Olympos vagoniņš

Olympos Teleferik, Olympos funikulieris
Turcija, Kemera
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.8
10 Pamatojoties 8 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.539, 30.4342

Olympos vagoniņš

Olympos Teleferik, Olympos funikulieris
Turcija, Kemera
Olympos ir pasažieru vagoniņš, kas ir novietots Tahtali kalna virsotnē. Šis ir otrs garākais trošu vagoniņš pasaulē: tā garums ir 4350 metri. Ceļojuma laiks no apakšējās stacijas līdz kalna virsotnei ir apmēram desmit minūtes. Šajā laikā jūs varat baudīt lielisku skatu uz jūru un kalniem.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (8)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Iesaku apmeklē t saulainā dienā no rī ta, jauks skats. Pē cpusdienā parasti apmā cies. Ekskursijas izmaksas no tū risma operatora un oficiā lajā troš u vagoniņ a vietnē ir vienā das, nav jē gas uztraukties un doties uz turieni paš am. Un tas bū s ā rkā rtī gi grū ti. Visa ekskursija aizņ em pusi dienas, pē c pusdienā m jau esi viesnī cā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
kā piens nav ilgs, bet ainavas ir iespaidī gas un valdzinoš as. Klintis, stā vas kaļ ķ akmens klintis un ainaviski skati visapkā rt. Ņ em lī dzi jaku, jo augš ā ir vē ss un neaizmirstiet brilles, jo saule ļ oti apž ilbina.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Ņ emot vē rā pē dē jos notikumus, daž iem lasī tā jiem mans stā sts var š ķ ist ņ irgā š anā s, tač u neiedziļ inā simies politikā . Dī vainas sakritī bas dē ļ tas tika uzrakstī ts dienu pirms labi zinā majiem notikumiem, protams, es to neaugš upielā dē ju tī klā , bet ...Turcijā atpū š as ne tikai krievi Par Tahtali kalnu un troš u vagoniņ u ir ļ oti daudz atsauksmju, detalizē tas, krā sainas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Nesen atgriezos no Kemeras, pē kš ņ i uzradā s lē ti š eit no unitours. Common crawl lv Visbiež ā k atceramies troš u vagoniņ u. Patieš ā m neticama skaistuma panorā ma. Pat kakls sā ka sā pē t no tā , ka grieza galvas uz visā m pusē m : )) Nelikā s, ka auksti, lai gan, ja ē d ar bē rnu, labā k kaut ko paķ ert
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Emocionā ls, ļ oti iespaidī gs ceļ ojums, ja tā drī kst teikt. Kā pjot š ķ iet, ka tu lē nā m lido mā koņ os un uz mā koņ iem. Prieks maksā ja 50$, bet mē s devā mies no ceļ ojumu aģ entū ras. Naudas par š ī m atmiņ ā m nav ž ē l.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Diemž ē l 15 minū tes aizņ em tikai braucienu ar troš u vagoniņ u. Skati ir neticami skaisti, tā pē c es vē lē tos, lai ceļ š ilgst ilgā k. Vē l viens neliels padoms – neskatoties uz to, ka diena var bū t silta un pat karsta, augš ā var bū t par 10 un pat vairā k grā diem zemā ks. Noteikti paņ emiet siltas drē bes.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vienkā rš i elpu aizraujoš a pieredze! Augš ā uzsitā m mā koņ us, kas mazliet pabojā ja skatu, bet tik un tā bija forš i! Daž i no bailē m pat sē dē ja uz grī das. Un arī par š o cenu. Biļ ete vienai personai maksā ja 85 liras, bē rniem bez maksas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Olympos-Beydaglari nacionālais parks
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
attālums: 9.3 km.
Uz kartes
Kleopatras līcis
Novērtējums 4.0 - 2 atsaukt
Turcija, Kemera
Daba, Pludmales
attālums: 10.2 km.
Uz kartes
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9 - 17 atsauksmes
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
attālums: 10.7 km.
Uz kartes
Kimēras kalns
Novērtējums 7.0 - 3 atsaukt
Turcija, Kemera
Daba
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 12.1 km.
Uz kartes
Veikals Ramzess
Nav atsauksmju
Turcija, Kemera
iepirkšanās
attālums: 12.6 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu