Limak Lara De Luxe Hotel & Resorts 5*– Atsauksmes

20
Novērtējums 6.410
№43 viesnīcas reitingā Antālija
5.3 Numurs
8.4 apkalpošana
4.6 Tīrība
5.2 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Šī greznā 5 zvaigžņu viesnīca atrodas Laras piekrastes kūrortā. Viesnīca uzcelta 2006. gadā, pēdējā renovācija notika 2016. gadā. Interesants dizains, kompakta labi pārdomāta teritorija. Viesnīca ir piemērota ģimenēm.Vairāk →
аватар marirusi
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
1. slikts restorā ns, viena pupiņ a un subprodukti, saindē ti ar makaroniem (5 dienas gultā ) 2. Daudz kaķ u skraida apkā rt, tā pē c kaķ i kakā visur, un smarž o no visiem stū riem! 3. Viesnī cā apavu veikalā pā rdeva apavus, kas izjuka pē c 2 dienā m, atteicā s mainī t vai atdot naudu, reģ istratū rā arī nepalī dzē ja! 4. … Tomēr ▾ 1. slikts restorā ns, viena pupiņ a un subprodukti, saindē ti ar makaroniem (5 dienas gultā )
2. Daudz kaķ u skraida apkā rt, tā pē c kaķ i kakā visur, un smarž o no visiem stū riem!
3. Viesnī cā apavu veikalā pā rdeva apavus, kas izjuka pē c 2 dienā m, atteicā s mainī t vai atdot naudu, reģ istratū rā arī nepalī dzē ja!
4. Viesnī ca ir veca un nobruž ā ta, slikti iztī rī ta. Restorā nā ir slidenas grī das un kā ds nepā rtraukti krī t, sieviete pē c š ā da kritiena nogā dā ta slimnī cā!
5. Tikai animā cija ir neslavē jama! Gan bē rni, gan pieauguš ie ir lieliski!
у соседей под дверью лежала куча, я пошла на ресепшен уведомить, через час куча так и лежала! А может быть это была новая))))
аватар 0980319
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
1. Atraš anā s vieta. 15 minū š u brauciena attā lumā no lidostas, un jū s esat viesnī cā ; 1. lī nija: jū ra ir blakus, nav pazemes pā reju vai aleju. Mā joklis (vienvietī gs)-baseins-jū ra. 2. Norē ķ ins. Viesnī cā ieradā mies ap 8 no rī ta, devā mies brokastī s un lī dz jū rai, un pulksten 12 mū su istabiņ a bija gatava. … Tomēr ▾ 1. Atraš anā s vieta. 15 minū š u brauciena attā lumā no lidostas, un jū s esat viesnī cā ; 1. lī nija: jū ra ir blakus, nav pazemes pā reju vai aleju. Mā joklis (vienvietī gs)-baseins-jū ra.
2. Norē ķ ins. Viesnī cā ieradā mies ap 8 no rī ta, devā mies brokastī s un lī dz jū rai, un pulksten 12 mū su istabiņ a bija gatava.
3. Skaitlis. Divistabu 2 pieauguš ie un 2 bē rni, mums iedeva istabiņ u 2 stā vā ar skatu uz jū ru, iekš ā istabas atdala pakā pieni, bet tas mums nemaz netraucē ja. Japā ņ u stila numurs, tā pat kā viesnī ca, ir tī rs, plaš s, ledusskapis tiek piepildī ts katru dienu, balkons ir liels. Trū kst tikai veļ as š ķ ipsnas peldkostī mu ž ā vē š anai.
4. Uzturs. Lieliski, 5 veidu m? gaļ a, zivis, 15 veidu augļ i. Katru dienu! Pā ris reizes bija jū ras veltes. Viss svaigs, kvalitatī vs, 8 dienā s pā ris reizes atkā rtojā s. Tematiskā s vakariņ as. Pusdienas var ieturē t gan galvenajā restorā nā , gan pie baseina. Importa alkohols: labs alus, vī ns, š ampanietis. Gardi deserti, baklava vispā r ir lieliska. Viesmī ļ i atnes dzē rienus pē c 5 minū tē m.
5. Jū ra.
Smilš u-sekli oļ i, speciā li apavi nav nepiecieš ami. Piestā tne ar sauļ oš anā s krē sliem, blakus dzē rieni. Gultas krē sli ir ē rti, jauni un stā v blakus jū rai, ne tik tā lu kā kaimiņ u viesnī cā s. No jū ras var redzē t kalnus! Sauļ oš anā s krē sli vienmē r ir bez maksas.
6. Animā cija. Forš i deju š ovi katru vakaru, tieš ā m profesionā li, augstā lī menī . Pa dienu baseinā tiek vestas spē les, ziepju š ovs, batuti, galda spē les.
Kontingents ir ukraiņ i, vā cieš i, angļ i, rumā ņ i, turki!
Uz Antā liju viņ i devā s ar parasto pilsē tas autobusu, maksā ja ukr. vī zu karte.
Viens no trū kumiem, protams, ir cena.
Un viesnī ca tieš ā m ir pelnī jusi labus ieteikumus!
аватар skoroxod1966
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmie iespaidi lieliski. Viss ir ļ oti cienī gs. Ā tra norē ķ inā š anā s. Dž akuzi istaba nav slavē jama. Ļ oti labi kopta, liela un tī ra teritorija. Ir vietas, kur staigā t. Lielisks wifi visur, bez problē mā m. Tē rzē jiet whatsapp un sū tiet failus, viss ir kā rtī bā . … Tomēr ▾ Pirmie iespaidi lieliski. Viss ir ļ oti cienī gs. Ā tra norē ķ inā š anā s. Dž akuzi istaba nav slavē jama. Ļ oti labi kopta, liela un tī ra teritorija. Ir vietas, kur staigā t. Lielisks wifi visur, bez problē mā m. Tē rzē jiet whatsapp un sū tiet failus, viss ir kā rtī bā . Lielisks ē diens, lieliska ē dienu izvē le. Pā rsteigts par servisu tukš s š ķ ī vis nav pat 30 sek. Tas pats pakalpojums un bā ros, kuru ir daudz. Mē s jū tam lī dzi visiem ierobež ojumiem pandē mijas laikā un, iespē jams, visi, gan darbinieki, gan atpū tnieki.
Esam priecī gi paldies. Noteikti iesaku visiem.
Бассейн Территория Территория
аватар elenafirmapravo
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Man nelaime astoņ as dienas (2019.  gada jū lija beigas - augusta sā kums) atpū sties viesnī cā Limak (Lara). Godī gi sakot, ne reizi visā manā atvaļ inā juma laikā daž ā dā s Turcijas viesnī cā s man nebija tik liela vē lme uzrakstī t atsauksmi. … Tomēr ▾ Man nelaime astoņ as dienas (2019.  gada jū lija beigas - augusta sā kums) atpū sties viesnī cā Limak (Lara).
Godī gi sakot, ne reizi visā manā atvaļ inā juma laikā daž ā dā s Turcijas viesnī cā s man nebija tik liela vē lme uzrakstī t atsauksmi. Kas š ai viesnī cai pieš ķ ī ra 5 zvaigž ņ u luksusa kategoriju? Viesnī ca velk 3 plus - un visos aspektos.
Viesnī cai ļ oti nepiecieš ams remonts; viss ir nobruž ā ts, noplucis - un atklā ti sakot vecs. Mē beles publiskajā s telpā s (spriež ot pē c izskata) iegā dā tas 90. gadu beigā s. Lampas (ar plafoniem, kuru dizains bija aktuā ls pirms 30 gadiem) - acī mredzot, tajā paš ā laikā .
Bet tas joprojā m ir labi. Sliktā kais ir ē diens un dzē riens. Kā arī apkalpoš ana. Visu pusdienu un vakariņ u laiku atradu vienu reizi lasi (ļ oti mazs), kalmā ru (sagrieztu un sajauktu ar dā rzeņ iem) un vienreiz krabjus un garneles, kas jau tika uztverta kā atklā ts brī nums. Pavā rs neprot gatavot! Vai varbū t viņ š glā bj? Burkā niem (daž ā dā s variā cijā s) un kvieš iem pastā vī gi bija klā t. Neesmu pret burkā niem, vispā r esmu veģ etā riete. Bet braukt uz pieczvaigž ņ u luksusa viesnī cu ē st burkā nus?? ?
18.45 (atvē rš anas laiks) restorā nā vē tra. Un pareizi, jo pē c piecā m minū tē m sā kas rindas un tukš i konteineri, kur ē dienam palicis tikai nosaukums. Tas ir interesanti, darbinieki nezina, cik cilvē ku viņ iem ir? Varbū t vajadzē tu to paš u vistu (vienu no š efpavā ra iecienī tā kajiem ē dieniem) vē l nedaudz apcept ? ?
Pē c restorā na vē tras sā kas š ovs ar nosaukumu "atrasti viesmī li". Atrasts? Nepriecā jieties pirms laika. Ja jums izdevā s pasū tī t dzē rienus, tas nenozī mē , ka viņ i jums atnesī s tieš i to, ko pasū tī jā t. 70% gadī jumu sajaucā m daudzumu (viens vī ns divu vietā , divi ū dens viena vietā ) utt. Atrast viesmī li otrreiz (lai atnestu ko citu) ir nereā li. Ā tri apguvu paš apkalpoš anā s principus, bet diemž ē l kolas viņ u kaktiņ ā nebija. Jā , starp citu, padomi neatrisina problē mu.
Arī mē ģ inā jums izmē ģ inā t guzlemi pludmalē beidzā s ar neveiksmi. Tiesa, bija rinda (visur rindas, atgriezos kā sociā lisma laikos! ). Bet gozleme? Ar š o nosaukumu viesnī cas personā ls saprot plā nu pitas maizi (gatavu), kurā pildī jumu iesaiņ o un cep uz trauka. Es personī gi tā du apkaunojumu lī dz š im nevienā viesnī cā nebiju redzē jis.
Bā ros ir seš i alkoholiskie un trī s alkoholiskie kokteiļ i. Turklā t visos bā ros sortiments ir vienā ds. Mē ģ inā jums iemā cī t viņ iem pagatavot "Kir Royal" bija neveiksmī gs, jo viņ iem nav alkohola: ne upeņ u, ne aveņ u, ne citu. Atpū tas laikā man divas reizes pateica, ka š ampanietis beidzies. Kā bā rā var beigties š ampanietis?
Kopumā man bija skaidra sajū ta, ka viesnī ca ietaupa uz visu: no ē dieniem un dzē rieniem lī dz personā lam. Mani pā rsteidza vī na glā ž u izmē rs: es uzskatu, ka tas ir 75 ml, ne vairā k. Lai nedzertu pā rā k daudz? Un plastmasas glā zes pludmalē pie bā ra ir tā das, ka jā ņ em trī s no tā m - un tā s joprojā m nokrī t rokā .
Un smarž a. . . Es baidī jos, ka š ī smaka mani vajā mā jā s. Lē tas ķ imikā lijas tī rī š anai. Tas ir visur: vestibilā , bā ros, gaiteņ os….
Es to visu rakstu ne tā pē c, lai kā ds uzlabotu š o viesnī cu (tas nav iespē jams). Un tikai teikt: cilvē ki, neejiet uz š o viesnī cu!!! ! !
аватар Vita181264
Limak Lara De Luxe Hotel & Resorts 5* Mana atsauksme, visticamā k, ir brī dinā jums viesnī cas viesiem. Viesnī ca ir laba, skaista un grezna. Ē diens ir daudzveidī gs un skaisti pasniegts. Numuri ir tī ri un ē rti, pā rsvarā ar skatu uz jū ru. Ap jums tiek radī ta miera un labas gribas atmosfē ra. … Tomēr ▾ Limak Lara De Luxe Hotel & Resorts 5*
Mana atsauksme, visticamā k, ir brī dinā jums viesnī cas viesiem.
Viesnī ca ir laba, skaista un grezna. Ē diens ir daudzveidī gs un skaisti pasniegts. Numuri ir tī ri un ē rti, pā rsvarā ar skatu uz jū ru. Ap jums tiek radī ta miera un labas gribas atmosfē ra. Un jū s nevarat atpū sties, jums ir jā saglabā modrī ba. Restorā nā rī tdienas laikā (8 no rī ta cilvē ku praktiski nebija), aizbraucot uz daž ā m sekundē m iedzert kafiju, no somas tika nozagts mobilais telefons, kuru neapdomī gi noliku malā . Un, neskatoties uz visur uzstā dī to videonovē roš anu, tas nevienu, izņ emot mani, netraucē ja. Reģ istratū rā sausi apsolī ja piezvanī t grupas gidam, ja telefons tiks atrasts....Dabiski, ka neviens viņ u nemeklē ja, š is incidents nav viņ u luksusa viesnī cas cienī gs un. Un zā dzī ba joprojā m notiek!
аватар subtat2010
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca. Atsaucī gs, draudzī gs personā ls. Jauki, plaš i numuriņ i. Daudz istabu ar skatu uz jū ru. Daudz pacē lā ju, bez problē mā m gaidī t ilgu laiku. Viesnī cai ir ļ oti oriģ inā ls dizains, sā kumā apjū k, bet burtiski otrajā vai treš ajā dienā jau visu zini. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca. Atsaucī gs, draudzī gs personā ls. Jauki, plaš i numuriņ i. Daudz istabu ar skatu uz jū ru. Daudz pacē lā ju, bez problē mā m gaidī t ilgu laiku. Viesnī cai ir ļ oti oriģ inā ls dizains, sā kumā apjū k, bet burtiski otrajā vai treš ajā dienā jau visu zini. Nemaz nav tik tumš s, kā izskatā s fotoattē lā . Teritorija skaista, kopta. Teritorija ir pamatī gs baseins, to ir daudz, tā pē c, ja vē laties bū t dā rzā un gulē t uz zā liena, tad š ī nav jū su izvē le. Bet atkal skaista un kopta. Pludmale smilš aina, liela, ir mols, jū ra ieiet dziļ umā pamazā m, bet ne gara ieeja. Jū rā ir arī smiltis. Pludmalē ir bā rs: augļ i, dzē rieni, ayran, hamburgeri, shawarma. Ē diens viesnī cā labs - gaļ as izvē le, zivis, augļ i maijā bija zemenes, ā boli, bumbieri, granā tā boli, arbū zs, aprikozes, persiki , melones parā dī jā s nedaudz vē lā k. Ir bē rnu galdiņ š , restorā na bē rnu stū rī tī ieraudzī ju mikseri, ZA. No rī ta bija kaut kas lī dzī gs augam krū zē s. Nav problē mu, jū s pagatavosiet atseviš ķ i, ja esat veģ etā rietis vai jū su bē rnam ir alerģ ija. Bet ir diezgan daudz ē dienu - PIKANTIE un SĀ LS. Vē l viens š ī s viesnī cas pluss ir tas, ka tā atrodas pilsē tā , un jū s varat staigā t, ja vē laties iepirkties.
ANIMĀ CIJA - neuzbā zī ga, bet tā ir, nav vulgā ra, kopumā diezgan laba. Interesanti vakara priekš nesumi. Viesnī cas MINUSI - iespiests starp viesnī cā m, vakarā kaut kas notiek, no visur dā rd mū zika, katru otro dienu dā rd salū ts, tā pē c, ja vē laties absolū tu klusumu, tad padomā jiet. Bet tas mū s nemaz netraucē ja, gluž i pretē ji, tika radī ta svē tku atmosfē ra))) Tomē r telpu uzkopš ana atstā j daudz ko vē lē ties. SECINĀ JUMS - ģ imenes viesnī ca, jaunieš i, kas vē las tusē t, tur bū s garlaicī gi. Daudz beļ ģ u, vā cieš u, angļ u. Labi, cienī gi. Netā lu no lidostas, 15-20 min braucienā . Lidmaš ī nas absolū ti nesasprindzina, tā s jau lido augstu virs viesnī cas (jo kā pj augstumā virs jū ras un tā lu no viesnī cas). Lai jaukas brī vdienas!!! ! !
аватар Irinasmr
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiki visiem! Jū nijā atpū tā mies Limakā . Man ļ oti patika! Plaš a istaba, skaista teritorija, izcila virtuve pieauguš ajiem (galvenais restorā ns, jo mazuļ a dē ļ ē da tikai tajā ), ķ irš i, persiki, melones, zemenes, visā di sieri, melnie ikri, š ampanietis, jū ras veltes - tas viss bija tur! Pievienojiet š eit draudzī gu personā lu, neuzkrī toš u animā ciju, interesantu vakara programmu! Bē rniem pludmalē un pie bē rnu baseina bija bē rnu pilsē tiņ as ar visā diem slidkalniņ iem, š ū polē m, rotaļ lietā m, smilš ainu krastu, tī ru, caurspī dī gu ū deni! Uzturē š anā s laikā mums nekad nav bijuš as problē mas ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem vai vietu restorā nā . … Tomēr ▾ Sveiki visiem! Jū nijā atpū tā mies Limakā . Man ļ oti patika! Plaš a istaba, skaista teritorija, izcila virtuve pieauguš ajiem (galvenais restorā ns, jo mazuļ a dē ļ ē da tikai tajā ), ķ irš i, persiki, melones, zemenes, visā di sieri, melnie ikri, š ampanietis, jū ras veltes - tas viss bija tur! Pievienojiet š eit draudzī gu personā lu, neuzkrī toš u animā ciju, interesantu vakara programmu! Bē rniem pludmalē un pie bē rnu baseina bija bē rnu pilsē tiņ as ar visā diem slidkalniņ iem, š ū polē m, rotaļ lietā m, smilš ainu krastu, tī ru, caurspī dī gu ū deni! Uzturē š anā s laikā mums nekad nav bijuš as problē mas ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem vai vietu restorā nā . Vienī gais, ko atceros no trū kumiem, ir gandrī z pilnī ga bē rnu virtuves neesamī ba, frī kartupeļ us un desiņ as neuzskatu par veselī gu bē rnu pā rtiku, tā pē c man bija problemā tiski pabarot savu divus gadus veco mazuli. Bet citā di iespaidi par pā rē jiem ir vislielā kie entuziasma pilni! Es sapņ oju tur atgriezties!
аватар alexei39
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
neizskatī gs interjers, apjukums, daž i nož ē lojami pieliekamie spa, kur mani atveda lifts, pilnī ga importa alkohola neesamī ba, ļ oti maza paš as viesnī cas platī ba, ietaupot uz gaisa kondicionē š anu, biež i tika piedā vā ti blakusprodukti: aknas, nieres u. … Tomēr ▾ neizskatī gs interjers, apjukums, daž i nož ē lojami pieliekamie spa, kur mani atveda lifts, pilnī ga importa alkohola neesamī ba, ļ oti maza paš as viesnī cas platī ba, ietaupot uz gaisa kondicionē š anu, biež i tika piedā vā ti blakusprodukti: aknas, nieres u. c. , slikts restorā na interjers, bet galvenais uzņ ē mums augstu vē rtē jumu izveidot ar bezmaksas atvaļ inā juma solī jumu palī dzī bu, tā pē c uzmanieties no daudzā m izcilā m atsauksmē m biež i vien ir pasū tī juma, ja noņ em luksusa prefiksu, tad viss bū s godī gi, ierastie pieci
аватар guzey_anatos
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies viesnī cā Limak Lara De Lux 5 * no 20. jū lija lī dz 7. augustam ar ģ imeni (tē vs, mā te un dē ls 7 gadi). Kopumā viņ i Turcijā atpū tā s piekto reizi, un tā pē c uzreiz ieplā noja budž etu piecu zvaigž ņ u viesnī cai, lai neriskē tu atvaļ inā jumā un nervos. … Tomēr ▾ Atpū tā mies viesnī cā Limak Lara De Lux 5 * no 20. jū lija lī dz 7. augustam ar ģ imeni (tē vs, mā te un dē ls 7 gadi). Kopumā viņ i Turcijā atpū tā s piekto reizi, un tā pē c uzreiz ieplā noja budž etu piecu zvaigž ņ u viesnī cai, lai neriskē tu atvaļ inā jumā un nervos. Liels pluss uzreiz pē c ieraš anā s ir tas, ka lī dz viesnī cai bija nepiecieš amas tikai divdesmit minū tes. Piekrī tu, bē rns pē c lidojuma ar lidostas cerī bā m vē l diezgan smagi vilkā s pā ris stundas autobusā.

Atgriež oties aģ entū rā (Natalie Tours), š ī viesnī ca mums uzreiz iepatikā s no bildes: tur nav pompozitā tes un sliktas garš as arhitektū rā , kas ir tik izplatī ta Turcijas pludmales viesnī cā s. Arhitektu galvenais kritē rijs, visticamā k, bija ē rtī bas un racionalitā te. Piemē ram, mū su standarta istabai, tā pat kā visā m pā rē jā m vairā k nekā trī ssimt š ā da veida istabā m, bija logi uz jū ru. Piekrī tu, diezgan reta parā dī ba, kas novē rš strī dus reģ istrē š anā s laikā un neplā notas piemaksas. Tu vienkā rš i ej un dabū jū ru pa logu.
Istaba liela, trī sdesmit metri, tikai trī s, un pat plaš s balkons, kur vakarā ir ļ oti omulī gi pasē dē t ar alu no mini bā ra (dienā ir pā ris skā rdenes bez maksas, plus ū dens un sulas) un ieelpojiet jū ras gaisu zem sē rfoš anas. Naktī s nenā cā s mocī ties no aizlikts, palī dzē ja kondicionieris, lai arī centrā lais, bet darbojā s labi.

Un agri no rī ta uz pludmali, kā paredzē ts)) Pludmale ir ļ oti piemē rota tiem, kas nā k ar bē rniem, tī ras smiltis bez akmeņ iem, gluda ieeja ū denī bez caurumiem un klintī m un pietiekams skaits sauļ oš anā s krē slu. Visu atpū tu ū dens bija skaists, vienreiz viļ ņ i tikai cē lā s un maisī ja grunts smiltis, bet nā kamajā dienā atkal viss bija caurspī dī gs. Jā , un teritorijā ir daž ā das ū dens bū ves, piemē ram, slidkalniņ i (nez kā pē c ķ ī nieš u stilā ) un baseini, kur bē rns var plunč ā ties. Pati teritorija nav gigantiska, bet sakā rtota ar ne mazā ku jē gu kā pati viesnī ca.
No vienas puses, viss nepiecieš amais ir pieejams (zaļ ā s zonas ar ē nu, baseini, ē dinā š ana) un ē rtā s vietā s. Savukā rt ceļ š uz pludmali nepā rvē rš as pā rgā jienā ar nakš ņ oš anu.

Priecā jos, ka nebija problē mu ar bē rna ē dinā š anu, viņ š ir diezgan izvē lī gs pie mums, pat ja ne princis, bet ē dnī cas shti nevar piespiest ē st. Daž ā das ceptas un tvaicē tas gaļ as, daž ā di makaroni, dā rzeņ u salā ti, daudz augļ u (ļ oti saldie ķ irš i), bezmaksas svaigas sulas. Pā ris reiž u mē s ar sievu pusdienojā m "a la carte", vienreiz itā ļ u restorā nā - pē c mū su iecienī tā kā s lazanjas, citā meksikā ņ ā - salsu un kesadiljas. Abi, protams, jau ir samaksā ti, bet ir savas naudas vē rti. Kopumā viesnī ca tiem, kas gaida klusu komfortablu uzturē š anos ģ imenes locekļ u vai draugu kompā nijā , noteikti nav paredzē ta pastā vī gajiem Kazantips apmeklē tā jiem. )))
В Limak Lara De Lux 5* с семьей В Limak Lara De Lux 5* с семьей В Limak Lara De Lux 5* с семьей В Limak Lara De Lux 5* с семьей
аватар Sakh-men
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Tū re - ultra viss iekļ auts, tū roperators "Anex-tour", ī sumā uzskaitī š u: 1. Ieraš anā s diena un izbraukš anas diena (plkst. 4.30! 0 tiek skaitī tas kā divas dienas; 2. Divas dienas no istabas netika iznesti atkritumi; 3. Dž akuzi nekad nav spē jusi attī rī ties no daž ā m lantuhā m, kas izlidoja no caurumiem, kad tika ieslē gts sū knis; 4. … Tomēr ▾ Tū re - ultra viss iekļ auts, tū roperators "Anex-tour", ī sumā uzskaitī š u:
1. Ieraš anā s diena un izbraukš anas diena (plkst. 4.30! 0 tiek skaitī tas kā divas dienas;
2. Divas dienas no istabas netika iznesti atkritumi;
3. Dž akuzi nekad nav spē jusi attī rī ties no daž ā m lantuhā m, kas izlidoja no caurumiem, kad tika ieslē gts sū knis;
4. WiFi, neskatoties uz 54Mbps, atvē ra logus uz 30-40 sekundē m, kā rezultā tā pē dē jā s trī s dienas nebija savienojuma vispā r;
5. Ē diens . . Neļ aujiet sevi apmā nī t ar vienreizē ju bezmaksas braucienu uz Indijas zivju restorā nu - ē dienu izvē le ir ierobež ota.
Zivju restorā nā tika atvestas trī s garneles, un, lai tā liktos vairā k, divā m no tā m nocirta galvas un nolika blakus. Tas viss tika pā rliets ar kā du pretī gu tomā tu mē rci.
6. Oriģ inā los alkoholiskos dzē rienus lej tikai kopā ar menedž eri no reģ istratū ras, vai ja sit ar dū ri pret galdu, kamē r vā cieš iem neatgā dina;
7. Vietē jais vī ns - nav iespē jams dzert, citu vī nu nav. Alus tikai viena veida - Ephesus. Patiesī ba ir tā da, ka viņ i nemazgā kā jas;
9. Animā cija – nav.
10. Beidzot no manas dž insu kabatas nozaga $20
11. Krieviem: ir skaidra diskriminā cija salī dzinā jumā ar citu tautī bu tū ristiem - vā cieš iem, dā ņ iem, holandieš iem. .
правила пользования басейном
Parādīt vairāk »


iemiesojums gazel.gazel_bk.ru
Viesnīcu rezervējām no 02.04-09.04. Vai šaubāties par pareizo izvēli? kurš ir bijis šajā viesnīcā? Pirmo reizi lidojam uz Turciju ar bērniem (12 un 15 gadi.) Vai Amara ir labāka?
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums Milly
Sveiki, maijā brauksim uz Limaku, palasīju atsauksmes.. Vai tiešām pat ultrā viss ir iekļauts - daži alkoholiskie dzērieni ir maksas (pina colada, piemēram) ????!!! Un suši/paradīzes restorāns arī?? Dalieties pieredzē, lūdzu! :-) Ceļojam ar mazuli - viņam ir gads - maija sākumā, šķiet, viesnīca ir pielāgota maziem bērniem.. Esmu ļoti noraizējies, jo šis ir mūsu pirmais ģimenes ceļojums :-)
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 10 atbildes
iemiesojums velena-vk
Gribētos, lai būtu mazāk cilvēku
13 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums Irina2011
Atvaļinājums no 1.-10.maijam. Es gribu ar ģimeni doties uz Turciju. Bažas rada tas, ka visi oficiālie informācijas avoti iesaka doties atvaļinājumā no maija vidus. Kāpēc pirmajā puslaikā ir tik neērti un auksti? Dalies, kas bija. Paldies.
13 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 9 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Этот роскошный 5-звездочный отель расположен на прибрежном курорте Лара. Отель построен в 2006 году, последняя реновация прошла в 2016 году. Интересный дизайн, компактная продуманная территория. Отель подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 13 км от аэропорта г. Анталия, в 25 км от центра г. Анталия, в п. Лара.
Pludmales apraksts Пляжная полоса — 100 метров, вход в море: песок. Деревянный пирс — длина 60 метров. Бар на пляже (бесплатно), шатры на пляже платно (и на территории отеля).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов, ежедневная уборка номера, room service: круглосуточно (платно), услуги по глажке одежды (для всех номеров: услуга глажки белья — 2 вещи на человека в день, бесплатно), диетическое и вегетарианское меню (бесплатно), Wi­-Fi в лобби и на территории отеля (бесплатно), 5 ресторанов — 1 основной ресторан, 4 a la carte (дальневосточный, мексиканский, итальянский – по предварительной записи, платно; турецкий (шведский стол) – по предварительной записи, за неделю проживания посещение ресторана 1 раз — бесплатно), 7 баров (один из них работает 24 часа), 8 конференц-залов, 6 бассейнов — 4 открытых бассейна (без подогрева), площадь 2721 м2, 946 м2, 700 м2, 318 м2, 342 м2, 2 крытых бассейна с подогревом в зимний сезон, площадь 325 м2, 69 м2, у бассейна зонтики, шезлонги, полотенца (бесплатно), магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 бассейна (1 крытый, 1 открытый), 3 водные горки, мини-клуб (возраст 4­-12 лет), детская коляска (платно). В основном ресторане можно воспользоваться блендером и подогревателем для детского питания.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports 9 водных горок (6 водных горок для взрослых и 3 горки для детей), дартс, игровая комната, библиотека, игровые автоматы платно, 1 теннисный корт бесплатно (с твердым покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей платно, освещение теннисного корта бесплатно, уроки тенниса платно, волейбол на пляже бесплатно, бочче бесплатно, мини-­гольф бесплатно, аэрохоккей платно, кинотеатр платно.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 441 номер.

Istabās

В номерах представлено: халат и тапочки, банные принадлежности, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар (прохладительные напитки, пиво, вода; ежедневное пополнение), набор для приготовления чая и кофе, мини-холодильник, Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно).

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
Adrese Kemeragzı Mevkii P.K. 34, Lara, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 352 2700
Fax: +90 242 352 2690
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.