Kaleiču vecpilsēta

Kaleiči, Kaleiči, Kaleiču rajons, vēsturiskais rajons, Kaleiču vecpilsēta
Turcija, Antālija
Novērtējums 9.5
10 Pamatojoties 11 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.8849, 30.7033

Kaleiču vecpilsēta

Kaleiči, Kaleiči, Kaleiču rajons, vēsturiskais rajons, Kaleiču vecpilsēta
Turcija, Antālija
Kaleici ir Antālijas vēsturiskais centrs, tā vecākā daļa. Kaleici reģiona arhitektūra ir daudzveidīga: šeit var atrast arhitektūras elementus no dažādiem vēstures periodiem dažādās valsts daļās. Kaleici vecpilsēta sastāv no četriem rajoniem: Seljuk, Tuzchular, Barbaros un Kilicharslan. Kaleiču kopējā platība ir 35 hektāri.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (11)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti atmosfē riska vieta! Š auras vecu mā ju ieliņ as, Hadriā na vā rti...blakus maksas slē gta krā š ņ a pludmale - tikai 30 liras par visu dienu, var aizbraukt un nā kt!! ! Ja vē laties izbaudī t Osmaņ u impē rijas pilsē tu, š ī vieta jums noteikti patiks!! !
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
2019. gada septembrī Kemerā atpū tā mies otro gadu pē c kā rtas. Tiesa, š ogad citā viesnī cā blakus iepriekš ē jai. Un jau otro gadu viņ i izmantoja tū risma aģ entū ras "Ginza Travel" pakalpojumus. Pagā juš ajā gadā mē s ar dē lu viesojā mies Antā lijā ar ekskursiju, un š ogad arī nolē mā m apmeklē t Antā liju. Atkal mū su gids bija mums jau pazī stamais Darkars.
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Kaleič i pamatoti tiek uzskatī ta par Antā lijas sirdi, tas ir tā s vē sturiskais centrs. Kad jū s tur nokļ ū stat, jū s jū taties savā dā k, un š ķ iet, ka gaiss ir atš ķ irī gs. “Kaleichi” tulkojumā nozī mē “cietokš ņ a iekš ienē ”, nosaukums nav nejauš s, jo senā pilsē tas daļ a veidojusies Romas impē rijas laikā un pilsē tas aizsardzī bai gar nomalē m uzbū vē ts cietokš ņ a mū ris.
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Man ļ oti patī k apmeklē t tā das vietas, kad nav tū ristu pū ļ u un var izbaudī t visu skaistumu un monumentalitā ti) parasti š ā diem mē rķ iem es ī rē ju auto un ceļ oju pats. Visa Kaleici vecpilsē ta dzī vo savu naktsdzī vi: daudz kafejnī cu un bā ru, daudz jaunieš u, ļ oti autentiski un neaizmirstami)
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Rakstu padomus slinkā kajiem tū ristiem : ))) un tiem, kuri nevē las doties ekskursijā tū risma aģ entū rā s, bet paš i sajū t Antā lijas austrumniecisko garš u. No Kemeras ostas pē c grafika (fotoattē lā dodu paš reizē jo grafiku) uz Antā liju dodas regulā ra laiva. Maksa par braucienu vienā virzienā ir 15 liras ($ 5). Ir viens brī dinā jums - biļ etes tiek pā rdotas tikai ar pasi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š ī spontā nā pastaiga pa Kaleič i "padarī ja" mū su nedē ļ as nogali Turcijā par neaizmirstamu. Tagad š ī ir "must visit" vieta visiem mū su tū ristiem, kuri tiek sū tī ti uz Turciju, Antā lijas reģ ionu. Bijā m maijā infotū rē , programma ļ oti bagā ta, 10 viesnī cas dienā . Informā cijas tū res galapunkts mū su uzturē š anā s Turcijā bija Kemera, un mē s nolē mā m savu pē dē jo dienu pavadī t š ajā viesmī lī gajā un tik iemī ļ otajā valstī , nevis viesnī cā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
ANTĀ LIJA, VECPILSĒ TA - viegli nokļ ū t, brauciet ar autobusu "Kemer - Antalya" pieturā pie Baltā torņ a Kemeras centrā (pietura no Baltā torņ a puses) un brauciet apmē ram 50 minū tes, brauciens maksā s 3.5 dolā rus (vai 8 liras, kas lē tā k! ) un dodieties uz lielu lielveikalu Migros. No pieturas Migros (autobusa pietura no Migras puses) ar autobusu jā brauc uz Kaleici vecpilsē tu. Brauciena cena ir 2 liras vienai personai.
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti atmosfē riska vieta, tiklī dz paej garā m Adrianicas vā rtiem, visur ir mazi veikaliņ i un š auras ieliņ as. Atš ķ irī bā no trokš ņ ainā s un lielā s Antā lijas pilsē tas, tā ir jā apmeklē .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Iskeles mošeja
Nav atsauksmju
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 0 km.
Uz kartes
Piemineklis Ataturkam
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Turcija, Antālija
Pieminekļi un pieminekļi
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Yivli minarets
Novērtējums 8.0 - 2 atsaukt
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Reliģija
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Murata Pašas mošeja
Nav atsauksmju
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Saat Kulesi tornis
Novērtējums 7.5 - 2 atsaukt
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu