Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Marmarisa

Tūristu stāsti par Marmarisa pievienot stāstu
Lieliska viesnīca Marmarisā!
Viņ i atpū tā s no 20.08. 23 lī dz 27.08. 2023. Izcila viesnī cas atraš anā s vieta, jo gribē jā m dzī vot paš ā Marmarmarisā .
 •  6 mēnešus atpakaļ
Tās bija neticamas brīvdienas
Es tikko atgriezos un varu teikt, ka man nekad nav bijis labā ks atvaļ inā jums. Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i unikā la, sajū ta ir kā dabas liegumā : cikā des, viesnī ca vienkā rš i slī kst priedē...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nesaņem 4 zvaigznes!
Mē s ieradā mies ap pulksten 15:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Viesnī ca vispā r nevelk uz 4 zvaigznē m, teritorija nav liela un viss ir izmisuma stā voklī .
 •  7 mēnešus atpakaļ
patika
Atpū tā mies no 2023. gada 16. lī dz 23. jū nijam, viesnī ca mums patika. Teritorija tiek mazgā ta un tī rī ta katru dienu. 4 peldbaseini, viens no tiem ar slidkalniņ iem, viens iekš telpu.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Pārējais vispār patika!
Vidē ja viesnī ca, kas piedā vā daž as priekš rocī bas, tač u tai ir arī trū kumi. Sā kš u ar pozitī vo: viesnī ca atrodas izdevī gā vietā , netā lu no pludmales, veikaliem, restorā niem.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Tik-tā
Par Unver Hotel Homes (4/07-18/07/2023 Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā: 1). 11 minū š u gā jiens lī dz bezmaksas pilsē tas pludmalei.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Lieliska uzturēšanās lieliskā viesnīcā.
Es paliku Marmaris Park Hotel jū nijā.16 dienas. Un, manuprā t, š ī viesnī ca ir augstā kā s klases viesnī ca. Mē ģ inā š u pamatot š ā du spriedumu.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Lieliska uzturēšanās
Mans pā rskats ir ļ oti pozitī vs. Mums patika viss. Es jums pastā stī š u mazliet secī bā . Viesnī cā ieradā mies 8:45.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Kopumā nav slikti
Marmaris Park viesnī ca atrodas labā vietā ar lielisku skatu uz jū ru. Istabas ir labi koptas, bet ar vecā m mē belē m. Viesnī cas serviss labs.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Viesnīca atrodas lieliskā vietā, skaista vieta
Diemž ē l par š o nepilna laika tu? priekš rocī bas. Brī vdienas nopirktas? mē s Rainbow, standarta numuri ar sā nu skatu uz jū ru.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Marmarisa