Myra Hotel 3*– Atsauksmes

14
Novērtējums 8.510
№9 viesnīcas reitingā Marmarisa
7.6 Numurs
9.1 apkalpošana
8.9 Tīrība
8.5 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pastaigas attālumā no jūras, 700 metru attālumā no Marmarisas centra. Viesnīca tika atklāta 1992. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2015. gadā. Piemērots jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар eva.kara
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Man ļ oti patika Marmarisa, nolē mā m doties uz nedē ļ u un septembrī - tā kā š oreiz ceļ oju ar pieauguš u meitu un animatori ar akvaparkiem nebija vajadzī gi - izvē le krita uz pilsē tas viesnī cu - Myra Hotel, jo. tai ir viena no priekš rocī bā m - jū ras tuvums, augsts vē rtē jums (daž os avotos deklarē ta kā treš ā novē rtē tā viesnī ca Marmarisā ). … Tomēr ▾ Man ļ oti patika Marmarisa, nolē mā m doties uz nedē ļ u un septembrī - tā kā š oreiz ceļ oju ar pieauguš u meitu un animatori ar akvaparkiem nebija vajadzī gi - izvē le krita uz pilsē tas viesnī cu - Myra Hotel, jo. tai ir viena no priekš rocī bā m - jū ras tuvums, augsts vē rtē jums (daž os avotos deklarē ta kā treš ā novē rtē tā viesnī ca Marmarisā ).
Tā tad, mē s ieradā mies 22. septembrī , mē s bijā m viesnī cā ap 7 no rī ta...Viņ i uzreiz iedeva istabas atslē gas...Urā ? !...bet, tur nebija))...istaba tieš i virs virtuves - ar visā m no tā izrietoš ajā m smakā m))...otrā atslē ga - istaba pirmajā stā vā uz kaut kā da zā liena ar dā rznieku. inventā rs (pusslodzes apkopē ja un baseina apkopē ja))) Atteicā s ! ) Treš ā atslē ga - ceturtais stā vs, skats no balkona uz jumtiem un kalniem - mums ļ oti patika!
Istabas ir niecī gas, tik ļ oti, ka nav kur nolikt 2 koferus.
Duš ā aizkars peld ar tevi katru reizi. . . Istabas ir noguruš as, kondicionieris vecs, bet vismaz pā rvaldī ts. . . bet, tas ir septembra beigā s. . . Protams, ka tur nav tē jkannas, nav ledusskapja, vannasistabā bija š ampū nu ž elejas. Ir pieejams arī WiFi. .
Teritorijā ir neliels baseins un vairā ki sauļ oš anā s krē sli pie baseina.
Ē dieni - viss iekļ auts...nu...jū s noteikti nenomirsit no bada...bet jums ir jā bū t visē dā jam, piemē ram, man))) Par alkoholu - bezmaksas alus un vī ns.
Kontingents - 2/3 ir gados veci vā cieš i...spriež ot pē c ā das krā sas, viņ i piestā ja viesnī cā maija brī vdienā s))...viņ i maz iet uz jū ru - viņ i tusē pie baseina, dzert bezmaksas alu un vī nu - nedaudz trokš ņ aini, bet nepavisam nav pretrunī gi)
Kaķ i)) - brokastī s, pusdienā s un ī paš i vakariņ ā s - restorā na vasaras terasē jū s pavadī s vietē jie kaķ i, kaķ i un kaķ ē ni - barot nav nepiecieš ams, bet tas ir ļ oti vē lams)
Infrastruktū ra - blakus ir divi lieli Migro, Blue Port iepirkš anā s centrs, McDonalds))), daudz, daudz daž ā du veikalu, kafejnī cas, aptiekas, ceļ ojumu aģ entū ras.
JŪ RA! ! ) - rā poš ana lī dz jū rai - 5 minū tes, ā trs solis - 3 minū tes...Pludmales ir sī ki oļ i sajaukti ar smiltī m, ieieš ana jū rā ir maiga un diezgan ē rta...Ū dens beigā s septembrī bija 26-27 pē c Celsija. . .
Karstums pazudis kā vasarā . Pludmalē var vai nu sē dē t uz smiltī m ar savu dvieli vai pā rsegu. . . vai, kā mē s darī jā m, paņ emt divus sauļ oš anā s krē slus + lietussargu no tuvē jā bā ra. . . Princips ir tā ds – kafiju/limonā di/alkoholu pē rc no tiem. – š im nolū kam izmanto sauļ oš anā s krē slus un lietussargu. .
Kur staigā t / kā izklaidē ties vakarā - visa krastmala vairā ku kilometru garumā ir bā ri, restorā ni, diskotē kas, ī paš i atzī mē š u divus Starbucks - vienu pie cietokš ņ a, otru mazliet tā lā k.
Piebildī š u par viesnī cu - manuprā t, viesnī cas reitings ir pā rā k augsts, pē dē jais laiks to renovē t vai remontē t, nu, vismaz kaut ko ar to darī t)...Bet atraš anā s vieta ir lieliska. Ja š ī s nav ilgstoš as ​ ​ brī vdienas bez maziem bē rniem, tad to ir pilnī gi iespē jams izvē lē ties! )
пляж море бар-ресторан отель отель лифт ресторан море
аватар irinka_gladiolus
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar meitu atpū tā mies saulainā Marmarisā.8 dienas no 2021. gada 9. jū lija lī dz 17. jū lijam. Mē s mī lam apvienot pludmales brī vdienas ar aktī vu atpū tu. Nolē mā m nepā rmaksā t par viesnī cu, bet apmeklē t daž ā das ekskursijas un uzturē ties viesnī cā minimā li. … Tomēr ▾ Mē s ar meitu atpū tā mies saulainā Marmarisā.8 dienas no 2021. gada 9. jū lija lī dz 17. jū lijam. Mē s mī lam apvienot pludmales brī vdienas ar aktī vu atpū tu. Nolē mā m nepā rmaksā t par viesnī cu, bet apmeklē t daž ā das ekskursijas un uzturē ties viesnī cā minimā li. Tā pē c mē s izvē lē jā mies pilsē tas budž eta viesnī cu Myra 3 *. Viesnī cu izvē lē jā s paš i, pamatojoties uz atsauksmē m no daž ā dā m vietnē m. Atsauksmes bija pieklā jī gas. Atlases kritē riji: tuvu jū rai, tī rī ba numurā un viesnī cas teritorijā , garš ī gs, bet ne obligā ti super daudzveidī gs ē diens. Jebkurā gadī jumā man izdodas pieņ emties svarā par 1-2 kg))
Viesnī ca ir neliela, tikai 70 numuriņ i, kas atrodas 2. -3. stā vā un bē niņ os (4. stā vā ). No visiem logiem paveras skats uz blakus esoš ajā m klusajā m zaļ ajā m ielā m un pagalmu, baseinu. Gaiš as telpas, pietiekami daudz apgaismojuma, ž alū zijas uz logiem aizkaru vietā , ļ oti ē rti! Numuru uzkopš ana ir kvalitatī va katru dienu, gultas veļ a tiek mainī ta 2 reizes nedē ļ ā , dvieļ i tiek mainī ti 3 reizes: 2 lielie, 2 mazie dvieļ i. Katru dienu nomainī ts 1 grī das dvielis. Gultas ir ē rtas, istabā ir fē ns, maksas seifs, č ī bas, labi vadā ms kondicionieris, kas izbē ga no ielas smacī bas, pastā vī gi karsts ū dens. Pē c vajadzī bas tika papildinā ts ziepju dozators, tualetes papī rs, š ampū ns un duš as ž eleja. Lielisks Wi-Fi telpā un nelielajā viesnī cas teritorijā . Teritorijā ir arī bā rs (alus, vī ns, degvī ns, vē l kaut kas), bet par alkohola kvalitā ti neko nevaru pateikt, baseins, 1.70 cm dziļ š , sauļ oš anā s krē sli, š ū poles atpū tai, lifts , kafijas automā ts, ar daž ā diem dzē rieniem: kafija, krē juma kafija, espresso, kapuč ī no, karstā š okolā de, piena š okolā de, espresso š okolā de, piens, verdoš s ū dens. Istabā nebija ū dens, to dabū ja no dzesē tā ja. Viesnī ca nav paredzē ta ģ imenē m ar bē rniem, tajā nav rotaļ u laukuma vai slidkalniņ u. Vakarā bā rā skanē ja maiga mū zika. Jū s varat pasū tī t ū denspī pi.
Personā ls ir draudzī gs, daudzi runā krieviski, lai sazinā tos.
Budž eta viesnī cā m raksturī gas brokastis: olu kultenis, vā rī tas olas, desiņ as, kartupeļ i, sieri, olī vas, tomā ti, gurķ i, garš augi, sagriezti ļ oti sulī gi apelsī ni, garš ī ga maize. Bet nekā das cepš anas! Saldumiem - varē tu smē rē t maizi ar medu, ievā rī jumu un š okolā di. Sula-yupi no aparā ta, tē ja-kafija.
Pusdienas un vakariņ as ir daudzveidī gas. Katru dienu humuss, vistas gaļ a daž ā dā s formā s, retā k gaļ a un zivis, grils reizi nedē ļ ā , zupas pusdienā s un vakariņ ā s, daž ā di salā ti, baklaž ā ni, sē nes, daudz visa kā , rī si, makaroni, frī kartupeļ i, arbū zs, melone. Es pamanī ju, ka ē dienkarte atkā rtojas: mē s ieradā mies piektdien, nā kamā piektdiena bija tā da pati) Ē dienu klā j strā dnieki. Uzkodu nav. Brokastis, pusdienas un vakariņ as pie galdiņ iem ā rā .
Man patī k sagaidī t saullē ktus viesnī cā s, bet, diemž ē l, saule nav ī paš i redzama, tā lec aiz kalniem un palmā m.
Lī dz jū rai 5 minū tes, bet jā š ķ ē rso intensī vs ceļ š . Blakus atrodas Migros Blue Port un Migros reaktī vo lielveikali, daž ā di suvenī ru veikali un veikali, valū tas maiņ a. Ir ē rti staigā t gan pa promenā di, gan pa pilsē tas ielā m.
Pē c parastā viss iekļ auts, kā du laiku viņ i pielā gojā s dzī vot bez ledusskapja istabā un pludmales dvieļ iem) Viesnī cai nav savas pludmales. Jū s varat ierasties jebkurā sev tī kamā pludmalē , pasū tī t daž us kokteiļ us un apgulties un sauļ oties zem saulessargiem uz sauļ oš anā s krē sliem pirmajā rindā pie jū ras (2 kokteiļ i aptuveni 50 liras = 5 eiro = 6 dolā ri). Mums patika pludmale ar platiem saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem ar matrač iem netā lu no Maris beach hotel. Varat arī doties uz bezmaksas paš valdī bas pludmali.
Lī dz Marmarisas centram, kur jahtu piestā tne, strū klakas un piemineklis Ataturkam, no mū su viesnī cas ir 40 minū tes pa promenā di nesteidzī gā tempā .
Viesnī ca nenodroš ina pusdienu kastes. Ja ierodaties viesnī cā pē c brokastī m un naktī /agri no rī ta lidojat mā jā s, kaut kā du iemeslu dē ļ pē dē jā dienā paliksit bez kā rtī gā m brokastī m (Parū pē jieties par sevi jau iepriekš .
Pā rē jais patika, varu ieteikt viesnī cu aktī viem cilvē kiem, lai gan redzē ju, ka bija arī tā di ciemiņ i, kuri daudz laika pavadī ja pie baseina).
Marmarisu sargā kalni, vē ja praktiski nav. Pievē rsiet uzmanī bu š im! Jū lija vidū visu dienu un nakti bija ļ oti karsts un smacī gs, tā pē c pat uz balkona nebija iespē jams sē dē t un izdzert tasi kafijas.
Par mū su ekskursijā m lasi siž etā “Marmarisa jū lijā . Jū ras ekskursijas un daudz kas cits.
Днём Вечером Вид с балкона на дома местных жителей и горы вдалеке Вид с балкона Бар
аватар belovolova_olya
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirms ceļ ojuma uz Turciju mani vadī ja š ī vietne ar atsauksmē m, kas ļ oti palī dzē ja š ī s viesnī cas izvē lē . Lidojā m no Ukrainas (Harkovas), izmaksas ir UAH 2.500 (no 28.06. -05.2021. ) 2 pieauguš ajiem un 1 bē rnam (4 gadi). … Tomēr ▾ Pirms ceļ ojuma uz Turciju mani vadī ja š ī vietne ar atsauksmē m, kas ļ oti palī dzē ja š ī s viesnī cas izvē lē .
Lidojā m no Ukrainas (Harkovas), izmaksas ir UAH 2.500 (no 28.06. -05.2021. ) 2 pieauguš ajiem un 1 bē rnam (4 gadi).
Plusi;
+ viesnī cas atraš anā s vieta (lī dz jū rai 2-4 minū tes, viesnī cas ģ eopozī cija attiecī bā pret pilsē tu)
+ infrastruktū ra (viss atrodas minū tes gā jiena attā lumā : Migros lielveikals, Blue Port tirdzniecī bas centrs, transporta noma, valū tas maiņ as punkti, veikali, promenā de ar bā riem, pludmale, sabiedriskā transporta pietura pretī viesnī cai Julius, Taksometru stacija)
+ salī dzinoš i kluss rajons (tuvumā ir viesnī cas, bet patiesī bā nav trokš ņ a).
+ darbinieki! ! ! tikai mī ļ ie! visi draudzī gi, saprotoš i krievu runa, ļ oti skrupulozi it visā !
+ Wi-Fi klā tbū tne viesnī cā ar labu signā lu (mums bija istaba otrajā stā vā , internets bija pat istabā , ja signā ls nav pietiekams, varat sē dē t uz dī vā na vestibilā )
+ viesnī ca ir tī ra (tī ra katru dienu, nav laika pamirkš ķ inā t ne aci - viss tiek iztī rī ts uzreiz, vai tā ir sulas peļ ķ e, vai tukš s š ķ ī vis uz galda)
+ ē diens daudzveidī gs un garš ī gs (mums vienmē r bija daudz un garš ī gi, visvairā k baž ī jos, ka bē rns saš ķ iros, bet vienmē r varē ja kaut ko izvē lē ties). Bezmaksas automā ts ar kafiju, sulā m, ū deni un tē ju!
Mī nusi:
- Neteiktu, ka tie ir, jo biju ļ oti apmierinā ts ar visu, bet, personī gi, es nokavē ju baseinu vakarā (baseins atvē rts no 9:00 lī dz 19:00). Es saprotu, ka, iespē jams, tas ir noteikums tā dē ļ , ka no daudzā m istabā m paveras skats uz baseinu un tas var radī t zinā mu diskomfortu. Bet, no otras puses, no daudzā m istabā m paveras skats uz bā ru, un tas, tā pat kā man, rada lielā ku diskomfortu.
- nav pietiekami daudz ž ā vē tā ju vai virvju slapju lietu ž ā vē š anai, bet mē s bijā m tam gatavi un paņ ē mā m lī dzi virvi un drē bju š ķ ipsnas. Istabā arī neliels skapis bez plauktiem, tajā ir 5 trempeles, ja nepietiek, ņ emiet lī dzi plā nos pakaramos.
- nav pludmales (bet ir kafejnī cas ī rē ta pludmale, par kokteili ir vē rts samaksā t 20 liras un mierī gi pagulē t sauļ oš anā s krē slā un zem lietussarga) vai arī varat apgulties savā dvielī netā lu un bez maksas.
No izklaides iesaku doties ekskursijā uz Daljanu (vī na degustā cija, saldumi, brauciens ar kuģ ī ti pa Daljanas upi un zilo krabju ķ erš ana, sala ar lieliem bruņ urupuč iem, avoti ar mā la un dubļ u vannā m) ir absolū ti naudas vē rta ($ 35 pieauguš ie un 10 bē rni). Pā rē jais ir fotoattē lā .
аватар ruby_ukr_net
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti patī kama un sirsnī ga viesnī ca, kas atrodas uz mazas ieliņ as zaļ ā zonā . Mums bija agra reģ istrē š anā s un tikā m izmitinā ti uzreiz bez papildus maksā jumiem un no rī ta varē jā m paē st brokastis un izbaudī t atvaļ inā jumu. … Tomēr ▾ Ļ oti patī kama un sirsnī ga viesnī ca, kas atrodas uz mazas ieliņ as zaļ ā zonā . Mums bija agra reģ istrē š anā s un tikā m izmitinā ti uzreiz bez papildus maksā jumiem un no rī ta varē jā m paē st brokastis un izbaudī t atvaļ inā jumu. Istaba maza, bet viss pā rdomā ts, gaiš s un tī rs. Ū dens vienmē r bija karsts, tī rī ja katru dienu. Ē diens ļ oti garš ī gs, ļ oti garš ī gi ē dieni no "zilajiem", vista, liellopa gaļ a. Karantī nas dē ļ jā stā v rindā , tas prasa laiku. Personā ls ir draudzī gs. Lī dz jū rai 5-7 minū tes, tad izvē lies, kura pludmale tev patī k) Vienī gais, ka pa logiem pavē rā s skats uz bā ru un mū zika tika izslē gta pē c 23.00. Izcila viesnī ca!
аватар 1609199371
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labā kais apskats! Viesnī cā ieradā mies ap 9:00. Tikā m uzreiz iekā rtojuš ies, istabiņ a 3, tī rī ba, kā rtī ba! Istaba ir aptuveni 15 kvadrā ti plus neliels koridors. Ir pieejams š ampū ns, ž eleja, š ķ idrā s ziepes, č ī bas, fē ns. … Tomēr ▾ Labā kais apskats! Viesnī cā ieradā mies ap 9:00. Tikā m uzreiz iekā rtojuš ies, istabiņ a 3, tī rī ba, kā rtī ba! Istaba ir aptuveni 15 kvadrā ti plus neliels koridors. Ir pieejams š ampū ns, ž eleja, š ķ idrā s ziepes, č ī bas, fē ns. Viesnī ca atrodas sā nu ielā pie galvenā ceļ a, kas ir plus.
Lī dz jū rai 7-10 minū tes. Par ē dienu: ceptas olas, olu kultenis, olu biezputra, vā rī tas olas, garš ī gi cepti tomā ti, vā rī ti kartupeļ i, svaigi dā rzeņ i, siers, lapu salā ti. Vienmē r ir bijuš as olī vas, 3 veidi ir satriecoš i. Kā dreiz viņ i gatavoja grilē tu vistu, manu iecienī tā ko "zilo" - vakariņ ā s bija tikai ē dienu jū ra no viņ iem, liellopa gaļ a, karijs, garš ī gi smē rē jami gaļ as gabali, sautē ti dā rzeņ i un daudz kas cits. Atseviš ķ i es gribu teikt par apelsī niem - sulī gi un saldi, viņ i ē da tikai bē rnī bā , kad tos atveda no Maskavas) Viņ i tī rī ja katru dienu, viss ir ļ oti tī rs un kā rtī gs.
Viesnī cas ieejas priekš ā ir liela terase ar galdiem un krē sliem, terases kreisajā pusē bā rs. Tur ir ļ oti jauki paē st. Wi-fi bija visur. . . Ir baseins, sauļ oš anā s krē sli ar saulessargiem un š ū poles. Istabā m ir ļ oti jauks balkons. Ar atpū tu esam ļ oti apmierinā ti, viesnī ca tika nopirkta par smieklī gu naudu. Galvenais ir saprast, ko sagaidi no atpū tas un viesnī cas, un tad viss bū s ļ oti labi!
Bonuss: Andreju cgistalkeru sagaidī ja viesnī cā , es pienā cu sveikt, sagaidī ju Daš u un Miš u! Nu, ja guru pats izvē lē jā s š o viesnī cu, tad mē s noteikti nezaudē jā m! ))
По дороге в Ичмелер Возвращаемся из Ичмелера
аватар ganzyukt
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Remonts nebū t nav jauns, bet viss strā dā ja. Tī rī ts katru dienu. Nā cā s pat izkā rt zī mi NETRAUCĒ J, jo nebija ko tī rī t. Ē diens ir diezgan vienmuļ š , tač u ir no kā izvē lē ties. Viss ir garš ī gi! Bā rā ir alus, sausais sarkanvī ns un baltvī ns, degvī ns Raki, kokteiļ i. … Tomēr ▾ Remonts nebū t nav jauns, bet viss strā dā ja. Tī rī ts katru dienu. Nā cā s pat izkā rt zī mi NETRAUCĒ J, jo nebija ko tī rī t. Ē diens ir diezgan vienmuļ š , tač u ir no kā izvē lē ties. Viss ir garš ī gi! Bā rā ir alus, sausais sarkanvī ns un baltvī ns, degvī ns Raki, kokteiļ i.
Viesnī cā nav animā cijas. Lī dz jū rai ar kā jā m 5-7 min gā jiens.
Wifi viesnī cā ir lielisks. Noķ erts 5. stā vā istabā . Zvanī ja caur video messenger bez problē mā m.
Viesnī cā nav Pludmales un pludmales dvieļ u. Jū s varat doties uz paš valdī bas pludmali bez maksas. Ja vē laties gulē t uz sauļ oš anā s krē sliem, varat kaut ko nopirkt, gluž i pretē ji, viņ u bā rā (tē ja, kafija, ū dens, ē diens...) un gulē t tur visu dienu.
В этом видео вы увидите наш первый завтрак. Который, кстати, не входил, но нас покормили и сразу заселили. Обзор номера и частично отеля Мира Хотел. Пляж Мармариса и пока прохладное Эгейское море. Отдых в бюджетном отеле Мармариса – Myra Hotel 3*.
аватар ksu75
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska 3* viesnī ca, dotu augstā ku zvaigzni. Istaba bija 419.4 stā vs, bē niņ i, griestu leņ ķ is. Istaba tī ra, kā rtī ga, maza, santehnika nav jauna, bet darbojas, duš as paliktnis. Pā ris dienas bija problē mas ar karsto ū deni, vakarā bija vē ss. … Tomēr ▾ Lieliska 3* viesnī ca, dotu augstā ku zvaigzni.
Istaba bija 419.4 stā vs, bē niņ i, griestu leņ ķ is. Istaba tī ra, kā rtī ga, maza, santehnika nav jauna, bet darbojas, duš as paliktnis. Pā ris dienas bija problē mas ar karsto ū deni, vakarā bija vē ss.
Istabā bija: š ampū ns, duš as ž eleja, č ī bas, kas trijotnei pā rsteidz - ne vienmē r tikā s, fē ns, tualetes papī rs.
Istabu katru dienu uzkopa kvalitatī vi, mainī ja palagus un spilvendrā nas, ja nevī ž ī gi uzklā ja, tad pē c vakariņ ā m viss bija glī ti noklā ts, pat č ī bas stā vē ja vienmē rī gi.
Lifts vienmē r strā dā ja, nebija noslogots.
Viesnī ca ir tī ra, netī rie trauki tika iztī rī ti ļ oti ā tri, personā ls ir draudzī gs un uzmanī gs, ē diens ir lielisks un daudzveidī gs.
Zā lē bija dzesē tā js ar dzeramo ū deni, kafijas automā ts (kafijas pulveris), dzē rienu automā ts, kas izskatī jā s pē c UPI, krū zes un cukurs - tieš i pietiekami, dzē rieni bā rā bija neierobež oti.
Slikti ir tas, ka š ī ir pilsē tas pludmale, nav tī ra, nezinu, vai kā ds to ir tī rī jis vai nē...maijā jū s varat izvē lē ties daudz no tā s promenā dē , kur labā k.
No viesnī cas uz pludmali, lai gan treš ā lī nija ir tuvu, viņ i to nenoteica, jo ā tri sasniedza, daudzi raksta 5-7 minū tes.
аватар pallsid
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viss ļ oti patika, gan cilvē ki, gan apkalpoš ana, ē rti, lī dz jū rai 10 min. ē diens ir labs, personā ls runā valodā s. Pasaku pilsē ta. Viesnī cu iesaku visiem. … Tomēr ▾ Viss ļ oti patika, gan cilvē ki, gan apkalpoš ana, ē rti, lī dz jū rai 10 min. ē diens ir labs, personā ls runā valodā s. Pasaku pilsē ta. Viesnī cu iesaku visiem.
аватар Skvorchevskaya1964
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es vē los atstā t š o atsauksmi tiem, kuri, iespē jams, apsver š o viesnī cu tagad, bet š aubā s, vai doties uz to vai nē . Viesnī ca ir laba. Tas ir mazs, bet ē rts un mā jī gs. Viesnī ca tī ra, personā ls draudzī gs. Lī dz jū rai 5 minū š u gā jiens. … Tomēr ▾ Es vē los atstā t š o atsauksmi tiem, kuri, iespē jams, apsver š o viesnī cu tagad, bet š aubā s, vai doties uz to vai nē . Viesnī ca ir laba. Tas ir mazs, bet ē rts un mā jī gs. Viesnī ca tī ra, personā ls draudzī gs. Lī dz jū rai 5 minū š u gā jiens. Jā , istabas un vannas istaba ir maza, bet tī ra un ē rta. Mums abiem vietas pietika. Jā , un istabā jū s pavadī sit ne tik daudz laika. Baseins atrodas labā vietā , un tā tuvumā ir ē rti pavadī t laiku. Wi-Fi ir labs, es to lieliski noķ ē ru savā istabā otrajā stā vā .
Ē dienu nav, bet viss ir garš ī gs. Brokastī s olu kultenis, olas, desiņ as, dā rzeņ i, medus, ievā rī jumi, olī vas, olī vas, sieri, arbū zi, melones. Pusdienā s un vakariņ ā s gurķ i, tomā ti, vairā ku veidu dā rzeņ u salā ti, cukini, baklaž ā ni, sē nes, zivju salā ti, humuss, olī vas, melnā s olī vas, vairā kas krievu salā tu variā cijas, mē rces uz jogurta bā zes, arbū zi, melones. No karstuma daž ā dā s dienā s bija frī kartupeļ i, kartupeļ u biezeni, rī si, makaroni, Boloņ as spageti, lazanja, bulgurs, brokoļ i, ziedkā posti, sī polu gredzeni, cepta skumbrija, vista un grilē ta gaļ a, vistas karijs, ungā ru gulaš s, sautē jums. Gardas zupas. Ir ļ oti grū ti palikt izsalkuš am.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba - krastmala un galvenā iela ir blakus, bet tajā paš ā laikā viesnī cā nav tik dzirdama graboš ā mū zika, un, viesnī cā sē ž ot pie galdiņ a uz ielas, bauda kafiju vai kokteili, maš ī nas tev nebrauc garā m un cilvē ku pū ļ i neiet.
Kopumā , ja jums nav nepiecieš ams patoss, bet jū s vienkā rš i vē laties ē rti atpū sties labā , tī rā un ē rtā viesnī cā , izvē lieties Myra Hotel un jū s to nenož ē losit.
аватар nafanya411
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š o viesnī cu izvē lē jā mies cenas un atraš anā s vietas dē ļ . Lī dz jū rai 6 minū š u gā jiens. Pludmalē ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un internets. Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta un mū s uzreiz sē dinā ja un piedā vā ja brokastis. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jā mies cenas un atraš anā s vietas dē ļ . Lī dz jū rai 6 minū š u gā jiens. Pludmalē ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un internets. Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta un mū s uzreiz sē dinā ja un piedā vā ja brokastis. Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Mē s ņ ē mā m viss iekļ auts. Alkohols ir normā ls (raki un alus). Personā ls ir ļ oti gā dī gs un uzmanī gs. Istabas katru dienu tiek iztī rī tas labi. Istabā ir kondicionieris, TV, fē ns, bet nav ledusskapja, bet mums tas nebija vajadzī gs. Istabā ir š ampū ns un duš as ž eleja. Dvieļ i tiek mainī ti ik pē c 3 dienā m, un kā jā m mainī jā m katru dienu. Wi-Fi ir labs uz vietas un numurā , un tas ir iekļ auts ceļ ojuma cenā . Mē s atbrī vojā m istabu pulksten 12:00. Neskatoties uz to, ka bijā m jau izlikti, pusdienas paē dinā ja par brī vu, un atstā ja mantas glabā š anā lī dz pā rveš anai. Paldies par atpū tu un uzmanī bu.
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Sediras sala
Novērtējums 9.3
Turcija, Marmarisa
Daba, Pludmales, Stats
Senā Amosa pilsēta
Novērtējums 9.8
Turcija, Marmarisa
Arhitektūra, Stats
Ičmelera līcis
Novērtējums 9.4
Turcija, Marmarisa
Daba, Pludmales

Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от моря, в 700 м от центра г. Мармарис. Отель был открыт в 1992 году, последняя реновация проводилась в 2015 году. Подходит для молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 90 км от аэропорта г. Даламан.
Pludmales apraksts Пляж в 150 м. Между отелем и пляжем проходит дорога.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж/гостиная с телевизором, терраса для загара. Принадлежности для барбекю. Курение на всей территории запрещено.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Библиотека.
Telpu apraksts

Всего 70 номеров в 4-этажном здании отеля: 55 двухместных, 15 трёхместных.

Istabās

В номерах представлены: центральный кондиционер, спутниковое ТВ с российским каналом, телефон, интернет, душ, фен, сейф (платно), балкон; номера с видом на бассейн, дорогу.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • balkons/terase
Adrese 216 Sok. No:2, Siteler, Marmaris, Turkey
Tālruņi: +90 252 412 0251
Tīmekļa vietne: Myra Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.