Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kemera

Tūristu stāsti par Kemera pievienot stāstu
neņemiet ēkas 1 ļoti skaļu mūziku
Ļ oti skaļ a mū zika gan dienā , gan naktī no tuvē jā s viesnī cas. Dzī vot 1 ē kā nav iespē jams. Nekad neņ emiet to.
 •  6 dienas назад
Slikta viesnīca
Vai mē s braucā m?? ? skaties? bet? jo ļ oti ieteica aģ ents, sakot labu vie? butis, 2022. gads pabeidzis? bu? io renovā cija. Ta? Es tikai ieš u to redzē t?
 •  4 dienas назад
Viesnīca pamatīgam četriniekam
Patika viesnī ca. Pā rtikas pietiek, varbū t pandē mijas laikā bija ierobež ojumi, bet tagad uzliek cik gribi. Zivis bija ikdienā , vistas gaļ a, tī tars, liellops, jē rs, viss bija pagatavots diezgan garš ī gi, ī paš i patika gri...
 •  6 dienas назад
Vientuļas brīvdienas Turcijā!
Queen's Park 5+ Goynuk 5* - Kemera, Turcija Atpū tā s no 2022.  gada 7. lī dz 17.  jū nijam. Savā di, ka ne visā s Turcijas viesnī cā s tiek izmitinā ti vientuļ i vī rieš i.
 •  3 dienas назад
Ne vairāk kā 4 zvaigznes. Mēs neiesakām.
Mī nusi. Nav garš ī gs, vienmuļ š ē diens, slikta ē dienu izvē le. Pludmale ir tā lu, pā ri š osejai, tieš ā m 2.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Ļoti slikta viesnīca
Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m no budž eta, viss izrā dī jā s daudz sliktā ks. Viss iekļ auts. Alkoholu nedod, pludmalē remonts, apsaimniekotā ji ņ em naudu un nedod labu istabu, tikai savu, sū dzas, bet saimnieks nerea...
 •  3 nedēļas atpakaļ
Labs četrinieks bez sūdzībām
Ekskursija bija no 21.05 lī dz 1.06, TO TEZ tū re. Viesnī ca bija ap 20.00, apmetā s stundas laikā , 301. numurs. Numurs: standarta ar sā nu skatu uz jū ru un kalniem.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Kopumā man viss patika
Dzī vojā m kluba istabā s, tī rī jā m katru dienu, ir divi baseini un trī s mazi slidkalniņ i, bet ir vietas, kur istabā s var dzirdē t izplū di no galvenā s ē kas.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Viesnīca centrā, labai atpūtai!
Jauka, ē rta, tī ra viesnī ca. Gardas maltī tes puspansija + 5 minū tes uz jū ru / uz centru. Un tas viss nav dā rgi! Kas vē l vajadzī gs budž eta ceļ otā jam, lai viņ š bū tu laimī gs?
 •  1 mēnesis atpakaļ
Супер отель
Отдыхали тут уже три года подряд. Берём большой семейный номер во втором корпусе, что дальше от моря. Тут тишина и покой! Отель нам очень нравится, в нём всё отлично! Номер большой, питание шикарное на любой вкус.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kemera