Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Didima

Tūristu stāsti par Didīms pievienot stāstu
Šausmīgi smirdīga viesnīca
Bū š u objektī vs: pati viesnī ca nav slikta, ir akvaparks, skaists skats, tuvu jū ra. BET: atrodas baigā bedrē , apkā rt nav ne kafejnī cu, ne restorā nu, ne veikalu (tikai 3 pā rtikas veikali), gar jū ru nav kur staigā t, krastmalas ...
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca vienkārši pretīga! Jūs nevarat iet!
Saistī bā ar ugunsgrē kiem Bodrumā un Marmarisā nopirkā m ekskursiju uz š o viesnī cu, ekskursijas apmaksas brī dī nebija daudz sliktu atsauksmju, tā s parā dī jā s gandrī z nā kamajā dienā pē c mū su...
 •  3 gadā atpakaļ
Cilvēki izvairās no šīs viesnīcas
Pirmais ir attā lums. Nevis 82 km, bet 120 km no lidostas. Personā ls nerunā krieviski. Viesnī cā tikai turki un grieķ i. Ukraiņ i vai krievi vienkā rš i izklī st uz viņ u fona.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet tā ir ne vairāk kā 3*
Ē diens vienmuļ š , nav jū ras veltes, un nav tī rī ts, visi dzē rieni ir atš ķ aidī ti - alus, kola, sprite, vī ns, rindas visur, 70% atpū tnieku ir turki, pludmalē baigi netī rumi, atkritumi, pē c 10 ir maz sauļ oš...
 •  3 gadā atpakaļ
Izlasiet manu patieso atsauksmi, pirms izmetat naudu
Viesnī ca ir jauna. Ļ oti dā rgs remonts, labas, stilī gas, jaunas telpas. Atrodas netā lu no lidostas – 1.5h ar transfē ru. Brī niš ķ ī gs skats no panorā mas loga uz jū ru, ja par skatu uz jū ru piemaksā .
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca "vāja", velk uz 4 ar mīnusu, nesaprotu kāpēc visur pozicionēts kā 5*
Viesnī ca "vā ja", velk uz 4 ar mī nusu, nesaprotu, kā pē c visur pozicionē ts kā.5*, pat ja pie paš as ieejas viesnī cā ir zī me ar 4 zvaigznē m.
 •  3 gadā atpakaļ
Viss ir kārtībā!
Bijā m absolū ti apmierinā ti ar viesnī cu, jū ru, pludmali un Didimas kū rortu. Apkalpoš ana atbilst viesnī cas lī menim, virtuvi varē tu pielā got š eit dominē još o Eiropas viesu gaumei.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, wifi bezmaksas
Krasts smiltis, ieeja jū rā lē zena, smiltis, tad trī s metri oļ i un tad tikai smiltis. Numuri ir labi: Jaunas mē beles, vannas istaba ar jaunu santehniku, ē rtas gultas un spilveni.
 •  3 gadā atpakaļ
Tas ir sausmigi! Es nevienam neiesaku!
Ā das vā rds apstiprina fotoattē lu. Tas ir tikai murgs. Ieradā s Maril Resort Hotel 5 Didimā . Jē dziens UAl un "nesmird". 7 reizes jau Turcijā .
 •  3 gadā atpakaļ
Nepieciešama pilnveidošana
Mī nusi: Mē s gaidī jā m vairā k nekā stundu, lai reģ istrē tos istabā. Lielā kā daļ a personā la nezina krievu valodu un arī angļ u valoda ir vā ja.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Didīms