Nirvana Dolce Vita 5*– Atsauksmes

116
Novērtējums 9.210
№1 viesnīcas reitingā Kemera
9.4 Numurs
9.5 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.6 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca uzcelta 2007. gadā, pēdējais renovācija notika 2017. gadā. Tas sastāv no sešstāvu Deluxe Venezia ēkas, trīsstāvu Deluxe Capri ēkas, trīsstāvu Deluxe Portofino ēkas, trīs un četru stāvu Club ēkām (attēlotas kā Roma un Stambulas iela) un astoņpadsmit divstāvu villām. Ieteicams prasīgākiem tūristiem, ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар ekremgelibolu90
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma un nenož ē lojā m, ka viņ us klausī jā mies. Serviss virsū ! Viesnī cas teritorija ir liela, mums pat š ķ iet, ka nepaspē jā m visu apskatī t. Apkā rt kalni un daudz koku, gaiss ir tī rs! Telpas tika iztī rī tas labi, lielā ko daļ u laika pavadī jā m jū rā . … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma un nenož ē lojā m, ka viņ us klausī jā mies. Serviss virsū ! Viesnī cas teritorija ir liela, mums pat š ķ iet, ka nepaspē jā m visu apskatī t. Apkā rt kalni un daudz koku, gaiss ir tī rs! Telpas tika iztī rī tas labi, lielā ko daļ u laika pavadī jā m jū rā . Ē diens ir daudzveidī gs, bet mana atseviš ķ ā mī lestī ba ir milzī gs daudzums konditorejas izstrā dā jumu. Animā cija laba, pa dienu daudz un daž ā das izklaides gan pa dienu, gan vakarā . Bijā m ļ oti apmierinā ti ar viesnī cu un ceram atgriezties!
аватар shami1zx
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca, mierī ga atmosfē ra, tī ras istabas un garš ī gi ē dieni. Daudzveidī ga ē dienkarte, daž ā di ē dieni katru dienu Reģ istrē š anā s notika ā tri, bez problē mā m, numuriņ i lieliski Jū ra tī ra, gandrī z vienmē r mierī ga, labs skats (tuvumā skaisti kalni un akmeņ i) Viesnī cas teritorija ir labiekā rtota, daudz koku un krū mu Daudzas aktivitā tes (treniņ i, stā vē š anas dē ļ i utt. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, mierī ga atmosfē ra, tī ras istabas un garš ī gi ē dieni. Daudzveidī ga ē dienkarte, daž ā di ē dieni katru dienu
Reģ istrē š anā s notika ā tri, bez problē mā m, numuriņ i lieliski
Jū ra tī ra, gandrī z vienmē r mierī ga, labs skats (tuvumā skaisti kalni un akmeņ i)
Viesnī cas teritorija ir labiekā rtota, daudz koku un krū mu
Daudzas aktivitā tes (treniņ i, stā vē š anas dē ļ i utt. )
Dzī vespriecī gi un sabiedriski animatori, ī paš i atbildī gi par sportu - Jū lija un Oksana????????
Vecā ki te brauc jau 4 gadus pē c kā rtas un nekur citur braukt negrib
Droš i vien vienī gais mī nuss ir tas, ka jaunieš iem ir maz aktivitā tes (ballī tes un trases ballī tē s 5/10)
аватар Anastas.yakubova
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atbraucā m atpū sties ar jaunu vī rieti, bijā m noraizē juš ies par to, ka viesnī ca ir ģ imenes pā rvaldī ta un bū s daudz bē rnu. Ļ oti gribē jā m atpū sties divatā un to arī izdarī jā m, neskatoties uz to, ka viesnī cā ir daudz bē rnu, viņ i netraucē , jo nemitī gi ir aizņ emti ar animatoriem. … Tomēr ▾ Atbraucā m atpū sties ar jaunu vī rieti, bijā m noraizē juš ies par to, ka viesnī ca ir ģ imenes pā rvaldī ta un bū s daudz bē rnu. Ļ oti gribē jā m atpū sties divatā un to arī izdarī jā m, neskatoties uz to, ka viesnī cā ir daudz bē rnu, viņ i netraucē , jo nemitī gi ir aizņ emti ar animatoriem.
Arī mē s nebijā m izņ ē mums, vai mums bija savi animatori????
Bijā m ļ oti apmierinā ti ar viesnī cu, tī ra, skaista, labs personā ls, jautra animā cija. Pirmo reizi braucot uz Sapi, mums ļ oti patika.
аватар Vinil.mria
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ar viesnī cu esam ļ oti apmierinā ti, Dolce Vita ieradā mies pirmo reizi, bet pagā juš ajā gadā bijā m Vidusjū rā . Esam ļ oti apmierinā ti ar Nirvana tī klu, bet Dolce Vita mums patika vairā k. Š ī viesnī ca ir ideā li piemē rota ģ imenē m. … Tomēr ▾ Ar viesnī cu esam ļ oti apmierinā ti, Dolce Vita ieradā mies pirmo reizi, bet pagā juš ajā gadā bijā m Vidusjū rā . Esam ļ oti apmierinā ti ar Nirvana tī klu, bet Dolce Vita mums patika vairā k. Š ī viesnī ca ir ideā li piemē rota ģ imenē m. Viss mierī gi un patī kami.
Arī animā cija atstā ja labu iespaidu. Daudz spē ļ u un izklaides.
Ē diens ir daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs.
Numuri ir plaš i un tī ri.
Ļ oti apmierinā ts
аватар Nghdrcxdv
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ilgs laiks izvē lē ties viesnī cu ģ imenes atpū tai. Turcija noteikti ir labā kā vieta, kur atpū sties kopā ar ģ imeni. Š ī ir mū su pirmā , bet ļ oti patī kamā iepazī š anā s ar Nirvā nu. Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir paš as viesnī cas neticami skaistums, viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un labiekā rtota. … Tomēr ▾ Ilgs laiks izvē lē ties viesnī cu ģ imenes atpū tai. Turcija noteikti ir labā kā vieta, kur atpū sties kopā ar ģ imeni.
Š ī ir mū su pirmā , bet ļ oti patī kamā iepazī š anā s ar Nirvā nu.
Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir paš as viesnī cas neticami skaistums, viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un labiekā rtota. Dzī vojā m Romas ielā , arī istabiņ as bija ļ oti patī kamas.
Ē diens ir visaugstā kajā lī menī gan kvalitā te, gan izvē le.
Animā cija ir ļ oti jautra un radoš a, nemaz neļ ā va garlaikoties. Spē lē jā m š autriņ as, volejbolu un braucā m ar zā bakiem.
Viena no labā kajā m brī vdienā m
аватар lisaaamrr8
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c draugu ieteikuma Ar viesnī cu bijā m ļ oti apmierinā ti Laba dzē rienu un ē dienu izvē le Visi darbinieki ir ļ oti pieklā jī gi un pieklā jī gi Viesnī ca ir neticami skaista, teritorija ir liela, … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c draugu ieteikuma
Ar viesnī cu bijā m ļ oti apmierinā ti
Laba dzē rienu un ē dienu izvē le
Visi darbinieki ir ļ oti pieklā jī gi un pieklā jī gi
Viesnī ca ir neticami skaista, teritorija ir liela, ir akvaparks (gan bē rniem, gan pieauguš ajiem)
Laba animā cija, jautri cilvē ki, daudz spē ļ u, sporta aktivitā tes un vakara š ovi
аватар Maximiliann
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ieradā mies pē c draugu ieteikuma. Bijā m ļ oti apmierinā ti ar viesnī cu. Viesnī ca ar skaistu teritoriju, ir ū denskritums, akvaparks, zoodā rzs. Bē rni izklaidē jas mini klubā. Ir vē rts pieminē t arī animā ciju. Daudz spē ļ u, viss jautri, daudzveidī gi treniņ i. … Tomēr ▾ Ieradā mies pē c draugu ieteikuma.
Bijā m ļ oti apmierinā ti ar viesnī cu.
Viesnī ca ar skaistu teritoriju, ir ū denskritums, akvaparks, zoodā rzs.
Bē rni izklaidē jas mini klubā.
Ir vē rts pieminē t arī animā ciju.
Daudz spē ļ u, viss jautri, daudzveidī gi treniņ i. Vakaros ir interesanti š ovi, vienmē r ir kaut kas jauns.
Bija ļ oti apmierinā ti
аватар lusya688
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi Amara Dolce Vita. Viņ i saka, ka teritorija ir maza. 10 dienā s visur netikā m. Takas ir tik lī kumainas, ka ir vajadzī gs laiks, lai kaut kur tiktu. Varbū t koronas dē ļ . Bet man patika. Manam vecumam (60+) un svaram tas arī viss. Ē diens ir izcils. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Amara Dolce Vita. Viņ i saka, ka teritorija ir maza. 10 dienā s visur netikā m. Takas ir tik lī kumainas, ka ir vajadzī gs laiks, lai kaut kur tiktu. Varbū t koronas dē ļ . Bet man patika. Manam vecumam (60+) un svaram tas arī viss. Ē diens ir izcils. Katrai gaumei. Visu dzī vnieku gaļ a jebkurā formā . Zivis - vienmē r. Par izplatī š anu nenož ē lo. Garneles, vē ž i, sarkanā s zivis, zā ģ ē ja krabjus, paipalas. Personā ls ir lielisks. Pieklā jī gs, laipns. Ā tri. Strā dī gas bites. Telpas tomē r nav sterilas. Ir arī citas "bites". Mē s dzī vojā m Stambulas ielā . Stā vs 1. Lī dz jū rai 5 minū tes. Var pasū tī t elektriskos ratus. Par brī vu. Uz zvanu citu iemeslu dē ļ viņ i atnā k ā tri. Ļ oti ā tri. Viņ i arī brauc ar elektromobiļ iem.
Zaļ š . Ū dens slidkalniņ i ne pā rā k patī k, jo nevis baseinā , bet gan garā "pietura". Es nezinu, kā to nosaukt, es to saucu par "sausajiem slidkalniņ iem". Jū ra? Tā ir jū ra. Maskā s viņ i peldē ja tā lu un ilgi. Pie akmeņ iem, zem ū dens ir skaisti. (Protams, ne tā , kā uz Red). Daudz zivju, pelē ks. Redzē jā m kalmā rus un kaut ko milzī gu zivi. Ieeja jū rā , kā vienmē r, oļ i. Sā p iet. Dziļ umā nav pietiekami daudz tiltu. Paņ emiet ū dens apavus. Bungalo pludmalē tiek paziņ ots par 100 eiro. Patiesī bā lē tā k. 9 dienas tas maksā ja 595 USD. Cenā ietilpst: sava duš a. ledusskapis - pilns bā rs, 2 rozetes, 3 kuš etes, 4 sauļ oš anā s krē sli, 2 lietussargi, 4 spilveni, 8-10 dvieļ i, individuā la apkalpoš ana no 9 lī dz 18. Personā ls pasakains. Dzē rieni, augļ i, rieksti - neierobež otā daudzumā , bez maksas.
Restorā ns blakus bungalo (a la carte tipa) - bez maksas. Bet visu paņ ē ma lī dzi, ielika personī gajā seifā (bez maksas), un, visas istabā nevajadzī gā s lietas (maskas, peldē š anā s piederumi, binokļ i, fotoaparā ts, č ī bas u. c. ) tika glabā ti. tur 9 mū su dienas. Man ir ļ oti ē rti-Neko lieku nenē sā t lī dzi. Tikai nā ca uz istabu gulē t. Tekirovas pilsē tā tikai taksis(5$-vienā virzienā ) vai personī gā ekskursija (1 reize - bez maksas) Nopirkā m vietē jo karti (internetu ļ oti vajadzē ja) uz 30 dienā m par 190 lirā m, 20 GB (ar dī vainu darba laiku no 9 lī dz 18).
Teritorijā ir burgeri, itā ļ u restorā ns (24 stundas, bez maksas). Saldē jums, kū kas, tē jas kafija - bez ierobež ojumiem. Kopumā man viss patika. Jū s varat doties vē lreiz. Jā , tas ir svarī gi bē rniem. Ir daudz interesantu lietu: vairā ki rotaļ u laukumi, batuts, automaš ī nas par maksu, vakara un dienas aukle, baseini un slidkalniņ i, zoodā rzs. Ē diens ir daž ā ds, graudaugi, jogurti, zupas. Tvaicē ta un vā rī ta gaļ a, zivis. Zonas teritorijā ir visiem, gan veciem, gan jauniem, un ir daudz vietas bē rniem. Man ļ oti patika!
аватар mailkitaev
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Man patika pati viesnī ca, ļ oti atmosfē ra, skaisti numuriņ i, ļ oti liela teritorija un pludmale, bet visu sabojā apkalpoš anas trū kums - nekur nav, nevienam tu te neesi vajadzī gs, neviens pie tevis nenā ks. jebkurš restorā ns, it ī paš i galvenajā , pat ū deni nenesī s , 4 dienas viesmī lis ne reizi nenā ca klā t un neprasī ja dzē rienus, lai kur tu ietu, viņ i tev nepievē rš uzmanī bu, tu esi š ķ ē rslis viņ iem sazinā ties savā starpā , pludmalē visi sauļ oš anā s krē sli ar dvieļ iem, bet tur neviens neguļ , pie baseina tā pat. … Tomēr ▾ Man patika pati viesnī ca, ļ oti atmosfē ra, skaisti numuriņ i, ļ oti liela teritorija un pludmale, bet visu sabojā apkalpoš anas trū kums - nekur nav, nevienam tu te neesi vajadzī gs, neviens pie tevis nenā ks. jebkurš restorā ns, it ī paš i galvenajā , pat ū deni nenesī s , 4 dienas viesmī lis ne reizi nenā ca klā t un neprasī ja dzē rienus, lai kur tu ietu, viņ i tev nepievē rš uzmanī bu, tu esi š ķ ē rslis viņ iem sazinā ties savā starpā , pludmalē visi sauļ oš anā s krē sli ar dvieļ iem, bet tur neviens neguļ , pie baseina tā pat. Un tagad par ē dienu: man liekas, ka vainī ga pandē mija, bet sortiments mazs, bet vienalga, augļ us gribē tos pie pludmalē m vai baseina, to nav, tikai galvenajā restorā nā . Pirms tam viņ i pastā vī gi atpū tā s Delfī nos, bet apkalpoš anas ziņ ā tā s ir debesis un zeme, jo tā s š eit nav.
аватар srgpilot
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Turcijā atpū tā mies 10 reizes, bet atsauksmi rakstu pirmo reizi, jo pats ar prieku lasu citu atsauksmes un, pateicoties visai tū ristu sabiedrī bai, izvē los viesnī cu. Pandē mijas laikā , iespē jams, ir ļ oti svarī gi noskaidrot, kā klā jas viesnī cā un vai ir vē rts uz turieni doties. … Tomēr ▾ Turcijā atpū tā mies 10 reizes, bet atsauksmi rakstu pirmo reizi, jo pats ar prieku lasu citu atsauksmes un, pateicoties visai tū ristu sabiedrī bai, izvē los viesnī cu. Pandē mijas laikā , iespē jams, ir ļ oti svarī gi noskaidrot, kā klā jas viesnī cā un vai ir vē rts uz turieni doties.
Sā kumā es nopirku biļ eti uz Amara Dolce Vita vē l decembrī , iepriekš rezervē jot 1. jū lijā , 2 pieauguš ie un bē rns 8 gadus vecs, ļ oti gribē ju to apmeklē t, izbaudī t brī niš ķ ī gas brī vdienas, bet, iespē jams, koronavī russ paš u pielā gojumi. Tiklī dz 1. jū lijā tika atklā ti reisi no Ukrainas, pirmais reiss pacē lā s no Zaporož jes.
Bet ne viss ir tik gludi:
1. Biļ ete tika paņ emta no Anex aģ entū ras, gaisa pā rvadā tā ja Azur Air. Dienu pirms izlidoš anas aģ entū ra mū s brī dinā ja, ka rī ta reiss 10:50 pā rcelts uz vakaru 21:50, t. i. jau diena tika nozagta, vainī go nav un tā notiek, atgrieš anā s reiss ir 11.07 no rī ta 08:50. Tad atkal zvans no aģ entū ras - Amara tiks atvē rta tikai 3. jū lijā , un mums bū s jā paliek viesnī cā Nirvana Mediteranean, tad pē c vē lē š anā s transfē rs uz Amaru vai apmeš anā s Nirvanā . Pā rcelt uz citiem datumiem - maksā jiet cenu tieš saistē , protams, dā rgā k. Labi, nomierinies un ejam.
2. Zaporož jes lidosta neatvē ra jaunu terminā li, bet vecajam, kurš lidoja, izņ emot neķ ī trus vā rdus, nav ko teikt, tā pati letiņ a ar dzelzs soliņ iem un kondicionieri visam + visi bija sapulcē juš ies uz kaudzi gaidī bā s istaba, nav sociā lā s distances. Aviokompā nija ir lieliska, jauna Boeing lidmaš ī na, tī ra, jauka un labi padarī ta.
3. Antā lijas lidosta ir gandrī z tukš a, dezinficē ta, ā tri izieta kontrole, termovizora temperatū ras kontrole un izeja. Viesnī cas gids Anex sagaidī ja vē l 4 cilvē kus un ā tri tika aizvests uz Nirvanu 2 naktī ar mazo tī ro busiņ u.
Recepcijā izmē rī jā m temperatū ru un kamē r aizpildī jā m dokumentus, piedā vā ja paē st zivju restorā nā . Personā ls viss maskā s un cimdos, dezinfekcijas lī dzekļ os, tī rs. Kopumā ē st un gulē t. Viņ i dzī voja divstā vu mā jā . Istaba tī ra, ar kosmē tiku, peldmē teļ iem, č ī bā m un balkonu.
4. Hotel Nirvana: cilvē ku bija ļ oti maz, slodze 20%, strā dā ja galvenais restorā ns, zivju restorā ns un baseina bā rs, teritorija mež ā , Beldibi ciems, gaiss smarž o pē c priež u skujā m, skaisti zā lā ji un laba teritorija, akvaparks arī darbojā s, animā cijas nebija, bet mums nevajag. Teritorijā ir daudz ē ku tū ristu izmitinā š anai, tā s visas bija tukš as, mums paveicā s. Tač u uzdroš inos ieteikt, ka tad, kad viesnī ca bū s pilna, rindas restorā nos un bā ros bū s milzī gas. Ē dienu tagad š efpavā ri pasniedz caur stikla starpsienu, un tā ir visu laiku, bet lī dz š im bija lieliski, ē diens daudzveidī gs, bet bez gardumiem garneļ u vai kalmā ru veidā . Pludmale vietā m smilš aina un vietā m bruģ is. Viesnī ca pludmalē mē ģ ina mazgā t smiltis, ir ievilkta caurule un no tā s izplū st ū dens ar smiltī m un dū ņ ā m, š ī s pludmales dē ļ ū dens ir dubļ ains un netī rs.
5. Lai nu kā , es rakstu par Amaru. Vispā r 3. jū lijā mū s lū dza ieč ekot istabā pirms 12:00, papusdienot, citā di Amarā nav zinā ms kā ir ar pusdienā m, un 14:00 transfē rs uz Amaru. 15:00 mū s atveda uz Amaru, reģ istratū rā ilgi nevarē ja saprast, kā pē c esam atnā kuš i, pē tī ja savus talonus, zvanī ja visur un kur vien iespē jams, vispā r pē c divarpus stundu gaidī š anas viņ i tomē r atvainojā s un apmetā s galvenajā ē kā.4. stā vā ar skatu uz jū ru. Tas protams ir brī niš ķ ī gi, istaba skaista, skats, kosmē tika labā ka nekā Nirvanā , vakarā atnesa bē rnam gultiņ u. Redziet, mē s nebijā m gaidī ti.
Tajā vakarā Amarā bija tikai daž as ģ imenes, ir viens baseina bā rs, bā rs viesnī cas vestibilā , galvenais restorā ns, saldumu bā rs un ū dens atrakciju parks.
Dzē rieni bā ros no oriģ inā la lī dz vietē jam, 3 alus veidi pudelē s un krā nā , viskijs, kokteiļ i, Baileys (daž ā di) oriģ inā ls un vietē jais, nu, jebkurš cits dzē riens. Restorā nā ļ oti niecī gs ē diens, izvē le sliktā ka nekā Nirvanā , un ē diens viss vai nu piparots vai ar etiķ i, turkiem personā ls gandrī z nerunā angliski un krieviski, vieta, kur pavā ri izsniedz ē dienu, ir ļ oti maza, tur nav bē rnu ē dienkartes, nav arī grila. Viņ i sā ka sū dzē ties - viņ i atbildē ja, ka nezina, ka atvē rs un ka viņ i vē l nav savervē juš i visus darbiniekus. Labi, izsalkuš i nebijā m, tač u arī luksusa viesnī cā nesaņ ē mā m gastronomisku baudī jumu.
Mū su bauda par pustukš o viesnī cu nebija ilga. Kopš.5. jū lija vienkā rš i ir tū ristu invā zija, restorā ns pilnī bā pā rstā jis tikt galā , visur ir rindas, bezjē dzī gi stā vē t bā rā pē c dzē riena, bā rmenis ir viens bruņ urupucis, turki bez rindas, prasī ja tekilu - viņ š ilgi meklē ja glā zes, tad iemē rca tā s uz sava galda izlijuš ā ū denī un sā lī , iebē ra tekilu, ar rokā m izņ ē ma citronu, nepā rtraukti slaucot sviedrus, tā ir tikai alva. Grils parā dī jā s 4dien, bet rinda un tas, ka tur cepā s vienkā rš i pazuda, dū mi visam restorā nam, bē rnu ē dienkarte parā dī jā s tikai 11. jū lijā , bē rnu izglā ba zupa, frī un biezenis, pikants gaļ a, grilē tas zivis, parasts jū ras asaris vai kā da cita zivs, cepti kalmā ri un garneles reizi 11 dienā s un sī polu gredzeni. Kopumā viesnī ca lika vilties ar ē dienu. Viesmī ļ i nezvana, pasū tī jums dzert ir 30 minū tes, turki ir prioritā te. Galdi noklā ti ar lē tā m plastmasas salvetē m, luksusa viesnī cā nav galdautu. Viss ir ļ oti garš un garlaicī gs. Nav animā cijas, vakarā dzī vā mū zika. Bē rniem tikai atvē rts rotaļ u laukums, slē gts Bē rnu klubs, slē gts amfiteā tris.
Istabas uzkopš ana ir viduvē ja, nomainī ti dvieļ i un gultas veļ a, bet izmazgā grī du un izsū c putekļ usū cē ju, tā tad, izrā dei, tā arī bija. Vē l daudziem ir problē ma: jū s piekarat zī mi “Netraucē t”, tā s vienmē r it kā speciā li saplī st, tad atnesa ū deni, tad š ampū nu, tad viņ ai vajag, lai mē s izejam ā rā , pretē jā gadī jumā ir pienā cis laiks tī rī š anai. Un visi, kas tur ir bijuš i, to var apliecinā t.
6. No labas jū ras, lieliska, tī ra, oļ u pludmale, baseini ir tī ri un silti. Svē tku beigā s nebija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Teritorija liela un sakopta, bet viesnī cas centrā lajā daļ ā zaļ umu par maz, no priež u skujā m nebija ne smakas. Mē s devā mies uz lī ci caur zoodā rzu, bet ā rpus viesnī cas ir tā da odze, vietē jie brauc atpū sties un visu nosmē rē juš i.
Vē lreiz atkā rtoju: mani iepriecinā ja jū ra, daba un baseini, par greznī bu var aizmirst, un arī visi, ar kuriem runā jā m viesnī cā , bija vī luš ies. Ceru, ka Amara kā rtē jo reizi atgriezī sies savā bijuš ajā krā š ņ umā , bet tur vairs nebrauksim, cena neatbilst kvalitā tei.
Parādīt vairāk »


iemiesojums cvetochek20051
Kas dzīvoja kluba telpās, pastāstiet man nianses, kur ir labākā vieta, kur dzīvot ?!
6 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 1 atbildi
iemiesojums kuporosova.vita
23 379 tūkstoši rubļu par ekskursiju uz 7 naktīm par vienu, bet biļete ir iekļauta šajā cenā???
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums amaradolcevita
‹ Viesnīca Nirvana Dolce Vita 5*
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель был построен в 2007 году, последняя реновация прошла в 2017 году. Cостоит из шестиэтажного здания Deluxe Venezia, трехэтажного здания Deluxe Capri, трехэтажного здания Deluxe Portofino, трех- и четырехэтажных корпусов Club (представлены в виде Roma и Istanbul Street) и восемнадцати двухэтажных вилл. Рекомендуется для взыскательных туристов, семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 75 км от аэропорта г. Анталья, в 18 км от г. Кемер, в поселке Текирова, на берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. Протяженность пляжа составляет 630 м. Пляж награжден голубым флагом. Заход в море — песок, камни, деревянный пирс. Душ на пляже и пирсе, кабины для переодевания, спасатель. Бар на пляже — бесплатно, сервис охлаждённых влажных полотенец, библиотека. Павильоны, лоджии, Сalipso Beach club — платно. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, услуги консьержа, Wi-Fi бесплатно (на всей территории), room service: круглосуточно (платно), интернет кафе (бесплатно), 3 конференц-зала (на 100-1000 чел.), торговый ряд, услуги фотографа, барбекю.

Бассейны: основной открытый бассейн 4 040 м2, релакс Istanbul бассейн 297 м2, релакс Roma бассейн 309 м2, бассейн с морской водой 365 м2 (подогревом в зимний период), крытый бассейн 312 м2, крытый бассейн акватерапии 25 — в SPA, платно, аквапарк 4000 м2, 13 горок, бассейн 1500 м2, мини-бассейн для малышей, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

Рестораны и бары:

Главный ресторан Amara (три зала и крытая/открытая терраса) — завтрак 07:00-10:30, аоздний завтрак (Fellini Restaurant) 10:30-11:30, обед 12:30-14:30, ужин 18:30-21:30, есть вегетарианское меню и диетическое меню.

Ресторан a la carte Dolce Sogno (VIP Lounge), платно.

Ресторан a la carte Casanova (Steak House), платно.

Ресторан a la carte Kushane (османская дворцовая кухня), платно.

Ресторан a la carte Pescatore (морепродукты), платно.

Ресторан a la carte Bella Gusto (итальянская кухня), платно.

Ресторан a la carte Zen Asia (дальневосточный), платно.

Ресторан a la carte Poseidon Beach Café & Bi̇stro, платно.

Ресторан a la carte X-Ender (Кебаб), платно.

Необходима предварительная резервация.

Лобби-бар — круглосуточно.

Бар у бассейна — 10:00-18:00.

Garden Event Bar — 21:00-00:00.

Forest Disco Bar — 23:30-03:00.

Бар на пирсе — 09:00-23:00.

Calipso Beach Bar — 09:00-18:00.

Beer Garden — 10:00-18:00.

Vital Bar Spa — 10:00-18:00.

Havana (на пляже) 10:00-00:00

Irısh Pub — 10:00-00:00.

Cafe de Paris Game and Billiard Bar.

Винный погреб (платно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый детский бассейн 5 м2, Pirate’s of Olympos Mega аквапарк для детей, площадь 4000 м2, 13 горок, деткие клубы — бейби-клуб (0-3 лет, в присутствии родителей), мини-клуб (4-7 лет), юниор-клуб (8-12 лет), подростковое интернет-кафе, подростковый клуб (13-16 лет), мини-диско, мини-кинотеатр, детская анимация на русском языке, мини-зоопарк, радио-няня, ванночка, горшок (по запросу), детская коляска (под залог, бесплатно), няня (платно, по резервации, только для детей старше 3 лет), детский шведский стол в основном ресторане (обед и ужин), в основном ресторане можно воспользоваться блендером и микроволновой печью.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Бесплатно: анимация на русском языке, тематические вечеринки, гала-вечер, живая музыка (в некоторых ресторанах), караоке, гимнастика, библиотека на пляже, 5 теннисных кортов днём (с покрытием кварц. с песком), настольные игры, гамак, бочча, водное поло, пляжный волейбол, дартс, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, мини-гольф, степ, водная гимнастика, стрельба из лука, стрельба из пневматического ружья, безмоторные виды водного спорта. Аквапарк (15 водных горок для детей и 15 для взрослых). Платно: SPA центр, массаж, пилинг, парикмахерская, салон красоты, верховая езда, play station, компьютерные игры, игровой центр, освещение теннисных кортов (4х кортов), инвентарь, боулинг, музыкальная академия, центр подводного плавания, моторные виды водного спорта, курсы виндсёрфинга, спортивная академия (теннис, плавание, йога) .
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 710 номеров:

Здания Deluxe:

273 deluxe standard room (макс. 4 чел., 40 м2);

5 двухкомнатных deluxe family room (2 спальни, одна из них c дверью, 2 тв, макс. 4 чел., 70 м2);

17 двухкомнатных deluxe junior family suite (две спальни с межкомнатной дверью, макс. 2+2 чел., 55 м2); в одной комнате 1 двуспальная кровать, в другой – диван в виде кровати. 1 ванная комната. Расположен в основном здании.

2 двухкомнатных Deluxe Family Suit Grand Land View (макс. 4 чел., м2);

5 двухкомнатных Deluxe Family Suit Grand Sea View (макс. 4 чел., м2);

2 трехкомнатных suite major (2 спальни с french bed, с дверью, гостиная с мягкой мебелью и столом, в одном из номеров американская кухня, 3 тв, 2 ванныe, одна из них с джакузи, другая с душем, гардеробная комната, терраса, оборудованная зонтиками, шезлонгами и столиком (75 м2), макс. 4 чел., 175 м2, VIP-сервис).

382 standard room (из них 4 номера для инвалидов, макс. 2+2 чел., 40 м2);

10 двухкомнатных Club Aqua Family Standard (две спальни без двери, макс. 2+2 чел., 42 м2);

25 двухкомнатных Club Family Suite (две спальни с дверью, макс. 2+2 чел., 42 м2);

3 двухэтажных villa grand (c индивидуальным бассейном и террасой; на 1 этаже: американская кухня-столовая и гостиная с мягкой мебелью, тв, тренажерный зал, сауна, санузел, комната для обслуживающего персонала, ванная с душем; на 2 этаже: 4 спальни с дверью, 3 ванные (две из них с ванной, одна с душем); пол – ковровое покрытие и мрамор, макс. 9 чел., 380 м2, VIP-сервис);

5 двухэтажных villa deluxe (c индивидуальным бассейном и террасой; на 1 этаже: американская кухня-столовая и гостиная с мягкой мебелью, ТВ, спальня с дверью, ванная с душем; на 2 этаже: 2 спальни с дверью, 2 ванные (одна из них с душем, другая с душем и ванной); пол – ковровое покрытие и мрамор, макс. 6 чел., 230 м2, VIP-сервис);

10 двухэтажных villa superior (c индивидуальным бассейном; на 1 этаже: американская кухня-столовая, гостиная с мягкой мебелью, спальня с ванной и гардеробом, санузел; на 2 этаже: 2 спальни с дверью, ванной и гардеробом, макс. 6 чел., 220 м2, VIP-сервис).

Istabās

Кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно), ЖК-телевизор, телефон (платно), макси-бар (вода, кола, диетическая кола, фанта, пиво, сок, энергетический напиток, Ice tea, молоко, шоколад, орешки, чипсы — ежедневно, бесплатно), электрический чайник, набор для чая/ кофе(ежедневное пополнение), ванна / душ, фен (бесплатно), туалетные принадлежности, халат и тапочки (бесплатно), весы (в номерах deluxe), балкон. room service: круглосуточно (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese Merkez Mah. Akdeniz Cad. No:21, 07980 Tekirova, Kemer, Antalya, Turkey.
Tālruņi: Tel: +90 242 813 51 00
Fax: +90 242 821 40 17
Tīmekļa vietne: Nirvana Dolce Vita
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).