Sherwood Exclusive Lara 5*– Atsauksmes

21
Novērtējums 8.510
pamatā
21 atsaukt
№5 viesnīcas reitingā Antālija
9.4 Numurs
9.2 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.3 Uzturs
9.7 Infrastruktūra
Viesnīca uzcelta 2005. gadā, pēdējā pilnīgā renovācija notika 2020. gadā. Mājīga, skaista, labi plānota teritorija. Iesakām ģimenes aktīvai atpūtai ar bērniem.Vairāk →
аватар Galina_Kirsanova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Jauka viesnī ca, svaigi numuriņ i, viss darbojas, stingra balta veļ a un dvieļ i. Visur viss tī rs, apkalpoš ana laba, animā cija laba, neskatoties uz ierobež ojumiem pandē mijas dē ļ , ē diens patika, bet ļ oti maz zivju un pilnī gs jū ras velš u trū kums. … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca, svaigi numuriņ i, viss darbojas, stingra balta veļ a un dvieļ i. Visur viss tī rs, apkalpoš ana laba, animā cija laba, neskatoties uz ierobež ojumiem pandē mijas dē ļ , ē diens patika, bet ļ oti maz zivju un pilnī gs jū ras velš u trū kums. Mī nus viena zvaigzne, jo hammam un slapjā pirtī valda slapja smaka.
аватар k.tokarskaya
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š o gadu nevar salī dzinā t ar citiem COVID dē ļ . Un tieš i š ajā viesnī cā stingri ievē rojiet visus droš ī bas standartus. Ne visas COVID sertificē tā s viesnī cas ievē ro droš ī bas noteikumus (kā izrā dā s). … Tomēr ▾ Š o gadu nevar salī dzinā t ar citiem COVID dē ļ .
Un tieš i š ajā viesnī cā stingri ievē rojiet visus droš ī bas standartus.
Ne visas COVID sertificē tā s viesnī cas ievē ro droš ī bas noteikumus (kā izrā dā s).
Tū ristu kontingents – Eiropa un vietē jie turki. Krievu un ukraiņ u ir maz. Daudz bē rnu.
Lī dz ar to viesnī cas noslogojums par 50% bijā m iekā rtojuš ies uzreiz, lai gan ieradā mies 6 no rī ta. Istaba plaš a, viss savā s vietā s, viss darbojas, č ī bas, halā ti, jauna santehnika, jauni matrač i. Mani iepriecinā ja kondicionieris - to regulē arī temperatū ra un, galvenais, jaudas ziņ ā ir 4 gradā cijas. Tas bija ē rti. Numuri tiek uzkopti katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu. Bā rs pildā s.
Restorā nā ir daudz darbinieku, tā pē c rindu uz trauku izsniegš anu nav vispā r. Visi valkā maskas. Temperatū ra tiek mē rī ta pie durvī m un tiek dotas maskas, ja jums tā du nav. Dezinfekcijas lī dzekļ i ir visur. Viesmī ļ i cenš as atcerē ties vē lmes un pieklā jī gi un dzī vī gi. Pē c katra apmeklē tā ja tiek noņ emts galdauts un galds tiek dezinficē ts. Ē dienu es sauktu par "mā jā s gatavotu". Zivis, jū ras veltes vienmē r ir bijuš as, tī tara gaļ a, vista, grilē ta, liellopu gaļ a, augļ i, dā rzeņ i, marinē ti gurķ i.
Ir pieejams daž ā ds bē rnu ē diens un atseviš ķ s diē tas stū rī tis.
Pludmale liela, sauļ oš anā s krē sli ir tā lu, ē rta ieeja jū rā . Ir iespē ja nolē kt no mola vai nokā pt pa kā pnē m. Lī dz 11 jū ra ir kristā ldzidra, tad smilš ainā dibena dē ļ kļ ū st duļ ķ ains. Vakaros visi sauļ oš anā s krē sli un galdi pie baseina un pludmalē tiek dezinficē ti. Bā rmeņ i apkalpo pludmalē un piestā tnē .
Ā trgaitas internets ir bezmaksas visur, pludmalē , bā rā , istabā , restorā nā , tikai visur.
Animā cija ir ļ oti neuzkrī toš a, bet tā ir. No interesantā - š auš ana mē rķ ī , nodarbī bas uz ū dens velosipē diem baseinā . Forš ā kais vakarā . Un izrā des laiks, un pē c izrā des, un diskotē ka. Un izrā de ir visaugstā kajā lī menī .
Teritorija ir kā botā niskais dā rzs. Daudz vietu, kur priecē t aci.
Tikā m uzlā dē ti ar pozitī vo, skaistumu, jū ru, nebaidī jā mies, bija patī kama apkalpoš ana un lieliska attieksme.
аватар katerinatsepurit
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sapņ iem ir jā piepildā s! Uzturē jā s viesnī cā.3 reizes. Mē s iesim 4. Katru reizi pozitī vu emociju vē tra! Kamē r mana meita vē l bija bē rns, viņ a dievinā ja Bē rnu klubiņ u. Tur viss ir lī menī "labā ku nevar iedomā ties". … Tomēr ▾ Sapņ iem ir jā piepildā s!
Uzturē jā s viesnī cā.3 reizes. Mē s iesim 4. Katru reizi pozitī vu emociju vē tra!
Kamē r mana meita vē l bija bē rns, viņ a dievinā ja Bē rnu klubiņ u. Tur viss ir lī menī "labā ku nevar iedomā ties". Tagad, pusaudž a gados, viņ ai patī k vienkā rš i palutinā t baseinā (par laimi, tur ir daudz vietas un nav jā grū ž ā s sā nis ar kaimiņ iem).
Pē dē jo reizi 2019. gada augustā . Varu teikt, ka tajā gadā animā cija, ē dinā š ana un vispā r viesnī cas darba organizā cija kļ uva vē l labā ka. Š ķ iet, ka galvenie vadī tā ji ir mainī juš ies un faktiski labi dara savu darbu.
Man nepatī k meklē t vainas, bet Š ervudas gadī jumā nav ko pat nolī dzinā t. Man un manai ģ imenei tas ļ oti patī k!! !
Mē s noteikti atgriezī simies š ajā augustā !
аватар amina.cats
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ieradā mies viesnī cā tieš i laikā , lai reģ istrē tos. Lidojums un reģ istrā cija noritē ja lieliski, visas mū su brī vdienas pagā ja ar blī kš ķ i! Gultas veļ a, dvieļ i - mainī ti katru dienu, mini bā rs papildinā ts katru dienu! ! ! Viss uz tē mu, par kuru biež i runā un ir neapmierinā ti tū risti - esmu š okā , kā var bū t neapmierinā ts! ? Par restorā nu - bez vā rdiem. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies viesnī cā tieš i laikā , lai reģ istrē tos.
Lidojums un reģ istrā cija noritē ja lieliski, visas mū su brī vdienas pagā ja ar blī kš ķ i!
Gultas veļ a, dvieļ i - mainī ti katru dienu, mini bā rs papildinā ts katru dienu! ! ! Viss uz tē mu, par kuru biež i runā un ir neapmierinā ti tū risti - esmu š okā , kā var bū t neapmierinā ts! ?
Par restorā nu - bez vā rdiem. Visa bija ļ oti daudz un daudzveidī ga. Turklā t ir pieejami starptautiski restorā ni. Vienreiz vakariņ ojā m turku restorā nā uz vietas, jo esam Turcijā un esam ieinteresē ti uzzinā t vairā k par turku virtuvi. Patika viss.
Vā rdu sakot, atgriezī simies vē lreiz un konsultē sim visus savus draugus un paziņ as - Sherwood Exclusive Lara hotel.
аватар perehvatchik1978
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā s atpū tā mies 2019. gada 13. -19. jū lijā...koraļ ļ u ceļ ojumu rī kotā js Ieradā mies no rī ta 4os....atstā jā m koferus un pā rģ ē rbā mies (neviens ī sti neieteica, kur to varē tu izdarī t. … Tomēr ▾ Viesnī cā s atpū tā mies 2019. gada 13. -19. jū lijā...koraļ ļ u ceļ ojumu rī kotā js
Ieradā mies no rī ta 4os....atstā jā m koferus un pā rģ ē rbā mies (neviens ī sti neieteica, kur to varē tu izdarī t...un š im nolū kam SPA salonā tiek saukta telpa -1 stā vā ģ ē rbtuve) ...un devos uz pludmali . . jū ra ir super...lī dz pulksten 9 noguris ieradā s brokastī s, kur viņ i saskā rā s ar jaukiem kaķ ē niem, kuri skraida bariņ os....un ē dot izskatā s jauki un, ja iespē jams, uzlec uz galda un ē d no sava š ķ ī vja...
Uz reģ istrē š anos, kas notiek tuvā k pulksten 14... pilnī gi nevienam, izņ emot tevi, neinteresē , kurā istabā viņ i iekā rtosies un vai tev bū s ē rti....viņ i mū s iekā rtoja 1601. gadā (pirmā ē ka, 6 stā vs, 1 istaba) ieejot, mē s sapratā m, ka ir diskomforts ar to bija ļ oti skaļ š...
mums likā s, ka kondicionieris ir tik skaļ š , bet izrā dā s, ka atverot logu, troksnis nā k no apakš as no milzu ventilā cijas, kas stā v zem loga un visi stā vi no 1101-1107 cieš no š ī s skaņ as un visos stā vos es padomā jiet tā ...ī paš i jū tams naktī ....kad es gribu klusumu ...reģ istratū rā nebija iespē jams pā rvietoties, viņ i teica, ka nav istabu (un neviens nerunā krieviski) ...taka. dienā , kad sā ku meklē t draugus, kas varē tu palī dzē t mainī t istabu uz citu...un, kad iegriež aties vienā no a la carte restorā niem, kas ir rezervē ti, ja izejat no -1 stā va un dodieties uz jū ru...tad pirms dvieļ u izsniegš anas tiek veikta rezervā cija ...un tad parā dī jā s sargeņ ģ elis meitenes izskatā , neatceros vā rdu ...bet ir divi, kas strā dā maiņ ā s, es domā ju, ka tā (nē ) Marina) un viņ a atrisinā ja mū su problē mu 5 minū tē s ....piezvanī ja uz reģ istratū ru, un viņ i mums parā dī ja 2 istabas otrajā ē kā. . un tas bija lieliski. Uzstā j ar numuru otrajā ē kā...un tad jū ras kokteiļ us -pludmale-...
atpū sties patika aizgā ja atpū sties un peldē ties. Ja ejam pie miera, tad visdrī zā k uz blakus esoš o Royal Wings Hotel 5 * viesnī cu, paskaidroš u, kā pē c...katru vakaru no pulksten 20 skanē ja tā da disko mū zika, ka bijā m garī gi klā t... tā nebija. te nepatī k.

Viesnī cas priekš rocī bas.
1) pludmale...tī ra un sakopta
2) animā cija bē rniem tur nebū s garlaicī gi.
3) ē diens...plaš a ē dienu izvē le un visā di labumi.

trū kumi
1) reģ istratū ra nerunā krieviski (ukraiņ u valodā ), ir ļ oti grū ti atrast valodu (telefons, lai palī dzē tu).
2) paceliet!! ! (meitene iekā pa liftā ...durvis aizvē rā s un viss ....klusums nekas nedarbojas ...kamē r kā ds viņ u nesauc ar pogu no cita stā va ... )
3) istaba nebija kā rtī gi iztī rī ta...ieč ekojoties citā istabā atrada piespraudes grī dā...labi, ka negā ja basā m kā jā m...
4) galvenajā restorā nā brokastī s, atnā kot, vē lams ē st iekš telpā s....nevis uz ielas...jo nolieku ē diena š ķ ī vi... lieku uz galda....
Es aizgā ju ieliet sev tē ju vai svaigu sulu...tu atnā c un tur sē ž kaķ is un ē d no tava š ķ ī vja...
5) no galvenā restorā na, muš as sē ž uz visa, kas ir iespē jams...sit nost vē lmi ē st.
аватар ViktoriaIvanova
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mū su atpū ta no 12/05-2019 lī dz 18/05-2019 Ieradā mies 11:30, viesnī cā ieradā mies 12:00, tieš i reģ istrā cijas laikā : ) Tā kā dienas sā kums, skaitot lidojumu un reģ istrē š anos, pagā ja brī niš ķ ī gi, viss mū su atvaļ inā jums pagā ja ar blī kš ķ i : ) Gultas veļ a, dvieļ i - mainī ti katru dienu, mini bā rs papildinā ts katru dienu !! ! Izejot no viesnī cas tika atstā ti pat tī ri dvieļ i / 7 dvieļ us 24 stundu laikā cilvē kam nav iespē jams izlietot! Viss uz tē mu, par kuru biež i runā un ir neapmierinā ti tū risti - esmu š okā , kā var bū t neapmierinā ts! ? Par restorā nu nav vā rdu. … Tomēr ▾ Mū su atpū ta no 12/05-2019 lī dz 18/05-2019
Ieradā mies 11:30, viesnī cā ieradā mies 12:00, tieš i reģ istrā cijas laikā : )
Tā kā dienas sā kums, skaitot lidojumu un reģ istrē š anos, pagā ja brī niš ķ ī gi, viss mū su atvaļ inā jums pagā ja ar blī kš ķ i : )
Gultas veļ a, dvieļ i - mainī ti katru dienu, mini bā rs papildinā ts katru dienu !! !
Izejot no viesnī cas tika atstā ti pat tī ri dvieļ i / 7 dvieļ us 24 stundu laikā cilvē kam nav iespē jams izlietot! Viss uz tē mu, par kuru biež i runā un ir neapmierinā ti tū risti - esmu š okā , kā var bū t neapmierinā ts! ?
Par restorā nu nav vā rdu. Viss ir vairā k kā ideā li. Turklā t ir pieejami starptautiski restorā ni. Vienreiz vakariņ ojā m turku restorā nā viesnī cas teritorijā , jo esam Turcijā un ir interesanti uzzinā t vairā k par turku virtuvi. Varam tepat Norvē ģ ijā aiziet uz restorā niem ar citu valstu virtuvi. Uzsvars tika likts uz turku virtuve : ) Man patika viss.
Vā rdu sakot, atgriezī simies vē lreiz un konsultē sim visus savus draugus un paziņ as - Sherwood Exclusive Lara hotel.
Tiem, kas dodas meklē t trū kumus un problē mas, tā vietā , lai atpū stos, teikš u - jums ir par agru doties atpū sties.
Lai visiem jauka vasara! ! ! : )
Вид из номера вечером- обалдеть! :) Девятый последний этаж - нам повезло с номерами :)
аватар Galinka_Z
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirms š ī brauciena atpū tā mies Bulgā rijā , Melnkalnē , Grieķ ijā un treš o reizi Turcijā . Mē s ieradā mies pulksten 7. no rī ta un mums uzreiz piedā vā ja paē st brokastis, paprasī jā m kartes pludmales dvieļ iem un devā mies uz pludmali, kur pā rģ ē rbā mies kajī tē s. … Tomēr ▾ Pirms š ī brauciena atpū tā mies Bulgā rijā , Melnkalnē , Grieķ ijā un treš o reizi Turcijā .
Mē s ieradā mies pulksten 7. no rī ta un mums uzreiz piedā vā ja paē st brokastis, paprasī jā m kartes pludmales dvieļ iem un devā mies uz pludmali, kur pā rģ ē rbā mies kajī tē s. Apmetā s kaut kur ap 13.00 pē c vakariņ ā m.
Ar saziņ as valodu ī paš u problē mu nebija. Un restorā nā , bā rā un reģ istratū rā viņ i runā nedaudz krieviski.
JŪ RA. Jū ra visu dienu skaidra, var redzē t dibenu un zivis. Nebija ne aļ ģ u, ne gruž u peldē ja. Katrā sauļ oš anā s krē slā ir krū ze atkritumiem un izsmē ķ iem. Katru dienu un visas dienas garumā darbinieki uzkopj pludmali. Visur ir atkritumu tvertnes. Tā tad viss ir atkarī gs no atpū tnieku kultū ras lī meņ a. Pludmalē ir ledusskapis ar ū dens pudelē m un ayran. Pludmales bā rs piedā vā picas, vafeles, kokteiļ us un dzē rienus. Viss ir pieejams, bez milzī gā m rindā m.
Pludmalē sauļ oš anā s krē sli atrodas tā lu, tieš i no ieejas jū rā , tač u tos var pā rvietot uz krastu. Pludmale liela smilš aina, daudz sauļ oš anā s krē slu, 6 no rī ta nebija nepiecieš ams aizņ emties. Pludmales dvieļ us dienas laikā var mainī t neierobež otu skaitu reiž u stendā pa ceļ am uz pludmali.
AKVAPARKS. Ū dens slidkalniņ i strā dā ja pē c grafika no 10 lī dz 12. Slī dkalniņ i nav tie lielā kie, pieejami cilindri slē poš anai. Uz slidkalniņ iem vienmē r atradā s dež urants un teica, kad nā kamais var noslī dē t lejā . Pateicoties viņ am, man vienmē r bija miers, ka mans bē rns, noripojis lejā , paspē s aizbraukt prom no slidkalniņ a, pirms nā kamais nokā ps lejā . Ū dens parkā ir bā rs.
VIESNĪ CA. Pati viesnī ca ir tī ra un skaista gan iekš pusē , gan ā rpusē . Viesnī cas teritorijā ir daudz palmu, puķ es, kas iekrī t rā mī un padara fotogrā fiju eksotisku, ir š ū puļ tī kli. Teritorijā ir 5 peldbaseini: 2 bē rniem, 2 pieauguš ajiem un viens +18. Baseini ir tī ri, atkritumus un glā zes no dzē rieniem iztī rī ja viesnī cas darbinieki.
ISTABA. Mū su istaba atradā s otrajā stā vā , ē rta, skaista, ar pieklā jī gā m mē belē m. Numurā bezmaksas minibā rs (Pepsi, Fanta, ū dens, alus), fē ns, el. tē jkanna, krū zes, tē jas un kafijas maisiņ i. Mini bā rs tika papildinā ts katru dienu, ir visi tualetes piederumi, bet mū su uzturē š anā s nedē ļ ā nekas netika papildinā ts. Man bija jā izmanto savas ziepes. Sanitā rais mezgls darbojā s pareizi, nebija kanalizā cijas smakas. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu.
Kondicionieris strā dā ja pareizi, bet ar aizvē rtā m balkona durvī m. Ja balkona durvis nav cieš i aizvē rtas, gaisa kondicionieris automā tiski izslē gsies.
Seifs darbojas vienkā rš i un bez maksas.
Sā kumā bija problē mas ar WI-FI, tas slikti uztvē ra, bija nepiecieš ama parole, ko viņ i uzzinā ja reģ istratū rā . Tad uz dienu pazuda internets - "globā lā s problē mas". Pē c tam viss strā dā ja, un istabā un viesnī cā wi-fi bija labs, bet pludmalē neķ ē rā s.
TV darbojā s labi, moderns, liels. Apmē ram 10 krievu kanā lu un tikpat daudz ukraiņ u kanā lu.
UZTURS. Galvenajā restorā nā viss ir garš ī gi, cep zivis, vistu, grilē tus steikus, ē dienu izvē le milzī ga.
Brokastī s bija daudz smalkmaizī tes, kruasā ni, pankū kas, olas, omletes, musli, ievā rī jumi, sieri, daž ā di rieksti, š ķ iņ ķ is, turku gardums, medus, š okolā des pastas, ž ā vē tas aprikozes, vī ģ es, desiņ as. Brokastī s, pusdienā s un vakariņ ā s vienmē r ir augļ i (persiki, aprikozes, apelsī ni, banā ni, ķ irš i, bumbieri, ā boli), cukuri arbū zi, melones. Biež i redzē jā m, ka augļ us no restorā na iznesa uz š ķ ī vjiem uz istabā m, neviens nelamā ja. Jū s pats gatavojat karstā s sviestmaizes. Pusdienā s un vakariņ ā s ir daudz gaļ as: sautē tas, tvaicē tas un grilē tas. Vienmē r bija tī tara gaļ a, grilē ta vista un vista mē rcē , teļ a gaļ a vai mē le. Bija arī zivis, aknas, sē nes, pildī ti paprika, dolma. Dekorē ar nū delē m, spageti, rī siem, plovu, frī kartupeļ iem vai ceptiem kartupeļ u daiviņ ā m, kartupeļ u biezeni. Daudz sautē tu vai ceptu dā rzeņ u ē dienu. Daudz salā tu, kanapē , sarkano zivju tartletes, suš i, daž ā di konditorejas izstrā dā jumi, cepumu rullī š i, kū kas, deserti. Vakarā noteikti tiks pasniegts 6 veidu saldē jums vafeļ u konusos. Jū su priekš ā uz grila tiek gatavoti daudzi ē dieni: vista, gaļ a un zivis. Visi pavā ri valkā cimdus. Tiklī dz ē diens paplā tē sā k beigties, viņ i uzreiz atnes jaunu porciju. Daudz dā rzeņ u. Dā rzeņ i guļ atseviš ķ i, salā tus savā c pats, ja vē lies, un pā rlej ar daž ā dā m mē rcē m, eļ ļ ā m. Pie pā rtikas rindu nav. Arī ar brī vajiem galdiem problē mu nav. Viesmī ļ i strā dā ļ oti ā tri, tiklī dz apsē dies, jau jautā , ko tu gribi no dzē rieniem. Kā ds rakstī ja, ka pē dē jie uzrunā ti krievvalodī gie - nepamanī ja, dzē rienus atnesa uzreiz un vairā kas reizes. Netī rie trauki tiek notī rī ti zibens ā trumā , uzreiz tiek uzklā ts jauns galdauts un ielikti tī ri galda piederumi. Ja kā ds kaut ko izlijis, nometis, izkaisī jis - tī rī š ana tiek veikta nekavē joties.
Mē s izmantojā m Ala Carte restorā nu. Mē s izvē lē jā mies mongoļ u valodu. Nebija no kā mā cī ties un arī atsauksmes par to netika atrastas un tā pē c arī netika instruē tas par apkopi. Bū tī ba ir tā da, ka jū s pats ieliekat š ķ ī vi jē las gaļ as: izvē lieties vistu, tī taru, kalmā ru, garneļ u makaronus, nū deles un pats ieliekat dā rzeņ u š ķ ī vi: tomā tus, sī polus, sē nes, kukurū zu. Uz š ķ ī vjiem uzliek zī mī ti ar tabulas numuru un tajā paš ā zī mī tē norā di mē rces veidu: pikanta, pusasa, salda vai sojas (paņ ē ma pusaso mē rci un sadedzinā ja). Pē c tam mongoļ u pavā rs tos pagatavo jū su priekš ā lielā pannā . Ļ oti neparasts skats un ļ oti garš ī gs. Patika restorā ns.
ANIMĀ CIJA. Animā cija viesnī cā ir, animatori ļ oti cenš as. Cik labi, es nevaru teikt, mums tas nebija vajadzī gs.
SVĒ TKI. Atpū tnieki pā rsvarā ir vā cieš i, ukraiņ i, kazahi, krievi, turki
Nā c un atpū ties.
аватар tyristik1
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s pavadī jā m desmit atvaļ inā juma dienas viesnī cā Sherwood Breezes. Kupons tika iegā dā ts tū risma aģ entū rā TPG, saskaņ ā ar degoš u piedā vā jumu. Mē s izbaudī jā m atvaļ inā jumu. Istaba mums bija skaista, gaiš a ar labu remontu un skatu pa logu. … Tomēr ▾ Mē s pavadī jā m desmit atvaļ inā juma dienas viesnī cā Sherwood Breezes. Kupons tika iegā dā ts tū risma aģ entū rā TPG, saskaņ ā ar degoš u piedā vā jumu. Mē s izbaudī jā m atvaļ inā jumu. Istaba mums bija skaista, gaiš a ar labu remontu un skatu pa logu. Tī rī š ana pē c grafika. Gultas veļ as un dvieļ u maiņ a laicī gi. Viesnī cā ir forš i animatori, kuri dara to, ko viņ i dara, lai izklaidē tu cilvē kus. Tikai retais rū pē jā s, ka visi runā daž ā dā s valodā s, kaut kā visi viens otru saprata. Daudzi jau ir slavē juš i meiteni Nastju, bet es vē los viņ ai pateikties arī no mū su ģ imenes, viņ a noteikti nevienam neļ ā va garlaikoties. Restorā nā ir bagā tī ga ē dienu izvē le, diemž ē l mums vienkā rš i nebija laika visu izmē ģ inā t un novē rtē t. Tas, ko esam ē duš i, ir ļ oti ē stgribu. Pludmale ir ļ oti pieklā jī ga, labiekā rtota vieta atpū tniekiem. Pludmalē ir koka lapenes un vienkā rš i sauļ oš anā s krē sli zem nojumes. Smiltis ir tī ras, pastaigā jā s cilvē ks, pā rliecinoties, ka nav gruž u.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
rekomenduyu dlya semeynogo otdı ir detmi. … Tomēr ▾ rekomenduyu dlya semeynogo otdı ir detmi.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies 2010. gada jū nijā . 2 pieauguš ie un 2 bē rni (15 un 6 gadi. Man viss ļ oti patika! Uzreiz iekā rtojā mies. Junior ģ imenes numurs. Viesnī cas zona maza, bet ļ oti ē rta. Pā rsvarā briti, vā cieš i, bet tur bija diezgan maz krievu Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 2010. gada jū nijā . 2 pieauguš ie un 2 bē rni (15 un 6 gadi. Man viss ļ oti patika! Uzreiz iekā rtojā mies. Junior ģ imenes numurs. Viesnī cas zona maza, bet ļ oti ē rta. Pā rsvarā briti, vā cieš i, bet tur bija diezgan maz krievu Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs. Un kā du masā ž u viņ i š eit dara!! ! (Tatjana no Ukrainas ir patiesa profesionā le). Iesaku visiem!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Отель построен в 2005 году, последняя полная реновация прошла в 2020 году. Уютная, красивая, грамотно спланированная территория. Рекомендуем для семейного активного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta В 10 км от аэропорта, в 12 км от центра г. Анталия, в п. Лара, на берегу моря.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа — 160 м, 1 деревянный пирс. Душ и кабинки для переодевания. Шатры на пляже (платно). Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi в лобби и в номерах (бесплатно), высокоскоростное Wi-Fi-соединение (платно), ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), диетическое и вегетарианское меню (бесплатно), 4 ресторана — 1 основной, 3 a la carte (итальянский, турецкий, монгольский, по предварительной записи, за неделю проживания посещение одного ресторана – бесплатно), 9 баров 9 (лобби-бар Breezes: работает 24 часа), магазины, 5 конференц-залов, 8 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, тенты, полотенца: бесплатно, у бассейнов есть (туалет, душ и кабинки для переодевания).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem 2 открытых бассейна и 1 крытый бассейн, 3 водные горки, детские клубы: 2 (мини-клуб 4–12 лет; юниор-клуб 13–17 лет), мини-диско, детский буфет, аренда детских колясок под депозит — бесплатно (50 евро, по предварительной резервации). Подогреватель бутылочек, детская ванночка, рядио-няня/ по предварительной резервации/под залог.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 7 горок для взрослых и 3 горки для детей, мини-гольф бесплатно, 1 теннисный корт с твердым покрытием, аренда оборудования (бесплатно), освещение (платно), игровые автоматы платно, аквааэробика бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, водные виды спорта платно, стрельба из лука бесплатно, бочче бесплатно, баскетбол бесплатно, мини-футбол бесплатно, степ-аэробика, зумба.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

В отеле 499 номеров. Состоит из двух 9-ти этажных зданий.

Istabās

Балкон, центральный кондиционер, сейф, телевизор, Wi-Fi, телефон, фен, минибар, душ, тапочки. Обслуживание в номере.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Kemeragzı Koyu Kopak Cayı Mevkii, 07110 Kundu, Lara, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 (242) 352 28 00, +90 (242) 444 88 07
Fax: +90 (242) 352 27 65
Tīmekļa vietne: Sherwood Exclusive Lara
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.