Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Antālija

Tūristu stāsti par Antālija pievienot stāstu
izmitināšanas māja tranzīta viesstrādniekiem un turku liellopiem no nomales
Kurš meklē Google jaunā kos Palmet Family pā rskatus? Nā c š urp, es tev visu izstā stī š u : ) Viesnī cai ir potenciā ls, bet viss netī rs, pa pusei pamests, personā ls nav apmā cī ts.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Lieliska viesnīca jauniešiem ar vai bez bērniem
Viesnī cas majestā tiskā ē ka ir pā rsteidzoš a! Man likā s, ka braucam uz kā das rū pnī cas darbnī cu, vai uz lidostas terminā li, bet noteikti ne uz viesnī cu.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Apzeltījuma un mājīgas teritorijas cienītājiem
Karaliskie interjeri, viss no dabī gā marmora, paklā ji, spoguļ i, zeltī jums, lustras, finieris. . . Bet tas viss jau ir 20-30 gadus vecs! Tas ir aiztaustī ts, ieeļ ļ ots, remontē ts, mazgā ts.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīcas mājīgā atmosfēra ir pārsteidzoša!
Š oreiz esam kopā ar savu 3 gadus veco mazmeitu! Kā pē c atkal izvē lē jā ties š o viesnī cu, tikai Trandi Larā jū s tiekat sagaidī ts kā labs viesis, uzreiz visa personā la uzmanī bas ieskauts!
 •  8 mēnešus atpakaļ
Kurš uz ko dodas
Milzī gs lū gums tiem, kas rakstī s atsauksmes par š o viesnī cu, DUBULTOT Š O FRĀ ZI. AR MAZIEM BĒ RNIEM UZ VIESNĪ CU DOT NEVAR!
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viss ir lieliski!
Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs, augļ i, dā rzeņ i, salā ti, gaļ a, mī dijas, garneles, viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Nevar saņemt 5 zvaigznes
Kopumā viesnī cā viss ir kā rtī bā , bet ē diens uz 5 zvaigznē m viennozī mī gi nevelk, uz 3 zvaigznē m ar stiepi. Jū ras velš u praktiski nebija, viena veida zivis tikai pasniedza vai nu uz grila, ceptas vai sautē tas.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Super viesnīca, lieliska atpūta
Mums svarī gā kais kritē rijs bija, lai pludmale bū tu tuvu, un Citrus viesnī cā pludmale bija 2 minū š u attā lumā . Pludmale tī ra, visa teritorija sakopta un skaista, liela promenā de.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca
Jau vairā kas reizes esmu viesojies Turcijā , bet Antā lijas pilsē tā apstā jos pirmo reizi. Brauciena mē rķ is bija bizness, bet neskatoties uz š ī m 3 dienā m man tomē r izdevā s atpū sties un nopeldē ties.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Apbrauciet šo viesnīcu pa desmito ceļu!
Es patieš ā m vē los dalī ties savā atsauksmē ar ceļ ojumu aģ entiem un tū risma operatoriem, kas pā rdod š o viesnī cu.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Antālija