Club Hotel Phaselis Rose 5*– Atsauksmes

86
Novērtējums 8.710
№3 viesnīcas reitingā Kemera
9.1 Numurs
9.1 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.8 Uzturs
9.4 Infrastruktūra
Viesnīca atklāta 1996. gadā, pēdējais renovācija veikta 2018. gadā. Tas sastāv no divām galvenajām 3 un 4 stāvu ēkām, piecām 3 stāvu bungalo ēkām un divām 4 stāvu Garden Family Deluxe ēkām. Viesnīca ir piemērota gan aktīvām, gan ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар sambur09
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pā rsteidzī gi, pamatojoties uz cenas un kvalitā tes attiecī bu) Mē s dzirdē jā m daudz labu atsauksmju. Atpū tā s 2 + 1 (16 gadi). Viesnī cā ieradā mies vakarā , tā pē c reģ istratū rā mums piedā vā ja atstā t mantas un uzreiz doties vakariņ ā s. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pā rsteidzī gi, pamatojoties uz cenas un kvalitā tes attiecī bu) Mē s dzirdē jā m daudz labu atsauksmju. Atpū tā s 2 + 1 (16 gadi).
Viesnī cā ieradā mies vakarā , tā pē c reģ istratū rā mums piedā vā ja atstā t mantas un uzreiz doties vakariņ ā s. Kad paē dā m vakariņ as, istabiņ a jau bija izsniegta un mū s aizveda uz mū su bungalo. Mū su istabiņ a bija 3 stā vā (ir lifts), deluxe ar skatu uz kalniem. Mums viss uzreiz patika. Nolē mā m uz 3. stā vu doties tikai kā jā m, lai visi labumi nenogulsnē jas sā nos : ). Svaigs remonts, viss remontē ts, uzkopš ana notiek ikdienā , tieš i otrā di, reizē m prasī jā m netī rī t, bet uzstā jā m: "Vē lā k? " .
Jū ra ir tī ri zila! Pludmale ir smilš aina, bet ieeja ir sī ki oļ i un oļ i. Ir koka klā ji un margas ieieš anai jū rā . Arī pludmalē ir piestā tne ar bā ru un sauļ oš anā s krē sliem ar saulessargiem. Es gā ju basā m kā jā m, bet redzē ju, ka daž i valkā koraļ ļ us. Plaš ā pludmales josla gandrī z pilnī bā ir piepildī ta ar nojumē m un sauļ oš anā s krē sliem. Tā pē c vienmē r, kad ieradā mies pludmalē , vienmē r atradā m sev bezmaksas sauļ oš anā s krē slus. Dvieļ us var mainī t katru dienu SPA salonā . Tikai vienu reizi no Antā lijas atbraucā m ap 17.00 un dvieļ u nepietika. Mums prasī ja paņ emt 2 un no rī ta iedos treš o. Bet tas nav iemesls satraukumam
Akvaparkā nebijā m nekad, lai gan pa ceļ am uz jū ru katru dienu dzirdē jā m bē rnu sajū smas pilnus izsaucienus un redzē jā m, kā bē rni velk vecā kus pa slī dkalniņ iem).
Uz ē š anas rē ķ ina jā prot sevi savaldī t, acis skraida no sortimenta. Viss ir klā t, kam vajadzē tu bū t UAL. Mums ļ oti patī k grilē tas zivis, un katru dienu bija daž ā da š ķ irne. Man ļ oti patika teļ a gaļ a, tik pagatavota, ka kū st mutē . Dā rzeņ i un augļ i sortimentā .
Animā cija pa dienu rī ko pasā kumus bā rā pie baseina, bet mē s mī lam jū ru, tā pē c nekad neesam piedalī juš ies, bet vakarā ar prieku dejojā m diskotē kā . Pa dienu notika putu š ovs ar ballē m, braucieniem un dejā m. Pirmo reizi redzē ju, cik ā tri pasā kums tiek izkā rtots ar piepū š amiem pasaku tē liem. Ļ oti labi. Amfiteā trī notika koncerti ar viesmā ksliniekiem, dzirdē jā m mū ziku un balsis, bet neesam trokš ņ a cienī tā ji, vienreiz ielū kojā mies. . . katrs viņ a svē tki reprezentē savā veidā . Mū s vairā k piepilda dabas apcere, kalnu varenī ba, eksotisko koku skaistums, tī rā kā debeszila jū ra. Mū su istabas malā bija strū klaka un vakarā mē s ar prieku sē dē jā m un klausī jā mies ū dens š alkoņ ā . Skats bija vienkā rš i pā rsteidzoš s.
Ja jautā tu: - vai es brauktu vē lreiz? Drosmī gi atbildē š u - JĀ ! Bū s jautā jumi, rakstiet.
Iesaku visiem! Prieka jū ra un prieka kalni!
БАР У БАССЕЙНА
аватар sveta.gavril
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Serviss lī menī – ja ir problē mas, viss tiek atrisinā ts ļ oti ā tri. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Mums tika pieš ķ irta ļ oti jauka istaba ar lielisku skatu, kas bija bonuss. Tī rī š ana tika veikta regulā ri, mini bā rs nekad nebija tukš s. … Tomēr ▾ Serviss lī menī – ja ir problē mas, viss tiek atrisinā ts ļ oti ā tri. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Mums tika pieš ķ irta ļ oti jauka istaba ar lielisku skatu, kas bija bonuss. Tī rī š ana tika veikta regulā ri, mini bā rs nekad nebija tukš s. Un apmetā mies 10:00 pē c tam, kad bijā m ieraduš ies no brokastī m.
Viesnī cas infrastruktū ra un daudzas ekskursijas neļ auj garlaikoties.
Mums patika mū su uzturē š anā s un turpinā sim izmantot š o aģ entū ru arī turpmā k.
аватар inopartnertv
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Paldies viesnī cai par pā rē jo! Patika viss: savlaicī ga reģ istrē š anā s lī dz 14:00 (bija 4209. telpa); draudzī gs personā ls (ī paš i restorā nā ); telpu tī rī ba un uzkopš ana; garš ī gs ē diens; tī ra pludmale; skaisti skati uz kalniem; brī niš ķ ī ga mū zika no skaļ ruņ iem ap viesnī cu; laba attieksme pret kaķ iem; bezmaksas un labs internets visur, pat pludmalē ; iespē ja pasū tī t ē rtu transfē ru no viesnī cas uz lidostu. … Tomēr ▾ Paldies viesnī cai par pā rē jo!
Patika viss:
savlaicī ga reģ istrē š anā s lī dz 14:00 (bija 4209. telpa);
draudzī gs personā ls (ī paš i restorā nā );
telpu tī rī ba un uzkopš ana;
garš ī gs ē diens;
tī ra pludmale;
skaisti skati uz kalniem;
brī niš ķ ī ga mū zika no skaļ ruņ iem ap viesnī cu;
laba attieksme pret kaķ iem;
bezmaksas un labs internets visur, pat pludmalē ;
iespē ja pasū tī t ē rtu transfē ru no viesnī cas uz lidostu.
Mī nuss - cilvē ki ar cigaretē m iet pa taciņ u uz galveno restorā nu. Vai nu tā da uzvedī ba viesnī cā ir atļ auta, vai arī vajadzē ja kā dam sū dzē ties. . .
Утренней море Житель понтона
аватар Vjacheslav853812
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jauns pā ris, bez bē rniem, lieliski pavadī ja laiku. Viesnī cas iespē jas nevar pilnī bā attī stī t nedē ļ as laikā , tā pē c mū s piepildī ja laba pieredze. Serviss, ē dinā š ana, infrastruktū ra - nekas nenogurdina un tiek ā tri atrisinā ts. … Tomēr ▾ Jauns pā ris, bez bē rniem, lieliski pavadī ja laiku. Viesnī cas iespē jas nevar pilnī bā attī stī t nedē ļ as laikā , tā pē c mū s piepildī ja laba pieredze.
Serviss, ē dinā š ana, infrastruktū ra - nekas nenogurdina un tiek ā tri atrisinā ts.
Numuram tika iedota klase augstā ka nekā lī gumā - tikai padoms, nemē ģ iniet uzmā cī gi kaut ko prasī t no viesnī cas. Tie ir tie paš i cilvē ki un situā cijas ķ ī lnieki.
9 no rī ta mū s apsē dā s. Ierodoties 7 no rī ta, mierī gi devā mies brokastī s un pastaigā jamies pa pludmali. Istaba skaista, veļ a mainī ta, mini bā rs nekad nebeidzā s.
Daudz ekskursiju un aktivitā š u, lai jū s bū tu aizņ emts.
аватар Alina-kalina
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s (2+ bē rns 8 gadi) š ajā viesnī cā jau otro reizi atpū š amies. Pirmo reizi pirms pandē mijas 2019. Viesnī ca nav nolietojusies, lieliski saglabā zī molu un nav tik ļ oti cē lusi cenas kā tā da paš a lī meņ a viesnī cas. … Tomēr ▾ Mē s (2+ bē rns 8 gadi) š ajā viesnī cā jau otro reizi atpū š amies. Pirmo reizi pirms pandē mijas 2019. Viesnī ca nav nolietojusies, lieliski saglabā zī molu un nav tik ļ oti cē lusi cenas kā tā da paš a lī meņ a viesnī cas.
Viesnī cā ieradā mies ap 7.30 no rī ta un mū s uzreiz aizsū tī ja brokastī s, rokassprā dzē s. Pē c brokastī m viņ i bija gatavi mū s izmitinā t, bet mē s prasī jā m istabu tajā paš ā ē kā , kas mums bija pagā juš ajā reizē un mums teica, ka jā gaida apmē ram 1.5 stundas. Un jau 10.00 bijā m iekā rtojuš ies istabiņ ā ar skatu uz Tahtali kalnu.
Istaba tī ra, mē beles labas, viss darbojas. Tī rī ts katru dienu un piegā dā ti visi piederumi. Gultas veļ a tika mainī ta gandrī z katru dienu. Dvieļ i ir vienā di. Kaut kur lī dz 16.00 vienmē r uz grī das ir istabene, mī ļ i smaidoš a, kā jau viss viesnī cas personā ls. Viņ i tikai sasprindzinā ja "mizē ju" ā das un kaž okā du iepirkš anai. SPA salona darbinieces devā s uz pludmali un kā reklā ma vē lē tā jiem veica 5 minū š u masā ž u, un Bali masieres un masā ž as kvalitā te bija lieliska (ī paš i Devi un Ari).
Ē diens ir izcils. Ne tik daudzveidī gs, kā tas bija 2019. gadā , bet kā man - kvalitatī vā ks un orientē ts uz Eiropas virtuvi. Brokastis ir standarta. Pusdienā s un vakariņ ā s katru dienu ir zivis aukstā s uzkodas un uz grila: jū ras asaris, dorado, forele, skumbrija, tuncis (alternatī vi), viņ i deva arī lasi. No jū ras veltē m: mī dijas un kalmā ru gredzeni (ne katru dienu, bet bija). Ir arī laba gaļ as izvē le: jē ra gaļ a, liellopa gaļ a, tī tara gaļ a, vistas gaļ a daž ā dos gatavoš anas variantos (viss vienmē r ir garš ī gi). Tos reizi nedē ļ ā deva kā gardumus: pī li, liellopa mē li, aknas, smadzenes. Bē rniem ir gan vā rī ts, gan sautē ts - tas bija no tā manam izvē lī gajam bē rnam izvē lē ties. Arī augļ i un saldumi ir daudz. Karantī nas pasā kumu dē ļ pats sev ē dienu vairs nevar pasniegt, apkalpos darbinieki, bet ieliks tik, cik teiksi. Nedaudz tā pē c izveidojā s nelielas rindas, bet ē diena vienmē r bija daudz - kas nā ks sā kumā , kas vakariņ u beigā s - tieš i pietiekami.
12.00 lī dz 16.00 ir atvē rts uzkodu bā rs pie baseina, kur iespē jams ieturē t kvalitatī vu un garš ī gu maltī ti. Papildus picai, hamburgeriem un frī kartupeļ iem bija grilē ti spā rniņ i un daž ā di grilē ti zivju ē dieni un piedevas un zupas. Bū t izsalkuš am nav ī sti viegli. Saldē jums tika dots no 12.00 lī dz 16.00, daž reiz vakarā pirms izrā des. Diskotē ku priekš ā tika uzstā dī ti stendi ar skaistiem kokteiļ iem. Par kura kvalitā ti un arī alkoholu kopumā neteikš u, kā mē s to nelietojam. Starp baseiniem atrodas kafejnī ca, bet gardā kā turku kafija tiek pagatavota galvenajā zā lē esoš ajā turku kafejnī cā . Uz piestā tnes ir arī bā rs ar daž ā diem dzē rieniem.
Animā cijas pa dienu pie baseina, bet vakarā amfiteā trī daž ā das izrā des gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Bē rnu klubs ir atvē rts lī dz pulksten 12.00. Viņ i iekā rto bē rniem kinozā li, ir virtuā ls prefikss. Tobrī d pieauguš ie var dejot diskotē kā , kas š ogad ir tikai lī dz 24.00.
Viens viesnī cas mī nuss, ko š ogad pamanī ju, ir sabiedriskā s tualetes. . . Acī mredzot sakarā ar to, ka restorā nā un uzkodu bā rā vajadzē ja vairā k darbinieku, tualetes tika iztī rī tas pē c grafika. Iepriekš apkopē jas pastā vī gi atradā s uz vietas un tī rī ja pē c katra "mū su" tū rista, kurš ieradā s it kā no ciema un nemā cē ja izmantot tualeti.
Un tā pē c viesnī ca ir pelnī jusi labu novē rtē jumu. Viesnī cas direktors kuģ o ar savu jahtu un dzī vo š eit, visu vē ro. Tā pē c es domā ju, ka viesnī ca vienmē r ir kā rtī bā .
Территория Наш корпус Суши в ресторане. Лосось и мидии на ужин.
аватар rozhko.petroo
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s trijatā ar bē rnu. Jau pirms ieraš anā s viesnī cas Instagram lapā lū dzā m apmesties bungalo 2. stā vā , un, norē ķ inoties, mū su lū gums tika izpildī ts bez maksas, bijā m pā rsteigti. Uzreiz gribu pateikt pē c numura izvē les, uzskati, ka namsaimnieks, ka namsaimnieks. … Tomēr ▾ Atpū tā s trijatā ar bē rnu. Jau pirms ieraš anā s viesnī cas Instagram lapā lū dzā m apmesties bungalo 2. stā vā , un, norē ķ inoties, mū su lū gums tika izpildī ts bez maksas, bijā m pā rsteigti. Uzreiz gribu pateikt pē c numura izvē les, uzskati, ka namsaimnieks, ka namsaimnieks. Forš i numuri Garden Deluxe bungalo. Bā rs katru dienu tiek papildinā ts ar fantas minerā lū dens loku tī ru ū deni, kafijas tē ja ir tē jkanna, labi iztī rī ta. Teritorija ir vienkā rš i fantastiska ļ oti skaista visur, kur ir sakā rtoti apstā dī jumi. Kalni, jū ra, kur vien skaties, teritorijā ir klusas un mierī gas mū zikas aina. Ē diens ir arī labs daudz zivju augļ i aprikozes melones plū mes arbū zi ā boli bumbieri apelsī ni uc Daudzi grilē ti ē dieni. Tu noteikti nebū si izsalcis. Animā cija ir atvē rta vakara ikdienas diskotē kas bē rnu klubā lī dz 23.00. Internets ir bez maksas, lai nozvejotu labi un apkā rt pat pludmalē . Iesaku mierī gi atpū sties. Atkal ierodas.
аватар vyshnevska_ua
Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Izvē lē jā mies dā rgu numuriņ u ar skatu uz jū ru un dā rzu divatā , tū roperatore apliecinā ja, ka viss bū s labi un istabiņ a tieš ā m laba. Patiesī bā , kad ieradā mies, mū s gaidī ja istabiņ a ar skatu uz tehnisko sē tu, pie kuras darbinieki atstā j kastes ar netī ro gultas veļ u, skats uz jū ru bija nosacī ts - kaut kur tā lu tas bija nedaudz redzams, vietā no jū ras trokš ņ a bija kaut kā da tehniskā kondicioniera troksnis, nevis skats uz dā rzu - skats uz akvaparku, kur, protams, bija bē rni un bija skaļ š . … Tomēr ▾ Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m.
Izvē lē jā mies dā rgu numuriņ u ar skatu uz jū ru un dā rzu divatā , tū roperatore apliecinā ja, ka viss bū s labi un istabiņ a tieš ā m laba. Patiesī bā , kad ieradā mies, mū s gaidī ja istabiņ a ar skatu uz tehnisko sē tu, pie kuras darbinieki atstā j kastes ar netī ro gultas veļ u, skats uz jū ru bija nosacī ts - kaut kur tā lu tas bija nedaudz redzams, vietā no jū ras trokš ņ a bija kaut kā da tehniskā kondicioniera troksnis, nevis skats uz dā rzu - skats uz akvaparku, kur, protams, bija bē rni un bija skaļ š . Domā jā m, ka viesnī cas vadī tā js palī dzē s atrisinā t š o jautā jumu, jo patiesī bā numuriņ š nepavisam neatbilda solī tajam - bet nē , vadī tā js bija tikai saš utis un teica, ka neko citu piedā vā t nevar. Ir lē tā ki numuriņ i (un mums pat parā dī ja), bet ja pā rvā camies uz turieni, tad tikai ar tū roperatora atļ auju un ar paziņ ojumu, ka mums nav pretenziju.
Labi, ejam tā lā k. Kad sapratā m, ka nav ko darī t, nolē mā m vienkā rš i gulē t, bet tā nebija - matracis bija vienkā rš i neparasti ciets, sajū ta, ka guļ uz dē ļ iem, spilveni bija sintapona kunkuļ i, uz kuriem bija arī prieks gulē t, matrač a pā rvalks bija mazā ks par gultu, sega lielā ka par segas pā rvalku un jā pilda paš am, gultas ir nevis viena divvietī ga, bet divas - divvietī ga un vienvietī ga , nu, arī dī vaini, bet tas jau ir.
Un, pats galvenais, disko mū zika skan lī dz 12, un tu nevari aizmigt, un tad pulksten 2 naktī viņ i sā k kraut maš ī nā netī ro veļ u, un skaņ a ir neparasti spē cī ga, mē s gulē jā m tik un tā .
No rī ta, kad pamodā mies, mē s redzē jā m, ka darbinieki sē ž uz ž oga un skatā s uz mums - tas ir, mums neš ķ ita skats uz jū ru, bet darbinieki bija mē s.
Tū roperators neko nevarē ja atrisinā t, teica, ka, iespē jams, segs starpī bu.
Nā cā s iekā rtoties lē tā kā istabiņ ā ar skatu tikai uz citu mā ju. Un jā , mē s uzrakstī jā m paziņ ojumu, ka sū dzī bu nav, jo bez tā viņ i netika pā rcelti.
Galu galā par 1500 USD septiņ ā m naktī m mums ir istaba, kas neatbilst vietnē norā dī tajiem standartiem, istabā ir neatbilstī ba 5 zvaigznē m, hemoroī di, lai normā li gulē tu un atrisinā tu problē mas.
Jū ra tī ra, ē diens normā ls, bet patiesī ba ir tā da, ka pē c š ā das attieksmes gan no tū roperatora, gan viesnī cas puses nav absolū ti nekā das vē lē š anā s pievē rst uzmanī bu plusiem.
Paldies, mē s to nedarī sim.
наматрасник меньше матраса подушки комками одеяло меньше пододеяльника вид garden deluxe sea view с нешего балкона вид garden deluxe sea view с нешего балкона вид garden deluxe sea view с нешего балкона вид garden deluxe sea view с нешего балкона вид garden deluxe sea view с нешего балкона
аватар Tatjana561392
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā pagā juš ajā gadā , un mums tā patika. Personā ls š ajā viesnī cā ir ļ oti draudzī gs, ē diens bija nedaudz sliktā ks un vienkā rš ā ks nekā pagā juš ajā gadā . … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā pagā juš ajā gadā , un mums tā patika. Personā ls š ajā viesnī cā ir ļ oti draudzī gs, ē diens bija nedaudz sliktā ks un vienkā rš ā ks nekā pagā juš ajā gadā . Tikā m sagaidī ti, apmetuš ies, bet, ja ņ emam tī rī š anu, tas atstā j daudz ko vē lē ties, joprojā m bija atkritumi, viņ i netī rī ja stū rus. Teritorija tī ra, pludmale tī ra, viss kompakts, viss kā rtī bā . Š ogad bija laba animā cija.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ceļ ojā m ar bē rnu un izvē lē jā mies to, jo ir jauns akvaparks. Viss bija visaugstā kajā lī menī , man ir ar ko salī dzinā t. Pludmalē vienmē r ir kā das 300 brī vas vietas, kas ir ļ oti reti, pat tā dā s dā rgā s viesnī cā s kā Rixos tā ir problē ma, 5 no rī ta vajag ieņ emt vietu. … Tomēr ▾ Mē s ceļ ojā m ar bē rnu un izvē lē jā mies to, jo ir jauns akvaparks. Viss bija visaugstā kajā lī menī , man ir ar ko salī dzinā t. Pludmalē vienmē r ir kā das 300 brī vas vietas, kas ir ļ oti reti, pat tā dā s dā rgā s viesnī cā s kā Rixos tā ir problē ma, 5 no rī ta vajag ieņ emt vietu. Tas ir garš brauciens, Tekirova ir labā kā vieta Kemerā , ir vē rts braukt ilgi.
аватар ELENA721607
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies 2 pieauguš o ģ imene, viens bē rns 6 gadus vecs, viesnī ca tika izvē lē ta galvenokā rt bē rnam, bē rnu kluba klā tbū tne, ū dens parks. Viesnī ca pā rspē ja visas cerī bas! Bē rnu klubs ir lielisks, liela teritorija, bē rnu baseina teritorijā ē nā , liela divstā vu kluba ē ka, labi apmā cī ta animatoru komanda, kas visu laiku rū pē jas par bē rniem, mū su bē rns pirmā m kā rtā m prasī ja bē rnu klubu, otrajā vietā ir jū ra, peldbaseins, akvaparks. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 2 pieauguš o ģ imene, viens bē rns 6 gadus vecs, viesnī ca tika izvē lē ta galvenokā rt bē rnam, bē rnu kluba klā tbū tne, ū dens parks. Viesnī ca pā rspē ja visas cerī bas! Bē rnu klubs ir lielisks, liela teritorija, bē rnu baseina teritorijā ē nā , liela divstā vu kluba ē ka, labi apmā cī ta animatoru komanda, kas visu laiku rū pē jas par bē rniem, mū su bē rns pirmā m kā rtā m prasī ja bē rnu klubu, otrajā vietā ir jū ra, peldbaseins, akvaparks. Paldies par akvaparku! Š ogad uzstā dī ja jaunu, bē rns ir sajū smā !
Teritorija ir sakopta, veģ etā cija apgriezta, perfekta tī rī ba visā teritorijā , pludmale smilš aina (mē slu smiltis), ieieš ana jū rā nesagā dā neē rtī bas ieejot jū rā , jū ra ir ideā li tī ra, ir daudz estakā des gultā m jebkurā diennakts laikā , vienmē r ir pieejamas brī vas gultas, no kurā m izvē lē ties, kas ir ļ oti jauki. Ē diens super, pā rdomā ta ē dienkarte katrai gaumei (gaļ a milzī gā sortimentā : teļ a gaļ a, jē ra gaļ a, vista, tī tars, zivis katru dienu, vispā r visu uzskaitī t nevar, alkohols viss ievests augstā kvalitā tē , Turcijas tikai alus, vī ns un š ampanietis. Istabas tī ras, uzkopš ana kvalitatī va katru dienu. Jū tams, ka viesnī cas saimnieki mī l savus klientus.
Starp trū kumiem: Gribē tos, lai Turcijas produkcijas sausais vī ns bū tu kvalitatī vā ks. Kopsavilkums: pā rē jais izdevā s, viesnī ca lieliska, ģ imene laimī ga, liels paldies visam viesnī cas personā lam par darbu un saimniekiem par mī lestī bu un cieņ u pret saviem klientiem!
Parādīt vairāk »


iemiesojums OnlySinai
Sveiki! Gribu jautāt tiem, kas zina, kurā ēkā labāk iekārtoties, lai telpas ir labas un skats pa logu?
7 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums Vbhnhelv
Bērnam vajag podiņu
9 gadiem atpakaļ  •  9 abonenti 9 atbildes
iemiesojums alenamell
Kas atradās ģimenes istabā (2-istabu): sakiet, ka istabas ir normālas? nav vecs? un kur viņi atrodas? kur iet logi?
9 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums infobgfyt
‹ Viesnīca Club Hotel Phaselis Rose 5*
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель был открыт в 1996 году, последняя реновация проводилась в 2018 году. Состоит из двух основных 3-и 4-этажных зданий, пяти 3-этажных корпусов Bungalow и двух 4-этажных зданий Garden Family Deluxe. Отель подходит как для активного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 60 км от аэропорта г. Анталья, 15 км от г. Кемер, в п. Текирова.
Pludmales apraksts Между отелем и пляжем проходит променад. Протяженность пляжа – 300 м. Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), room service. диетическое меню, 4 ресторана: основной ресторан — крытая секция рассчитана на 800 чел., открытая на 300 чел., 3 ресторана А’la Carte: турецкий, рыбный, итальянский (по предвaрительной резервации), 8 баров, 7 конференц-залов от 46 до 697 кв.м, от 100 до 850 чел., магазины.

1 открытый бассейн с пресной водой, площадь 500 кв.м.

1 открытый бассейн с пресной водой, площадь 425 кв.м. имеется детская секция 25 кв.м.

1 бассейн с 3-мя водными горками для взрослых, без подогрева, площадь 99 кв.м.

1 открытый детский бассейн с пресной водой в мини-клубе, площадь 17 кв.м.(глубина 40 см).

1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом), площадь 85 кв.м.

1 крытый детский бассейн с пресной водой, площадь 14 кв.м.(глубина 50 см).

У бассейна полотенца, шезлонги: бесплатно (и тенты)

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem 3 бассейна (1 крытый 14 м2, 2 открытых 25 и 17 м2), 1 водная горка, мини-клуб (5-12 лет), с детскими кроватками, игровая комната, детское меню (обед, ужин), детские коляски (платно, по резервации).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Аквапарк: 7 горок для взрослых, 4 для детей. Амфитеатр, аэробика, аквааэробика, боулинг (платно), дартс, бочча, пляжный футбол и волейбол, водные виды спорта (платно), профессиональные шоу, вечеринки на открытом воздухе, уроки танцев, турецкая ночь.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 571 номер.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • balkons/terase
Adrese Tekirova Mah. Tekirova Cad. №: 17, 07995 Kemer, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 813 6600
Fax: +90 242 821 5159
Tīmekļa vietne: Club Hotel Phaselis Rose
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.