Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Antālija

Tūristu stāsti par Antālija pievienot stāstu
zagt
Viņ i nozaga simts dolā rus no maka, ko es atstā ju koferī . Sestdienā . Ar cerī bu, ka svē tdien aizbraukš u, un nebū s laika izdomā t.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Pretīga viesnīca
Bijā m ar bē rnu 2022. gada oktobrī , no labas tā ir iekopta plaš a teritorija un bē rnu klubiņ š un rotaļ u laukums. Viss! Tiek norā dī ts, ka viesnī ca ir 5 zvaigznes .
 •  3 mēnešus atpakaļ
Brīvdienas Turcijā
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu pē c ceļ ojumu aģ entū ras stingra ieteikuma, kā arī pē c daudzajā m viesu atsauksmē m.
 •  5 mēnešus atpakaļ
šausmīgi!!!
Pirmkā rt, internets nepā rtraukti pazuda, uz jautā jumu "kā pē c" reģ istratū ras darbinieki nemitī gi atkā rtoja, ka redz pirmo reizi, pieslē dza internetu, kas regulā ri pazuda tieš i pē c 15 minū tē m !
 •  6 mēnešus atpakaļ
Kazino ar lidmašīnas dzinēja rūkoņu
Ja esat kazino apkā rtnes cienī tā js un jums patī k lidmaš ī nu dzinē ju troksnis, tad jū s esat š eit! Viesnī cas dizainā ir daudz zelta un spoguļ u, nav daudz zeltī jumu un spoguļ u!
 •  6 mēnešus atpakaļ
Es atgriežos šajā viesnīcā 2 reizes))
Liels paldies Busei, kurš mū s iekā rtoja š ajā vizī tē )) uzklausī ja manas vē lmes un iekā rtojā s istabā atbilstoš i tā m)) Autobuss - tu esi manā sirdī )) lai tev veicas)) Pirmo reizi ar netipisko Turciju (Kaleichi)...
 •  4 mēnešus atpakaļ
izmitināšanas māja tranzīta viesstrādniekiem un turku liellopiem no nomales
Kurš meklē Google jaunā kos Palmet Family pā rskatus? Nā c š urp, es tev visu izstā stī š u : ) Viesnī cai ir potenciā ls, bet viss netī rs, pa pusei pamests, personā ls nav apmā cī ts.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca jauniešiem ar vai bez bērniem
Viesnī cas majestā tiskā ē ka ir pā rsteidzoš a! Man likā s, ka braucam uz kā das rū pnī cas darbnī cu, vai uz lidostas terminā li, bet noteikti ne uz viesnī cu.
 •  1 gadā atpakaļ
Apzeltījuma un mājīgas teritorijas cienītājiem
Karaliskie interjeri, viss no dabī gā marmora, paklā ji, spoguļ i, zeltī jums, lustras, finieris. . . Bet tas viss jau ir 20-30 gadus vecs! Tas ir aiztaustī ts, ieeļ ļ ots, remontē ts, mazgā ts.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīcas mājīgā atmosfēra ir pārsteidzoša!
Š oreiz esam kopā ar savu 3 gadus veco mazmeitu! Kā pē c atkal izvē lē jā ties š o viesnī cu, tikai Trandi Larā jū s tiekat sagaidī ts kā labs viesis, uzreiz visa personā la uzmanī bas ieskauts!
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Antālija