Barut Hemera 5*– Atsauksmes

29
Novērtējums 9.110
№2 viesnīcas reitingā Sānu
9.3 Numurs
9.6 apkalpošana
9.6 Tīrība
8.7 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Mājīga viesnīca ar nelielu zaļo zonu. Labs ēdiens, jautra bērnu animācija, draudzīgs personāls. Relaksējošām ģimenes brīvdienām ar bērniem un vecākiem pāriem. Uzcelta 1990. gadā, pēdējo reizi renovēta 2014. gadā. Daļēji renovēts 2019. gadā (tikai istabās). Sastāv no Galvenās ēkas - viens 3-4 stāvu korpuss, piebūves korpuss - viens 4 stāvu korpuss un Deluxe korpuss - divi 5 stāvu bloki.Vairāk →
аватар osv_alcona
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s š ajā viesnī cā palikā m 11 dienas kā ģ imene. Izvē lē jā mies tieš i vienu no š ī tī kla viesnī cā m, jo ​ ​ viesnī cu saimē bijā m jau iepriekš bijuš i vairā kas reizes un palikuš as tikai pozitī vas atsauksmes. … Tomēr ▾ Mē s š ajā viesnī cā palikā m 11 dienas kā ģ imene. Izvē lē jā mies tieš i vienu no š ī tī kla viesnī cā m, jo ​ ​ viesnī cu saimē bijā m jau iepriekš bijuš i vairā kas reizes un palikuš as tikai pozitī vas atsauksmes.
Hemera tika izvē lē ta, pamatojoties uz labā m atsauksmē m, zaļ ā s zonas un smilš ainā s pludmales fotogrā fijā m.
Man ļ oti patika pati viesnī ca: zaļ a zona ar daž ā diem neparastiem augiem, kas ir labi kopti un audzē ti pie viesnī cas (pats varat apmeklē t siltumnī cas viesnī cas priekš ā labajā pusē ). Teritorijā var redzē t, kā aug banā ni, apelsī ni, granā tā boli, mandarī ni. Pie siltumnī cā m atrodas "kaķ u mā ja" (nož ogojums, kurā dzī vo kaķ i, tie tiek pieskatī ti un baroti, un pa dienu tie atrodas viesnī cas teritorijā , kas ir ļ oti iecienī ta visiem apmeklē tā jiem).
Pluss ir arī labiekā rtotā s viesnī cas ē kas, labie numuri, skaistas atpū tas zonas un restorā ni ar skaistu interjeru.
Personā ls ir ļ oti draudzī gs, uzmanī gs un atsaucī gs. Man patika gan bā ru personā ls, gan restorā nu viesmī ļ i, pavā ra personā ls un ē dienu pasniegš ana restorā nā , ļ oti uzmanī gs uzkopš anas personā ls - te mē s vē rtē jam visaugstā ko punktu, jo visi ir smaidī gi un izpalī dzī gi, un tas nav visā s viesnī cā s.
Par istabu: tī rī š ana katru dienu un ļ oti labi, un vienmē r ir pietiekami daudz ū dens istabā , pilns bezmaksas bā rs ar aukstu ū deni, Cola, Fanta, Sprite, sulas, ā boli, alus. Katrā numurā ir pludmales soma ar 2 dvieļ iem, firmas soma no dabī giem materiā liem un tiek dā vinā ta (papildus var iegā dā ties par 5 eiro). Numurā ir seifs, peldmē teļ i, č ī bas un vannasistabas komplekti (š ampū ns, duš as ž eleja, cepure, veļ as lupata, ķ emme), fē ns. Uzdā vinā ja mums arī auklī ti un podiņ u mazulim. Tiesa, mainī jā m istabu otrajā dienā , jo netā lu no pirmā s istabas bija veļ as mazgā tava un naktī bija ļ oti trokš ņ ains - esam pateicī gi menedž erim, viņ š mainī ja bez jautā jumiem, citā di bū tu grū ti aizmigt tajā kopā ar bē rnu naktī . Otrajā viss bija lieliski: skats uz parku (zaļ ā zona), nebija karsts (nelietoja kondicionieri), istabā nebija odu, lai gan bija zaļ a zona un daudz ē nas.
Kas attiecas uz pludmales zonu: vienmē r tī ra smilš u zona, daudz sauļ oš anā s krē slu, bet daudzi jau ir aizņ emti ar dvieļ iem lī dz 9 no rī ta (dvieļ i ir atseviš ķ s jautā jums : )). Jū ra bija silta oktobrim un biež i ar nelieliem viļ ņ iem, bet peldē ties jū rā varē ja tikai no viesnī cas pludmales no pontona (piestā tnes) vai doties pa labi uz citu viesnī cu kaimiņ u pludmalē m - tur ir daudz no akmeņ iem š ī s viesnī cas pludmales jū rā , kas bija bī stama peldē š anai. Tiesa, vairā kas dienas pē c kā rtas viesnī cas darbinieki no rī ta ar ekskavatoru izveda lielus akmeņ us (varbū t lī dz sezonas beigā m tos izdosies izņ emt).
Kas mums ļ oti nepatika, bija situā cija ar dvieļ iem: tie tiek izsniegti brī vi, nevis uz kartē m (kā citā s viesnī cā s), tas ir pluss, ka var paņ emt vismaz daž us gabalus, bet, kā mē s sapratā m, daudzi atpū tnieki paņ ē ma tos daudz un daž us aizņ emtos sauļ oš anā s krē slus pie jū ras agri no rī ta, un ar citiem varē ja atpū sties pie baseina (varē jā m redzē t, ka uz pusi dienas neviens uz pludmali nenā k). Un vē l kā das blē ņ as ar dvieļ u izsniegš anas laiku, izsniedza tikai no 10 lī dz 12 rī tā un no 16 lī dz 18, proti, ja vakarā pagā ji, un no rī ta tuvā k neņ emsi uz vakariņ ā m.
Mums joprojā m ļ oti nepatika, ka teritorijā nebija redzami ledusskapji ar ū deni: to varē ja paņ emt pie bā ra, un ledusskapi bā rā pie baseina ieraudzī jā m tikai atvaļ inā juma beigā s (tikai citā s viesnī cā s tā pati ķ ē de, pludmalē bija daudz, un teritorijā , un bez ū dens bija arī airā ns, bet vismaz ar ū deni bija vairā k, jo pat oktobrī gaisa temperatū ra bija ap 30 grā diem, vai pat augstā k - ū denim jā bū t pieejamā kam).
Par paš u virtuvi: izvē lē jā mies tieš i š ī ķ ē des viesnī cu, jo zinā jā m, ka ar to nebū s nekā du problē mu. Bet mē s reģ istrē jā mies pusdienā s, tā pē c pusdienojā m un vakariņ ojā m galvenajā restorā nā , jau pirmajā vakarā man kļ uva ļ oti slikti un no pusdiviem nakts lī dz rī tam mocī jos ar saindē š anos. Kad no rī ta devos pie ā rsta, viņ š apstiprinā ja saindē š anos, ielika pilinā tā ju un 5 dienas dzē ru antibiotiku. Ā rsts bija ļ oti pā rsteigts, ka tas noticis vienā no Barutas viesnī cā m, tač u teica, ka tas tomē r ir atkarī gs no sezonas, bet uz septembri-oktobri tas gan visticamā k. Turklā t es pats to redzē ju, jo tajā paš ā laikā ar tā diem paš iem simptomiem ieradā s apmē ram 10 cilvē ki no citā m viesnī cā m. Tas, ko ā rsts ieteica par produktiem, kas varē tu izraisī t saindē š anos, ir arbū zs (tajos vienmē r ir daudz nitrā tu), zivis-gaļ a. Es tieš ā m ē du gan zivis, gan arbū zu (ar mani ē da arī bē rns, kurš arī naktī sū dzē jā s par sā pē m vē derā , bet no rī ta jutā s labā k un pie ā rsta ar viņ u negā jā m). Varu teikt, ka turpmā k ē dā m daž ā dus ē dienus, tajā skaitā zivis un gaļ u, tač u, ja neskaita arbū zu, jautā jumu nebija, tā pē c domā ju, ka viesnī cai nav nekā du problē mu ar uzglabā š anu un gatavoš anu, iespē jams, tas tieš ā m bija arbū zs.
Ē dienkarte restorā nā bija daudzveidī ga, tač u galdiņ u ar diē tisko ē dienu uzreiz neatradu, tas parā dī jā s vē lā k (varbū t pē c kā da lū guma), jo nebija atseviš ķ as nodaļ as ar ē dinā š anu bē rniem (sā ka parā dī ties arī piena putra pē dē jā s 4-5 dienas). Godī gi sakot, mani iepriecinā ja ierastie griķ i, vā rī ta vistas gaļ a un dā rzeņ i, jo agrā k bē rns nevarē ja piedā vā t ē dienus ar daudz garš vielā m, no rī ta nebija piena putras - iepriekš ē da tikai makaronus vai spageti. Tad satikā m mā miņ as no Viļ ņ as Krievijā , un viņ ā m radā s tā ds pats jautā jums par bē rnu uzturu - bē rni pē c vienas vai divā m dienā m atteicā s ē st gaļ u vai sautē tus dā rzeņ us, jo nebija pieraduš i pie ē diena ar tik daudz garš vielā m.
Ir daudz zaļ umu un dā rzeņ u, kā arī augļ u: ir daudz zaļ umu un salā tu, un no augļ iem man patika plū mes, vī ģ es un vī nogas, lai gan vienmē r bija ā boli un bumbieri, greipfrū ti, apelsī ni, kivi, melone, kas arī ir garš ī gi, bet kā di banā ni - kaut kas negarš ī gs.
Brokastī s bija daudz jogurtu, gan veikalā pirkto, gan dabī go, visticamā k, viesnī cas gatavoto. Vienā rī tā bija nianse: es biež i vedu bē rnam kazeņ u jogurtu pildī š anai pudelē s un tajā sanā ca vairā ki melno piparu graudi: (Es nevarē ju saprast, kā pē c bē rns sā ka to asi spļ aut ā rā , kamē r es to neizmē ģ inā ju un patieš ā m saņ ē mu piparu graudi. Es piegā ju pie restorā na menedž era un parā dī ju - viņ š atvainojā s un teica, ka viņ am nepā rprotami nevajadzē tu bū t.
Patika, ka bija galds ar ž ā vē tiem augļ iem, halva un riekstiem, bet tikai valriekstiem, bet gribē tos mandeles, lazdu riekstus, lai gan par to esmu ļ oti pateicī ga viesnī cai.
Maizes izstrā dā jumi š eit vienmē r ir garš ī gi un svaigi, ir konditorejas izstrā dā jumi no cepeš krā sns (mums ļ oti patika), kruasā ni.
Ar saldumiem arī š eit viss ir kā rtī bā : gan galvenajā restorā nā , gan kafejnī cā vienmē r bija laba izvē le. Tiesa, makaronu konditorejas izstrā dā jumi š eit gandrī z vienmē r nebija gluž i svaigi - to bija daudz, bet tie bija sausi un tā pē c cieti, un pā rē jais (kū kas, konditorejas izstrā dā jumi, eklē ri, profiteroli, austrumu saldumi, mā jā s gatavoti cepumi) vienmē r bija svaigi un oriģ inā ls.
Mums ļ oti patika animā cija viesnī cā . Nokļ uvā m 2 brī vdienā s "Turku dienas" - oriģ inā lizrā des un izpildī tā ji, kā arī Oktoberfest. Ja jū su istabas atrodas pie baseina bā ra, tad tur ir ļ oti trokš ņ ains (skaļ a mū zika un ļ oti ilgi), mū su istaba ir tuvā k bā ram pie jū ras un galvenā s skatuves, tad tas aizņ em ilgu laiku (lī dz 12 naktī vai pat lī dz stundai) tikai daž as dienas tas bija ļ oti dzirdams, bet tas bija vairā k vai mazā k kluss.
Mē s biež i bijā m Mini Club bē rnu istabā . Man patika krieviski runā još ie animatori - viņ i ir pieklā jī gi ar visiem bē rniem, bet pā rē jie varē ja pasē dē t istabā kaut ko daiļ darboties, un viņ i uz bē rniem vispā r neskatī jā s pa teritoriju un bē rni darī ja ko gribē ja. viņ i biež i varē ja kaut ko salauzt, grū stī t jaunā kos bē rnus, ļ auties batutam un tur ē st, lai gan tas ir aizliegts. Mē s vienmē r bijā m kopā ar savu bē rnu, un daudzi vecā ki vienkā rš i atstā ja bē rnus, un viņ i varē ja doties ā rpus teritorijas - kā mē s sapratā m, animatori par to nav atbildī gi. Telpā nebija daudz rotaļ lietu (izņ emtas Koronas vī rusa dē ļ ), bet bija batuts, slidkalniņ i un š ū poles, kas bē rniem patika. Vakarā.20. 30 animatori ar bē rniem bija bē rnu diskotē kā - bē rniem ļ oti patika, un pē c tam bē rnistabā uz projektora varē ja skatī ties multfilmu.
Atseviš ķ i es gribu pastā stī t par ā rstu, kurš atrodas viesnī cā . Kad pirmajā vakarā jutos slikti, vī rs paskaidroja, ka drī zā k saindē š anā s, vē rsā s reģ istratū rā ar padomu, un mani aizsū tī ja pie viesnī cas ā rsta, kuram lika ņ emt no 8 rī tā . Iepriekš , kad bijā m atvaļ inā jumā , ne reizi negā jā m pie ā rstiem (nekā da pamata un š ī bija pirmā reize), lai gan vienmē r slē dzā m apdroš inā š anas lī gumu ar pilnu segumu bez paš riska, tā pē c vē rsā mies reģ istratū rā . Jutos ļ oti slikti, bet daktere atnā ca nevis 8, bet 9, lai gan reģ istratū rā visi teica, ka jā gaida vē l 15-20 minū tes. Ā rsts nav krieviski runā još s, ar tulku prasī ja, kas ar mani kaiš , prasī ja vai ir apdroš inā š ana un teica, ka vajag pie ā rsta, un viņ š ir medus. brā lis: ))) Kā pē c reģ istratū rā to nesaka, nav skaidrs, ka viesnī cā nav ā rsta. Un "ā rsts" teica, ka tikai tad, ja es samaksā š u 100 dolā rus, viņ š izsauks ā rstu, vai arī jums ir jā zvana savai apdroš inā š anas kompā nijai, kas viņ iem to kompensē s. Gaidī ju stundu, lai "dakteris" uzzinā tu, ja nu vienī gi viesnī ca kaut ko paskaidros. . . Varbū t es neapzinā ti velti apmeloju ā rstu, bet man bija smaga saindē š anā s (visas briesmī gā s nakts detaļ as neaprakstī š u) , neskatoties uz to, ka es kontrolē ju savu uzturu, jo parasti ē du pē c atseviš ķ ā m ē dienreizē m, bet, ja viņ i sagaidī ja rī tu, viņ i saprata, ka viņ i nesniegs palī dzī bu viesnī cā...
Vē lā k sapratā m, ka alkoholiskie dzē rieni viesnī cā ne vienmē r ir ā rzemē s raž oti, bet gan biež i vien vietē jo dā vinā ti, jo dzī vesbiedrs dzer pa retam un reizē m konjaku, retā k viskiju, bet nebija no tiem labā kajiem un nejutā s ī paš i. labi pē c tam. Bet tas nav tikai š ajā viesnī cā , tā pē c tas mums nav jaunums.
Biež ā k ņ ē ma kokteiļ us bezalkoholisko mohito un daž reiz kokteili ar Martini - kokteiļ os viss ir kā rtī bā !
Kopumā varu teikt, ka viesnī ca ir normā la, atpū tai katrs izvē las, kas kuram svarī gā ks, bet mē s noteikti atpū tī simies Barut ķ ē dē , tikai nā kamajā atvaļ inā jumā izvē lieties citu viesnī cu.
аватар Yuliaaana
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Draugi, es vē los dalī ties ar jums un ieteikt turku viesnī cu Barut Hemera 5 * kā mani tū risti (esmu ceļ ojumu aģ ents no Voroņ ež as)): tē tis, mamma un divi bē rni atgriezā s no viesnī cas ā rkā rtī gi apmierinā ti: tur bija š iks un daudzveidī ga animā cija, lielisks ē diens, tī ra teritorija, daudzi baseini, bē rnu gultiņ as un ratiņ i (liela izvē le). … Tomēr ▾ Draugi, es vē los dalī ties ar jums un ieteikt turku viesnī cu Barut Hemera 5 * kā mani tū risti (esmu ceļ ojumu aģ ents no Voroņ ež as)): tē tis, mamma un divi bē rni atgriezā s no viesnī cas ā rkā rtī gi apmierinā ti: tur bija š iks un daudzveidī ga animā cija, lielisks ē diens, tī ra teritorija, daudzi baseini, bē rnu gultiņ as un ratiņ i (liela izvē le). Ā rpus viesnī cas ir kur pastaigā ties, liela gara promenā de. Un, neskatoties uz to, ka turku serviss š ogad ir klibs, es varu ieteikt viesnī cas, kuras ir atjauninā tas. Jautā jiet par š o viesnī cu, ja jums ir kā di jautā jumi, es ar prieku atbildē š u.
аватар 6837595
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Teritorija ir apzaļ umota un pastā vī gi uzturē ta labā stā voklī . Tajā paš ā laikā darbinieki ir pē c iespē jas pieklā jī gā ki. Smilš aina pludmale 10 sauļ oš anā s krē slu rindā s ar saulessargiem. … Tomēr ▾ Teritorija ir apzaļ umota un pastā vī gi uzturē ta labā stā voklī . Tajā paš ā laikā darbinieki ir pē c iespē jas pieklā jī gā ki.
Smilš aina pludmale 10 sauļ oš anā s krē slu rindā s ar saulessargiem. Attā lums starp rindā m un lietussargiem rindā s tiek uzturē ts vismaz 2 metri.
Saulriets - smiltis, bet desmit metru attā lumā iespē jami akmeņ i. Tomē r tie ir skaidri redzami un viņ i nedzī vo. Tiem, kas vē las, ir piestā tne. Ū dens dzidrs, atkritumus pludmalē un ū denī neredzē ju. Pludmales tī rī š ana katru vakaru.
Pā rtikas kvalitā te un tā s daudzums ir augstā lī menī . Un rinda nekad neatvē rā s! Vienmē r ir brī vas vietas. Viesmī ļ i nepā rprotami apkalpo savus klientus.
Viņ š dzē ra maz alkohola, bet Č ivass atgā dinā ja Č ivasu, un Red Label atgā dinā ja Red Label. )))
Numuri tiek uzkopti un dvieļ i tiek mainī ti katru dienu pē c jū su pieprasī juma.
Personā ls ir draudzī gs un neuzkrī toš s.
Vakarā dzī vā mū zika (saksofons) un mā kslinieku dziedā š ana.
Fotogrā fs Yavuz ir sava amata meistars un ir atradis pareizos leņ ķ us lieliskā m fotogrā fijā m.
Liels paldies viesnī cas vadī bai un personā lam par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m.
Бар біля головного басейну Пірс Вигляд пляжу з пірсу Лінивий басейн Пісчаний пляж
аватар nataha33
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
No 1. lī dz 8. maijam atpū tos Barut Hemerā ar savu 19 gadus veco dē lu. Mē s ieradā mies Turcijā tieš i bargo koronavī rusa ierobež ojumu periodā . Raugoties uz priekš u, varu teikt, ka lieliski atpū tā mies! Tagad es visu aprakstī š u sī kā k. … Tomēr ▾ No 1. lī dz 8. maijam atpū tos Barut Hemerā ar savu 19 gadus veco dē lu. Mē s ieradā mies Turcijā tieš i bargo koronavī rusa ierobež ojumu periodā . Raugoties uz priekš u, varu teikt, ka lieliski atpū tā mies!
Tagad es visu aprakstī š u sī kā k.
Mē s ieradā mies viesnī cā pulksten 7:00. Anketas aizpildī š ana aizņ ē ma nepilnas 10 minū tes, mē s izteicā m visas vē lmes un mums tika izsniegtas 2 atslē gu kartes Deluxe Sea Side View numuram, š ajā laikā mē s samaksā jā m par Superior Land View. Par ko, protams, bijā m ļ oti pateicī gi! Istaba ir vienkā rš i ideā la! Gaitenī milzī gs skapis ar daudziem pakaramiem, plauktiem, peldmē teļ iem un gludinā mo dē li ar gludekli. Liela vannas istaba, fē ns, visa kosmē tika ir un regulā ri tiek papildinā ta. Istabā bija 2 atseviš ķ as gultas (mē s prasī jā m), 2 atzveltnes krē sli, kafijas galdiņ š , 2 naktsgaldiņ i, seifs, minibā rs, rakstā mgalds un krē sls, rozetes ir daudz. Un, protams, š iks liels balkons – tā bija mū su mī ļ ā kā vieta! Mums bija skats uz relaksā cijas baseinu un tā lumā esoš o jū ru. Balkonā standartā - 2 atzveltnes krē sli, galds, izvelkamais veļ as ž ā vē tā js, moskī tu tī kls. Ierodoties numurā pludmales soma, pudele vī na un 2 glā zes. Augstas kvalitā tes Wi-Fi visā .
Jū s varat reģ istrē ties Alya Kart pie Guli's. Guļ a ir burve, kas runā daudzā s valodā s un risina visas problē mas! Apmeklē jā m turku Sofra - patika, ļ oti skaista vieta ar lielisku apkalpoš anu, vienkā rš i pā rā k daudz ē diena! ) Uzturē š anā s laikā bija slē gts Oliva bā rs-restorā ns, ž ē l!
Kad mē s pirmo reizi reģ istrē jā mies, atpū tnieku bija ļ oti maz, pā rsvarā jauki vā cu pā ri. Turklā t cilvē ku skaits pieauga ar katru dienu.
Pirmajā s dienā s ē diens bija diezgan pieticī gs. Tad, palielinoties tū ristu skaitam, kļ uva daudz labā k. Bet pusdienā s galvenais restorā ns bija slē gts, darbojā s tikai pludmales bā rs un pie baseina bija burgeri. Man nepatī k pusdienot pludmales bā rā - netī ri krē sli, skudras uz galdiem, vē jš , bet mums nebija izvē les. . . Noliksim to uz pandē miju!
Alkohols bija vienkā rš i lielisks! Es uzskaitī š u nestiprus dzē rienus: oriģ inā los Sheridans un Martinis, gardos Turkish Baileys un daudzus kokteiļ us. Kafija no kafijas automā ta ir briesmī ga galvenajā restorā nā un pludmales bā rā ; vestibilā , baseina bā rā un konditorejas veikalā - labā k. Bet turku kafija ir lieliska jebkurā bā rā , visinteresantā kā pasniegš ana ir vestibilā .
Konditorijā.5 veidu garš ī gs saldē jums, saldumi nenā k vienā reizē .
Pilnī gi visā s vietā s ir skaidrs iedalī jums zonā s smē ķ ē tā jiem un nesmē ķ ē tā jiem. Bravo! Lai gan bija gadī jumi, kad jaunā dā ma sē dē ja smē ķ ē š anas zonā un sā ka aizvainot, kā pē c visi apkā rtē jie smē ķ ē . )
Pakalpojums ir vienkā rš i lielisks! Visi darbinieki sveicina un smaida. Istabene gudra, istabā vienmē r ideā lā kā rtī bā ! Viesmī ļ i ir labi apmā cī ti, neviens neprasa dzeramnaudu. Bet tieš ā m, vienmē r gribas aizbraukt iedzert tē ju, labi darī ts!
Animā cija. Pirmajā dienā , atklā ti sakot, biju vienkā rš i š okē ts, kad pā ris stundas pē c mū su ieraš anā s pie mums pienā ca viena animatore un sā ka lū gt pozitī vu atsauksmi par viesnī cu un par viņ u personī gi. Nekur neesmu saskā ries ar š o. . . Tad mē s satikā mies ar pā rē jiem animatoriem, viņ i izrā dī jā s lieliski puiš i, Hilal un Arda ir super! Š autriņ as, loka š auš ana un š autenes - klase! Tā pē c man ir pilnī gi nesaprotami, kā pē c vajadzē ja pirmajā dienā sarī kot cirku ar atsaukš anu. Pie ko tik karā jā s visi tikko atbraukuš ie tū risti.
Pludmale laba, jū ra tī ra. Arī ieeja jū rā pa kreisi ir lieliska. Gultas krē sli pludmalē un pie baseiniem ir neizmē rī ti, cilvē ku maz, no rī ta neviens neaizņ ē ma vietu.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ideā la! Gā jā m pa š iko promenā di gar jū ru uz seno Side. Veikali sā kas tieš i ā rpus teritorijas.
Izvade. Barut Hemera ir ļ oti pieklā jī ga viesnī ca ar lielisku apkalpoš anu! Domā ju, ka ja atnā ksi nevis loka laikā , tad vienkā rš i nebū s nekā du trū kumu! Mē s ar prieku atgriezī simies!
Релакс бассейн Пляж Вино в номере по приезду Номер Пул-бар Лобби-бар Лобби-бар Кофе по-турецки в лобби-баре
аватар bad1963ol
Š ī nav pirmā reize Turcijā . Tikai 2019. -2020 apmeklē ja š o apbrī nojamo valsti vairā k nekā.15 reizes. Un ļ oti labi zinu 5* viesnī cu daudzveidī go kvalitā ti. Bet Baruts Hemera ir aerobā tika! Š is ir ī sts, resns piecinieks ar milzī gu godī gu plusu. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize Turcijā . Tikai 2019. -2020 apmeklē ja š o apbrī nojamo valsti vairā k nekā.15 reizes. Un ļ oti labi zinu 5* viesnī cu daudzveidī go kvalitā ti. Bet Baruts Hemera ir aerobā tika! Š is ir ī sts, resns piecinieks ar milzī gu godī gu plusu. . .
Š eit atpū tos kopā ar savu vī ru no 2021.  gada 3. lī dz 16. janvā rim. Viesnī ca skaista, ļ oti kvalitatī vs apkalpoš anas lī menis, neskatoties uz nelielo teritoriju viss ir skaisti un kompakti, ļ oti draudzī gs personā ls, ļ oti garš ī gs, kvalitatī vs un daudzveidī gs ē diens, milzī gs augļ u daudzums un krā š ņ a promenā de gar jū ru.
Sirsnī gā kā s uzslavas ir pelnī juš as burvī gā s meitenes – kontu menedž eri – Guļ a un Alena. Es (lai citu viesnī cu viesnī cnieki man piedod) tā du uzmanī bu un rū pes nekur citur neesmu redzē jis. Tie ir augstā kā lī meņ a speciā listi, kas ir pelnī juš i augstā ko pakā pienu uz pjedestā la viesnī cu biznesā . Brī niš ķ ī ga bā rmene Elmasa, maza miniatū ra meitene, draudzī ga pret visiem viesiem, smaidī ga Ī kstī te un ļ oti atbildī ga par savu darbu. Arī meitene Selma, viņ as kolē ģ e, vienmē r sagaidī s ar smaidu un sapratni. . . Man ļ oti kauns, ka atcerē jos daž us viesnī cas darbinieku vā rdus. . . Bet, lū dzu, piedodiet, VISU, pilnī gi visi, bez izņ ē muma , ir pelnī jis uzslavu. Zems paklans jums par jū su darbu, rū pē m un uzmanī bu jū su viesiem.
Lieliskajos restorā nos un kafejnī cā s, bā ros ir lieliska dzē rienu izvē le, labas atpū tas atmosfē ra. Arī apkalpoš ana numurā ir visaugstā kajā lī menī ! Un pirmo reizi saskā ros ar aproč u trū kumu, t. i. vadī tā ji reģ istratū rā pazī st visus viesus ne tikai pē c sejas, bet arī pē c vā rda. Tas ir daudz vē rts un pasaka – strā dā ī sta profesionā la komanda, kuras devī ze ir "viss klientam". Mē s esam pateicī gi Barutam Hemeram par lieliskajā m dienā m, ko pavadī jā m š ajā paradī zē . Es un Mustafa esam tavs uz visiem laikiem. Mē s paliksim jū su uzticī gā kie un uzticī gā kie draugi. Es ļ oti gribu ticē t, ka tas ir abpusē ji. . .
Un vē l viena lieta - mē s NOTEIKTI atgriezī simies pie jums atkal un atkal zem jū su siltā un tik uzticamā spā rna. Barut! Mē s jū s MĪ LAM, atcerieties un gaidī sim tikš anos! ! ! Puiš i, jū s esat lieliski! Tā turpini! ! !
аватар fenix_69
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies 2020. gada novembrī . (Uzreiz par laikapstā kļ iem: visas 12 dienas - no +22 lī dz +26. Jū ra silta. Lieliski. Uz Turciju nolē mā m braukt vienmē r novembrī ! ) Tagad par viesnī cu. Izmitinā ja mū s istabā bez mū su puses lū guma tieš i 11. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 2020. gada novembrī . (Uzreiz par laikapstā kļ iem: visas 12 dienas - no +22 lī dz +26. Jū ra silta. Lieliski. Uz Turciju nolē mā m braukt vienmē r novembrī ! )
Tagad par viesnī cu.
Izmitinā ja mū s istabā bez mū su puses lū guma tieš i 11.00, i. е. Tiklī dz ieradā mies, mums nebija jā gaida 14 stundas.
Viesnī ca svaiga, mē beles jaunas, apkalpoš ana, uzkopš ana, istabu piepildī jums visaugstā kajā lī menī . Apkopē ju komandai gribē jā s nemitī gi atstā t naudu "par dzeramnaudu" - cik lieliski katru dienu viss tika sakā rtots!
Teritorija ir kopta, skaistums neparasts. Dā rznieki ir tikai burvji. Apkā rt - eksotiski augi, zaļ i zā lieni, akmeņ u celiņ i starp apelsī nu audzē m. Vairā ki baseini, daž i jau apsildī ti. Tenisa korts ļ oti labā stā voklī . Mini golfs ir forš s. Futbola laukums. Trenaž ieru zā le ir maza, bet pilnī bā aprī kota visiem gadī jumiem.
Uz vietas ir 3 bā ri un kafejnī ca. Pakalpojuma un dzē rienu kvalitā te - nekā du sū dzī bu. Viņ u turku kafija (visā s č etrā s iestā dē s) ir pasaka.
Trī s ē dienreizes dienā – daudzveidī gas un ļ oti garš ī gas. Pandē mijas dē ļ bufete ir pā rvē rtusies par restorā nu. Ē dienu uz traukiem liek pavā ri, dzē rienus nes un nemitī gi lej viesmī ļ i. Visi labi apmā cī ti, uniformā s un visi saprot krievu valodu (ī paš i sveicieni Ozanam). Ē st sē dē jā m galvenokā rt uz terasē m, reizē m paš ā istabā , ļ oti komfortabla atmosfē ra, visu laiku viegla mū zika. . . Kopumā var teikt, ka ī stā restorā nā ē dā m vairā k nekā.30 reizes! Vietē jā s ē dinā š anas administrā cija - milzī ga cieņ a! Rā mji darbojas vienkā rš i perfekti! Par visā m uzturē š anā s dienā m neparā dī jā s neviens komentā rs.
Pludmale laba (ž ē l, ka pontons tika demontē ts otrajā uzturē š anā s dienā ), smilš aina, boč a, volejbols, ieeja ū denī laba. Nedaudz dziļ ā k - ir akmeņ i (daž kā rt tieš ā m milzī gi), bet iebraucot tos ir viegli apiet. Jū ra ir tī ra, var redzē t dibenu un visas zivis. Tiek atvē rti lietussargi, uz sauļ oš anā s krē sliem izklā ti matrač i, katru dienu tiek mainī ti dvieļ i, viesmī ļ i izņ em tukš ā s glā zes un atnes jaunus dzē rienus.
Animatori iedegas visu dienu. Pludmalē - bocha, pie baseina - š autriņ as. Š im ir jā bū t jautram! Arī diskotē kā š ie paš i izcilie animatori - meitene Rabija un puisis Ardans - pastā vī gi ieslē dz visus bez izņ ē muma. Arī dzī vā mū zika katru dienu bija lieliska.
Viss bija ļ oti sirsnī gi un ē rti. Daudzviet atpū tā mies, un arī Turcijā š ī nav pirmā reize. Bet š is ceļ ojums tieš ā m ir labā kais. Viesnī ca nav jaunieš u viesnī ca, mierī ga ģ imenes viesnī ca. Tieš i tā – pilnī ga relaksā cija.
Bart, paldies! Iesakā m visiem.
аватар Irina383334
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s izvē lē jā mies viesnī cu teritorijā , un tā pē c, ka ir slidkalniņ i. Istaba, teritorija, ē diens, personā ls - viss lieliski. Viesnī cas tuvumā nebija restorā nu, bet bija daudz veikalu: gan suvenī ru veikali, gan veikali ar drē bē m un apaviem. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies viesnī cu teritorijā , un tā pē c, ka ir slidkalniņ i. Istaba, teritorija, ē diens, personā ls - viss lieliski. Viesnī cas tuvumā nebija restorā nu, bet bija daudz veikalu: gan suvenī ru veikali, gan veikali ar drē bē m un apaviem.
аватар vladimirtytar
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ī nav pirmā reize š ajā viesnī cā , tā pē c izvē lē jā mies to pē c iepriekš ē jiem iespaidiem. Bū tī bā izvē le attaisnojā s – tā pat kā iepriekš ļ oti iekopta zaļ ā zona, tī rā kie baseini, par kuriem notiek nemitī ga aprū pe un kontrole pā r ū dens tī rī bu. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize š ajā viesnī cā , tā pē c izvē lē jā mies to pē c iepriekš ē jiem iespaidiem. Bū tī bā izvē le attaisnojā s – tā pat kā iepriekš ļ oti iekopta zaļ ā zona, tī rā kie baseini, par kuriem notiek nemitī ga aprū pe un kontrole pā r ū dens tī rī bu. Istabas tiek regulā ri uzkoptas un veļ as maiņ a, istabā ar dzē rieniem piepildī ts bā rs. Par restorā niem un ē dienkartē m jā raksta atseviš ķ a atsauksme, tik plaš a un garš ī ga ē dienu, augļ u, konditorejas izstrā dā jumu izvē le. Lai gan nelietojā m, mani pā rsteidza kvalitatī vā un dā rgā alkohola izvē le. Vē l var rakstī t par labā m lietā m utt. Bet tieš i ieraš anā s brī dī viņ us pā rsteidza piedā vā tais numurs, mums tas bija saskaņ ā ar zemes apskates lī gumu. Mū s ielika istabā (manuprā t 1417), ar skatu no balkona uz tukš u sienu. Izlī gums notika pē c pulksten 17.00. Uz mū su protestiem, ka tas nemaz nav Land view, administratore reģ istratū rā kategoriski norā dī ja, ka tas ir tieš i Land view. Mū su aicinā jums atbildī gajai par darbu ar viesiem - Albī nai nedeva nekā du rezultā tu, viņ a atbalstī ja administratori. Pē c mū su protestiem mums piedā vā ja samaksā t 300 USD par norē ķ inā š anos istabā.4310. Kas mums bija jā dara, lai nesabojā tu mū su atvaļ inā jumu. . Mums netika izsniegti nekā di maksā juma kvī tis. Nā kamajā dienā mē s devā mies pie Albī nas pē c kvī ts, un, neskatoties uz viņ as solī jumiem, mē s to nesaņ ē mā m. Esam daudzkā rt ceļ ojuš i uz citā m vietā m, bet ar mums tas nekad agrā k nav noticis. Kad bijā m Kiprā , mū su istabiņ as trū kuma dē ļ mū s iekā rtoja augstā kā kategorijā un turklā t kā kompensā ciju pat uzlaboja pā rtikas kategoriju.
аватар iav-2006
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca, viss ir lieliski. Pretenzijas nav. Ē dinā š ana, atraš anā s vieta, serviss, viss solī ds 5. Viens mī nuss ir akmeņ i jū rā , cilvē kiem kā jas daudz cirstas. Bet tas nav svarī gi, jū s varat doties jū rā no blakus esoš ā s viesnī cas pludmales - tur nav akmeņ u. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, viss ir lieliski. Pretenzijas nav. Ē dinā š ana, atraš anā s vieta, serviss, viss solī ds 5. Viens mī nuss ir akmeņ i jū rā , cilvē kiem kā jas daudz cirstas. Bet tas nav svarī gi, jū s varat doties jū rā no blakus esoš ā s viesnī cas pludmales - tur nav akmeņ u. Detalizē ts pā rskats par manu kanā lu pakalpojumā YuiTub. https://youtu. be/Cg_4sV9qg54
аватар art-home
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika viss viesnī cā . Platī ba nav milzī ga, bet mums lieliski piestā v. Kas attiecas uz ainavu, tad sā kumā arī biju š okā , bet pē c tam iepatikā s. Nav dzirdami cilvē ki, troksnis no baseina, animatori utt. Š ogad septembrī braukš u atkal. … Tomēr ▾ Man patika viss viesnī cā . Platī ba nav milzī ga, bet mums lieliski piestā v. Kas attiecas uz ainavu, tad sā kumā arī biju š okā , bet pē c tam iepatikā s. Nav dzirdami cilvē ki, troksnis no baseina, animatori utt. Š ogad septembrī braukš u atkal. Ū denī ir akmeņ i, bet pie tiem pierod un pā rstā j tos pamanī t. Manai meitai pietrū kst š okolā des desertu (ī stā s smagā s š okolā des kū kas, kā , piemē ram, Glorijā (Belekā )), bet tā jau ir viņ as personī gā kaprī ze. Vakara pasā kumu zona atrodas tuvā k pludmalei, tā pē c vakara koncerti netraucē tiem, kas vē las laicī gi iet gulē t. Ē rti, ka ē diens ir pieejams gandrī z visu diennakti. Es nezinu alkohola kvalitā ti, jo es nedzeru.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Redichka
Labu dienu visiem! Kas zina, lūdzu, pastāstiet man, cik maksā pakalpojumi Barut Hemera SPA Sidē, masāža, pīlings utt.
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums dermut
Es gribu slaidus
15 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums hemeras
‹ Viesnīca Barut Hemera 5*
Atrakcijas
Amfiteātra puse
Novērtējums 9.5
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Apollona templis Sidē
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
Side muzejs
Novērtējums 9.0
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Muzeji, Stats

Уютный отель с небольшой зеленой территорией. Хорошее питание, веселая детская анимация, доброжелательный персонал. Для спокойного семейного отдыха с детьми и пожилых пар. Построен в 1990 году, последняя реновация прошла в 2014 году. Частично отреставрированный в 2019 году (только в номерах). Состоит из Main building — один 3-4-этажный корпус, Annex building — один 4-этажный блок и Deluxe building — два 5-этажный блока.

Atrašanās vieta Отель находится на самом берегу моря в районе Кумкей, в 3 км от центра г. Сиде и в 60 км от аэропорта Анталии.
Pludmales apraksts Между отелем и пляжем проходит променад. Имеется подземный переход. Протяженность пляжа — 80 м. Вход в море: песчаный. Бар на пляже (бесплатно). Душ, спасатели на пляже, кабины для переодевания. Павильон на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi бесплатно (на территории), 2 конференц-зала 150 и 61 м2 вместимостью 100 и 50 чел, автобус в центр города (платно), магазины, услуги фотографа (платно), обслуживание номеров (платно), утюг и гладильная доска (по запросу), 5 ресторанов (1 основной ресторан Hemera и 4 a la carte: турецкий, рыбный, средиземноморский, итальянский; по предварительной записи, за все время пребывания посещение каждого ресторана 1 раз — бесплатно), диетическое и вегетарианское меню, 4 бара, 3 открытых бассейна: 350 кв.м.(подогревается в ноябре и марте),1000 и 250 кв.м, 1 крытый бассейн (подогрев с ноября по март).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый детский бассейн 26 м2, крытый детский бассейн 3 м2 (с подогревом в зимний период), 1 водная горка, мини-клуб (4-12 лет), детская анимация на русском языке, игровая комната, детский буфет (обед, ужин). Bary Star: Всё для малышей (бесплатно, по запросу): детская кроватка, детская коляска, радио-няня, матрасик для пеленания, детское переносное кресло, детская ванночка, горшок /сиденье на унитаз, детский шампунь, детская губка, слюнявчик, грелка для бутылочек, салфетки для детей, чайник, молоко, детский стульчик для кормления. Детское питание и подгузники можно приобрести в магазине отеля.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Амфитеатр, библиотека, шахматы, живая музыка (2 раз в неделю), турецкий вечер (1 раз в неделю), уроки танцев (в танцевальном зале), ТВ салон, кинотеатр бесплатно, дартс бесплатно, мини-гольф бесплатно, стрельба из лука бесплатно, бадминтон бесплатно, 2 теннисных корта (жесткое покрытие) освещение, ракетки и мячи — бесплатно, аквааэробика бесплатно, бочче бесплатно, водное поло бесплатно, 2 водные горки, моторные водные виды спорта платно, безмоторные водные виды спорта бесплатно (каноэ, морской велосипед).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 379 номеров.

Istabās

Центральный кондиционер (работает в определенные часы); индивидуальный кондиционер (в здании Deluxe), Wi-Fi (бесплатно), LCD-телевизор, спутниковое телевидение, сейф (бесплатно), телефон, утюг и гладильная доска (по запросу), мини-бар бесплатно (вода, прохладительные напитки, пиво — ежедневно), электрический чайник, набор для приготовления чая/кофе (бесплатно), ванная комната, фен, туалетные приналдежности, халат и тапочки, балкон, уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Bingesik Mevkii, Selimiye Mahallesi, Celal Bayar Bulvar, No:1, 07330, Side
Tālruņi: Tel: +90 242 753 24 50
Fax: +90 242 753 24 58
Tīmekļa vietne: Barut Hemera
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.