Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Antālija

Tūristu stāsti par Antālija pievienot stāstu
Laba viesnīca, bet ir daži trūkumi
Laba apartamentu viesnī ca, tač u ir daž i trū kumi Pozitī vā puse: labs, izpalī dzī gs personā ls, galvenā saimniece runā krieviski, pa telefonu ir pieejama, varē tu teikt, visu diennakti.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca
1. slikts restorā ns, viena pupiņ a un subprodukti, saindē ti ar makaroniem (5 dienas gultā ) 2. Daudz kaķ u skraida apkā rt, tā pē c kaķ i kakā visur, un smarž o no visiem stū riem!
 •  9 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Plusi: Viesnī ca jauna, viss strā dā , visur tī rs, uzkopš ana laba, bet katru otro dienu pē c iepriekš ē ja pieprasī juma. Tē ja visu dienu reģ istratū rā ir bez maksas, personā ls ir draudzī gs, var pasū tī t ve&#...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīcu izvēle Laras rajonā netālu no Antālijas lidostas!
1. Atraš anā s vieta. 15 minū š u brauciena attā lumā no lidostas, un jū s esat viesnī cā ; 1. lī nija: jū ra ir blakus, nav pazemes pā reju vai aleju.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca cilvēkiem, kuriem nepatīk, ka viņiem ir viss iekļauts
Man bija lieliska uzturē š anā s apartamentu viesnī cā Duran, un es vē lē tos dalī ties savā pieredzē . Uzturē š anā s bija ļ oti ē rta un ē rta.
 •  1 gadā atpakaļ
Ērta un mājīga viesnīca jūras krastā ne par visu pasaules naudu
Es biju gandarī ts par savu uzturē š anos Duranas apartamentu viesnī cā ! Atraš anā s vieta ir vienkā rš i krā š ņ a, man patika gleznainie skati uz Konyalti krastmalu, kas ir burtiski akmens metiena attā lumā no viesnī cas.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca, kurā atgriezties!
Esmu pieredzē jis ceļ otā js : ) Esmu bijis daž ā dā s valstī s un daž ā dā s viesnī cā s. Reizē m izejot no forš as pieczvaigž ņ u viesnī cas sapratu, ka te vairs neatgriezī š os.
 •  1 gadā atpakaļ
viesnīcu ieteikt
Viesnī cu izvē lē jos pē c fotogrā fijā m - izskatī jā s romantiski un glī ti. Cerī bas attaisnojā s: laba arhitektū ra, viesnī ca nav gigantiska, kameru; draudzī gs personā ls un tiem, kas nav draudzī gi ar citā m ...
 •  1 gadā atpakaļ
pieklājīga viesnīca
Biju š ajā viesnī cā pirmo reizi, izvē loties domu doties vai nē . Gribu teikt, ka viesnī ca ir diezgan laba. Istabas ļ oti labas, man patika.
 •  1 gadā atpakaļ
Kaitinājums... salauzti sapņi
NEĒ RTĪ GI SAPŅ I. . PAZIŅ O.. Š ī nav mana pirmā reize Turcijā , un man ir ceļ ojumu pieredze (Ē ģ ipte 4p, Kipra, Grieķ ija, Tunisija, Spā nija, Dominikā nas Republika, Vjetnama, Vā cija, Somija, Baltkrievija utt.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Antālija