Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kemera

Tūristu stāsti par Kemera pievienot stāstu
Laba atpūta mierīgā vietā
Atpū ta kopā ar pieauguš ajiem bē rniem. Viesnī ca ir maza, atrodas pirmajā rindā . Tai ir sava oļ u pludmale. Bezmaksas sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem.
 •  6 dienas atpakaļ
Viesnīca atpūtai bez bērniem
Tagad esmu kopā ar ģ imeni (divi bē rni 12 un 4 gadi) š ajā viesnī cā un ļ oti ceru, ka viesnī cas ī paš nieki pē ta atsauksmes.
 •  4 dienas atpakaļ
Neiesaku šo viesnīcu
Š obrī d esmu š ajā viesnī cā . Es viņ am neiesaku - viņ š nevelk pat 3 zvaigznes. Pakalpojums ir zems. Runā jot par ē dinā š anu - vienkā rš i nē .
 •  4 dienas atpakaļ
Lieliska viesnīca ar internetu visā
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma un nenož ē lojā m, ka viņ us klausī jā mies. Serviss virsū ! Viesnī cas teritorija ir liela, mums pat š ķ iet, ka nepaspē jā m visu apskatī t.
 •  vakar
Jauka viesnīca klusām, relaksējošām brīvdienām
Mē s ar dē lu esam no Dņ epro. Dē lam ir 10 gadi. Viņ i dzī voja 112. numurā. Viņ i pirmo reizi atvaļ inā jumā devā s, kad bija mazi kam viesnī cas Novē rtē ju visas priekš rocī bas, turpmā k izvē lē...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Laba viesnīca!
Ļ oti ē rta viesnī cas atraš anā s vieta, 10 minū š u gā jiena attā lumā no jū ras, ar autobusu vairā kas reizes dienā brauc uz savu smilš u pludmali ar bezmaksas saulessargiem un guļ amkrē sliem, divas reizes nedē ...
 •  6 dienas atpakaļ
Lielisks variants ģimenēm vai pāriem
Lieliska viesnī ca, mierī ga atmosfē ra, tī ras istabas un garš ī gi ē dieni. Daudzveidī ga ē dienkarte, daž ā di ē dieni katru dienu Reģ istrē š anā s notika ā tri, bez problē mā m, numuriņ i lielisk...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Briesmīga viesnīca
Briesmī ga viesnī ca, tai nav zvaigž ņ u! Pirmkā rt, pilnī gi antisanitā ri apstā kļ i ē damzā lē , kas atrodas pagalmā pie ceļ a, kur brauc maš ī nas un pa š o ē damistabu staigā arī vistas un gai...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Istabas ir mazas, un uzkopšana ir nulle
Atpū tā mies no 25. augusta lī dz 7. septembrim, ieradā mies no rī ta, viesnī cā bijā m 7.40, iekā rtojā mies ap 1.559. istabā pirmajā stā vā , esam jau treš o reizi š ajā viesnī cā , nav jē gas daudz...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Laba viesnīca
Pirms ceļ ojuma palasot atsauksmes, š aubī jos, bet pē c atpū tas š ajā viesnī cā man viss patika, darbinieki ļ oti pieklā jī gi krieviski saprot, visu tī ra, ē diens arī normā ls, it ī paš i kū kas, re...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kemera