Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kapadokija

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kapadokija pievienot stāstu
Skaista autentiska viesnīca
Saņ ē mā m milzī gu daudzumu pozitī vu emociju. Pati viesnī ca ir diezgan maza, pat pē c Turcijas standartiem. Bet tas ir ļ oti krā sains un autentisks.
 •  3 gadā atpakaļ
Megatūre: Stambula un Kapadokija
Oktobra sā kumā man paveicā s doties milzī gā tū rē pa Stambulu un Kapadokiju. Izvē le bija gandrī z nejauš a, un cerī bas bija neskaidras.
 •  3 gadā atpakaļ
Nebeidzams Turcijas ceļojums. Kapadokija
Atkal atgriezieties Kapadokijā 1.  daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Bodruma 2. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Marmarisa 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca super
Atvaļ inā jumu nolē mā m pavadī t 8 cilvē ku kompā nijā Kapadokijā . Tika izvē lē ta viesnī ca Guzide Cave. Es uzskatu to par ļ oti labu izvē li.
 •  3 gadā atpakaļ
P.S. Ir veltīts ceļvedis gidam jeb topošajiem Kapadokijas iekarotājiem
Pā rgā jieni un pastaigas. Grū tā kais Goreme apkaimes ieleju izpē tē ir precī zu karš u trū kums. Ir daudz š uvju un papildu ievades/izvades, kas jū s mulsina.
 •  3 gadā atpakaļ
Negatīvās atsauksmes ir jautrāk lasīt)) Tas pats - pozitīvi!)
Vairā k nekā es rakstī š u, foto droš i vien pateiks) Istaba ir tī ra, bez sē nī tē m vannas istabā , ar kosmē tiku, tī riem dvieļ iem.
 •  3 gadā atpakaļ
Mājīga viesnīca
Saprā tī ga viesnī ca, laba atraš anā s vieta, pieejama autostā vvieta, ļ oti tuvu autoostai un veikaliem, izpalī dzī gs un izpalī dzī gs personā ls.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka klusa vieta, lielisks saimnieks
Mē s rezervē jā m, izmantojot rezervā ciju, izvē lē jā mies pē c cenas, atsauksmē m un terases klā tbū tnes. Mē s tikā m apsē duš ies 15 minū š u laikā .
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Ļ oti pieklā jī ga, pieticī ga, viesnī ca. Labas brokastis. Ir spa. Gandrī z paš ā centrā . Uzmanī gs personā ls.
 •  4 gadā atpakaļ
Jauks viesu nams Kapadokijā
Ģ imenes viesnī ca, ļ oti, ļ oti lē ta, tikai aptuveni 2000 rubļ u par numuru par nakti ar brokastī m. Piecus kilometrus lī dz Goremei ir galvenā naktsdzī ve, bet Cavusin ir arī vairā kas kafejnī cas, kur var pasē dē t vakar&...
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kapadokija