Royal Holiday Palace 5*– Atsauksmes

29
Novērtējums 9.310
№1 viesnīcas reitingā Antālija
9.7 Numurs
9.2 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.6 Uzturs
9.4 Infrastruktūra
Viesnīca tika atvērta 2011. gada aprīlī. Tā ir viena 10 stāvu ēka. Mūsdienīga viesnīca ar plašiem ērtiem numuriem un daudzveidīgu ēdināšanu. Viesnīca ir piemērota ģimenes un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар rasimka07
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Liels paldies!! ! Jauks personā ls, neuzbā zī ga apkalpoš ana. Animā cija ir ļ oti jautra, nā kamgad noteikti nā ksim pie jums. P. S. Ī paš s paldies puiš iem no D'enver virsdrē bju veikala, jū s mums ļ oti palī dzē jā t visu izskaidrot. … Tomēr ▾ Liels paldies!! ! Jauks personā ls, neuzbā zī ga apkalpoš ana. Animā cija ir ļ oti jautra, nā kamgad noteikti nā ksim pie jums.

P. S. Ī paš s paldies puiš iem no D'enver virsdrē bju veikala, jū s mums ļ oti palī dzē jā t visu izskaidrot.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cu izvē lē jos pē c noteiktiem kritē rijiem. Mums nebija ilgi jā gaida lī dz reģ istrā cijai. Pā rsteidzoš i, bijā m iekā rtojuš ies pat ā trā k par 2 stundā m. Viesnī cā bijā m ap 8 no rī ta, pabrokastojā m un 10os istabiņ a bija gatava. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pē c noteiktiem kritē rijiem. Mums nebija ilgi jā gaida lī dz reģ istrā cijai. Pā rsteidzoš i, bijā m iekā rtojuš ies pat ā trā k par 2 stundā m. Viesnī cā bijā m ap 8 no rī ta, pabrokastojā m un 10os istabiņ a bija gatava. Viesnī cas teritorija ir neliela, bet mā jī ga. Pret ē dienu, animā ciju un internetu man nav pretenziju, viss bija kā rtī bā . Biju pilnī bā apmierinā ta ar visu.
аватар oksanka530811
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pieklā jī ga vieta dzī voš anai. Istaba bija tī ra, kā rtī ga, bā rs pastā vī gi tika papildinā ts. Restorā nā ir garš ī ga ē dienu un dzē rienu izvē le. Izmē ģ inā jā m daž ā dus gardus naš ķ us! Skaista teritorija ap viesnī cu, ir kur uzņ emt skaistas fotogrā fijas. … Tomēr ▾ Pieklā jī ga vieta dzī voš anai. Istaba bija tī ra, kā rtī ga, bā rs pastā vī gi tika papildinā ts. Restorā nā ir garš ī ga ē dienu un dzē rienu izvē le. Izmē ģ inā jā m daž ā dus gardus naš ķ us! Skaista teritorija ap viesnī cu, ir kur uzņ emt skaistas fotogrā fijas.
Atpū tā mies ar bē rniem un savu izvē li nenož ē lojā m. Bija kur braukt ar karuseļ iem. Restorā nā bē rniem tiek nodroš inā ti augstie krē sliņ i, vakarā var pasū tī t istabā siltu pienu.
аватар ruta30
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lidostas tuvums, skaista teritorija, lieli baseini, tī ra pludmale, visas istabas liela izmē ra, laba uzkopš ana, izcils ē diens, izpalī dzī gs un draudzī gs personā ls, droš i ejiet uz ledus ar blī kš ķ i!! ! ! … Tomēr ▾ Lidostas tuvums, skaista teritorija, lieli baseini, tī ra pludmale, visas istabas liela izmē ra, laba uzkopš ana, izcils ē diens, izpalī dzī gs un draudzī gs personā ls, droš i ejiet uz ledus ar blī kš ķ i!! ! !
аватар shakirov.daniii
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo mums ieteica draugi, kuri jau bija tur viesojuš ies divas reizes. Attiecī gi es nedomā ju, ka esam kļ ū dī juš ies ar izvē li. Gluž i pretē ji, esmu ļ oti priecī gs, ka mē s ar sievu varē jā m nobaudī t š o lielisko vietu. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo mums ieteica draugi, kuri jau bija tur viesojuš ies divas reizes. Attiecī gi es nedomā ju, ka esam kļ ū dī juš ies ar izvē li. Gluž i pretē ji, esmu ļ oti priecī gs, ka mē s ar sievu varē jā m nobaudī t š o lielisko vietu. Nekā das uzmā cī bas dienestam nav, jo viss ir visaugstā kajā lī menī .
аватар nalyanova1
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mū su atvaļ inā jums 2014. gada 24. augusts (2 pieauguš ie, bē rns 4 gadi) Es rakstu MAM, kas izvē las viesnī cu, lai atpū stos ar saviem bē rniem. MAMMU, viss ir tī rs, pā rpilnī ba augstas klases, svaiga, daudzveidī ga ē diena, visa veida gaļ a, ko zinu, valodas, zivis, tī ģ ergarneles, saldē jums, graudaugi, cepts, tvaicē ts, vā rī ts, cepts, kū pinā ts viss noliktavā katrā m brokastī m, pusdienā m, vakariņ ā m. … Tomēr ▾ Mū su atvaļ inā jums 2014. gada 24. augusts (2 pieauguš ie, bē rns 4 gadi)
Es rakstu MAM, kas izvē las viesnī cu, lai atpū stos ar saviem bē rniem.
MAMMU, viss ir tī rs, pā rpilnī ba augstas klases, svaiga, daudzveidī ga ē diena, visa veida gaļ a, ko zinu, valodas, zivis, tī ģ ergarneles, saldē jums, graudaugi, cepts, tvaicē ts, vā rī ts, cepts, kū pinā ts viss noliktavā katrā m brokastī m, pusdienā m, vakariņ ā m. Augļ i, medus - ķ emmes, gabaliņ i, tē jas, zā les, augļ i, jebkura.... kafija, kakao...
Tī rī š ana, bā ra papildinā š ana, dvieļ i, gultasveļ a - viss laikā , bez problē mā m.
Teritorija, skaista, kopta, sauļ oš anā s krē sli - vienmē r ir brī vi, apļ veida krustojumi - bez maksas, visi strā dnieki.
Viesnī ca ir paradī ze rijē jiem, interjera greznī ba ir fotogrā fiju cienī tā jiem.
Karsts piens istabā pa nakti bē rniem jebkurā laikā , bez maksas!
Galdi, krē sli bē rnu restorā nā - š ahta, tī ra, pā rklā ta ar plē vi ar salveti - gatavi un brī vi jebkurā laikā . Viesmī ļ i ir gudri. Viss saglabā savu zī mi. Viņ i bija ļ oti apmierinā ti. No lidostas 15 min.
Ikvienam, kurš ierodas š ajā viesnī cā - lidostā tiekas individuā ls transfē rs!
аватар ekaekapn
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labdien visiem, es gribu uzreiz atzī mē t, ka es rakstu detalizē tu apskatu tieš i mā tē m ar maziem bē rniem, kuras uztraucas par to, kur doties, vai izvē lē ties š o viesnī cu un kā das ir priekš rocī bas. Uzreiz gribu izteikt lielu pateicī bu Lī nai - tā ir Viesu attiecī bas š ajā viesnī cā , kas ļ oti palī dzē ja visos jautā jumos, savas jomas profesionā lis, visas vē lmes tiek apspriestas, viss tiek darī ts uz vietas, pateicoties viņ ai atpū ta palika 100% atmiņ ā , bija ļ oti ē rti un mā jī gi , protams, mē s brauksim vē l un vē l, paldies, Lina, tu esi ļ oti liela, un komunikā cija sā kā s ilgi pirms ceļ ojuma, viesnī cu izvē lē jos ļ oti uzmanī gi, tā kā bē rnam tobrī d bija tikai deviņ i mē neš i, ē diens vē l nebija no kopē jā galda sā kš u kā rtī bā . … Tomēr ▾ Labdien visiem, es gribu uzreiz atzī mē t, ka es rakstu detalizē tu apskatu tieš i mā tē m ar maziem bē rniem, kuras uztraucas par to, kur doties, vai izvē lē ties š o viesnī cu un kā das ir priekš rocī bas. Uzreiz gribu izteikt lielu pateicī bu Lī nai - tā ir Viesu attiecī bas š ajā viesnī cā , kas ļ oti palī dzē ja visos jautā jumos, savas jomas profesionā lis, visas vē lmes tiek apspriestas, viss tiek darī ts uz vietas, pateicoties viņ ai atpū ta palika 100% atmiņ ā , bija ļ oti ē rti un mā jī gi , protams, mē s brauksim vē l un vē l, paldies, Lina, tu esi ļ oti liela, un komunikā cija sā kā s ilgi pirms ceļ ojuma, viesnī cu izvē lē jos ļ oti uzmanī gi, tā kā bē rnam tobrī d bija tikai deviņ i mē neš i, ē diens vē l nebija no kopē jā galda sā kš u kā rtī bā . Ceļ ojā m no 2.12. 2012 lī dz 23.12. 2012, domā ju redzē t turku ziemu, bet tā s nebija, laiks gandrī z katru dienu bija saulē.30 grā di, gā jā m gar jū ru, elpojā m jū ras gaisu. , kā ds nopeldē jā s, teritorija skaista, zaļ a ļ oti interesants dizains. Protams, tas ir nedaudz mazs, bet to papildina tas, ka tuvumā ir daudz veikalu, bazā ru, daž ā du centru, kur doties, kopumā ir ko darī t. Paš ā viesnī cā , veikalos cenas saprā tī gas, var kaulē ties, preč u kvalitā te laba, labā ka nekā bazā ros.
Tā kā bijā m ā rpus sezonas, tad bē rniem atrakcijas nebija, bet bija labs Miniklubs ar jaukā m krieviski runā još ā m meitenē m, varē ja atstā t vecā kus bē rnus, ļ oti ē rti vecā kiem, pastā vī gi strā dā . Sezonā apmeklē jā m arī š o viesnī cu, protams, vienkā rš i bē rniem plaš ums, ļ oti liels interesants Lunas parks, daž ā di slidkalniņ i, var braukt ar maš ī nā m, dabiski darbojas visi baseini, blakus ir sauļ oš anā s krē sli vecā kiem, viss ir tuvu, ļ oti ē rts, un arī , kas nav mazsvarī gi, ir rotaļ u laukums, darbojā s sezonas laikā , kur visā di konjaki, š ū poles, sē nes utt. , interesē s jebkura vecuma bē rnam.
Tagad attiecī bā uz pā rtiku, manuprā t, tas nav noslē pums, ļ oti biež i mē s galveno restorā nu saucam par ē damzā li, kā tas ir, kas attiecas uz Royal, protams, tas ir restorā ns, bez komentā riem. Ē dienu ir daudz, un ļ oti laba kvalitā te, augsta lī meņ a apkalpoš ana, apkalpoš ana labā kajā , nepā rtraukti tiek pasniegta sarkanā zivs, pilna ar jū ras veltē m, nu, es pat nerakstu par parastajiem gaļ as ē dieniem visā dos veidos, dā rzeņ i, saldumi , daudz augļ u un, protams, ir visā di rieksti, vī ģ es, ž ā vē tas aprikozes, rozī nes utt. , viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi, ī paš s paldies š efpavā ram, kurš gatavoja manam mazulim.
Tagad vairā k par bē rnu ē dienkarti, vienmē r ir tvaicē ti dā rzeņ i, vai burkā ni, brokoļ i, puķ kā posti, viena plā na gaļ a, vai nu vistas, vai tī tara gaļ a. Bet bez tam viņ i var jums atseviš ķ i pagatavot visu, ko vē laties, visu, kas bē rnam ir nepiecieš ams, tā pē c jū s atkal vē rš aties pie Lī nas, pateicoties viņ ai, viss vienmē r bija laikā , tika atvests uz istabu, un viņ i katru dienu gatavo jums, papildus tam vienmē r ir iespē ja izvē lē ties graudaugu rī sus, mannu, auzu pā rslas, kartupeļ u biezeni, rī sus, makaronus, daž ā du veidu piena pienu - zemeņ u, š okolā des, banā nu utt. , ir arī jogurti un daudz kas cits. Pavā rs ir tik labs. , saputojā m pienā zemenes ar banā niem un Sanā ca gards kokteilis, bē rnam ļ oti garš o. Visu pā rtiku, ko paņ ē mu burkā s, atstā ju tur un neizmantoju. Uz visiem jautā jumiem, ko rakstā t, es atbildē š u.
Par izmitinā š anu vispā r nav sū dzī bu, ā tri novietoja, istabiņ a bija gatava ieraš anā s, istabiņ as lielas un š ikas, š eit nav komentā ru, viesnī ca jauna, tā pē c, protams, viss ir tī rs un ē rts , uzkopš ana notika laicī gi, atstā ju dzeramnaudu, bet arī bez tiem tī rī ja normā li, liela priekš rocī ba, ka vienmē r ir liela tē jas un kafijas izvē le istabā , tē jkanna istabā ir ļ oti ē rta.
Viesnī ca ir ļ oti skaista, bagā ta, ir par ko apbrī not. Nevienu reizi nenož ē loju, ka izvē lē jos Royal Holiday Palace, viss bija lī menī , bez pretenzijā m, ļ oti uzmanī gs personā ls gan reģ istratū rā , gan restorā nā . Liels paldies jums visiem, mē s noteikti atgriezī simies š ajā viesnī cā vē lreiz. Iesaku š o viesnī cu pā riem ar bē rniem, kā arī vienkā rš i aktivitā tē m brī vā dabā . Jo ir arī interesanta dienas animā cija un vakaros ir ko darī t, kā arī vē los atzī mē t, ka š ī viesnī ca ļ oti nopietni uztver vakara atpū tu, interesantas minidiskotē kas bē rniem pat ā rpus sezonas un ļ oti pā rdomā ti š ovi pieauguš ajiem, Gribu skatī ties katru vakaru un katru reizi savā dā k.
Kas attiecas uz SPA, cenas ir dā rgas, kaulē ties praktiski nav, tas ir atkarī gs no jums, personā ls ir draudzī gs, bet mē s esam daž ā du procedū ru cienī tā ji, mē s esam bijuš i Turcijā daudzas reizes, es pat neskaitu, un š is bija pirmais brauciens, kad neviens neko nedarī ja SPA, tikai reizē m gā jā m gozē ties hammam un viss. Š ķ iet, es uzrakstī ju visas galvenā s lietas, kā di jautā jumi, jautā jiet, atvainojos par kļ ū dā m, es steidzos, bē rnam ir gads un trī s mē neš i, un laika, kā vienmē r, ir maz. Novē lu jums visiem patī kamus komfortablus braucienus un labu atpū tu. Natā lija un dē ls Koljaš s.
Территория Пляж Вид из номера
аватар elenkorney
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Turcijas jauno viesnī cu stā vi lido arvien augstā k. Pakalpojuma lī menis kļ ū st arvien augstā ks un augstā ks. Jaunā viesnī ca pā rsteidza ar savu karalisko izskatu un nevainojamo apkalpoš anu. Karaliskā brī vdienu pils – kur mē s ar vī ru jutā mies gaidī ti. … Tomēr ▾ Turcijas jauno viesnī cu stā vi lido arvien augstā k. Pakalpojuma lī menis kļ ū st arvien augstā ks un augstā ks. Jaunā viesnī ca pā rsteidza ar savu karalisko izskatu un nevainojamo apkalpoš anu.
Karaliskā brī vdienu pils – kur mē s ar vī ru jutā mies gaidī ti. Tur es biju dā ma karaliskajā pilī .
Neaprakstī š u telpas, ē dienu un pā rē jo. . . Tas viss tur ir visaugstā kajā lī menī . Vienkā rš i iesaku tur atpū sties ikvienam, kurš novē rtē skaistumu, komfortu un vē las izbaudī t brī niš ķ ī gu atpū tu bez problē mā m.
Ī paš s paldies animatoriem, kuri pē c uzstā š anā s stā v pie "amfiteā tra" ieejas un aplaudē mums, savai publikai.
Vienī gā "muš a ziedē . . " Jū lija no spa! Viņ š runā ļ oti labi. Nemitī gi atkā rto "Ar Dieva palī dzī bu. " Neklausies! neļ aujiet sevi apmā nī t!
вид из номера на 7 этаже вечером вид отеля от амфитеатра обед- рыбный день вас привезут сюда лобби рыбный день
аватар Ask123
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Viss ir lieliski. Forš s numurs - Ģ imenes numurs (ar divā m istabā m). Ē diens ir daudzveidī gs kā visā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s Antā lijā . Lielisks baseins, slidkalniņ i - bē rnu un lieli. Neliels atrakciju parks. Kas patieš ā m slikts ir WiFi. … Tomēr ▾ Viss ir lieliski. Forš s numurs - Ģ imenes numurs (ar divā m istabā m). Ē diens ir daudzveidī gs kā visā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s Antā lijā . Lielisks baseins, slidkalniņ i - bē rnu un lieli. Neliels atrakciju parks. Kas patieš ā m slikts ir WiFi. Tas ir bezmaksas, tač u tas ir tik neē rts un lē ns, ka tas pastā vī gi izslē dzas. Kopumā , ja paļ aujaties uz balss pā rraidi (kā es "trā pu"), tad tas ir gandrī z neiespē jami.
аватар xena_pr
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī nav pirmā reize Turcijā , vienmē r atpū š amies labos dā rgos pieciniekos, tā pē c centī š os bū t objektī vs. Viesnī ca tieš ā m skaista, interjerā viss vē l jauns, nav nolietots. . Viesnī cā ieradā mies agri 6 no rī ta, reģ istratū ra bija diezgan draudzī ga un piedā vā ja mums izvē lē ties no vairā kiem variantiem, lai gan ar daž ā diem reģ istrā cijas laikiem. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize Turcijā , vienmē r atpū š amies labos dā rgos pieciniekos, tā pē c centī š os bū t objektī vs.
Viesnī ca tieš ā m skaista, interjerā viss vē l jauns, nav nolietots. . Viesnī cā ieradā mies agri 6 no rī ta, reģ istratū ra bija diezgan draudzī ga un piedā vā ja mums izvē lē ties no vairā kiem variantiem, lai gan ar daž ā diem reģ istrā cijas laikiem. Izvē lē jā mies sev piemē roto variantu (rezervē jā m ģ imenes istabu) - mums bija 1302. numurs treš ajā stā vā ar tieš u skatu uz jū ru, jo izrā dī jā s viens no labā kajiem ģ imenes numuriņ u variantiem. Istaba - divas atseviš ķ as istabas (uzreiz atzī mē ju, ka dupleksus mums aģ entū rā neieteica) ir diezgan plaš as, vienā istabā ar divguļ amo gultu - lodž ija, otrā ar divā m vienvietī gā m gultā m - mini balkons); viss pā rē jais - kā labajos pieciniekos.
Galvenais restorā ns - vienmē r ir daudz brī vu galdiņ u, ē diens principā lielisks, kā jau visā s š ī ķ ē des viesnī cā s. Ir augstie krē sli, priekš autiņ i, bē rnu diē tas ē dienkarte, atseviš ķ a mini istaba bē rniem ar maziem galdiņ iem un krē sliem. Brokastī s svaigas sulas, bezmaksas š ampanietis. Viesmī ļ i ir draudzī gi, uzmanī gi un efektī vi.
Vakara š ovi - nav slikti, bet nekas ī paš i izcils)). Ballī te uz mola otrdienā s - DJ, jakas, kokteiļ i, skaista ainava.
Ir miniklubs, mē ģ ina animatori (no č etriem - trī s ir krievvalodī gie), vakarā ir minidiskotē ka, diplomu pasniegš ana, apsveikumi dzimš anas dienā .
Ļ oti jauks vestibils, viesmī ļ i diezgan ā tri atnesa pasū tī tos kokteiļ us, daž i bija diezgan labi.
Teritorija maza, bet kopta un skaisti izplā nota - viens liels baseins)). Sauļ oš anā s krē sli pludmalē un pie baseina ir pieejami jebkurā laikā . Jū s varat atpū sties ar bē rniem jebkurā vecumā , no dzimš anas un...)) Ir bē rnu baseins, bē rnu slidkalniņ i.
Vienkā rš i brī niš ķ ī gs akvaparks ar slidkalniņ iem, super! Mē s devā mies ekskursijā uz Trojas akvaparku, pē c tam nož ē lojā m pavadī to laiku, jo mū su viesnī cā viss bija daudz labā k salī dzinā jumā .
Klimata kontroles sistē ma darbojā s labi, kas bija svarī gi pie 43 grā diem ā rā )).
Nu ko vē l piebilst. . . Ierodoties mū s sagaidī ja ar š ampanieti un saldumiem, uz a la carte restorā niem negā jā m; ir spa, veikali, liels iekš telpu baseins ar dž akuzi.
No mī nusiem - viņ iem ne vienmē r bija laiks iztī rī t istabu, kamē r mē s bijā m pludmalē ; vai nu viņ i nedod š ampū nu, vai arī nepievieno duš as ž eleju)). Jā , man viens no galvenajiem trū kumiem: skats no istabas, ko dē vē par "skatu uz apkā rtni", patiesī bā nozī mē skatu uz tuksnesi pā ri ceļ am (istabas, kas vē rstas pret centrā lo ieeju viesnī cā ), bet, ja tu tikai guļ istabā , tad tas nav tik svarī gi, viss pā rē jais ir lieliski.
Kopumā patika, laba draudzī ga atmosfē ra atpū tai pozitī vi noskaņ otiem cilvē kiem. Viesnī ca drī zā k ir ģ imene, bet domā ju, ka jaunieš iem bū s ko darī t. Atpū tnieki ir eiropieš i, bet aptuveni 20% no krievvalodī gajiem.
Lai visiem labas brī vdienas!
Parādīt vairāk »


iemiesojums s.pouchkareva
paldies jau iepriekš par jūsu atbildi
4 gadā atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums s.pouchkareva
paldies jau iepriekš par jūsu atbildi
4 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums Posesiteli2018
VĒLĒTU UZZIRDĒT ATSAUKSMES PAR BĒRNU ANIMĀCIJU VIESNĪCĀ.IEDZĪVAS ATBILDES 50 LĪDZ 50 ATSAUKSMES.
5 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 7 atbildes
iemiesojums kam_kam87
Sveiki. vai viesnīca nodrošina bērnu ratiņu spieķi ar guļus stāvokli? un vai tā ir taisnība, ka svaigas sulas maksā?
6 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums infotryty
‹ Viesnīca Royal Holiday Palace 5*
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Отель обыл открыт в апреле 2011 года. Представляет собой один 10-этажный корпус. Современный отель с просторными комфортабельными номерами и разнообразным питанием. Отель подходит для семейного и молодежного отдыха.

Atrašanās vieta В 15 км от аэропорта г. Анталия, 17 км от г. Анталия, в п. Лара.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа — 200 м, есть платформа. Пляжные полотенца бесплатно: замена в тот же день — платно, выдаются под депозит. Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля (высокоскоростной Wi-Fi — платно), диетическое меню, 9 баров, 6 ресторанов — 1 основной ресторан, 5 a la carte (гриль, итальянский, мексиканский, рыбный, дальневосточный — по предварительной записи, платно, открыты попеременно), 4 конференц-зала, магазины, 1 крытый бассейн: 300 м2, глубина 140 см. (работает с 01.11 до 31.03, с подогревом), 2 открытых бассейна: главный бассейн 3700 м2, глубина 140 см, бассейн с горками 270 м2, глубина 110 см.

 • A la carte restorāns
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 3 бассейна — открытый бассейн: 50 м2, глубина 35 см и бассейн с горками для детей: 50 м2, глубина 85 см, 1 крытый бассейн: 15 м2, глубина 35 см (работает с 01.11 до 31.03, с подогревом), 3 водные горки, луна-парк (бесплатно), детский буфет, детский клуб (4–12 лет), аренда детских колясок платно (по запросу, по наличию), мини-диско.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports 8 водных горок (5 для взрослых, 3 для детей), луна-парк, 1 теннисный корт с жестким покрытием: аренда оборудования (бесплатно), освещение (платно), уроки тренера (платно) — необходима предварительная резервация, водные виды спорта платно, живая музыка бесплатно (в определенные дни), аквааэробика бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, бочче бесплатно, игровой центр платно.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

В отеле 604 номера. Состоит из одного 10-этажного здания с лифтами.

Istabās

В номерах представлено: центральный кондиционер (работает в определенные часы, в зависимости от погодных условий), мини-бар, спутниковое ТВ, прямой телефон, ванна, фен, сейф, халаты (платно)/тапочки (бесплатно), чайник, набор для приготовления чая и кофе, меню подушек (платно), рабочий стол, балкон.

 • vanna/duša
 • fēns (ne visās istabās)
 • (ne visās istabās)
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija (ne visās istabās)
 • tālrunis (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Lara Turizm Merkezi, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 352 2525, +90 850 850 7070
Fax: +90 242 352 1105
Tīmekļa vietne: Royal Holiday Palace
FAQ