Grand Nar Hotel 4*– Atsauksmes

14
Novērtējums 5.410
№205 viesnīcas reitingā Kemera
5.8 Numurs
6.4 apkalpošana
6.2 Tīrība
6.1 Uzturs
5.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Kemeras pilsētā. Privātā smilšu un oļu pludmale atrodas 900 m attālumā no viesnīcas. Transporta pakalpojumi uz pludmali noteiktās stundās kursē bez maksas. Viesnīca tika atklāta 2006. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2018.-19. Sastāv no vienas 3 stāvu ēkas. Budžeta variants jauniešiem. Viesnīca atrodas netālu no pilsētas izklaides un kafejnīcām.Vairāk →
аватар Turist04
Protams, sapratā m, uz kurieni ejam, apskatī jā m atsauksmes, bet godī gi sakot, š o negaidī jā m. . Pozitī vā puse: budž eta cena, kurā iekļ auts viss iekļ auts, viesnī ca paš ā Kemerā , ir baseins un vairā k vai mazā k normā las telpas. … Tomēr ▾ Protams, sapratā m, uz kurieni ejam, apskatī jā m atsauksmes, bet godī gi sakot, š o negaidī jā m. . Pozitī vā puse: budž eta cena, kurā iekļ auts viss iekļ auts, viesnī ca paš ā Kemerā , ir baseins un vairā k vai mazā k normā las telpas.
Bet vē l mī nusi..
- ļ oti vecas istabas (vannasistaba visa veca, ar daudz aplikuma, kaļ ķ a un rū sas, balkoni visā s istabā s neaizveras, kondicionieris praktiski nepū š aukstu gaisu un 7 dienas nekad netī rī ja un nemainī ja dvieļ us, tikai atkritumi)
- pā rtika, lai tikai neciestu badu (gaļ a 7 dienas bija 2 reizes, 1 reize lē ta zivs piemē ram stavridas, ir zupas, bet briesmī gi un tie vieni salā ti ar dā rzeņ iem un rī siem, makaroni) Protams, katru dienu bija kū kas un arbus ar meloni. Bet es zaudē ju 5 kg.
- ļ oti tā lu no jū ras, tiesa. 25 minū tes ā trā tempā , autobuss atļ auts reizi stundā , pusdienā s nav pieejams 3 stundas un pē c 18.00 arī nav pieejams. ejiet lī dz jū rai par 50 grā diem. karstums ir nereā ls!!
- vislielā kā bauda - ADMINISTRĀ CIJA!!
no plusiem viņ i tikai pasmaidī ja un tieš ā m - viss . . viņ i neatrisina nevienu jautā jumu. viņ iem katastrofā li nav istabu, negrib iedziļ inā ties problē mā s, negrib arī risinā t. . ieradā mies viesnī cā.4 no rī ta ar 3 maziem bē rniem, mums piedā vā ja gulē t pie plkst. reģ istratū ra lī dz 14:00, jo nav absolū ti nevienas istabas un nav kur mū s izmitinā t, nav bagā ž as nodalī jumu, tikai reģ istratū ra. Mē s, noguruš i pē c 2 dienu ceļ ojuma, izklā jā mies uz Recepcijas dī vā niem uz piepū š amiem spilveniem un mē ģ inā jā m gulē t. Izlū dzā mies administrā cijai 2h, lai dod vismaz gultu, un tagad brī numainā kā rtā iedeva 1 istabu lī dz rī tam 5 cilvē kiem ar 2 gultā m. Labi, mē s domā jam, ka viss notiek, un mē s esam par to pateicī gi. Bet pagā juš as 7 dienas un vajag izč ekot, 12.00 prasī ja ar mantā m vē lreiz izrakstī t reģ istratū rā , var izmantot viesnī cu, ē dinā š anu un sagaidī t transfē ru uz lidostu 23.00, t. i. , 11:00 esam bezpajumtnieki! ! Mē s domā jam, labi, mē s zinā jā m, kur mē s ieradā mies, mē s izturē sim un tad notikumu pavē rsiens ir izbraukš anas pā rcelš ana uz nā kamā s dienas 09 no rī ta, tas ir, mums nav kur dzī vot jau dienu!!
Administrā cija 2 sievieš u sejā ar platu smaidu sejā atbildē ja "Mums nav skaitļ u, mē s nezinā m ko darī t, visi jautā jumi nav mums, zvaniet gidam utt. " , viņ i saka visu izlemiet ar viesnī cu, mums ar to nav nekā da sakara! un š eit ir apburtais loks! Atkal lū dzā mies administrā cijai, lai par samaksu mū s kaut kur noliek kaut uz nakti, bet administratores sievietes ar platu smaidu atbildē ja lakoniski - NAV TELPAS UN MĒ S NEVARĒ M PALĪ DZĒ T. IZLĒ M VISU PATS! Nu man paš am bija jā iet klaiņ ot, meklē jot istabiņ u citā viesnī cā . Jā , atradā m istabiņ u citā viesnī cā , ī rē tu uz nakti, pē c kuras visu vakaru dzē rā m tabletes, lai tiktu prom no tā da stresa. Savas "mī ļ ā kā s" viesnī cas administrā cijai teicā m, ka mantas vē l neņ emsim, jo ​ ​.4 no rī ta ieradī simies un dosimies uz lidostu un tad atbilde bija "JA TĀ , JŪ S JAU NEESAT MŪ SU VIESI, Ņ EM SOMAS UN TU NEdabū si pā rtiku, VISU LABU”.
Mē s sakā m, ka solī ji mū s pabarot lī dz izbraukš anai, vismaz vakariņ as, vismaz bē rniem atbilde NĒ , PĀ RSKATIES, IZSAUCĪ JĀ M GIDI, LAI VIŅ Š TEVI VEDZ NO Š EIT!! ! zvani gidam, zvani ekskursijai. pie "Join Up" operatora un beigā s uzzinā m, ka neviens nevienam nav zvanī jis un viesnī cas administrā cija nevienam nezvanī ja. Rezultā tā š ā di, ar smaidu un vienaldzī bu, ar 3 bē rniem mū s nolika uz ielas pagaidī t kā du dienu mū su lidojumu un teica, ka pie viņ iem vairs nenā ksim ! ! Protams, ka nenā ksim, tagad izdomā sim, kas kompensē s dienu jaunajā viesnī cā , tabletes un vakariņ as! Tū risti pirms viesnī cas izvē les izlasa atsauksmes, lai neiekļ ū tu tā dā s nepatikš anā s kā mē s. Godī gi sakot: jū ra, Turcija, viss ir super, bet naktsmī tne un mū su reģ istrē š anā s un izbraukš anas process izsvī troja visu, visas pozitī vā s emocijas ! !
аватар diveboat5173
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Vē lamies izteikt prieku par viesnī cu un tā s administrā ciju. Saimnieki ļ oti atsaucī gi un uzmanī gi. Pē c mū su pieprasī juma viņ i mums nodroš inā ja divas istabas ar skaistu skatu uz mež u un Chalysh kalna virsotni. Mē s izvē lē jā mies Grand Nar Hotel tā s atraš anā s vietas dē ļ un nekļ ū dī jā mies. … Tomēr ▾ Vē lamies izteikt prieku par viesnī cu un tā s administrā ciju. Saimnieki ļ oti atsaucī gi un uzmanī gi. Pē c mū su pieprasī juma viņ i mums nodroš inā ja divas istabas ar skaistu skatu uz mež u un Chalysh kalna virsotni. Mē s izvē lē jā mies Grand Nar Hotel tā s atraš anā s vietas dē ļ un nekļ ū dī jā mies. Netā lu no viesnī cas sā kas pā rgā jienu takas, var uzkā pt virsotnē , pa taku doties uz Kiris un mež onī go lī ci, ko saucam par Sanctum. Un tuvumā ir visa pasaule ar mež onī gu pludmali un gleznainiem lī č iem. Pā rpeldē ju pā ri ragam uz Pirā tu alu, neaizmirstams ceļ ojums!
Bija ļ oti jauki, kad administrā cija apsveica manu sievu dzimš anas dienā un izteica komplimentu no bā ra) Viņ i arī parā dī ja savu dalī bu, paā trinot viņ as atveseļ oš anos no saaukstē š anā s. Virtuve garš ī ga un sā tī ga, alus svaigs, vī ns dabisks. Telpas tika regulā ri tī rī tas. Bija patī kami atgriezties pē c ilgas pastaigas svaigi smarž ojoš ā istabā . Internets ir maksas, 1 USD, bet ā trums ir spē kā , atš ķ irī bā no bezmaksas izplatī š anas citā s viesnī cā s
.
Izsakā m pateicī bu viesnī cas vadī tā jam Ahmetam par palī dzī bu, laipnī bu, uzmanī bu un rū pē m. Viņ š izturē jā s pret mums kā pret tuviem draugiem.
Kopumā par viesnī cu palika ļ oti patī kams iespaids, lielas draudzī gas ģ imenes sajū ta. Un priež u skuju smarž a no balkona un putnu dziedā š ana vē l ilgi par mums sapņ os...Nā kamreiz noteikti š eit atgriezī simies!! !
аватар Evelina2608
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca nav slikta, personā ls ļ oti forš s! Patiesī ba nav jaunieš iem -100! %! Tā lu no jū ras, ne pā rā k tā lu no centra! Autobuss kursē . Kaut kā da mū ž ī gi miegaina mū zika, reizē m vakarā uz pā ris stundā m ieslē dza ko smieklī gu. … Tomēr ▾ Viesnī ca nav slikta, personā ls ļ oti forš s! Patiesī ba nav jaunieš iem -100! %! Tā lu no jū ras, ne pā rā k tā lu no centra! Autobuss kursē . Kaut kā da mū ž ī gi miegaina mū zika, reizē m vakarā uz pā ris stundā m ieslē dza ko smieklī gu. Relaksē još ā m brī vdienā m iesaku! Ja tusē sies, nē (((Ir autobuss, kas aizved lī dz jū rai! Neatceros, vai pludmale ir maksas vai nē . Ē diens normā ls. Par alkoholu, alu, vī nu, vietē jo dž inu. Paldies !
аватар sashkalarossa
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Draugi, es steidzos dalī ties ī stā atsauksmē . Jū s varat doties uz š o viesnī cu tikai tad, ja jums ir ļ oti ierobež ots budž ets vai esat saņ ē mis kā du akciju no sē rijas "200 USD ar lidojumu nedē ļ as atpū tai". Pirmkā rt, š ī ir parasta trī s rubļ u banknote, tur nav ne smakas no 4 *. … Tomēr ▾ Draugi, es steidzos dalī ties ī stā atsauksmē . Jū s varat doties uz š o viesnī cu tikai tad, ja jums ir ļ oti ierobež ots budž ets vai esat saņ ē mis kā du akciju no sē rijas "200 USD ar lidojumu nedē ļ as atpū tai". Pirmkā rt, š ī ir parasta trī s rubļ u banknote, tur nav ne smakas no 4 *. Viesnī ca ir sliktā stā voklī , viss sabojā jas, ir milzī ga problē ma iekļ ū t savā istabā - karte vienmē r ir bagija, visi skrien magnetizē t to 100 reizes. Vannasistabas sapelē juš as, viss kaut kā nobruž ā ts, salū zis, netī rs. Kopumā atraš anā s viesnī cā ir pā rbaudī jums nervu sistē mai.

Otrkā rt, tas ir ļ oti tā lu no jū ras, jū s nevarat staigā t ar kā jā m. Tajā paš ā laikā viesnī cai nav savas pludmales, tā dala to ar Ambassador Hotel, kas atrodas 2 minū š u attā lumā , lai cī ņ a par sauļ oš anā s krē sliem bū tu mirstī ga. Mū s izglā ba maksas sauļ oš anā s krē sls uz mola par USD 5 vienai personai, tur ir labi - cilvē ku ir maz, pū š vē jš , lielisks skats, to varat izmantot no 08:00 lī dz 20:00.
Bet lī dz pulksten 20:00 jū s to nevarē sit izmantot, ja dzī vojat Grand Narā – pē dē jais marš ruta autobuss atiet pulksten 18:35 atpakaļ uz viesnī cu. Nu vai 30 minū tes necieš amā karstumā un super mitrā gaisā kā jā m.

Vairā k par pā rtiku. Tā vienkā rš i nav. Karstie ē dieni ir cieta vistas gaļ a un kaulainas zivis, tajos gaļ u nedod vispā r. Parasti ir 5 siltie ē dieni, piemē ram: rī si, makaroni, sautē ti dā rzeņ i 2 veidi, 1 veids vistas gaļ a. Viss. Vienmē r pieejama turku zupa. Tad 6-7 pieticī gi salā ti, no kuriem var apē st 1, pā rē jais ir bezgarš ī gs dā rzeņ u bullshits, tad daž i dā rzeņ i. Un skumjā kais ir tas, ka olī vas dod tikai brokastī s. Tā lā k pieticī gi deserti, no kuriem 1-2 ir garš ī gi, arbū zi un melones. un tā no dienas uz dienu! Ar bē dā m sā kā m iet uz restorā niem Kemerā , lai gan tur ē dā m normā li. Tas jums ir "viss iekļ auts".

Alkohols ir vairā k vai mazā k: vī ns ir sauss, bet ē dams, alus ir normā ls, degvī ns, dž ins, lielas labvē lī bas kokteilis var.

Teritorijas nav.
Ir tikai neliels baseins, ap kuru ir izdeguš i veci sauļ oš anā s krē sli.

Nav animā cijas, vakarā daž as dejas.

Ļ oti nepatika personā la attieksme pret “neturkiem”: turku viesiem iedeva lielas porcijas, bet mums ar trī coš u roku iedeva pā ris karotes un vali, turkiem uztaisī ja interesantus kokteiļ us un lē ja. daudz uzreiz. Mē s esam otrā š ķ ira. Ja jū s neprasā t normā lu kokteili, galu galā bā rmenis sasniedz savu mē rķ i, jū s vienkā rš i pā rtraucat prasī t kaut ko normā lu. Ļ oti nepatī kami.

Un galu galā : viesnī cas personā ls netiek galā ar dzē rā ju, kurš piestā ja un sā ka rī kot kautiņ us. Viesnī cas lē tuma dē ļ , it ī paš i Ukrainas pilsoņ iem, iebrauca tā ds kontingents, ka viesnī cā dzī vot kļ uva vienkā rš i baisi no nemitī gajā m dzē rā ju dē kā m, skandā liem un "viesu" kā dzī vniekiem uzvedī bas. Personā ls nevar saukt par kā rtī bu un mieru normā liem atpū tniekiem absolū ti nespē jī gus zemcilvē kus.
Ļ oti iesaku š o viesnī cu! Viss rakstī tais ir patiesī ba. Ceru, ka tas kā dam izglā bs sliktas brī vdienas!
аватар _382069
Tā das š ausmas nebiju redzē jusi, mums pē c tik "brī niš ķ ī gas" diē tas ir alerģ ija un aizcietē jumi. Dizentē rija, telpa netiek uzkopta tikai par papildus samaksu. Neatbilst 4 zvaigznē m maksimums 2, pludmale ir ļ oti tā lu! Viņ i nevē lē jā s pā rcelties uz 4 zvaigž ņ u viesnī cu (nevienam nenovē lu tā dus svē tkus!. … Tomēr ▾ Tā das š ausmas nebiju redzē jusi, mums pē c tik "brī niš ķ ī gas" diē tas ir alerģ ija un aizcietē jumi. Dizentē rija, telpa netiek uzkopta tikai par papildus samaksu. Neatbilst 4 zvaigznē m maksimums 2, pludmale ir ļ oti tā lu! Viņ i nevē lē jā s pā rcelties uz 4 zvaigž ņ u viesnī cu (nevienam nenovē lu tā dus svē tkus!
аватар ll3550585
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca nav lī dz 4*. Sliktā kais ir tas, ka restorā ns ir pilns ar muš ā m, kas rā po pa ē dienu un saldumiem. Es saņ ē mu saindē š anos ar pā rtiku 4. dienā , es neiesaku š o viesnī cu … Tomēr ▾ Viesnī ca nav lī dz 4*. Sliktā kais ir tas, ka restorā ns ir pilns ar muš ā m, kas rā po pa ē dienu un saldumiem. Es saņ ē mu saindē š anos ar pā rtiku 4. dienā , es neiesaku š o viesnī cu
аватар Egorov1123
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Cilvē kiem ir jā zina patiesī ba!! ! Pirmo reizi es kaut kur rakstu atsauksmes un, iespē jams, nerakstī š u daudz, jo to nav iespē jams aprakstī t ī sumā... 100% tas nav 4 * - maksimums trī s un ar lielu stiepš anos 1) Tū roperatoru fotogrā fijas ir tā lu no realitā tes. … Tomēr ▾ Cilvē kiem ir jā zina patiesī ba!! !
Pirmo reizi es kaut kur rakstu atsauksmes un, iespē jams, nerakstī š u daudz, jo to nav iespē jams aprakstī t ī sumā...
100% tas nav 4 * - maksimums trī s un ar lielu stiepš anos
1) Tū roperatoru fotogrā fijas ir tā lu no realitā tes...viesnī ca ir veca un smirdī ga - visi, kas tur bija, apstiprinā s
Tur ne pē c remonta ne smakas. . . varbū t nopirka krē slus ē damzā lei - vienī gais, kas tur bija salī dzinoš i jauns
2) Ē diens - rī si, makaroni, rī si, makaroni, kartupeļ i un tad ja bija laiks + tomā ti gurķ i kā posti. . . mē ģ inā ja eksperimentē t ar gaļ u bet nekā (vista, tī tars)
Rezultā ts - visa viesnī ca rā jā s un kautrē jā s par to runā t, lī dz viņ š piegā ja klā t un jautā ja (domā ju, ka varbū t esmu vienī gā )
3) Viesnī cas ī paš nieks ir adekvā ts vī rietis, bet uzreiz teikš u, ka nerunā krieviski (mā cieties angļ u valodu - ļ oti jauks vī rietis), un vadī bas komanda ir azerbaidž ā ņ i ar Radž i priekš galā , kurš nemitī gi mē ģ ina maldinā t (tā rezultā tā viņ š nevarē ja sazinā ties ar gudriem cilvē kiem un katrs dialogs beidzā s ar steidzamu biznesu un svarī gu jautā jumu neatrisinā š anu).
Viņ i smaida sejā un lej dubļ us aiz muguras, un š ķ iet, ka Turcijā tas ir normā li...Es nevē los izgā zt visas dusmas - to ir daudz...
SVARĪ GS:
Nelasiet labas atsauksmes - viesnī ca dzirdē ja baumas, ka tā s rakstī juš i paš i viesnī cas vadī tā ji ! ! ! kaut kas tamlī dzī gs. . .
Turcijā biju pirmo un laikam pē dē jo reizi. . . ak, nereā li skaista valsts ar š ausmī giem cilvē kiem, kuriem vienalga, ka esam tū risti un viņ i uz mums pelna. . . liekas, ka kā ds vē l kaut ko ir parā dā . Pieklā jī gu ir ļ oti maz un tikai starp turkiem (ir arī kurdi un azerbaidž ā ņ i)
Самый красивый вид на отель и кусочек их знаменитого голубого ШАТЛА в котором вместе с людьми на пассажирских сиденьях катают собак
аватар Nelia22
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Atpū tā mies ar kompā niju. Ā tri iekā rtojā mies, bet istabā nebija pakaramo! bez duš as ž elejas! nav segā m! Ē diens bija tik tik (augļ u gandrī z nebija) Inets ir slikts. Administrā cija sekoja katram solim. Izbaudī ju laikapstā kļ us un dabu!. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar kompā niju. Ā tri iekā rtojā mies, bet istabā nebija pakaramo! bez duš as ž elejas! nav segā m!
Ē diens bija tik tik (augļ u gandrī z nebija)
Inets ir slikts.
Administrā cija sekoja katram solim.
Izbaudī ju laikapstā kļ us un dabu!
аватар yurbor64
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Jauka klusa viesnī ca. Iekā rtojā mies no rī ta, pē c brokastī m, un ap 11, Chatelet jau bijā m pludmalē . Personā ls draudzī gs, runā krieviski. Bez volā niem, bet tī rs un ē rts. No logiem bija skats uz pagalmu. Naktī s pā rsvarā kluss. … Tomēr ▾ Jauka klusa viesnī ca. Iekā rtojā mies no rī ta, pē c brokastī m, un ap 11, Chatelet jau bijā m pludmalē . Personā ls draudzī gs, runā krieviski. Bez volā niem, bet tī rs un ē rts. No logiem bija skats uz pagalmu. Naktī s pā rsvarā kluss. Tikai vienu reizi uzņ ē mums sacē la troksni, tač u darbinieki viņ us nomierinā ja. Vakarā parā dī jā s karsts ū dens. No rī tiem ap 6iem muezins pamodā s no tuvē jā minareta ar aicinā jumu uz lū gš anu, bet tas mani ī paš i netraucē ja.
Ē diens ir garš ī gs un diezgan daudzveidī gs. Kā daudzi rakstī ja, ar gaļ u nedaudz sasprindzinā ta. Brokastis ar sortimentu diezgan nabadzī gas, bet badā nenomirsi, nodzī vojā m lī dz pusdienā m. Alkohols, no 10.00, nav atš ķ aidī ts, diezgan kvalitatī vs. Tiesa, ik pa laikam bija pā rtraukumi ar atseviš ķ iem dzē rieniem.
Ar Chatelet brauca reti, pā rsvarā kā jā m bija patī kami aiziet lī dz pludmalei.
Otrdienā s 7 minū š u pastaigas attā lumā atrodas apģ ē rbu tirgus. Daž as mazas lietas var bū t labs darī jums. Dodieties uz turieni pē c 16 (tad tirdzniecī bas process ir vieglā ks).
Pilsē ta ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga. Vakarā ir patī kami pastaigā ties. Paņ emiet lī dzi vadī tā ja apliecī bu, varat iznomā t elektriskos skrejriteņ us un braukt.
Pā ris reizes bijā m kalnos (amatieriem, protams). Skats uz pilsē tu no augš as ir iespaidī gs!
Veikt ekskursijas nevis no tū risma operatoriem (divreiz dā rgā k). Pilsē tā , it ī paš i nomalē , var ņ emt tos paš us un pat kaulē ties, ja ir ievē rojama kompā nija.
Atpū tā mies 5 cilvē ki, kopumā ar pā rē jo esam apmierinā ti. Mē s varam atkā rtot vē lreiz.
аватар UA_MAN
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Septembra beigā s man bija iespē ja atpū sties no darba un ģ imenes un sarunā t mini atvaļ inā jumu ar draugu Turcijā. Kemerā biju bijis jau iepriekš , tā pē c jau sapratu, kur viss ir un kur apmetī š os. Budž ets tika veidots pē c principa 60% viesnī ca + 40% pie jums, tā pē c nā cā s atteikties no pirmā s rindas, lai neizš ķ ē rdē tu ģ imenes naudu. … Tomēr ▾ Septembra beigā s man bija iespē ja atpū sties no darba un ģ imenes un sarunā t mini atvaļ inā jumu ar draugu Turcijā.
Kemerā biju bijis jau iepriekš , tā pē c jau sapratu, kur viss ir un kur apmetī š os.
Budž ets tika veidots pē c principa 60% viesnī ca + 40% pie jums, tā pē c nā cā s atteikties no pirmā s rindas, lai neizš ķ ē rdē tu ģ imenes naudu.
Tā kā ceļ ojuma mē rķ is bija jaunas interesantas iepazī š anā s, nakts pastaigas un auksts alus, tad pilsē tas viesnī cas formā ts bija visai piemē rots.
Un tā , salī dzinot ceļ ojumu aģ entū ras piedā vā jumus, atkā rtoti pā rlasot atsauksmes, izvē le krita uz Grand Nar Hotel 4 *, š ķ iet, ka tas nav dā rgi un, godī gi sakot, slikti, neviens neko neuzrakstī ja ...
Pirmā diena norē ķ inā š anā s.
Viesnī cā ieradā mies tieš i uz brokastī m, administrā cija laipni piedā vā ja paē st brokastis un tad atrisinā t reģ istrē š anā s jautā jumu, devu mā jienu, ka vajag ā tri reģ istrē ties, viņ i man deva mā jienu, ka nekas nav neiespē jams... )) kā Rezultā tā neliela atlī dzī ba un apmierinā ja mū s, negaidot, kamē r beigsim dzert tē ju ...
-=Numurs. =-
Standarta numurs, mazs, tī rs. Kondicionieris, TV, skapis, 2 gultas 80 cm neč ī kst. Duš a un tualete ir kā rtī bā . bet nepiecieš ama sejas korekcija. Telpai ir pietiekami liels balkons dū mu pauzei un drē bju ž ā vē š anai, skats uz pagalmu uz baseinu. .
Kopumā viss piemē rots, budž ets, bet nav slikti.
-=Jauda=-
Uztura ziņ ā varu teikt, ka viesnī ca ietaupa naudu, gaļ as cienī tā jiem lietas nav ī paš i labas...Š ķ iet, ka nav ļ oti atš ķ aidī ts, tas ir, ne tī rā veidā . No karstā katru dienu 2 ē dieni + 2 piedevas (makaroni, rī si), + 1 zupa. Pieejama zā le un salā ti. Bija pieejamas aukstā s uzkodas, piemē ram, grilē ti dā rzeņ i. Arī no desertiem bija, no kā izvē lē ties, no augļ iem, arbū zu un meloņ u.
Ir vē rts atzī mē t laba Pepsi klā tbū tni bā rā.
Sulu maš ī na, protams, nav svaiga, bet arī ne pulveris. (Iesaiņ ota sula)
Dzeramā ū dens, tē jas un dabī gā s kafijas pieejamī ba.
Vā rdu sakot, nepalieciet izsalkuš i. . bet viņ i neē da.
-=Jū ra=-
Viesnī ca atrodas 1 km attā lumā no jū ras, labā tempā ir 15 minū š u gā jiens. Septembra vidū karstums vairs nav tveicī gs, tā pē c nebija grū ti iet kā jā m 2 reizes dienā.
Autobuss kursē.12 reizes dienā , tā pē c daž reiz mums nā cā s piegā dā t ...
Grand Nar ī rē daļ u pludmales no "155 beach", ir saulessargi un sauļ oš anā s krē sli, viesnī cā var iznomā t dvieli par 5 USD nedē ļ ā.
Ieeja jū rā ir lieli oļ i, jū ra ir tī ra un silta ...citā di, kā visā piekrastē . .
-=SPA=-
Viesnī cā ir hammam (bez maksas), un SPA procedū ras, hammam programma, piesprauš ana, putas, masā ž a, maska ​ ​ = 15 USD ir diezgan cienī gs un var ieteikt.
Ir arī neliela trenaž ieru zā le.

WiFi marš rutē tā js ir tikai reģ istratū rā , aptver baseina zonu un tos, kuriem ir numurs virs reģ istratū ras.

Viesnī cā nav animā cijas, tū ristiem ar bē rniem neiesaku nā kt.

Baseins, 1.5m, pie baseina 40 sauļ oš anā s krē sli, kas ir pilnī gi pietiekami noteiktam atpū tnieku skaitam.
Rezultā tā es varu teikt, ka viesnī ca ir vā ja 3k, 1 km attā lumā no jū ras. Tajā paš ā laikā tur nā k labi cilvē ki, kas nogludina visus izciļ ņ us; )
Jauku atpū tu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums ALEXANDER573
7 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 2 atbildi
iemiesojums ALEXANDER573
7 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель расположен в городе Кемер. Собственный песчано-галечный пляж находится в 900 м от отеля. Курсирует шаттл на пляж, в определенные часы, бесплатно. Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2018-19 годах. Состоит из одного 3-этажного здания. Бюджетный вариант для отдыха молодежи. Отель расположен в близи городских развлечений и кафе.

Atrašanās vieta 45 км от аэропорта Анталии.
Pludmales apraksts Пляж в 900 м от отеля. Курсирует бесплатный автобус (6 раз в день). Заход в море — крупная галька. На пляже есть душ, кабинка для переодевания и бар (платно). Протяженность пляжа 50 м.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Расписание работы ресторана: завтрак с 07.30 до 09.30, обед с 12.30 до 14.00, полдник с 17:00 до 17:30, ужин с 19.00 до 21.00.

2 конференц зала, 1 открытый бассейн 100 кв.м.

В отеле Grand Nar накрывают завтрак «шведский стол». В ресторане отеля подают блюда традиционной и интернациональной кухни в формате «шведский стол». На территории также работает снэк-бар и бар у бассейна.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В спа-центре отеля Grand Nar оборудована турецкая баня и сауна, а также проводятся массажные процедуры. Сотрудники организуют развлекательные мероприятия. К
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 85 номеров, расположенных в одном трёхэтажном здании. Из номеров открывается вид на бассейн, сад или горы.

Istabās

Кондиционер, мини-бар, бесплатная вода в день заезда, спутниковое ТВ, телефон, ванная комната, фен, сейф (платно), балкон, ежедневная уборка номеров, смена белья и полотенец 2 раза в неделю.

Adrese Atatürk Cad. 159 sok. No: 13, Kemer, 07980 Antalya, Türkiye
Tālruņi: + 90 242 814 39 00, +90 533 409 11 02
Tīmekļa vietne: Grand Nar Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.