Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Palandokena

Tūristu stāsti par Palandokene pievienot stāstu
Man ļoti patika!
1. Lielisks serviss. 2. Ē rta atraš anā s vieta - tieš i pie sava pacē lā ja, kā arī par papildus samaksu var iegā dā ties slē poš anas karti uz blakus esoš ā s viesnī cas trasē m vai uz augstā kajā m Pvlandok...
 •  3 gadā atpakaļ
Sabojātas brīvdienas kalnainajā Turcijā
Es vē los atstā t atsauksmi, lai cilvē ki nonā ktu tā dā situā cijā kā mē s. Viens tū roperators CORAL TRAVEL (UKRAINA) pā rdod ekskursijas uz š o viesnī cu, tā pē c sā ksim ar š ī tū roperatora nego...
 •  3 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca. Nav jautājumu
Atpū tā mies Plandaken kū rortā.2019. gada februā rī . Viesnī ca attaisnoja visas mū su cerī bas. Numuri ir plaš i, moderni un labi uzturē ti.
 •  5 gadiem atpakaļ
vakariņu viesnīca
Lidojā m no Borispiļ as, ielidojā m, paš i turki iekravā jā s autobusā un pē c 25 minū tē m bija viesnī cā .
 •  12 gadiem atpakaļ
Turcija nav slēpošanas valsts
Nekad vairs neizmetī š u naudu slē poš anas brī vdienā m Turcijā ! Un es tev neiesaku. Nu nav viņ iem tur atbilstoš as ​ ​ kultū ras.
 •  13 gadiem atpakaļ
Tas kļuva sliktāks
Š ogad gā ju otro reizi. pirms tam bija pagā juš ogad bija apmierinā ts. to, ka ar sniegu ī sti nesapratu un riskē ju apzinā ti. Tač u pā rsteidzoš ā kā rtā problē ma nebija sniegā .
 •  13 gadiem atpakaļ
palandoken viss ir slikti
Labdien visiem. Palandoken apmeklē jam jau otro gadu, sā kotnē ji mums ļ oti patika. Š o kū rortu sā kā m apmeklē t 2009. gadā .
 •  13 gadiem atpakaļ
Otro reizi Dodemanā
Dodeman hotelī devā mies otro reizi - jo ļ oti patika iepriekš ē jais brauciens. Pati viesnī ca vienkā rš i super: serviss, numuriņ i, ē dinā š ana, izklaides.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pirmo reizi kalnos
Viesnī ca ir laba. Tiesa, ē dienu izvē le ir slikta, salī dzinot ar piecniekiem piekrastē . Rakstu no istabas, ir bezmaksas Wi-Fi. Diemž ē l sniega maz, un ieroč i netiek lietoti.
 •  13 gadiem atpakaļ
Es nejauši nokļuvu šajā pilsētā 2010. gada oktobrī
un palika 2 dienas PolatRenaissance viesnī cā kā viesnī cā , pilnī bā atbilst savā m zvaigznē m, es teiktu tā...rā da ORT kanā lu pa TV, tas ir pirmais pluss Yerzurum)) ir tī rs, ē rts, bet Es neļ ā vu mainī t gultu...
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Palandokene