Club Med Palmiye 4*– Atsauksmes

14
Novērtējums 10.010
№2 viesnīcas reitingā Kemera
10.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
10.0 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
Slavenās franču ķēdes "Club Med" (iekļauts 100 lielāko Francijas uzņēmumu sarakstā CAC Mid 100) kluba viesnīca, kas pilnībā atbalsta ģimenes brīvdienu koncepciju. Tā ir viena 5 stāvu galvenā ēka un 3 un 4 stāvu mājīgu bungalo komplekss, kas atrodas priežu birzs ēnā. Club Med Palmiye piedāvā plašu sporta izklaides programmu, sākot no ūdensslēpošanas, smaiļošanas, burāšanas, sērfošanas, galda un tenisa, loka šaušanas, futbola un beidzot ar Latīņamerikas deju un cirka prasmju skolu. Viesnīcā ir 800 metrus gara privātā pludmale, SPA centrs, daudzi peldbaseini, restorāni un bāri. Ir krieviski runājoši darbinieki. Piemērots ģimenēm ar bērniem un jauniešu brīvdienām draugu lokā.Vairāk →
аватар Irina081012
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mans draugs nesen atgriezā s no ceļ ojuma. Pā ris apmetā s š ajā viesnī cā kopā ar savu dē lu. Pozitī vu emociju un iespaidu jū ra. Es varē ju atpū sties pat ar bē rnu. Garš ī gs ē diens. Daž ā da animā cija, peldbaseini. … Tomēr ▾ Mans draugs nesen atgriezā s no ceļ ojuma. Pā ris apmetā s š ajā viesnī cā kopā ar savu dē lu. Pozitī vu emociju un iespaidu jū ra. Es varē ju atpū sties pat ar bē rnu. Garš ī gs ē diens. Daž ā da animā cija, peldbaseini. Kā ceļ ojumu aģ ents es atkal un atkal ieteikš u š o viesnī cu saviem tū ristiem. Starp citu, es palī dzē š u tiem, kas vē las atpū sties, ietaupī t naudu un izvē lē ties ekskursiju jebkuram jū su lū gumam. Ī paš i piedā vā jumi un atlaides naktsmī tnē m no labā kajā m pasaules viesnī cā m.
аватар Albina88
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirms nedē ļ as atgriezā mies no atvaļ inā juma š ajā maģ iskajā vietā , bet domā s joprojā m esam tur, tajā pozitī vā un rosī bas gaisotnē . Viesnī cai ir liela skaista teritorija un vienkā rš i milzī ga pludmale. … Tomēr ▾ Pirms nedē ļ as atgriezā mies no atvaļ inā juma š ajā maģ iskajā vietā , bet domā s joprojā m esam tur, tajā pozitī vā un rosī bas gaisotnē . Viesnī cai ir liela skaista teritorija un vienkā rš i milzī ga pludmale. Ekskursijā s nekur nebraucā m, tikai izstaigā jā m teritoriju, bet arī tad, š ķ iet, nebija laika izpē tī t visus stū rus. Viss ir ļ oti veikls. Istabas tī ras, gaiš as, dzī vojā m bungalo, istabā , kas liecina, ka ir nesen izremontē ts. Interjerā nav ī paš u volā nu, viss ir diezgan askē tisks, bet viss ir gaumī gi dekorē ts.
Vē los atzī mē t viesnī cas personā lu, kas strā dā dienu un nakti, lai viesu uzturē š anā s bū tu neaizmirstama. Pilnī gi visi, sā kot no dā rzniekiem un istabenē m lī dz kū rorta š efpavā rei Natā lijai, ir izcili cilvē ki, kuri mī l savu darbu un dara to atbildī gi. Birkans un Ahmeds, kuri ir atbildī gi par restorā nu un bā ru, ir vienkā rš i sava amata mega meistari, ē dieni Palmijā ir brī niš ķ ī gi un tikai nebeidzamā daudzumā , kā no pā rpilnī bas raga. Ļ oti garš ī gi, ļ oti daudzveidī gi, ar jauniem kulinā rijas pā rsteigumiem katru dienu.
Arī sporta treneri ir jauki un jautri puiš i. Sports rit pilnā sparā , viss ir bez maksas, pat teniss, ū densslē poš ana un loka š auš ana. Tenisa komanda ir vienkā rš i lieliska (Zico, Mark, Baptiste un citi puiš i). Pirmā s dienas gā ju uz treniņ iem iesā cē ju grupā , bet pē dē jā s 2 dienas pat nolē mu bū t kā progresī vā ka lī meņ a grupai un, pateicoties treneru pū lē m, seju nezaudē ju. Tagad manā dzī vē ir jauns sporta hobijs, no kura es patieš ā m tieku augstu.
Katru vakaru viesnī cā notiek š ovi un ballī tes, un tajā s piedalā s arī viss personā ls. Cirka kolektī vs rā da vienkā rš i trakus un ļ oti sarež ģ ī tus skaitļ us, visi dejo, uzjautrinot viesus. Baterijas, nevis cilvē ki, es vē lē tos tik daudz enerģ ijas savā darbā .
Viesnī ca ir forš a, ļ oti iesaku tur aizbraukt un izvē rtē t atpū tas un apkalpoš anas organizē š anu, no visā m vietā m, kur esmu bijusi, š is noteikti ir labā kais variants.
аватар karinakros32
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tas, ka medusmē nesi pavadī sim kā dā no Club Med kū rortpilsē tā m, tika izlemts gadu pirms kā zā m. Bija 2019.  gada augusts, un mē s tikai sapņ ojā m par to, kur vē lamies nokļ ū t. Tad vē l nebija koronavī rusa, un jū s varē tu atļ auties ceļ ot uz ā rzemē m. … Tomēr ▾ Tas, ka medusmē nesi pavadī sim kā dā no Club Med kū rortpilsē tā m, tika izlemts gadu pirms kā zā m.
Bija 2019.  gada augusts, un mē s tikai sapņ ojā m par to, kur vē lamies nokļ ū t. Tad vē l nebija koronavī rusa, un jū s varē tu atļ auties ceļ ot uz ā rzemē m. Uzskatī jā m par Maroku, Taizemi un Ķ ī nu – gribē jā m tā lā k un eksotiskā k. Nolē mā m padomā t pirms Jaunā gada un jau nopirkt tū ri rudenim. Tač u tad notika neparedzē tais – pirmā aizvē rā s Ķ ī na, un pē c tam visa planē ta atradā s paš izolā cijā . Manam izmisumam nebija robež u, bet ko darī t. Un jū nijā lī gavainis priecī gi paziņ oja, ka Club Med ir atvē ris kū rortus un rudenī bū s iespē jams lidot, kā sapņ ojā m, bet ne uz Ā ziju un Ā friku, bet tuvā k - uz Turciju, uz Palmi kū rortpilsē tu.
Par ekskursiju maksā jā m oficiā lajā mā jaslapā , lī dz pē dē jam brī dim baž ī jā mies, ka epidemioloģ iskā s situā cijas dē ļ nevarē s lidot, tač u kū rorts palika atvē rts visu sezonu. Tas bija pā rsteidzoš s medusmē nesis, precī zā k sakot, 10 medusmē neš a dienas.
Aprakstoš ajos ī paš ī bas vā rdos Palmija ir milzī ga, skaista, ē rta un jautra. Un vē l garš ī gi. Pilsē ta liela, bet viesu nav tik daudz. Tas pat ir redzams bildē - it kā vispā rē js kadrs un tiek iemū ž inā ts milzī gs gabals teritorijas, bet bildē nav nejauš u cilvē ku, neviens kadrā neiekļ uva. Pa dienu katrs izklī da atbilstoš i savā m interesē m - kā ds peldē jā s, kā ds gulē ja pie baseina ar glā zi kokteiļ a, bet lielā kā daļ a tomē r nodarbojā s ar sportu jū rā vai uz sauszemes. Par ī sto atpū tnieku skaitu varē ja spriest tikai vakara skatē s.
Mē s arī nepalikā m malā no, kā tā s te sauc, sporta akadē mijā m. Ī paš i man patika tie, kas saistī ti ar ū deni. Braucā m ar katamarā nu un ū densslē pē m, peldē jā mies.
Ē diens bija ļ oti garš ī gs. Par laimi, es jau daudzus gadus ievē roju noteiktu diē tu, kas saistī ta ar daž iem pā rtikas ierobež ojumiem, un zinu, kā pateikt "nē " savai apetī tei. Mans vī rs nebaidī jā s iegū t liekos kilogramus, tā pē c ē da, cik gribē ja.
Iespē jams, ņ emot vē rā epidemioloģ isko situā ciju pasaulē , ir vē rts pateikt daž us vā rdus par piesardzī bas pasā kumiem kū rortā .
Lidostā visi nokā rtojā m Covid testus, saņ ē mā m sertifikā tus un ar tiem devā mies uz nosē š anos. Paš ā Palmijā pastā vī gi tiek veikta dezinfekcija - margas, durvju rokturi, trenaž ieri tiek slaukti vairā kas reizes dienā . Bufetes galdi atrodas aiz caurspī dī gas starpsienas, un viesi paš i nevar paņ emt ē dienu. Darbiniekam pie galda tikai parā dī jā m, ko gribam un viņ š apkalpoja. Pieeja pie bufetes galda bija iespē jama tikai maskā . Pā rī savienotie klā ja krē sli atrodas it kā atseviš ķ ā s kabī nē s zem nojumes - niš ā un nekas vairā k, atseviš ķ i klā ja krē sli stā vē ja attā lumā viens no otra. Tas ir, es gribu teikt, ka visur atpū tnieku kontakts ir minimā ls.
аватар Marggi
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Seš us mē neš us viņ i bija skumji, ka nevarē ja nekur citur doties atpū sties mā jā s, un tad nejauš i sanā ca tā da veiksme - nestandarta skolas brī vdienas un atvē rtas robež as! Un manam vī ram izdevā s rezervē t ekskursiju uz Kemeru tikai uz skolas brī vlaiku klubā Med Palmie. … Tomēr ▾ Seš us mē neš us viņ i bija skumji, ka nevarē ja nekur citur doties atpū sties mā jā s, un tad nejauš i sanā ca tā da veiksme - nestandarta skolas brī vdienas un atvē rtas robež as! Un manam vī ram izdevā s rezervē t ekskursiju uz Kemeru tikai uz skolas brī vlaiku klubā Med Palmie.
Š o kū rortu izvē lē jā mies, jo jau divas reizes bijā m atpū tuš ies Club Meda ar bē rniem - vienu reizi janvā ra brī vdienā s Alpos, otro reizi arī lidojā m ar bē rniem lī dz jū rai Bali. Tā pē c ļ oti priecā jā mies, kad starp atvē rtajiem Turcijas kū rortiem ieraudzī jā m Club Med.
Un jau kā pieredzē juš i tū risti un Club Meda pastā vī gie, viņ i uzreiz rezervē ja vietas bē rniem bē rnu pulciņ os mā jā s, lai mū su bē rni tur tiktu uzņ emti, kā arī viņ i aktī vi un izdevī gi pavadī ja negaidī tā s brī vdienas. Tā kā vadī tā js mū s uzreiz brī dinā ja, ka vietu skaits gan paš ā kū rortā , gan bē rnu klubiņ os ir ierobež ots atbilstoš i jaunajiem sanitā rajiem standartiem.
Kopumā mū su cerī bas attaisnojā s par simts procentiem. Visa ģ imene saņ ē ma pilnu nedē ļ u atpū tu. Un dabū jā m ī stas sporta brī vdienas siltā un skaistā dabas nostū rī .
Gan mē s ar vī ru, gan mū su bē rni ar saviem bē rnu kluba klasesbiedriem galvenokā rt nodarbojā mies ar vindsē rfingu un ū densslē poš anu, jo viņ iem lī dz sā pē m pietrū ka jū ras. Mē s ar vī ru to darī jā m ne pirmo reizi, bet pā ris reizes piedalī jā mies grupu nodarbī bā s pie instruktora, jo bija jā atceras pamatlietas un no jauna jā iemā cā s sajust vilni un savu ķ ermeni. Un tad mē s jau ar viņ u, kā saka, devā mies uz bezmaksas peldē š anu. Un beidzot mū su puikas sā ka mā cī ties ū densslē poš anu, un, protams, ar instruktoru. Viņ iem nebija krieviski runā još a instruktora, bet, pateicoties mū su skolas angļ u un franč u valodas skolotā jiem un kū rorta instruktoru profesionalitā tei, viņ iem izdevā s treniņ os, viņ i ieguva elementā ras iemaņ as ķ ermeņ a savaldī š anā uz ū dens.
Vakaros visa ģ imene spē lē ja pludmales volejbolu vai tenisu. Un tad kū rorta teritorija tiek pā rveidota no izgaismotajā m nakts gaismā m, kas uzmundrinā ja vē l vairā k. Neliela izrā de ar diskotē ku brī vā dabā , un pilnī bā apmierinā ti ar nodzī voto dienu, viņ i devā s gulē t.
Esam ļ oti priecī gi, ka izdevā s apmeklē t tik aktī vu kū rortu, sportot un uzlabot savu veselī bu.
аватар svema.89
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ogad vasara pagā ja bez jū ras, un arī uz pavasara brī vdienā m nebija iespē jams aizbē gt. Un tad paveicā s, ka mū su skolē niem tika doti atvaļ inā jumi, mē s ar vī ru lielā koties strā dā jam attā linā ti. … Tomēr ▾ Š ogad vasara pagā ja bez jū ras, un arī uz pavasara brī vdienā m nebija iespē jams aizbē gt. Un tad paveicā s, ka mū su skolē niem tika doti atvaļ inā jumi, mē s ar vī ru lielā koties strā dā jam attā linā ti. Tā pē c nolē mā m izmantot draugu piedā vā jumu un gandrī z pē dē jā brī dī izrā vā m vauč erus uz Palmiju uz nedē ļ u. Lai ir nedē ļ a, bet tomē r tā ir jū ra, pē c tā das paš izolā cijas š ī nedē ļ a mums ir kā debesu manna.
Izrā dā s, lidojā m lielā draudzī gā kompā nijā – mū su č etru cilvē ku ģ imene (divi skolē ni 3. un 8. klasē ), un draugu ģ imene ar treš klasnieka dē lu arī .
Vispā r mums bija aprē ķ ins, meita ar dē lu ir draugi, viena vecuma - nebū s garlaicī gi, vecā kā var pieskatī t, ja mē s pieauguš ie gribam izklaidē ties atseviš ķ i no bē rniem. Tiesa, es baž ī jos, ka mū su pusaugu dē lam bū s garlaicī gi, vē l mazam, ja pakaraties. Patiesī bā tas izrā dī jā s labā ks, nekā gaidī ts. Bē rni, visi trī s, ar prieku pavadī ja bē rnu klubos visas dienas garumā , pat mū su vecā kais. Manuprā t, viņ š bija pat priecī gā ks par jaunā kajiem klubā , jo tur bija komunikā cija un tusē š anā s ar tiem paš iem tī ņ iem, plus viņ iem tur mā cī ja vindsē rfingu un ū densslē poš anu. Protams, tā da vecuma bē rnam ir ā rkā rtī gi interesanti un forš i vē lā k skolā lielī ties ar draugiem.
Un mē s, pieauguš ie, š onedē ļ labi pavadī jā m laiku, izklaidē jā mies arī ar ū densslē pē m, airu dē li un smaiļ oš anu.
Daudzi, arī vecā ki, mums neieteica š ā dā periodā doties uz jū ru. Bet mē s riskē jā m un nenož ē lojā m. Ierodoties nokā rtotas pā rbaudes, ar veselī bu viss kā rtī bā . Un tas ir liels kū rorta organizatoru nopelns, ka viņ i nenogurstoš i rū pē jā s par visa dezinfekciju kū rortā , teritorijā , viesnī ca tika uzturē ta tī ra. Ikdienas telpu uzkopš ana, dvieļ u maiņ a. Pludmales dvieļ us katru dienu nests pa taisno uz istabiņ u tī rus, pludmalē tos neizsniedza, kā jau parasti mē dz gadī ties, ka pludmales dvieli, kuram vajag, paņ em pludmalē , visu tī ru nē sā lī dzi no istabas. Personā ls valkā maskas. Arī cilvē ku biezumā un slē gtā s telpā s bez maskā m mū s neielaida. Galvenais, ka teritorija liela, pā rsvarā staigā jā m ar ģ imeni un ar draugiem, un restorā nā sē dē jā m pie viena galdiņ a, draugi bija blakus, un tad starp mums bija pieklā jī gs attā lums. Marķ ē jums visur. Galvenais ir bū t apzinā tam, kur vajag uzvilkt masku un ievē rot distanci, tad arī pā rē jo nekas neaizē nos.
аватар AlinaSh.
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atsauksmes par viesnī cā m iepriekš neesmu rakstī jis un vispā r reti kad rakstu, bet š oreiz vē lē jos padalī ties savā s sajū tā s pē c ceļ ojuma uz Club Med Palmiye. Iespaidi ir vienkā rš i super, un tā nav tikai pati viesnī ca, bet drī zā k viesnī cas gars, darbinieki, organizā cija. … Tomēr ▾ Atsauksmes par viesnī cā m iepriekš neesmu rakstī jis un vispā r reti kad rakstu, bet š oreiz vē lē jos padalī ties savā s sajū tā s pē c ceļ ojuma uz Club Med Palmiye. Iespaidi ir vienkā rš i super, un tā nav tikai pati viesnī ca, bet drī zā k viesnī cas gars, darbinieki, organizā cija. Darbinieki vai, kā viņ us sauc kū rortā GO, ir vienkā rš i lieliski biedri, viņ i strā dā visu dienu un tajā paš ā laikā viņ u sejā s nekad neredz nogurumu vai neapmierinā tī bu, jū s pat nevarat noslē pt negatī vismu zem maskas. acis vienmē r smaida. Jā , mū sdienī guma realitā ti - maskas - vienmē r nē sā visi darbinieki un arī cimdus, tač u tas ne mazā kajā mē rā netraucē izbaudī t darbu un tū ristus pilnī bā izbaudī t atvaļ inā jumu.
Kū rorta š efpavā re Natā lija ir ļ oti patī kama, draudzī ga, pati tiekas ar ciemiņ iem, vienmē r ir gatava palī dzē t un atbildē t uz visiem jautā jumiem, bet tajā paš ā laikā izdodas organizē t visas viesnī cas darbu tā , lai viss noritē tu gludi. . Pateicoties š ā dai organizā cijai tieš ā m var atpū sties - ē diens augstā kā s klases, bē rnu atpū ta klubos organizē ta lieliski, pludmale milzī ga, tā pat kā viesnī cas teritorija, viss skaisti, kopts, tī rs, viss tiek mazgā ta un dezinficē ta, stingri ievē roti visi karantī nas pasā kumi, vakaros tiek rī koti š ovi, ballī tes un diskotē kas, kas vē l vajadzī gs kū rortā atpū tai. Turklā t visas sporta aktivitā tes ir iekļ autas cenā , arī pulciņ i bē rniem no 4 gadu vecuma ir bez maksas, ē dinā š ana dabī ga, viss iekļ auts sistē ma arī pilnī gi bez maksas, par naudu tikai spa procedū ras, nirš ana, auto noma un ekskursijas.
Ļ oti gribē jā m doties ekskursijā , jo ī paš i tā pē c, ka viesnī cai ir savs tū risma aģ ents no Club Med tū roperatora, bet beigā s pakonsultē jā mies ar vī ru un nolē mā m š oreiz atturē ties, atpū tā mies tikai nedē ļ u, un nedē ļ u paš ā izklaides viesnī cā virs jumta. Mē s ar vī ru katru dienu gā jā m uz tenisa un loka š auš anas treniņ iem, brī vajā laikā devā mies uz pludmali vai vienkā rš i sauļ ojā mies vai izmē ģ inā jā m daž ā dus sporta veidus, piemē ram, kajakus un airē š anu (agrā k nekad nebiju mē ģ inā jusi). Bē rni pa dienu klubā pē c vienas sporta programmas, daudz trenē jas, pat atļ auts izmē ģ inā t cirka trapeci un ū densslē poš anu (no noteikta vecuma). Kad paliek garlaicī gi, viss notiek aktī vi un jautri.
Un mani arī ļ oti iespaidoja tū risti viesnī cā , skaidrs, ka š ogad visi ar prieku lidoja atvaļ inā jumā , jo visu vasaru pavadī ja mā jā s, un teorē tiski vajadzē tu doties prom, bet nē . Cilvē ki iet prom, bet ļ oti civilizē ti, nav dzē rā ju, nav kliedzieni vai jaunieš u svē tki lī dz rī tam, viss ir ļ oti civilizē ti. Pat vakara š ovi un diskotē kas, kur cilvē ki dzer un ballē jas, bija ļ oti kulturā li, visi sarunā jā s, smaidī ja un nebija negatī visma.
аватар Dorris
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Palmiju esam viesojuš ies jau treš o reizi, bet, tā kā š ogad svē tki ir specifiski, tad vē los padalī ties ar savu salī dzinā jumu par atpū tu viesnī cā pirms epidē mijas un tā s laikā . Uzreiz jā saka, ka ī paš u atš ķ irī bu nav, apkalpoš anas kvalitā tē tā du atš ķ irī bu nemaz nav, personā ls joprojā m ir tā ds pats č akls, draudzī gs un uzmanī gs. … Tomēr ▾ Palmiju esam viesojuš ies jau treš o reizi, bet, tā kā š ogad svē tki ir specifiski, tad vē los padalī ties ar savu salī dzinā jumu par atpū tu viesnī cā pirms epidē mijas un tā s laikā .
Uzreiz jā saka, ka ī paš u atš ķ irī bu nav, apkalpoš anas kvalitā tē tā du atš ķ irī bu nemaz nav, personā ls joprojā m ir tā ds pats č akls, draudzī gs un uzmanī gs. Daudzi puiš i strā dā jau vairā k nekā gadu, pilsē tiņ as priekš niece ir pastā vī gā Natā lija Lanjē . Pakalpojumi tiek sniegti pilnā apjomā , viss kā vienmē r, ar daž iem izņ ē mumiem - diemž ē l hammam un baseins SPA nedarbojas, no diviem teritorijā esoš ajiem pieauguš o baseiniem tikai viens ir atvē rts oficiā li, neoficiā li - daž i tū risti pā rvalda iekā pt tajā , kas nestrā dā . Š ova raidī jumi kļ uvuš i mazā k kontakti, iepriekš saimnieki centā s viesus maksimā li noslogot konkursos, tagad bū tī bā tikai priekš nesums. Š ogad bē rni uzstā jā s uz ielas, bet tas nav svarī gi, galvenais, ka uzstā š anā s notika. Brī vdienā m pandē mijas laikā ir arī plusi - tī rī š ana ir kļ uvusi daudz biež ā ka, un agrā k to tī rī ja lieliski, bet tagad tas notiek bez pā rtraukuma. Pat viesnī cā ir mazā k cilvē ku nekā parasti, ne visi numuriņ i ir apdzī voti, pusdienu laiks palielinā ts lī dz trim stundā m, nevar steigties uz restorā nu. Iepriekš restorā nā pie jū su galdiņ a varē ja sē sties tū risti, kurus jū s nepazī stat, bet tagad nekā tā da nav. Uzķ erties var tikai GO, bet tikai ar jū su atļ auju, un ja jū s atteiksiet, neviens neapvainosies, visi saprot vē lmi saglabā t distanci un samazinā t cieš o komunikā ciju.
Ir arī lietas, kas ir pamanā mas, bet personī gi tā s mū s neietekmē ja ne plusos, ne mī nusos - visā di marķ ē jumi, temperatū ras mē rī jumi utt. , Š os pasā kumus jū s praktiski nemaz nepamanā t.
Es arī pavisam aizmirsu uzrakstī t par restorā niem, Olimps ir slē gts, tikai Phaselis strā dā ja par galveno, tā pē c tiem, kas dzī voja Villagio, bija jā iet ne tuvu restorā nam, tas mū s neietekmē ja, mē s vienkā rš i dzī vojā m ē kā .
Sportiskā ziņ ā viss pa vecam, pandē mijas dē ļ neviens sporta veids nav samazinā ts, ir pat pluss tajā , ka, piemē ram, grupu nodarbī bā s ir mazā k cilvē ku un lielā ka trenera uzmanī ba tiek pievē rsta katram viesim .
Š eit ir Palmija š odien, nedaudz savā dā ka, bet tomē r labā kā .
аватар Fira
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es redzu, ka š ogad par Palmiju jau ir rakstī ts daudz atsauksmju, izņ emot Turciju, mē s nekur nevarē jā m aizlidot, tā pē c ir saprotams, kā pē c visi raksta par Turciju. Lai gan Palmijā nebiju pirmo reizi, es arī uzrakstī š u. Mē s ar vī ru parasti ceļ ojam kopā , mums vē l nav bē rnu, un, lai gan Palmijā ir visi apstā kļ i ģ imenē m ar bē rniem, mē s atpū š amies savā veidā , arī bezbē rnu ģ imenē m tur bū s vairā k nekā ē rti. … Tomēr ▾ Es redzu, ka š ogad par Palmiju jau ir rakstī ts daudz atsauksmju, izņ emot Turciju, mē s nekur nevarē jā m aizlidot, tā pē c ir saprotams, kā pē c visi raksta par Turciju. Lai gan Palmijā nebiju pirmo reizi, es arī uzrakstī š u. Mē s ar vī ru parasti ceļ ojam kopā , mums vē l nav bē rnu, un, lai gan Palmijā ir visi apstā kļ i ģ imenē m ar bē rniem, mē s atpū š amies savā veidā , arī bezbē rnu ģ imenē m tur bū s vairā k nekā ē rti.
Mē s parasti ierodamies uz divā m nedē ļ ā m un rezervē jam atvaļ inā jumu apmē ram pusgadu iepriekš , š oreiz plā nojā m tikai marta beigā s rezervē t septembrim, tač u sā kā s apjukums, un mē s atlikā m visus š os jautā jumus uz labā kiem laikiem. Labā kie laiki sā kā s augustā , kad lidmaš ī nas pacē lā s gaisā , un tad mē s steidzā mies izpē tī t Club Meda vietni, cerot izķ ert vismaz kā du numuru. Godī gi sakot, domā ju, ka viss tiks izjaukts, bet š ķ iet, ka daudzi š ogad visu iegā dā jā s pē dē jā brī dī . Rezultā tā varē jā m izvē lē ties vē su istabiņ u ar skatu uz jū ru viesnī cas ē kā un lidojā m atpū sties uz nedē ļ u septembra vidū , kā jau sā kotnē ji vē lē jā mies.
Tobrī d situā cija ar droš ī bas pasā kumiem bija sekojoš a - viesnī cā visi darbinieki bija valkā juš i maskas un cimdus, maskas tika prasī tas no tū ristiem restorā nā izplatī š anai, pie bā riem, vestibilā un tur, kur ir cilvē ku pū lis. . Maskas tika izdalī tas bez maksas, kā suvenī ru veikalā varē ja iegā dā ties masku ar Club Meda logo. Viesnī cā ir uzstā dī ti daudz sanitā ri, tī rī š ana kļ uvusi daudz biež ā ka, tikai pastā vī ga dezinfekcija. Markup, protams, arī bija. Bet pats galvenais, ka tas viss ī sti neietekmē ja pā rē jo, iespē jams, skumjā kais no izmaiņ ā m bija tas, ka š o pasā kumu dē ļ tika slē gts turku pirts un iekš telpu baseins, kas, pā rē jais darbojā s labi. SPA strā dā ja, divas reizes iegā dā jos sev procedū ru kursu un ar prieku izbaudī ju masā ž u un skrubi.
Sportā izmaiņ u nav, visi sporta veidi ir tā di, kā di bija, nekas nav samazinā ts. Katru reizi, kad daudz laika pavadā m uz ū dens – vindsē rfings un ū densslē poš ana ir neatņ emama mū su atvaļ inā juma sastā vdaļ a. No zemes es mī lu loka š auš anu, ar katru gadu tas kļ ū st labā k un labā k, un mans vī rs vairā k aizraujas ar tenisu.
Arī restorā nā viss ir garš ī gi, ir neliela sajū ta, ka ē dienu izvē le bija samazinā jusies, š oreiz sieru un Eiropas ē dienu kopumā bija mazā k, bet, godī gi sakot, gardē ž u baudī jumu bija vairā k nekā pietiekami. Ballī tes, pā rsteidzoš ā kā rtā , arī tiek atstā tas, tā s piesaista mazā k viesu, un viss pā rē jais ir pa vecam - dress code, traka zinā tne, jautrī ba lī dz nokriš anai. Kopumā , protams, izmaiņ as ir, bet tā s ir maz un tas netraucē atpū sties. Kā Club Med fans noteikti iesaku viesnī cu, un ne tikai tiem, kam ir bē rni, bet visiem, kur var mierī gi atpū sties, gan aktī vi un sportot, gan sarī kot romantisku, un patī kami rosī ties diskotē kā s. , ī si sakot, Club Med FOREVER.
аватар Bondarka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi atpū tā mies š ajā viesnī cā , nemaz nedomā jā m, ka š ogad bū s iespē ja kaut kur pie jū ras aizbraukt, tač u, par laimi, robež as tika atvē rtas, un iespē ja radā s. Bija septembra pirmā nedē ļ a. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies š ajā viesnī cā , nemaz nedomā jā m, ka š ogad bū s iespē ja kaut kur pie jū ras aizbraukt, tač u, par laimi, robež as tika atvē rtas, un iespē ja radā s. Bija septembra pirmā nedē ļ a. Es rezervē ju viesnī cu vē l ziemā maijam, bet tad sā kā s pandē mija un vienā reizē mē s nevarē jā m lidot. Paldies Club Med, ka pā rplā nojā t mū su atvaļ inā juma datumus bez papildu maksā jumiem, laicī gi pā rtraucā t ekskursiju, mainī jā t istabu kategoriju. Viss, kā sā kotnē ji rezervē jā m.
Lidojā m č etru cilvē ku ģ imene, mums ir bē rni 5 un 9 gadi. Bē rniem rezervē jā m vietas bē rnu klubiņ os, arī mē s ar vī ru bijā m apmierinā ti. pa dienu viņ i varē ja atpū sties paš i, un bē rni - viņ iem tā kopumā bija interesanta jauna starptautiskā s komunikā cijas pieredze. Klubi viesnī cā no rī ta lī dz vakaram, bet teorē tiski bē rnu var paņ emt kad vien vē lies. Personā ls ir ļ oti uzmanī gs pret bē rniem, ņ em vē rā veselī bas ī patnī bas, intereses, ierasto dienas rež ī mu un uzturu. Bē rniem ir daudz izklaides gan sportā , gan radoš umā . Klubos bē rni tiek sadalī ti pē c vecuma, lai viņ iem bū tu interese. Mū su bē rni bija miniklubā (vecums no 4 lī dz 10 gadiem), pē c tautī bas ir ķ ekats, bē rni no daž ā dā m valstī m, pā rsvarā eiropieš i. Personā ls runā angliski vai franciski visā viesnī cā , bet klubā bija 2 krieviski runā još as meitenes, bē rniem nebija nekā du grū tī bu. Arī reģ istratū rā bija darbinieki, kas runā ja krieviski, un viesnī cā ir arī uzraksti krieviski uz izkā rtnē m un izkā rtnē m, lai gan tā pat viss ir skaidrs. Kopumā jautā jumu par pā rpratumiem nebija.
Ē diens viesnī cā man ļ oti patika, izvē le vienkā rš i milzī ga, nedē ļ as laikā nepaspē jā m izmē ģ inā t visus ē dienu variantus, lai gan mē s ar vī ru centā mies katru dienu uzņ emt kaut ko jaunu. Viņ i gatavo ļ oti garš ī gi, mans vī rs joprojā m ir gardē dis, ļ oti izvē lī gs ē dienam, bet viņ š bija sajū smā par virtuvi. Kā jau jebkurā viss iekļ auts viesnī cā , ir bufete, bet bū tī bā visi ē dieni jau ir izlikti uz atseviš ķ iem š ķ ī vjiem, tie ir aiz stikla un restorā na darbiniece viesiem iedod x. Acī mredzot, lai tū risti negrū st sadali. Bē rnus no kluba veda pabarot kopī gā restorā nā , bet pirms kopī gā m vakariņ ā m, un pē c tā m jau ē da visi pā rē jie viesi. Tas tika darī ts, lai vienā telpā atrastos mazā k cilvē ku, lai ievē rotu distanci. Restorā nā galdi atrodas diezgan tā lu viens no otra, un visi darbinieki ir maskā s un cimdos. Droš ī bas pasā kumi tiek ievē roti maksimā li.
Visur pā rpildī tajā s vietā s ir marķ ē jumi, darbinieki maskā s, visa viesnī ca un sporta inventā rs pastā vī gi tiek mazgā ts un dezinficē ts, visur ir likti antiseptiķ i. Š ajā ziņ ā viņ i, protams, ir labi paveikti.
Tagad ziņ ā s lasu, ka Turcijā visiem bija pienā kums visur nē sā t maskas, bet, kad bijā m tur, tad tā da noteikuma vē l nebija. Mū su valstī maskas bija obligā tas personā lam, un tū ristiem - restorā nā pie sadales un reģ istratū rā , citviet maskas nenē sā jā m. Uzskatu, ka tagad, varbū t nedaudz stingrā k, bet viesnī ca nav maksimā li pieblī vē ta ar cilvē kiem un straumes ir labi saraž otas, tā pē c š aubos, ka tū risti visur bū s maskā s.
Esmu neticami priecī gs, ka varē jā m vē l atpū sties, it ī paš i lieliskā viesnī cā ar super apkalpoš anu, lielisku ē dienu, daudz izklaides un sporta pasā kumiem. Mē s noteikti apmeklē sim š o viesnī cu vē lreiz.
аватар Oxima
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Esam ļ oti pateicī gi ClubMed par brī niš ķ ī gu brī vdienu organizē š anu, neskatoties uz grū tajiem laikiem tū risma kompā nijā m. Mē s ceļ ojā m kā ģ imene ar diviem bē rniem vecumā no 8 un 6 gadiem. Tā pat kā ierasts, pē c labā kajā m ClubMed tradī cijā m bē rnu klubi darbojā s, tomē r ar daž iem ierobež ojumiem. … Tomēr ▾ Esam ļ oti pateicī gi ClubMed par brī niš ķ ī gu brī vdienu organizē š anu, neskatoties uz grū tajiem laikiem tū risma kompā nijā m. Mē s ceļ ojā m kā ģ imene ar diviem bē rniem vecumā no 8 un 6 gadiem. Tā pat kā ierasts, pē c labā kajā m ClubMed tradī cijā m bē rnu klubi darbojā s, tomē r ar daž iem ierobež ojumiem. Vecā kiem jau bija aizliegts iebraukt, viņ i Velkamzonē savus bē rnus atdeva GO rokā s, un vakarā paņ ē ma no turienes. Un viņ i baroja bē rnus jau vispā rē jā restorā nā , tieš i pirms tur ieradā s pieauguš ie. Savukā rt daž i ierobež ojumi gā ja pat uz labu - bē rni lielā ko daļ u laika pavadī ja ā rā , nevis telpā s. Mū su bē rniem bija patī kami iespaidi no atpū tas un komunikā cijas ar vienaudž iem un audzinā tā jā m klubos.
Mums pieauguš ajiem arī pā rē jais bija noorganizē ts vairā k nekā labi. Pirms brauciena domā jā m, ka bū s grū tā k, mazliet garlaicī gi, bet patiesī bā izrā dī jā s, ka tā nav. Mū su rī cī bā bija trapeces sporta veidi, loka š auš ana, teniss un mums pats galvenais – vindsē rfings un ū densslē poš ana. Un citi ū dens sporta veidi. Tā tad mē s saņ ē mā m visu no pā rē jiem pilnī bā . Viņ i ne tikai gulē ja pludmalē (lai gan tā dā laikā labprā t pat klusi atpū stos jū ras krastā ), bet gan piekopa aktī vu dzī vesveidu, izbaudot kustī bu un jū ru. Varat arī nodarboties ar ā ra fitnesu.
Bijā m labi paē duš i, ē diens garš ī gs un diezgan daudzveidī gs. Priecā jos, ka vakarā bē rni vienmē r gā ja pilni gulē t, un bē rniem garš oja ē diens. Svaigu ogu, augļ u un sulu ar smū tijiem pā rpilnī ba š ā dos kū rortos ir paš saprotama lieta, tač u nevaru to nepiezī mē t, š is ir viens no maniem vasaras priekiem))). Restorā nos mū s sē dinā ja apmē ram metra galdiņ a attā lumā no galdiņ a, un neviens nesē dā s kā gribē ja, bet gan ģ imenes vai kompā nijas, ar kurā m kopā atbrauca atpū sties. Un pie ē dienu dalī š anas galdiem nebija krā mu tirgus. Starp citu, boutique un restorā ni ir vienī gā vieta, kur bijā m maskā s, un tad tikai saņ emot ē dienu. Bet darbinieki vienmē r pie mums nā ca tikai maskā s.
Un vē l droš ī bas pasā kumi. Jā , š eit ļ oti labi tika uzraudzī ta tī rī ba un sanitā rā droš ī ba, nemitī gi skatī jā s, kā speciā lie darbinieki ar dezinfekcijas lī dzekļ iem mazgā un slauka galdus, durvis, slē dž us un visu pā rē jo, kam cilvē ki pieskaras dienas laikā .
Un pludmales zona bija super ē rta, viss arī zonē ts, ģ imenes vai draugu grupas atpū š as atseviš ķ ā s nomaļ ā s vietā s. No tā man š ķ ita, gluž i otrā di, vē l lielā ks saviļ ņ ojums no pā rē jiem - tikai tu un tava ģ imene, tuvumā nav neviena sveš inieka, tā teikt, pā rkā pjot tavu intī mo telpu, tu tieš ā m saņ em savu zen porciju, izbaudi jū ra, saule, atpū ta
Территория Территория курорта Территория отеля
Parādīt vairāk »


iemiesojums Anatolii777
4 gadā atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Клубный отель известной французской сети «Club Med» (входит в список 100 крупнейших французских компаний CAC Mid 100), который полностью поддерживает концепцию семейного отдыха. Представляет собой одно 5-ти этажное основное здание и комплекс из 3-х и 4-х этажных уютных бунгало которые расположены в тени сосновой рощи. В Club Med Palmiye представлена обширная спортивная программа развлечений, начиная от водных лыж, каякинга, сейлинга, серфинга, настольного и большого тенниса, стрельбы из лука, футбола и заканчивая школой латиноамериканских танцев и циркового мастерства. Отель располагает 800 метровым частным пляжем, SPA центром, множеством бассейнов, ресторанов и баров. Есть русскоговорящий персонал. Подходит для семейного отдыха с детьми и молодежного отдыха с друзьями.

Atrašanās vieta Курорт Club Med расположен на побережье Средиземного моря, в 65 км к югу от Анталии, в 57 км от аэропорта г. Анталия (60 мин. езды), в 6 км от г. Кемер. Древний город Аспендос (Aspendos), один из наиболее сохранившихся археологических памятников Малой Азии — в 10 минутах езды; Поселок Серик в 20 км; Город Манвгат в долине одноимённой реки, который известен своими пресными озерами, дамбой и искусственным водопадом — в 20 км.
Pludmales apraksts Песчано-галечный пляж, оснащенный зонтиками, шезлонгами, кабинками для переодевания, душем. Полотенца (под залог). Протяженность пляжа 800 метров. Заход в море (крупная галька).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, интернет-кафе, комната для глажки, бутик, фотоателье.

Открытый бассейн с пресной водой (расположен в отеле): длина: 25 м, ширина: 17.5 м, глубина: от 0.8 до 1.8 м. Подогрев сезонно: апрель-май, октябрь-ноябрь в зависимости от погодных условий.

Главный бассейн с пресной водой и двумя зонами для купания расположен в Вилладжио: длина: 25 м, ширина: 20 м, глубина: от 0.3 до 1.8 м. Подогрев в определенные периоды в течение сезона: апрель, май и затем октябрь, ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Тихий пресноводный бассейн с гидромассажной ванной рядом с отелем. Доступ для взрослых и старше 16 лет в сопровождении взрослого: длина: 18 м, ширина: 9 м, глубина: от 1.4 до 1.4 м. Подогрев в определенные периоды в течение сезона: апрель, май и затем октябрь, ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Бассейн расположенный рядом с пляжем, недалеко от зоны катания на водных лыжах и недалеко от детского клуба, этот бассейн предназначен для взрослых: длина: 22 м, ширина: 11 м, глубина: от 1.4 до 1.4 м. Подогрев в определенные периоды в течение сезона: апрель, май и затем октябрь, ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Крытый пресноводный бассей (расположен в фитнес-и гостиничной зоне Club Med): длина: 10 м, ширина: 5 м, максимальная глубина: 1.6 м. Подогрев в определенные периоды в течение сезона: апрель, май и затем октябрь, ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Phaselis — ресторан с просторной террасой предлагает посетителям всех возрастов завтраки, обеды и ужины. В ресторане неподалеку от отеля вы можете насладиться обедом al fresco или поужинать под открытым небом возле моря. Предлагает меню из низкокалорийных блюд. Курить на террасе разрешается. Столики на 4-8 человек с высокими детскими сиденьями.

Olympus — ресторан с выходом на просторную террасу, расположен на территории Villagio Городка. Предлагает ежедневный выбор низкокалорийных блюд. Курение на террасе разрешено. Столы для компании от 4 до 8 человек; высокие стулья для детей.

Topkapi — в ресторане турецкой кухни Вы можете поужинать с семьей или друзьями в уютной обстановке с видом на море. Попробуйте меззе, тушеную рыбу, баранину в горшочке или на мангале по-каппадокийски. Ресторан открыт на время поздних обедов и ужинов, стоики бронируются у администратора. Обслуживание столиков. Ресторан для некурящих. Столики на 2-8 человек; имеются высокие детские стулья.

Bosphorus — элегантный и уютный ресторан открыт для позднего завтрака и обеда. Вечером шеф-повар отправит вас в кулинарное путешествие по местным блюдам турецкой кухни со свежими местными продуктами. Для ужина в этом ресторане необходимо заранее бронировать столик на ресепшене.

Lalezar — бар с террасой напротив бассейна.

The Tulip Bar — бар расположен рядом с бассейном, алкогольные и безалкогольные коктейли, спиртные напитки, закуски.

Turkuaz — бар возле амфитеатра и напротив бассейна Villagio открыт в дневное время.

Efes — бар возле пляжа, открыт в дневное время.

Adult Pool Bar — бар у бассейна для взрослых.

Бар около бассейна Zen.

Бар The O² — закуски фруктовые соки, горячие напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, спиртные напитки.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • transfērs uz/no lidostas
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Club Med Baby Welcome: предметы личной гигиены для ухода за ребенком доступны в вашем номере и/или детской комнате — бесплатно (кроватка, матрасик для пеленания, детская ванночка, подогреватель бутылочек). Детский уголок оборудован для приготовления еды для малышей, в ресторане имеются высокие детские стульчики и/или детские сиденья. В случае необходимости также предоставляются складные коляски (бесплатно, при наличии). Комната для кормления ребенка: в этой комнате, доступной 24/7, есть все необходимое для ухода за малышом. Здесь есть миксер, стерилизатор, нагреватели бутылочек, микроволновая печь, холодильник, а также вода и печенье. Детский уголок: детская зона в ресторане-буфете курорта, предлагает специальное обслуживание для детей со сладкими и солеными детскими блюдами и всем оборудованием для приготовления блюд для вашего ребенка. Детский бассейн с пресной водой с водными горками. Нагревается в определенные периоды в течение сезона: апрель, май и затем октябрь, ноябрь, в зависимости от погодных условий. Крытые или открытые игровые площадки абсолютно безопасны для маленьких гостей. Они оформлены и оборудованы для удовлетворения потребностей детей разного возраста. «Mini Club Med» (дети возрастом 4 – 10 лет, с 9:00 до 21:00): уроки тенниса, футбол, морские прогулки, цирковая школа «Juniors Club Med» (дети возрастом 11 – 18 лет): музыкальные программы, хип-хоп и классические танцы, занятия спортом: батут, цирковые упражнения, жонглирование, туризм и множество других развлекательных и спортивных программ. Ресторан с детским меню в мини-клубе. Сервис Easy Arrival позволяет родителям заранее передать всю информацию о детях в детский клуб. Всю необходимую информацию о вашем ребенке можно зарегистрировать онлайн: язык, номер телефона родителей для связи и т.д. Наши опытные и дружелюбные G.O. изучат ее самым внимательным образом, и проследят, чтобы во время пребывания ребенка на курорте они были учтены.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs  FREE 
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Стрельба из лука бесплатно (групповые уроки платно), академия цирковой трапеции — жонглирование, упражнение на равновесие, трюки на трапеции и многое другое (занятия проводятся в рамках детского клуба Mini Club Med® (4-10 лет) утром, а для подростков и взрослых — во второй половине дня), пилатес, фитнес (групповые уроки, бесплатно), коврик для йоги (бесплатно), 13 теннисных кортов (покрытие трава, 1 теннисная стенка для отработки ударов рядом с баскетбольной площадкой), теннисные мячи и ракетки (бесплатно), частные уроки тенниса (платно), гольф-клубы за территорией курорта (по запросу, платно), поле для мини-бутбола с искусственным покрытием (бесплатно), фитнес-ходьба (групповые занятия для всех уровней подготовки, с 11 лет), зал для кардио и силовых тренировок (оборудование, доступное в этих двух комнатах (одно в отеле и другое в Villagio), позволяет вам поддерживать себя в форме и проверять вашу выносливость. С 18 лет), баскетбол (бесплатно), пляжный волейбол (бесплатно), академия парусного спорта, академия водных лыж и вейкбординга (доступно только летом), снорклинг (бесплатно), каяки (бесплатно), падлбординг (бесплатно), аквафитнес (бесплатно), уроки латиноамериканских танцев, вечернее шоу и развлекательные мероприятия.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings  FREE 
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 686 номеров которые находятся в основном 5-этажном здании и комплексе бунгало. Бунгало (2- и 3- этажные домики) расположены в центральной части отельного комплекса, в широком парке на берегу моря. Пятиэтажное здание имеет прекрасный вид на море и сады.

Istabās

Кондиционер, ЖК телевизор со спутниковыми каналами, сейф, телефон, Wi-Fi доступ в Интернет бесплатно (в номерах «Club Room в отеле» и «Сюит в отеле с видом на море»), мини-холодильник, ванная комната, фирменные принадлежности (шампунь, гель для душа, лосьон для тела и т. д.), фен, меблированный балкон, ежедневная уборка в номере.

Adrese 59 Yeni Mah. Dedeler Kume Evleri, 07980, Kemer, Turkey
Tālruņi: +38 (044) 200-03-03 +38 (044) 200-03-02 +38 (044) 200-03-01
Tīmekļa vietne: Club Med Palmiye
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой, йогой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.