Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sarigerme

Tūristu stāsti par Sarigerme pievienot stāstu
Pakalpojums nav līdz VIP viesnīcas līmenim
Kopumā viesnī ca ir laba, BET tas nav VIP viesnī cas lī menis, diemž ē l. Galvenais ir serviss. Š obrī d mē s ar bē rnu stā vē jā m pie bā ra kā das 15 minū tes.
 •  2 gadā atpakaļ
Šausmas ir kļuvušas nevis par viesnīcu, bet kādreiz bija iecienītas
TERMEMARIS (Dalamana, Turcija) par laika posmu 09.09. - 16.09. 2021. Ekskursija diviem. Pirms š ī s ekskursijas iegā des pā rbaudī ju, vai š ajā viesnī cā ir atvē rts SPA.
 •  2 gadā atpakaļ
Brīnišķīgi
Tiem, kam patī k klusa un ē rta uzturē š anā s - tas ir labā kais risinā jums. Reģ istrē š anā s notika uzreiz pē c ieraš anā s (un mē s ieradā mies 4 no rī ta).
 •  3 gadā atpakaļ
Atpūta atpūtai.!!!
Sveiki! Ar sievu atpū tā mies XL Sarigermē no 13.07-25.07. 21 Mē s braucam uz š o viesnī cu katru gadu - 3 reizes bija 2019.2020, 2021, Pati viesnī ca atrodas skaistā vietā - kalnos Kurš ieradā s atpū sties no pilsē tas burzmas, trok&#...
 •  1 gadā atpakaļ
Perfekta ģimenes viesnīca, ideāla atpūta
Es gribu atgriezties š ajā viesnī cā visu laiku. Palikuš i š eit jau 3 reizes. Hilton atrodas klusā ciematā pie upes grī vas, kas savieno Egejas jū ru un Vidusjū ru.
 •  2 gadā atpakaļ
Skaista viesnīca ar nevainojamu apkalpošanu
Š ajā viesnī cā viss ir skaisti, ī paš i sī kumi: trauki, tekstilizstrā dā jumi, mē beles, dekori utt. Un dā rgi. Apkalpoš ana nav tikai laipna, vienmē r cenš as palī dzē t, ļ oti draudzī ga, viss ir cilvē...
 •  3 gadā atpakaļ
Sarigerme. No upes līdz... upei
Uz visu pasaules pā rpratumu rē ķ ina Vorobeič ikovi paplaš ina savas ģ eogrā fiskā s zinā š anas : )) Š is ir sava veida turpinā jums manam pā rskatam par TUI BLUE viesnī ca Tropical 5*.
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti pieklājīgs antīkā formātā
Es nepā rbaudī ju informā ciju par viesnī cu. Ekskursija tika iegā dā ta divas dienas pirms izbraukš anas. Paskatī jos tikai kopē jo recenziju toni, š ķ iet, nekas tā ds - pozitī vs.
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti laba viesnīca, klusa, mājīga atmosfēra, izpalīdzīgs personāls
Pagā ja ilgs laiks, lai izvē lē tos viesnī cu atpū tai, bet, kad ieraudzī ju atraš anā s vietu un teritoriju, uzreiz izvē lē jos š o viesnī cu.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, lieliska atrašanās vieta, draudzīgs personāls
Mē s ar vī ru daļ ē ji apmaksā jā m braucienu uz Itā liju, Kalabriju caur TUI, tač u karantī nas dē ļ nā cā s pā rorientē ties uz Turciju, uz kuras esam daudzkā rt atpū tuš ies un kas mums ļ oti patī ...
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sarigerme