Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kemera

Tūristu stāsti par Kemera pievienot stāstu
Viesnīca ir SUPER!!!
Š obrī d ar bē rniem atpū š amies Rio pludmales viesnī cā . Š ī ir mū su treš ā vizī te š ajā konkrē tajā viesnī cā .
 •  5 dienas atpakaļ
Laba viesnīca spēcīgam 4.
Mē s palikā m viesnī cā.2024. gada jū nijā . Man ļ oti viss patika!! ! Personā ls ir draudzī gs, ē dieni ir daudzveidī gi, ieskaitot gaļ u un zivis, picas un daudz ko citu kopumā .
 •  vakar
Nav ieteicams uzturēties
Es apmetos Ares Dream Hotel 2024. gada jū nijā . Viesnī ca ir tik un tā . Istaba ar balkonu, kondicionieri, ledusskapi un televizoru, bet ar ļ oti vecā m mē belē m un matrač iem, kurus sen vajadzē ja izmest.
 •  5 dienas atpakaļ
Viesnīca nav ultra 5 zvaigznes
Š ajā viesnī cā atpū tos kopā ar meitu no 2024. gada 4. lī dz 11. jū nijam. Viesnī ca nav Ultra 5 Es domā ju, ka tas ir normā li 4 Viesnī ca ir piemē rota tikai ģ imenē m ar maziem bē rniem un tū ristiem 50+ Jauni...
 •  4 dienas atpakaļ
Lieliska atpūta. Gleznainā vietā un skaistā viesnīcā.
1. Jauka viesnī ca. Atbilst 5*. Skaisti, tī ri, mā jī gi. 2. Jū ra 1 lī nija, tī ra. Pludmalē ir teltis un kvalitatī vi guļ amkrē sli.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Ērta viesnīca, labs daudzveidīgs ēdiens
Viesnī cai ir skaista, kopta teritorija. Draudzī gs personā ls. Reģ istratū ra nekavē joties reaģ ē uz sū dzī bā m un pieprasī jumiem.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Club Marco Polo Kemer ir lieliska viesnīca!
Tā s bija neticamas brī vdienas! Club Marco Polo Kemer ir lieliska viesnī ca! Ļ oti liela, skaista, kopta teritorija, daudz skuju koku, daudz ziedu. Pie katra zā les stiebra strā dā milzī gs skaits darbinieku.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Brīnišķīga ģimenes viesnīca
Viesnī ca tika izvē lē ta par pievilcī gu cenu. Ļ oti patika! Atmosfē risks! Mū su istabā bija skats uz kalniem. Teritorija maza! Vienmē r tī rs, kā rtī gs.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Lieliska viesnīca
Š ajā viesnī cā biju sesto reizi. Uz festivā lu atveduš i 120 tū ristus. NAV negatī vas atsauksmes. Apmierinā ti visi – gan bē rni, gan pieauguš ie.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Lieliska viesnīca
Jauka viesnī ca. Lieliska cenas un kvalitā tes attiecī ba. Daž ā das virtuves ē dieni. Grils, daudz dā rzeņ u, augļ u, saldumu, dzē rienu.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kemera