Stambulas atklāšana

10 Novembris 2023 Ceļošanas laiks: no 26 Oktobris 2023 ieslēgts 30 Oktobris 2023
Reputācija: +262
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Kā zinā ms, panā kumus jebkurā biznesā nosaka divas galvenā s iezī mes. Pirmkā rt, tas ir tas, cik daudz jū s sasniedzā t sev izvirzī tos mē rķ us, un, otrkā rt, cik tas jums izmaksā ja, protams, visā s nozī mē s un ne tikai finansiā li. Tū risms š ajā ziņ ā nav izņ ē mums, plā nojot jebkuru ceļ ojumu, katrs cilvē ks iezī mē savus mē rķ us, nosaka prioritā tes, plā no daž ā da veida ieguvumus no estē tiskā lī dz materiā lajam un aprē ķ ina, cik veselī bas, laika, finanš u un citu lietu sasniegš ana viņ am izmaksā s. viņ a mē rķ i. Lū dzu, piedodiet manu filozofisko ievadu, bet bez tā nav iespē jams, savā laikā esmu redzē jis daž ā dus tū ristus, bet viņ u vidū nav daudz veiksmī gu, kas rū pī gi pā rdomā tu savus ceļ ojumus, pē tī tu vietas, kur atrodas, vē sturi un mū sdienu realitā ti. un racionā li izsver viņ u vē lmes un iespē jas.

Un Stambula, par kuru vē los rakstī t par savu uzturē š anos, ir tieš i tā vieta, kuru bez pienā cī gas informā cijas un sagatavoš anā s nav ieteicams apmeklē t. Tiesa, pē dē jā laikā par š o apbrī nojamo vē sturisko vietu un moderno metropoli nav rakstī juš i tikai sliņ ķ i, un tas nav pā rsteidzoš i, jo Stambula ar savu jauno milzī go lidostu nu ir kļ uvusi par lielā ko loģ istikas centru Eiropā . Arī youtube ir pā rsā tinā ts ar daž ā das kvalitā tes video par Stambulu, tač u parastam tū ristam ir vē l grū tā k iegū t racionā lu informā ciju, ja vē las apmeklē t š o Turcijas pē rli, jo arī Konfū cijs teica, ka grā matas labā k vispā r nelasī t. nekā ticē t visam, kas tur rakstī ts. Es nepretendē ju uz galī go patiesī bu, jo Stambula ir daudzš ķ autņ aina parā dī ba, kas katram paveras savā veidā , tač u ar iegū to pieredzi centī š os bū t pē c iespē jas objektī vā ks.


Tā tad, kas š ajā milzī gajā pilsē tā , ko Bosfors sadala Eiropas un Ā zijas daļ ā s, ir tik pievilcī gs tū ristiem no visas pasaules? Es izceltu š ā dus galvenos Stambulas magnē tisma aspektus. Tradicionā li tas ir tā s vē sturiskais mantojums ar daudziem pieminekļ iem moš eju, katedrā ļ u, piļ u, parku, ē ku veidā , kur katrs akmens elpo daudzu gadsimtu vē sturi. Stambulas vē sturiskais vē rtī bu slā nis ir milzī gs un daudzš ķ autņ ains, kura izpē te, pat tikai to iepazī stot, prasa pietiekami daudz laika, pū ļ u un pē dē jā laikā arī ievē rojamas finanses. Galvenā s apskates vietas atrodas vē sturiskajā centrā , un š ī ir katedrā le, un tagad Aya Sofia moš eja, Zilā moš eja, Sultanahmet laukums, Ē ģ iptes obelisks, Topkapi pils, Bazilikas cisterna, Gulhane parks un Arheoloģ ijas muzejs.

Aya Sophia un Sultanahmet moš ejas apmeklē jums ir bez maksas, tač u esiet gatavs stā vē t rindā s daudzas stundas pat starpsezonā , jo apmeklē tā ju skaits ir ā rpus topos. Ir iespē jas apiet rindas, tas ir, lai atrastu gidu, vai arī viņ š jū s atradī s pats un par sarunā tu summu (parasti 50-100 USD) aizvedī s stundu garā ekskursijā vai mē ģ inā s apmeklē t š ī s ikoniskā s vietas. moš ejas vē lu vakarā , un tā s ir atvē rtas lī dz 23:00, kad apmeklē tā ju ir ievē rojami mazā k. Ir arī cita iespē ja: pievienojieties rindai Aya Sofia, dodieties izpē tī t citus apskates objektus vai ļ aujieties aktī vo tū ristu pā rliecinā š anai doties divu stundu kruī zā pa Bosforu ar tū ristu laivu. Mū su ģ imenes grupa tieš i tā arī izdarī ja un nemaz nenož ē loja, jo ceļ oš ana ar regulā riem prā mjiem (vapur) pa Bosforu no Stambulas Eiropas uz Ā zijas daļ u nekā dā veidā neaizstā j tematisku pastaigu pa Bosforu ar audio. vadī t.

Pā rvadā tā ji ir vairā ki, tā pē c jā izvē las viens ar saprā tī gu cenu (pieauguš ajam un bē rnam maksā jā m 15 USD bez maksas), audiogidu un ē rtu saņ emš anas un izdoš anas punktu. Brī niš ķ ī gas fotogrā fijas un video pē c š ā das pastaigas garantē ti. Tas nav fakts, ka pē c š ī kruī za jū s atradī siet savu kā rtu moš ejā , bet iespaidi, ko jū s saņ emsiet, to kompensē s. Topkapi pils, kurā dzī voja un Osmaņ u impē rijā valdī ja 25 Turcijas sultā nu dinastijas, protams, ir nozī mī gā kā apskates vieta vē sturiskajā centrā , tač u, lai to apmeklē tu, ir jā stā v rindā pē c biļ etē m, vairā kas stundas apmeklē jumam un ievē rojamas finanses, cenas lirā s. pastā vī gi pieaug, lī dzvē rtī gi aptuveni 40. e. Protams, katrs pats izlemj, kuras apskates vietas Stambulas vē sturisko vē rtī bu sarakstā apmeklē t un kuras nofotografē t, visu nosaka personī gā s intereses, enerģ ijas rezerves, laiks un finanses.

Bijuš ajā Osmaņ u impē rijas galvaspilsē tā ir vē l viena vē sturiska vieta, kuru bija plā nots apmeklē t, tā ir Dolmabahč es pils, kurā valdī ja pē dē jā s Turcijas sultanā ta dinastijas. Bet tas atrodas otrpus Zelta ragam, Bosfora krastā , un ar trim dienā m Stambulā mums nepietika, lai to apmeklē tu, mē s aprobež ojā mies ar vizuā lu apskati no Bosfora izpriecu kuģ a. Nedaudz tā lā k no Sultanahmeta laukuma kalnā atrodas Suleymaniye moš eja, kas celta 16. gadsimtā pē c sultā na Suleimana pavē les un kur tagad atrodas viņ a mauzolejs un viņ a sievas Hurremas kaps, kas mums visiem pazī stams kā Roksolana. . Moš eja ir ļ oti liela, skaista savā apdarē un dekorā cijā , nav rindu, lai tajā iekļ ū tu, atrodas uz kalna, tā ir skaidri redzama no daž ā diem Stambulas punktiem un ir brī niš ķ ī ga skatu platforma pilsē tai, Zelta ragam un Bosfors. Obligā ti jā apmeklē.


Mums Suleymaniye moš eja bija “mā jas” atrakcija, jo atradā s netā lu no mū su viesnī cas, apmeklē jā m gan dienā , gan vakarā , ar nakts apgaismojumu tā ir lieliska. Starp citu, no moš ejas ir ī ss ceļ š uz leju uz Ē ģ iptes tirgu, kas ir vē l viens vē sturisks akcents, un caur to lī dz Galatas tiltam.

Atrodoties vē sturiskajā centrā , bū tu grē ks neapmeklē t Bazilikas cisternu, savulaik vietu, kur senajā pilsē tā glabā ja dzeramo ū deni, un tagad tā ir milzī ga zā le ar kolonnā m, statujā m, bareljefiem, baseiniem. ū dens, dekoratī vs apgaismojums, slavenu filmu filmē š anas vieta, vispā r, kā tagad saka, ļ oti instagramma vieta. Atkarī bā no personī gajā m prioritā tē m, lai apmeklē tu Stambulas vē sturiskos objektus, tū ristam bū s nepiecieš ama vismaz pilna diena un 2 lī dz 3 dienas, lai pilnī bā izpē tī tu.

Katedrā le un tagad Sv. Sofijas moš eja

Zilā moš eja un Sultanahmetas laukums

Sā nu skats uz Sofiju un sū kņ u telpu

Neliels fragments no rindas uz Aya Sofia

Ieeja Topkapi pilī

Suleymaniye moš eja

Suleymaniye moš eja no skatu klā ja

Skats uz Stambulu no Sulaymaniyah skatu laukuma

Ē ģ iptes tirgus izrotā ts valsts svē tkiem

Bazilikas cisterna

          Vē l viena Stambulas tū ristu piesaistes sastā vdaļ a ir tā s modernais izskats, ko veido unikā las arhitektū ras un inž eniertehniskā s bū ves, skatu laukumi, muzeji, pieminekļ i, jaunas moš ejas, krastmalas gar Bosforu un atseviš ķ i eksotiski pilsē tas rajoni, kas ir interesē gan tū risti, gan vietē jie iedzī votā ji. Tieš i š ā du vietu apmeklē š ana noteiks jū su iespaidus par Stambulu ne mazā k kā vē sturiskā s apskates vietas, un varbū t arī vairā k. Tos visus nav iespē jams uzskaitī t, es koncentrē š os tikai uz savu š ī rudens ceļ ojuma prioritā š u sarakstu.


Tas ietvē ra tiltus pā ri Zelta raga lī cim (Galata un Halich), no kuriem paveras skats uz pilsē tu, lī ci un Bosforu; Stambulas augstā kais debesskrā pis Sapphire ar skatu laukumu un neaizmirstamu debesskrā pi; Taksim laukums, kas vienmē rī gi ieplū st tū ristu visvairā k apmeklē tajā gā jē ju ielā Istiklal, ar saviem zī molu veikaliem, kafejnī cā m, muzejiem, konsulā tiem, katedrā lē m un, protams, tū ristu pū li. Tā lā k seko Galata tornis un viss Beyoğ lu rajons, kurā tas atrodas, ar daudziem veikaliem, viesnī cā m, restorā niem un konditorejas veikaliem. Labā k ir izpē tī t š o apvidu no Taksima laukuma lī dz Galatas tiltam, nevis otrā di, lai neuzkā ptu kalnā . Nā kamais Stambulas arhitektū ras un inž eniertehniskais orientieris noteikti ir modernā Galataport, kas uzņ em kruī za kuģ us no visas pasaules.

Š ī ir lieliska vieta pastaigā m, fotosesijā m, zī molu veikalu un kafejnī cu apmeklē jumiem, tā s teritorijā atrodas arī modernā s mā kslas muzejs.

Atseviš ķ a tē ma mū sdienu Stambulas un tā s garš as iepazī š anā ir tā s Ā zijas daļ as apmeklē š ana, jo ī paš i Uzkudaras un Kadikojas rajonos. Labā k un patī kamā k to izdarī t, izmantojot pilsē tas prā mjus (vapurus), kas atiet no daž ā diem Eiropas daļ as piestā tnē m, no kurā m lielā kā ir Eminö nü , netā lu no Galatas tilta. Uzkudaras apkaimē ir skaista krastmala gar Bosforu, pa kuru var aiziet lī dz Jaunavas tornim, bet pē c tam nedaudz pabraukt otrā virzienā uz veco Kuzguncukas mikrorajonu, kur gar galveno ielu atrodas krā sainas koka mā jas, krā sotas. daž ā dā s krā sā s, turku seriā lu filmē š anas vietas. No tā paveras arī lielisks skats uz Bosfora tiltu.

Š eit, Uzkudaras reģ ionā , uz kalna atrodas lielā kā Turcijas moš eja Č amlica, kas celta paš reizē jā š ī s valsts prezidenta vadī bā . Tū risti var nokļ ū t Kadikoy apgabalā vai nu no Stambulas Eiropas daļ as ar prā mi vai pā rvietojoties no Uzkudaras ar dolmusu. Kadikoy ir arī liela krastmala, turklā t tā ir slavena ar savu zivju tirgu un zivju restorā niem, Modas mikrorajonu un veco tramvaja marš rutu. Nolē mis doties uz Stambulas Ā zijas daļ u, sī kā ku informā ciju marš ruta izstrā dei var viegli iegū t ceļ ojumu blogos vai youtube.

Stambulas rā tsnams, izrotā ts Turcijas Republikas simtgadei

Skats uz pilsē tu un Suleymaniye moš eju no Halica tilta< /div >

Skats uz Galatas tiltu un Galatas torni

Garā kais debesskrā pis Sapphire

Skats uz Stambulu no skatu laukuma

Ī stie Stambulas meistari ir kaijas uz Karakojas mola

Republikas piemineklis Taksima laukumā

Istiklal iela svē tku noformē jumā

Skats no vienas no Stambulas krastmalā m

Satriecoš a katoļ u katedrā les arhitektū ra musulmaņ u valstī


        Bet kā pē c mē s turpinā m staigā t un braukt pa Stambulu? Ir pienā cis laiks uzkodā m. Un ir, kur to izdarī t. Gastronomiskā Stambula ir atseviš ķ a liela tē ma, kas piesaista tū ristus š ai apbrī nojamajai pilsē tai.

Lielā kā daļ a š ī s metropoles apmeklē tā ju brokasto viesnī cā s, un tas ir pareizi, lai uzlā dē tu enerģ iju vismaz pusei dienas. Bet gardē ž u turku virtuvei ir vairā ki restorā ni, kas specializē jas tikai brokastu pasniegš anā , kas sastā v no daž ā dā m uzkodā m, kas tiek pasniegtas atseviš ķ os š ķ ī vjos. Ak, š ī s ir vienī gā s brokastis, ko esmu redzē jis.

Ņ emot vē rā lielo tū ristu pieplū dumu, Stambulā ielas ē diens ir ļ oti attī stī ts. Ik pē c 100 metriem stā v simī tu paplā tes (turku bageles, kas pā rkaisī tas ar sezama sē klā m), nedaudz retā k sastopama grauzdē ta kukurū za un kastaņ i. Burgeri, deneri, š avarma un kebabi ir pieejami jebkurā Stambulas rajonā , izvē lieties katrai gaumei. Esam kļ uvuš i par vietē jā ē diena cienī tā jiem, ko var klasificē t arī pie ā trā s ē dinā š anas, ko sauc par balyk-ikmek, š o grilē to skumbriju ar dā rzeņ iem un mē rci, kas ietī ta pitas maizē.

Netā lu no Karakoy mola, blakus Galatas tiltam, atrodas zivju tirgus un aiz tā zivju restorā ns, kur viņ i jums pasniegs gardus balyk-ikmek. Apmeklē jot Stambulas restorā nus, lai baudī tu turku kebabus un pide, iesaku atcerē ties sekojoš o. Jums ir jā izvē las kafejnī cas un restorā ni starp tiem, kas ir populā ri vietē jo iedzī votā ju vidū vai kuriem ir daudz pienā cī gu atsauksmju forumos un Google; tas novē rsī s vilš anos un nevajadzī gus izdevumus. Kā likums, katrā restorā nā ir ē dieni, piemē ram, otaman kebabs, kas tiek pagatavoti mā la traukos un tiek pasniegti ar uguns š ovu, un jums ir garantē ts neizdzē š ams iespaids un video. Ne katrā restorā nā , ņ emot vē rā musulmaņ u reliģ iju, ir alkohols, un, ja ir, tas var nebū t ē dienkartē un maksā pienā cī gu summu. Gandrī z visi restorā ni ir gatavi pasniegt ē dienus lī dzņ emš anai, tā pē c, ja neesat pabeidzis kaut ko ē st vai vē laties ieturē t maltī ti savā istabā , problē mu nebū s.


Un pē dē jais, ko es gribē ju pastā stī t par Stambulas ē dinā š anas sistē mu, ir ē dnī cu klā tbū tne pilsē tā , kas darbojas ar cenu atlaidē m uz valsts rē ķ ina, jo daž reiz ir jā domā par taupī š anu. Lai tos atrastu, Google kartē s ir jā meklē Balkan Lokantasi, un kartē tiks parā dī ta to atraš anā s vieta. Tiesa, mums nebija laika viņ us apmeklē t un iepazī t to kvalitā ti.

Laivu brauciens pa Bosforu

Tie ir skaisti vī rieš i, kas ved tū ristus uz Galataportu

Dolmabahč es pils no tū ristu laivas

Ortakojas moš eja netā lu no Bosfora tilta

Jū s nevarat aizliegt dzī vot skaisti

Ā zijas rajons Uzkudara ar Jaunavas torni

Jaunavas tornis

Galataportas krastmala

Galataporta arī piedalā s valsts svē tkos

Emocijas iet cauri, kad visapkā rt ir tik skaistums

        Mē s esam paē duš i un varam doties iepirkties. Kopumā visa Stambula ir liels tirgus. Uz katras ielas viena pē c otras sarindojas paplā tes un tirdzniecī bas vietas, pā rdevē ji ķ eras rokā s un aicina izvē lē ties savas preces. Un tas neskaita oficiā los veikalus, daž ā dus tirgus un iepirkš anā s centrus.

Ir vairumtirdzniecī bas tirgi, piemē ram, Laleli rajons, ir iknedē ļ as tirgi, kas notiek noteiktā nedē ļ as dienā daž ā dos Stambulas rajonos, kur galvenokā rt pā rdod patē riņ a preces un produktus par zemā m cenā m, ir ī paš i tirgi, piemē ram, Ē ģ iptes, kur viņ i pā rdod garš vielas, turku saldumus un citus ī paš os ē dienus. Un Lielais tirgus ir pilsē ta pilsē tā ar daudzā m ielā m, kur viss tiek pā rdots. Š ajā preč u daudzveidī bā ir Turcijas un pasaules zī moli, tač u ir daudz viltojumu, ir augstas kvalitā tes patē riņ a preces un ne tik labas, ieteicams to visu saprast Stambulas ceļ ojuma priekš vakarā , atzī mē t iepirkš anā s vietas sev un mē rķ tiecī gi tos apmeklē t. Pā rtikas veikali pilsē tas tū ristu daļ ā ir reti sastopami, Google kartē s jā atrod Migros vai citi veikalu tī kli, un tad jau zinā si, kur doties. Ī paš a iepirkš anā s vieta Turcijā , un Stambula nav izņ ē mums, ir aptiekas.


Fakts ir tā ds, ka Turcijā ir ļ oti augsta aptiekā s pā rdoto zā ļ u kvalitā tes kontrole, viltojumu praktiski nav, visu zī molu zā les daž ā dā s aptiekā s tiek pā rdotas par fiksē tā m cenā m, kas daž ā m precē m var bū t 2-3 reizes lē tā kas nekā Ukraina. Tā pē c, ja jū s interesē zā ļ u iegā de Turcijā , iesaku vispirms iepazī ties ar to klā stu vietnē ilactr. com, ievadiet meklē š anā zā ļ u aktī vo vielu ar latī ņ u burtiem un jums bū s pilnī ga informā cija par zā ļ u pieejamī bu, to tirdzniecī bas nosaukumiem un cenu Turcijas lirā . Starp citu, pā rrē ķ inot cenas Ukrainas grivnā s, problē mā m nevajadzē tu bū t, 2023.  gada rudenim cena lirā jā palielina par vienu treš daļ u, un jū s saņ emsiet cenu grivnā s. Oficiā lajos veikalos ar terminā ļ iem un aptiekā s jū s varat viegli norē ķ inā ties ar grivna kartē m, lai netē rē tu ā rvalstu valū tu.

Viena no Stambulas iepirkš anā s ielā m

Turku brokastu piedā vā jumi vienā no restorā niem

Stambula naktī s neguļ

         Viss, ko es aprakstī ju iepriekš , interesē lielā ko daļ u tū ristu, un tā pē c tā s ir visvairā k apmeklē tā s vietas, ī paš i ī slaicī gas uzturē š anā s laikā š ajā Turcijas metropolē . Bet ir arī kultū ras, muzeju, sporta, naktsdzī ves un noziedzī gā Stambula, tač u visi š ie dzī ves aspekti š ajā pilsē tā nav š odienas stā sta priekš mets.

Tagad, pē c stā sta aprakstoš ā s daļ as, es vē los pā riet pie praktiskiem ieteikumiem tai tū ristu kategorijai, kuri tikai plā no ceļ ojumu uz Stambulu un domā , kā to vislabā k noorganizē t.

Pirmkā rt, ņ emot vē rā mū sdienu realitā ti, uz Stambulu no Ukrainas var nokļ ū t galvenokā rt ar autobusu, es uzskatu, ka lidojumu metodes no kaimiņ valstī m nav praktiskas, dā rgā kas laika un finanš u ziņ ā , tā pē c es tā s neuzskatu. Pirms ceļ ojuma jā izlemj, kas to organizē – ceļ ojumu aģ entū ra vai tu pats. Ja tū rists nolemj ceļ ot pats, viņ š ietaupa naudu, izvē las savu viesnī cu un dzī vesvietu, nosaka uzturē š anā s laiku, pē c saviem ieskatiem sastā da pasā kumu programmu un atvē l tam laiku, fiziskos un finansiā los resursus. tā s ī stenoš ana. Tū risma aģ entū ras izvē li var ieteikt tikai tad, ja tas ir piedā vā jums, no kura ir grū ti atteikties, tas ir, ja tai ir materiā li bonusi, vai arī ceļ ojuma organizatoriskajā programmā , jo vairumā gadī jumu ceļ ojumu aģ entū ras iekļ auj tikai ceļ ojumus un viesnī cu Stambulas tū res cena, reti tikai viena apskates ekskursija.


Tā lā k turpinā sim sarunu tiem, kuri vē las bū t paš i savas laimes arhitekti. Tā tad, pieņ emsim lē mumu par Stambulas apmeklē juma laiku. Manuprā t, tiem vajadzē tu bū t no 3 lī dz 5 pilnas uzturē š anā s dienā m. Mazā k nesaprā tī gi, vairā k tiem, kam ir ī paš i plā ni Stambulai. Tagad mē s izvē lamies pā rvadā tā ju. Daudzas ceļ ojumu aģ entū ras un pā rvadā tā ji organizē ekskursijas no daž ā dā m Ukrainas pilsē tā m, tač u ne visas katru dienu. Zinu divus uzņ ē mumus, kas katru dienu pā rvadā no Kijevas caur Ž itomiru, Vinnicu, Hmeļ ņ icki, Č erņ ivci, Rumā niju un Bulgā riju. Tie ir Luks Istanbul un Gunsel. Prasī tā cena lī dzvē rtī ga 100 dolā riem, autobusos ir auksts un karsts ū dens, tē ja, kafija, cienā s ar saldumiem, kolu, un brokastis Turcijā . Autobusi nav pā rslogoti, kā likums, katram pasaž ierim tiek dota dubultā sē dvieta, brauciens no Kijevas ilgst no 27 lī dz 30 stundā m.

Katram no š iem pā rvadā tā jiem ir lī gums ar viesnī cu, kas parasti atrodas blakus stā vvietai, ar kuru tas sadarbojas, un, ja tū rists nevē las mocī ties ar viesnī cas izvē li, pā rvadā tā ja uzņ ē mums to var izdarī t viņ a vietā . Patstā vī gi izvē loties viesnī cu, es nebū š u ī paš i oriģ inā ls, ja ieteikš u viesnī cas atraš anā s vietu Fatihas rajonos, kur atrodas vē sturiskais centrs, vai Beyoglu, kur atrodas Taksim, Istiklal, Galata Tower, Galataport. Galvenais transporta marš ruts tū ristiem Stambulā ir T1 tramvaja lī nija, kas savieno š os divus rajonus, tā pē c iesaku izvē lē ties viesnī cu netā lu no tā s. Cena par viesnī cu, manuprā t, nedrī kst pā rsniegt 50-60 dolā rus. par divvietī gu numuru par nakti, mazā k, iespē jams, tas ir ī sts flophouse vai slikta atraš anā s vieta, ja vairā k, tad diez vai jū s dosieties uz Stambulu atpū sties viesnī cā , piemē ram, Turcijas piekrastē.

Es novē lu jums visiem veiksmī gus ceļ ojumus.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Собор, а ныне мечеть Ая София
Голубая мечеть и площадь Султанахмет
Вид сбоку на Софию и бювет
Небольшой фрагмент очереди в Ая Софию
Вход во дворец Топкапы
Мечеть Сулеймание
Мечеть Сулеймание со стороны смотровой площадки
Вид на Стамбул со смотровой в Сулеймание
Египетский рынок, украшенный к национальному празднику
Цистерна Базилика
Мэрия Стамбула, украшенная к столетию турецкой республики
Вид на город и мечеть Сулеймание с моста Халич
Вид на Галатский мост и Галатскую башню
Самый высокий небоскреб Сапфир
Вид на Стамбул со смотровой площадки
Настоящие хозяева Стамбула - чайки на пристани Каракей
Памятник Республика на площади Таксим
Улица Истикляль в праздничном убранстве
Вид с одной из набережных Стамбула
Потрясающая архитектура католического собора в мусульманской стране
Морская прогулка по Босфору
Вот такие красавцы т в туристов в Галатапорт
Дворец Долмабахче с борта туристического караблика
Мечеть Ортакей возле Босфорского моста
Красиво жить не запретишь
Азиатский район Узкудар с Девичьей башней
Девичья башня
Набережная в Галатапорту
Галатапорт тоже участвует в национальном празднике
Эмоции зашкаливают, когда кругом такая красота
Одна из торговых улочек Стамбула
Предложения турецкого завтрака в одном из ресторанов
Ночной Стамбул не спит
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums