Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kemera

Tūristu stāsti par Kemera pievienot stāstu
Šausmas
Tai labā k piestā vē tu godī gs viesnī cas Magic sun pā rskats vai nosaukums "Š reka kajī te". No sliekš ņ a var redzē t, ka viesnī ca ir ļ oti veca, nobruž ā ta un vairā k atgā dina PSRS bē rnu nometni, ko ork...
 •  3 dienas atpakaļ
Pretīga viesnīca, bīstami te atrasties!
Man nepatika viss viesnī cā . Visur ir netī rumi un antisanitā ri apstā kļ i. Mū su pirmā istaba tika iztī rī ta 5 dienas pē c reģ istrē š anā s, un to pat nevar nosaukt par uzkopš anu.
 •  3 dienas atpakaļ
Briesmīga viesnīca! Viesnīca nav paredzēta bērniem!!!!
Tagad es atpū š os š ajā viesnī cā . Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir tas, ka visas sliktā s atsauksmes ir patiesas! Bē rniem nekas nav paredzē ts, izņ emot izklaides parku!
 •  vakar
Viesnīca nav slikta, pateicoties krieviski runājošajam personālam
Atpū tā mies ar 15 gadī go meitu, 2023. gada septembra beigā s numuriņ i sā kumā nebija ī paš i labi, bet reģ istrē jā mies uzreiz 7:00, lai gan pē c grafika reģ istrē š anā s bija 14:00.
 •  3 dienas atpakaļ
Ļoti jauka viesnīca
Man patika viesnī ca. Visas nedē ļ as garumā valdī ja neticama atmosfē ra. Jo tī ras istabas un skaista viesnī cas teritorija, draudzī gs personā ls, garš ī gs ē diens, forš i vakara š ovi.
 •  4 dienas atpakaļ
Murgs
Turcijā esmu bijis 6 reizes. Prasī bas pret viesnī cu un pā rtiku vairs nebija! Ir svarī gi, lai ē diens bū tu tī rs un svaigs. Praksē: - No viesnī cas reģ istratū ras darbiniekiem nevajadzē tu sagaidī t draudzī gus smaidu...
 •  6 dienas atpakaļ
Briesmīga viesnīca, neiesaku
Esam atvaļ inā jumā no 12.09. -26.09. 2023.  gads viesnī cā nekad nav bijis jē ra gaļ as vai jū ras veltes, ne saldē jums oriģ inā lajā iepakojumā , ne saldē jums pē c viesnī cas koncepcijas kā “shawarma”, tas tiek ...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Viesnīca visiem 10
Labdien. Alva Donna ir viena no labā kajā m viesnī cā m Kemerā , draugi iesaka š eit apmesties, ja vē laties labi un ē rti uzturē ties.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Viesnīca ir briesmīga
Š ī ir visbriesmī gā kā viesnī ca, viss ir ļ oti netī rs, neskatoties uz to, ka viesnī ca ir ļ oti veca un sen nav bijis remonts, viņ i pat nevar iztī rī t istabas.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Viesnīca atbilst 4
Istabas tiek uzkoptas katru dienu, ē diens daudzveidī gs, daudz augļ u. Pludmale nepatika. Teritorija bija netī ra un smirdē ja pē c notekū deņ iem, kas tecē ja blakus sauļ oš anā s krē sliem.
 •  4 dienas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kemera