Necieņ a 3. Auksts vē jš 4. Jū ra ir auksta 5. Ē diens ir vienā ds 6. Animā cija ir ļ oti vā ja 7.
 •  1 gadā atpakaļ
Ne vairāk kā 20 tr. par to
Pirmajā dienā mē s ieradā mies, iegā jā m istabā un mū s sarū gtinā ja traipi uz sienā m, spuldze (tā pat kā asinis) un ļ oti netī rā grī da vannas istabā un paš ā istabā .
 •  1 gadā atpakaļ
sliktākā viesnīca
Mē s atpū tā mies Palmet Bianco 4 * no 2022. gada 26. augusta lī dz 2. septembrim. Bet mē s š os svē tkus atcerē simies vē l ilgi……it ī paš i, ja ņ em vē rā , ka dzimš anas diena iekrita š ajā periodā.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bodruma