Xanadu Resort Hotel 5*– Atsauksmes

63
Novērtējums 9.010
№1 viesnīcas reitingā Belek
9.7 Numurs
9.5 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.6 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas jūras krastā, blakus savai zilā karoga pludmalei. Tā piedāvā elitāru spa, restorānus, bārus, konferenču telpas, izklaidi pieaugušajiem un bērniem. Viesnīca uzcelta 2000. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2018. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota greznai ģimenei un aktīvai atpūtai, pasākumiem.Vairāk →
аватар jelena.stefanovich
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca atrodas ļ oti gleznainā vietā , ciedru mež s, visa teritorija sakopta, ierakta ziedos. Jums nekavē joties jā dodas uz meklē jumu attiecī bā m un jā atstā j savs kontakttā lrunis, caur tiem tiek atrisinā ti visi jautā jumi un a la carte rezervā cijas (itā ļ u un turku valodā s ir bez maksas), varat ņ emt nū jas un spē lē t golfu jums ē rtā laikā , viņ i jums pateiks visu, visu parā di. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas ļ oti gleznainā vietā , ciedru mež s, visa teritorija sakopta, ierakta ziedos. Jums nekavē joties jā dodas uz meklē jumu attiecī bā m un jā atstā j savs kontakttā lrunis, caur tiem tiek atrisinā ti visi jautā jumi un a la carte rezervā cijas (itā ļ u un turku valodā s ir bez maksas), varat ņ emt nū jas un spē lē t golfu jums ē rtā laikā , viņ i jums pateiks visu, visu parā di.
Viesnī ca sā kotnē ji š ķ iet liela, tā nav. Viss ir pē c iespē jas ē rtā k. Trī s peldbaseini, viens no tiem atpū tas zonā.
Bā ri-serviss 10 no 10. Un nevajag stā vē t pie letes - viesmī ļ i atnes, daž i atnes, skrituļ slidas, apbraukā baseinus. Ikviens vē lē tos pieminē t, ka viņ i ir vienkā rš i super. Mani mī ļ ā kie Selbi un Belgins? zge
Saldē jums - katrai gaumei visur ledusskapjos - ej un ņ em. Kā arī tortilla guzleme.
Galvenā atpū ta- nā c, uzreiz uzlej ū deni, pasū ti dzē rienus, ā tri notī ri un uzreiz nosedz. Ē diens. Daudzveidī gs un atkā rtots tikai visvairā k vaicā ts.
Katra diena ir savā dā ka.
Bē rnu animā cija – nezinu, kur vē l var bū t tik augstā lī menī . Izklaide katru dienu, neatkā rtojas, Aleksandras vadī tā ja ir pē rle, kas ap sevi pulcē jusi profesionā lus pedagogus. Š eit jū s varat dziedā t slavas dziesmas bezgalī gi! Jā brauc ciemos un jā saprot, ka bē rnam te ir ko darī t un var atstā t un nesatraukties lī dz vakariņ ā m! Un pē c vakariņ ā m vē l programmas! Super super super!!!
Pieauguš o animā cija - ir gaisa š auš ana, loka š auš ana, š autriņ as, futbola volejbols - darbojas laba komanda! Ļ oti laba sporta programma. Un ķ enguri un ū dens batuti ir lieliski! Pā rsteidzoš i forš s Villijs pusaudž iem kā animators. Mā rtiņ š (tā rakstī ts uz nozī mī tes) pazī st gandrī z visus viesus un viņ u bē rnus pē c vā rda – viņ š vienmē r palī dzē s un pastā stī s! Zhenya (Dž eks) iemā cī s jums š auš anu un kopumā visjautrā kais pavadonis. Marina tev nedos mieru, viņ a aicinā s uzspē lē t ar viņ u boč u un dejot lī dz nokritī si!
Farads iemā cī s perfekti š aut no pneimatiskā pistoles. Un viņ iem ir arī forš ā kais pludmales volejbols, jocī gā kais Oskars.
Ir traki slidkalniņ i pieauguš ajiem, atseviš ķ i atrakciju parki un slidkalniņ i pusaudž iem. Daž ā da vecuma bē rniem baseini un slidkalniņ i (apsildā mi).
Jū ra. Daudz vietas. Pieauguš ajiem ir atseviš ķ a vieta, kur doties pensijā . 4 bā ri. Viss ir visur! ! Es varē tu aprakstī t vē l daudz, bet no tā dā m viesnī cā m nav jē gas. Paš iem 10+
аватар 9173439305
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca lieliska, istabiņ ā s viss jauns, personā ls draudzī gs, pā rē jie adekvā ti cilvē ki, viesnī cā neviens nepiedzeras, viss pieklā jī gi! Veikali viesnī cā ir ļ oti labi, tur var droš i aiziet un kaut ko nopirkt - apavus un lietas bē rniem un pieauguš ajiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca lieliska, istabiņ ā s viss jauns, personā ls draudzī gs, pā rē jie adekvā ti cilvē ki, viesnī cā neviens nepiedzeras, viss pieklā jī gi! Veikali viesnī cā ir ļ oti labi, tur var droš i aiziet un kaut ko nopirkt - apavus un lietas bē rniem un pieauguš ajiem. Cenas ir pieņ emamas. Ar taksometru uz pilsē tu labā k nebraukt, taksometru vadī tā ji mē ģ inā s no jums izkrā pt lielu naudu. Viesnī cu gidi ir uzmanī gi, palī dz visos jautā jumos. Lidostā atņ ē ma visas zā les, pat aspirī nu sirdij, visu atņ ē ma, neko neļ ā va ņ emt. Teica, ka paņ emsi atpakaļ atceļ ā , bet beigā s, lai paņ emtu, teica, ka jā iet uz citu terminā li, jā samaksā sods, kur iet un ko neviens nepaskaidro. Nelietojiet ā tro trasi, piedā vā , bet jē gas no tā nav, jū s tikai pavada ā rpus rindas, kur cilvē ki reģ istrē jas lidojumam. Un mums teica, ka jums viss ir individuā li, un jū s tiksiet nogā dā ts lidmaš ī nā atseviš ķ i. Rezultā tā mū s vienkā rš i izņ ē ma no reģ istrā cijas rindas un viss. Tā pē c iesaku neizmantot š o pakalpojumu. Wifi lidostā maksā.50 liras. Viesnī ca lieliska, iesaku izvē lē ties, bet viss pā rē jais ir š ausmī gi! ! !
аватар awcu
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es rakstu š o atsauksmi, atrodoties paš ā viesnī cā , vai, pareizā k sakot, mē s tikko reģ istrē jā mies š odien, tā pē c š ie ir pirmie iespaidi. Bet jau tagad varu teikt, ka š ī tieš ā m ir VIP viesnī ca un sagaidī t turpmā kā s brī vdienas. … Tomēr ▾ Es rakstu š o atsauksmi, atrodoties paš ā viesnī cā , vai, pareizā k sakot, mē s tikko reģ istrē jā mies š odien, tā pē c š ie ir pirmie iespaidi. Bet jau tagad varu teikt, ka š ī tieš ā m ir VIP viesnī ca un sagaidī t turpmā kā s brī vdienas.
Pirmkā rt, individuā ls transfē rs no lidostas, brauciens ilga maksimā li 30 minū tes. Sakā rtoja un nokā rtoja uzreiz bez kavē š anā s. Tiesa, sā kumā iedeva istabiņ u (mums ir ģ imenes bungalo) paš ā viesnī cas malā ar skatu un skaņ u, ka darbojas kaimiņ u viesnī cas sū knis. BET uzreiz pē c lū guma pā rģ ē rbties jaukā meitene Ļ ena mums iedeva atslē gas no istabas ar vietu, par kā du var tikai sapņ ot! Un tas ir bez pā rliecinā š anas, skandā liem un dusmu lē kmē m. Par to viņ as karmā milzī gs pluss, un mums ir brī niš ķ ī gi pirmie iespaidi. Starp citu, istabas jaunas, tī ras, ar kvalitatī vu remontu un mē belē m, lielas (mums ir divvietī ga istaba). Jū tama pamatī ga renovā cija, par ko rakstī ts 2018. gadā .
Otrkā rt, viesnī cas teritorija ir ļ oti zaļ a. Koku vainagi veido dabisku kupolu, kas nosedz visu gā jē ju zonu ar glā bjoš u ē nu. Brī niš ķ ī ga relaksē još a ainava un gleznaina upe, un pludmalei, manuprā t, nā k tikai par labu tas, ka tā to atdala no galvenā s teritorijas. Š ķ iet, ka esat uz atseviš ķ as salas. Tas ir saliekts, bet tā ir taisnī ba))
Treš kā rt, pā rtika. Pagaidā m esam mē ģ inā juš i tikai vakariņ as, tač u to daudzveidī ba un produktu kvalitā te lieliski izceļ VIP prefiksu, un ir ar ko salī dzinā t: Turcijā noteikti esam bijuš i 10 reizes, varbū t vairā k, un visi ir labā.5* un VIP. un ne tikai.
Iepriekš ē ja teritorijas apskate parā dī ja, ka ir grezni romieš u stila baseini, ū dens slidkalniņ i, bē rnu rotaļ u laukums ar atrakcijā m, kā pš anas kā pnē m utt. , sporta un bē rnu rotaļ u laukumi un laba trenaž ieru zā le.
. . . turpinā jums sekos; )
аватар bekalykhan
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
KLASISKĀ VIESNĪ CĀ VISS IR SUPER! Ļ oti jauka pludmale. Kopumā tiek uzskatī ts, ka viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , bet lī dz pludmalei jums bū s jā iet pa tiltu pā r upi. Starp citu, tas ir ļ oti gleznaini un nemaz netraucē . … Tomēr ▾ KLASISKĀ VIESNĪ CĀ VISS IR SUPER!
Ļ oti jauka pludmale. Kopumā tiek uzskatī ts, ka viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , bet lī dz pludmalei jums bū s jā iet pa tiltu pā r upi. Starp citu, tas ir ļ oti gleznaini un nemaz netraucē . Pati pludmale ir gara un ļ oti plaš a. Saulriets pie ieejas ir smilš ains - niecī ga mazu oļ u josla. Pludmale ir klā ta ar smiltī m. Mazas nojumes. Daudz zviļ ņ u. Pludmalē ir divas zonas, no kurā m viena ir 16+ ar atseviš ķ u bā ru. Ir maksas paviljoni ar apkalpoš anu. Starp citu, ļ oti forš i. Ir diezgan liela piestā tne ar bā ru ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem. Dvieļ u maiņ a un savā kš ana tieš i pie ieejas pludmalē . Karš u dvieļ i. Pludmalē pie ieejas ir divi a la carte restorā ni. Ļ oti ē rti, ka vienā tur pusdienojā m un vakariņ ojā m, zem nojumes ir liels bē rnu rotaļ u laukums un blakus bē rnu diskotē ku zona. Jū s varat skatī ties mazuli. Pludmalē ir arī naktsklubs, kurā tiek rī kotas diskotē kas.
Gar pludmali ir promenā de-aleja, pa kuru aug zemas palmas. Ir arī patī kami tur pastaigā ties. Aktī va, bet neuzbā zī ga animā cija. Ir liels amfiteā tris ar vairā k nekā.1000 sē dvietā m. Labvakara š ovi gan vietē jo animatoru, gan viesmā kslinieku izpildī jumā . Diskotē ka. Trī s reizes nedē ļ ā tematiskā s ballī tes. Makš ķ erē š anai ir aprī kojums un makš ķ erē t var blakus esoš ajā upē , kas atrodas ceļ ā uz pludmali. Ir neliels golfa laukums ar 18 bedrī tē m. Ir laba trenaž ieru zā le ar labu instruktoru. Pirmkā rt, mums bija svarī gi, lai bū tu labi apstā kļ i ģ imenē m ar bē rniem. Ilgu laiku viņ i nevarē ja izlemt, lī dz vē rsā s pie izcilā ceļ ojumu aģ enta Ruslana Kusto, to var viegli atrast pē c uzvā rda VKontakte sociā lajā tī klā . Viņ š ļ oti ā tri izvē lē jā s mums piemē rotus variantus, norā dī ja to plusus un mī nusus, turklā t viņ am bija arī lē tā k nekā ņ emt tieš i no tū risma operatoriem.
Bē rniem milzī gā "bē rnu pilsē tiņ ā " š ajā laukumā diezgan viegli var izmitinā t nelielu viesnī cu). Strā dā no 9.00 lī dz 23.00 Un pieņ em bē rnus no 0-16 gadiem. Profesionā li krievvalodī gie pedagogi. Klubs ir sadalī ts vairā kā s zonā s pē c vecuma. Iekš telpā s un ā rā . Viss atrodas zem nojumē m. Lieliska bē rnu animā cija. Neņ emiet bē rnu ā rā ! Vakara bē rnu programma vienmē r ir daž ā da un interesanta - mini diskotē ka, balles š ovs, papagaiļ u š ovs, klauni utt. ! Nodarbī bas ikvienam. Ir pandu parks ar troš u vagoniņ iem un daž ā diem š ķ ē rš ļ iem. Ir atrakciju parks. Lokomotī ve, ritenis un karuselis. Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenē m ar bē rniem vecumā no 0 lī dz 3 gadiem. Tikai ar vecā kiem. Ir mā miņ u un bē rna istaba, kur var pagatavot mazulim ē st, nomainī t autiņ biksī tes vai arī mazulis var gulē t. Ir sulas un bē rnu pā rtika. Rotaļ u istaba ar rotaļ lietā m, sē tiņ ā m. Ā ra rotaļ u laukums ar peldbaseinu.
Katrā tualetē ir ī paš s pā rtinamais galds ar visu nepiecieš amo, piemē ram, autiņ biksī tē m, pū deriem utt. Bē rnu podiņ š (Bezmaksas) Bē rnu ratiņ i (Bezmaksas). Liels bē rnu pā rtikas klā sts. Klubā un restorā nā bez maksas ir pieejami konservi. Liela bē rnu restorā na zona atrodas galvenajā restorā nā . Bē rniem brokastī s, pusdienā s un vakariņ ā s tiek klā ti atseviš ķ i galdi ar lielu ē dienu izvē li. Ir visdaž ā dā kie graudaugi (auzu pā rslas, manna, rī si), jogurti, augļ i, kartupeļ u biezeni, vistas gaļ a. Pusdienā s zupas. Kopumā ļ oti labs ē diens. Diezgan liela izvē le. Piemē ram, jē ra, jē ra, teļ a gaļ as plaukts. Pa dienu saldē jums, arī pludmalē restorā nā . 1 galvenais restorā ns. Ir diē tiskā s, veģ etā rā s un bezglutē na ē dienkartes. Tematiskā s vakariņ as. 7 a la carte, no kuriem 5 ir bez maksas. No tiem divi pludmalē itā ļ u un kebabnī ca. Itā lijā ir ģ imenes jē dziens.
Blakus ir skatuve, kur vakarā bē rni piedalā s sacensī bā s un notiek minidiskotē ka. 2 maksas a la carte ir franč u 25 eiro vienai personai ietver franč u vī nus un zivis atrodas upes krastos. No tiem paveras panorā mas skats. 11 bā ri. Atklā tā teritorijā atrodas sporta bā rs un bā rs 16+. Ar romantisku vidi. Vietē jie un importē tie dzē rieni. Labs š ampanietis, normā ls vī ns. Ir diennakts restorā ns "Olivia". Vē l viens labs SPA ir liels. Bez maksas: Biosauna, Roxauna, turku hammam, tvaika pirts, iekš telpu un ā ra baseins ar hidromasā ž u.
аватар lilimerlion
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tusies ģ imene: vecā ki un bē rni (4 un 12 gadi) 10 dienas lī dz 24. jū nijam. Laiks lielisks, nav pā rā k karsts. Bē rniem 5+ viss super. Lielisks bē rnu klubs un ū dens slidkalniņ i daž ā da vecuma bē rniem, kā pš ana pa virvi un bē rnu laiva zem nojumes pludmalē , trī s karuseļ i un bē rnu restorā ns (pirmā viesnī ca Turcijā , kur bē rni ē da normā lu pirmā ē diena vistas zupu un borš č s). … Tomēr ▾ Atpū tusies ģ imene: vecā ki un bē rni (4 un 12 gadi) 10 dienas lī dz 24. jū nijam. Laiks lielisks, nav pā rā k karsts. Bē rniem 5+ viss super. Lielisks bē rnu klubs un ū dens slidkalniņ i daž ā da vecuma bē rniem, kā pš ana pa virvi un bē rnu laiva zem nojumes pludmalē , trī s karuseļ i un bē rnu restorā ns (pirmā viesnī ca Turcijā , kur bē rni ē da normā lu pirmā ē diena vistas zupu un borš č s). Pirms tam Dolphin bija dī va, Amara Dolce Vita, Gyural Tekirova, Rixos Belek, Dolphin bi grand, un nekur nebija ē dama zupa bē rniem. Un 10 dienas neē st pirmo lietu bē rniem nav labi. Labi priekš nesumi (Alice in Xanadu - ļ oti krā saini) un konkursi bē rniem un pat ar suvenī ru balvā m, meitas bija ļ oti priecī gas. Galvenais baseins ir daž ā da dziļ uma, un tur karā jā s! Vispā r pirmā viesnī ca, kur bē rni gribē ja atgriezties!!!
Tagad par viesnī cu kopumā : es teiktu, ka solī ds 5, bet ne tik Augsta klase kā viesnī cas nosaukumā . Vieta nav ne liela, ne maza, bet mā jī ga.
Interesants dizains ap baseiniem ir vecs cietoksnis ar kolonnā m un arkā m! Ir tikai trī s pieauguš o slidkalniņ i (((Tā ir diezgan zaļ a un upe ir maza ar kefale! Pludmalē teltis un sauļ oš anā s krē sli atrodas tā lu no jū ras, bet jū s varat pacelt sauļ oš anā s krē slu krastā vai varat izmantot dvielis smiltī s. Metrs oļ u krastā un jū rā arī - kā jau pieauguš ajiem "Masā ž a, bet bē rniem nav ē rti skraidī t. Piestā tne ar bā ru. Divi restorā ni pludmalē . ​ ​ Paņ ē mā m standarta istabu ē kā ar skatu uz jū ru un baseiniem. Nebija pā rpildī ts lai mē s gulē tu un mū zika ī paš i netraucē ja. Tī rī š ana un veļ as maiņ a katru dienu! Mini bā rs arī tiek papildinā ts. Ir duš as komplekti oriģ inā lajā s viesnī cas pudelē s spa. Ē kas telpas un galvenā restorā na interjers bez volā niem. Bet viss tī rs. Uzturā nepietika krievu pirmā ē diena pieauguš ajiem(tā pat kā bē rniem)-bē rnus nepā rē dī si)). arī nez kā pē c nebija zemeņ u un vī ģ u.
Varbū t vē l nav sezona, jau))) Ē diens kopumā ir diezgan garš ī gs: ir daudz grilē tu zivju un vē ž u, pat griķ u))) un, protams, deserts un augļ i. Un, protams, Airans! nav pirmā ē diena, lai palī dzē tu))) Es neko neteikš u par smago alkoholu, mē s to nedzeram, un kokteiļ i bā ros ir diezgan atš ķ irī gi. Reģ istratū rā , restorā nā un animatoros ir daudz krievvalodī go! Kopumā ir daudz krievvalodī go atpū tnieku, bet bez "Tagil"))) Ir daudz bē rnu, un tas ir labi katrai jaunā kajai meitai
diena jauna "Mana draudzene"))) Vakars
"tā du" attē lojumi nav uzmā cī gi, bet
tu vari redzē t.
Viesnī cu izvē las pat krievu zvaigznes: viņ i atpū tā s pie mums: jau vectē vs Bojarskis un Nastja Kņ azeva (skaistā kā meitene Krievijā )! Tas arī kaut ko saka! )))
Nu, cena ir diezgan pieņ emama.
Secinā jums: sieva un bē rni vē las atgriezties, bet man nepatī k atkā rtoties, bet mē s redzē sim nā kamgad, kur jū ra mū s sauks)))

P. S. Mē s devā mies uz leģ endu zemi, maksā jā m USD 215 dienā par katru ar pā rskaitī jumu.
Cena kopumā nav adekvā ta atrakciju parkiem: piemē rs Aventura parks Spā nijā par 240 € uz trim dienā m visiem bez transporta (bijā m Estival Park La Pineda, autobuss ir tieš i zem viesnī cas uz Aventura 2 € par persona) - un mē s esam 2 dienas braucieniem un 1 diena akvaparkā pietika un man ļ oti patika. Leģ endā sajukums akvaparkā ir tā da pati problē ma kā Rixos Belek Trojā - tur bija daudz atpū tnieku no citā m viesnī cā m, stundu garas rindas uz ū dens slidkalniņ iem (((Bet 17:00, bū tī bā visi izklī st un pusotras stundas laikā ar vecā ko meitu mierī gi slaucā mies pa visiem slidkalniņ iem vienu reizi. 18:30 slē dza akvaparku un vienu reizi mierī gi izbraucā m ar amerikā ņ u kalniņ iem, jo ​ ​ viņ u nav daudz (strā dā lī dz 21 : 00.2 picas š ķ ē les un izdzer sprite sulas.
Palikā m uz Creed's koncertu (50$ par vienu biļ eti), tā pē c gaidī jā m pusotru stundu, tiklī dz viņ i sā ka tuvinā ties, nu, koncerts bija 40-50 minū tes. Kopumā lī dz 12 naktī es gribē ju paņ emt kā jas rokā s))). Bet jū s varat doties uz pusi dienas vakarā vienkā rš i akvaparku bez pū ļ a un braucieniem un vakara š ovu un dizainu, lai redzē tu citu cenu. Secinā jums: vienu reizi jū s varat doties tieš i uz pusi dienas (ar to pietiek).
Lai visiem laba atpū ta.
Pirmo reizi atteicu abonementu atvaļ inā jumam)))
Утро прощания с Xanadu
аватар agur.mobile
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Parā ds ar maksā jumu ir sarkans vai paradī ze atjaunota. Sveiki visiem maniem draugiem, abonentiem un tikai tiem, kas interesē jas par Turcijas brī vdienu iespē jā m vasarā . Daudzi no jums zina, ka no manis nevarē s smelties zinā š anas par daudzā m Turcijas pieczvaigž ņ u zvaigznē m, jo ​ ​ esmu gandrī z monogā ma. … Tomēr ▾ Parā ds ar maksā jumu ir sarkans vai paradī ze atjaunota. Sveiki visiem maniem draugiem, abonentiem un tikai tiem, kas interesē jas par Turcijas brī vdienu iespē jā m vasarā . Daudzi no jums zina, ka no manis nevarē s smelties zinā š anas par daudzā m Turcijas pieczvaigž ņ u zvaigznē m, jo ​ ​ esmu gandrī z monogā ma. Nu, maksimums, uz ko es vē l esmu spē jī gs, ir aizstā t savu mī ļ ā ko viesnī cu, bet tikai pē c tam, kad viņ a nā ve ir paziņ ota. Un arī teikt, ka milzī gas Turcijas viesnī cas, piemē ram, Rixos vai MaxRoyal, var bū t jaukas un pompozas, bet ne man.

Š ajā laikā bija mē ģ inā jums Xanadu aizstā t ar Kempinski. Toreiz š ķ ita, ka tas bija absolū ti veiksmī gs. Bet kurš gan varē ja uzminē t, ka izrā viens, ko Xanadu veica 2 gadu laikā , atstā ja Kempinski tā lu aiz muguras putekļ u mā konī . Ko darī t - veselī ga konkurence. Atgriež ot Kempinski tikai pieauguš o statusu, cī ņ a par č empionā tu kļ ū tu daudz sī vā ka.
Nu pietiek alegorijas, ķ ersimies pie lietas...
Vē l 2017. gadā mē s sev teicā m "viss, sapņ i ir iznī cinā ti, š eit vairs nav ne pē das. " Bet...
Lē mums par ceļ oš anu tika pieņ emts februā rī . Viņ am piespieda draugi, rubī na karš u ī paš nieki, kuri nolē ma doties vē lreiz. Viņ i bija š eit 18.  augustā (kad mē s izraisī jā m ļ aunu prā tu uz Kempinski) un ar prieku ziņ oja, ka Ksanadu ir sā cis apgriezties, lai stā tos pretī pastā vī gajiem apmeklē tā jiem.
Ekskursija tika pirkta caur Coral bez lidojuma - viesnī ca, kā vienmē r, piedā vā ja sliktā ku par cenu, kas ir gaidā ma. Lidojums - atseviš ķ i, regulā rajā Eiropas labā kā s aviokompā nijas reisā (tas nav joks, bet fakts) - Turkish Airlines. Nu, tagad svarī gā kais ir pā rbaudī jums sapņ u atjaunoš anai.
1. Vē stule ģ enerā ldirektoram Hakanam Yilmazam. Pē dē jo reizi sazinā ties ar viņ u tieš i bija viņ a ieteikums. Atbilde tika saņ emta nepilnas dienas laikā . 5 zvaigznes! Uz visiem jautā jumiem atbildē ja pozitī vas. 5 zvaigznes! Kopā.10 zvaigznes! Daudzsološ s sā kums...
2. Turkish Airlines lidojums. SUPER! Izvē lieties regulā ros Turcijas aviokompā niju lidojumus no Vnukovo. Jū s nenož ē losiet. Tā bija profesionā ļ u reklā ma.
3. Ieraš anā s 6:10.6:30 autobusā.
Dī vaini, bet š is nav tā ds mazais mikroautobuss kā Mercedes Vito kā parasti, bet gan parasts 10-vietī gs Odeons. Godī gi sakot, ne ļ oti. Kā pē c nav skaidrs. Nu, labi...Izvilksim 5 zvaigznes, iepriekš par "laikā ".
4. Patiesī bas mirklis...7:10 esam Ksanadu. Nav viesu attiecī bu, bet tas ir ok agram rī tam. Visas cerī bas uz Uzņ emš anu. Pieklā jī gi, ā tri, tehnoloģ iski, neviena komentā ra. 5 minū tes, rokā s telpu atslē gas, par kurā m viņ š rakstī ja ģ enerā lim, UZMANĪ BU no viņ iem. Gandrī z vienmē r pie viņ iem apmetā mies jau 10 gadus. 5 zvaigznes!! ! Vē l 5 Zvaigznes personī gi ģ enerā lim!! ! Vē l 5 zvaigznes par 7:00!! ! PALDIES. Es negaidī ju ...Kopā.15 zvaigznes. SUPER!!!
5. Mums patī k bungalo. Nu patī k. Man patika, ka grī da bija flī zē ta. Jā , auksti, bet man patika. Mē s ieejam istabā . Nav flī ž u - laminā ts. Un vispā r viss ir piedzī vojis nelielu remontu. Es pat nevaru tā teikt – viss! Matrač i, sienas, krā su shē mas. Jā , varbū t ne tā modernā kā vide, bet tā atgriež Xanadu labā kajos laikos – solī di, tī ri, plaš i, jauki, mierī gi.
Viss darbojas - ledusskapis, seifs, kondicionieris. Iepriekš sagatavots magnē ts uz zinā mu nomaļ u vietu un kondicionieris darbojas ar atvē rtā m balkona durvī m. Nu vai nav sapnis? Bē rni ir apmierinā ti ar to paš u numuru - tas ir saistī ts. Ledusskapjos ir vairā k nekā vajag - alus, sulas, stiprie alkoholiskie dzē rieni, š okolā de. Par numuru 5 zvaigznē m!! ! Renovā cijai 5 Zvaigznes!! ! Kopā.10 zvaigznes. Cienī gs...
6. Restorā ni. Renovā cija skā ra arī viņ us. Skaisti un viesnī cas vispā rē jā lī meņ a cienī gi. Daudz jaunu ē dienu ideju. Ja tā padomā , tas ir izcili. Es domā ju, ka es uzminē ju, kā da ir biznesa ideja, bet es nerakstī š u. Vienlaicī gi gudrs un ģ eniā ls. Mums patika...5 zvaigznes!! ! Vairā k nav ko teikt. Nā c un pā rliecinies pats.
7. Ē diens. Atļ auš os tikai teikt, ka nekad neesmu ē dusi tik daudz. Visu laiku Ksanadu tā ir cī ņ a pret rijī bu. Nevienai citai viesnī cai pasaulē nav bijusi tik smaga konfrontā cija starp ē dienu un manu ķ ermeni. Apziņ a saka "Stop!!! ". "Es nevaru un negribu, " saka zemiskā kie instinkti.
Teikt, ka š efpavā rs Ksanadu – Levents Kajaņ iks ir ģ ē nijs – nozī mē neko neteikt. Labā kajos Xanadu gados, ko esmu redzē jis, bija mazā ka daudzveidī ba. Milzī gs skaits ē dienu uz grila - vismaz 10 stacijas - es to neatceros. Un es pat nerakstī š u par pā rē jiem galvenajiem ē dieniem, salā tiem, augļ iem un saldumiem. Dā rgais Levent, ja lī dz manas uzturē š anā s beigā m Ksanadu es tikš u saplosī ta, tas bū s uz jū su sirdsapziņ as. 15 zvaigznes un vē l 5 personī gi Levents Kajsaniks. Kopā.20 zvaigznes.
8. Stieņ i. Detaļ ā s neiedziļ inā š os, jo, lai arī gribu atrast vainu, nav nekā . Jebkurā bā rā jū s saņ emsiet visu, ko vē laties, gan turku, gan importē to. Protams, konjaks nebū s XO, un viskijs nebū s 18 gadus vecs, bet es garantē ju VSOP un 12 gadus. To visu var atš ķ aidī t ar Martini, kokteiļ iem, 3 veidu izlejamo alu utt. . Varbū t vienī gais, ko varē tu labot, ir š is š ampanietis. Izmaksas nav lielas, un sajū tas uzlabosies par lielumu.
Liksim 5 zvaigznes un ceram uz nelieliem uzlabojumiem.
9. Apkalpoš ana restorā nos un bā ros.
Saskaņ ā ar maniem iepriekš ē jiem ziņ ojumiem š ī Turcijā ir mū ž ī ga tē ma. Jū s varat man neticē t, bet Xanadu atrisinā ja š o problē mu. Jū s, iespē jams, jautā siet, kā - skaidri iekļ auti vairā ki rī ki. 1. grupa - tehnoloģ iskā . Tie ir, piemē ram, mobilie viesmī ļ i, kuri atkarī bā no funkcijas pā rvietojas ar galdiņ iem uz ritenī š iem, piekrautiem ar pamata bezalkoholiskajiem dzē rieniem, galda piederumiem, traukiem u. c. . Viņ i ne tikai ielej paš i, bet ir arī ziedotā ji citiem viesmī ļ iem, kas atrodas tuvumā . . Izcili un vienkā rš i. Pakalpojuma ā trums pieaug kā raķ ete, kas paceļ as Baikonurā . Tie ir viesmī ļ i uz rullī š iem, kuru ā trums ir lielā ks par 4.2 reizē m grupā - kvantitatī vie instrumenti. Tikai daudz viesmī ļ u. Tas kļ uva iespē jams, pateicoties cilvē ku vervē š anai no Kirgizstā nas, galvenokā rt, kā es sapratu no Biš kekas. Viņ i ir izpalī dzī gi, precī zi, labi saprot gan turku, gan krievu valodu.
Esmu pā rliecinā ts, ka š ā da personā la pareizai atlasei š eit ir liela nozī me, tač u viesnī ca to spē ja. 3. grupa - vadī bas instrumenti. Es nevaru sniegt piemē rus - tie nav redzami, bet galu galā visa iepriekš aprakstī tā maš ī na darbojas vismaz 5 zvaigznes !! ! Nu vē l 5 zvaigznes personī gi viesnī cas ģ enerā ldirektoram un vadī bai.
Starp citu, atcerieties ziņ ojumus par 16-17 gadiem. Tad viesnī cas vadī ba drū zmē jā s pa teritoriju ar svarī gu skatienu un ē da restorā nos, atņ emot galdiņ us Viesiem. Tagad vadī ba nav redzama, bet viss darbojas kā pulkstenis. Viens vā rds LABIE biedri. Vē l 5 zvaigznes...KOPĀ.15 par pakalpojumu.
10. Pā rē jais pakalpojums. Tikai godī gi 5 zvaigznes !! ! Apkalpoš ana numurā , piemē ram, tagad nemaz nav redzama, bet viss ir noņ emts neslavē jami. Xanadu teritorija vienmē r ir kopta ar lielu uzmanī bu un mī lestī bu. Tagad š ī uzmanī ba un mī lestī ba ir vairā kkā rt vairojusies. Dā rznieki ir arī augstas klases. Pludmale ir tī ra.
Atliek nolī gt Poseidonu, lai rū pē tos par jū ru pē c vakariņ ā m, kad vilnis uzdzen duļ ķ ainī bu.
11. Viesu attiecī bas. Notika brī nums. Viesa attiecī bu mē rķ is ir Viesis. Nevis dators, ne tā vadī tā js, kā agrā k, bet Viesis. Jebkuras manas problē mas atrisinā š ana aizņ ē ma ne vairā k kā.5 minū tes. Es dotu 5 zvaigznes katram dienesta dalī bniekam.
Jū lija, Diā na, Irina, Tatjana, VISI!!!
Paldies par attieksmi un kvalitatī vu darbu.
25 zvaigznes, ņ emot vē rā ģ enerā ldirektora personī gā s 5 zvaigznes.
12. Bē rni. Manē jie jau ir lieli un š ī tē ma man jau ir pagā tne. Bet, spriež ot pē c netieš ā m pazī mē m, jautā jums par š ī s kategorijas viesu apmierinā š anu tika atrisinā ts 15. –17. Bē rnu ir daudz, bet viņ i nemaz netraucē . Rets gadī jums. Elmā rs Manafovs - labi darī ts. 5 zvaigznes!!!
13. Tagad par mums, par ciemiņ iem. Visi mī nusi, kas aprakstī ti 2017. gada pā rskatā pagā tnē . Nezinu, kā tas tika panā kts, bet teikš u godī gi, man nav nekā du pretenziju pret mums, viesiem. Mē s arī esam lieliski.

Mī nusi un trū kumi.
Manuprā t, ir tikai viens milzī gs trū kums un izlaidums - prasī gam ciemiņ am, nu, nav NEKO, no kā apnikt. Tas ir tikai apkaunojums. Nekas cits neatliek, kā gulē t dā rzā un tē lot klusu baklaž ā nu.

Tā tad Xanadu parauga 2019.  gada matemā tika. Nu, kā ievietot drukā tā s 120 zvaigznes, lai gan jū s patieš ā m vē laties ?? ? Kurš izdomā ja š o 5 zvaigž ņ u sistē mu?? ? Mums bū s jā atņ em 115 zvaigznes par vienī go trū kumu (lai gan tas pat nevelk vienu zvaigzni) un jā saka ar pā rliecī bu. Xanadu 2019 ir titā na 5 zvaigznes (manā prā tā vē l 115) un nepā rprotami Super High Class.

XANADU!! ! MĒ S TEVI MĪ LAM!!!

Tici man, tā nav reklā ma un nav mā kslī gi veidots viedoklis. Mū s iepriecinā t nav viegli...Sirsnī gs prieks, ka mums ir atdota tik tuva un mī ļ a vieta uz Zemes.
аватар lyudmilasolimchuk
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Istaba bija maza, bet mā jī ga, lieliska skaņ as izolā cija, biež a tī rī š ana un minibā ra papildinā š ana. Viesnī cas teritorija ir zaļ a, daudz priež u, kas rada ē nu. Ir lieliski pastaigā ties un aplū kot dabu un dzī vniekus, piemē ram, vā veres, bruņ urupuč us, putnus. … Tomēr ▾ Istaba bija maza, bet mā jī ga, lieliska skaņ as izolā cija, biež a tī rī š ana un minibā ra papildinā š ana. Viesnī cas teritorija ir zaļ a, daudz priež u, kas rada ē nu. Ir lieliski pastaigā ties un aplū kot dabu un dzī vniekus, piemē ram, vā veres, bruņ urupuč us, putnus. Jū ra ir tī ra, pludmale diezgan plaš a un visiem bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, tas pats attiecas uz baseinu. Animā cija ir daudzveidī ga un tiek izpildī ta ar dvē seli. Vē los pieminē t Fansland, kur bē rni visu dienu ir aizņ emti un lieliski pavada laiku. Viņ i gatavo, spē lē angļ u valodu, peld, spē lē jas ar viņ iem, veic uzdevumus. Ē diens lielisks, milzī ga jū ras velš u, gaļ as un zivju izvē le, augļ i, brī niš ķ ī gs bē rnu galds. Vē l viens spa, kas jā redz - viens no labā kajiem Turcijā , manuprā t.
аватар rybnikova
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Turcijā bijā m pirmo reizi, tā pē c nav ar ko salī dzinā t. Bet ar to pietika, lai priecā tos par Xanadu Resort Hotel 5 *. Skaista teritorija, ir divi tenisa korti. Choen vī ram patī k spē lē ties. Divi baseini. Bet pats galvenais, no kā bijā m apmierinā ti gan mē s ar vī ru, gan bē rni, ir bē rnu animā cija. … Tomēr ▾ Turcijā bijā m pirmo reizi, tā pē c nav ar ko salī dzinā t. Bet ar to pietika, lai priecā tos par Xanadu Resort Hotel 5 *. Skaista teritorija, ir divi tenisa korti. Choen vī ram patī k spē lē ties. Divi baseini. Bet pats galvenais, no kā bijā m apmierinā ti gan mē s ar vī ru, gan bē rni, ir bē rnu animā cija. Klubs Fancyland un tā animators Elmā rs. Apbrī nojams cilvē ks. Kas nenogurstoš i nodarbina bē rnus. Bē rni ir tur, kā savā valstī . ))) Un mē s ar vī ru š ajā laikā vienkā rš i atpū tā mies, sauļ ojā mies, peldē jā mies. Restorā nā tiek pasniegts parasts ē diens, š ķ ietami nenozī mī gs, bet garš ī gs. Brokastis ir lī dzī gas mū su standartam - olu kultenis, pankū kas, pā rslas, tē ja, kafija. Pusdienas un vakariņ as ir gaļ a, zivis, piedevas, dā rzeņ i. Mani bē rni ē da visu))) un viņ iem patika istabā . Lai gan tas nav mega plaš s, tas ir mā jī gs un gaiš s. Paldies Coral Travel un Xanadu Hotel par labu uzturē š anos! !
аватар 240677r
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir ļ oti laba, mē s tajā atgriezī simies!! ! Es norā dī š u uz mī nusiem: Tī rī š ana uz 2+, zem gultiņ as bē rnam putekļ u kā rtiņ a, kaut kā das Bē rnu bumbas no iepriekš ē jiem mā jokļ … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti laba, mē s tajā atgriezī simies!! !
Es norā dī š u uz mī nusiem:
Tī rī š ana uz 2+, zem gultiņ as bē rnam putekļ u kā rtiņ a, kaut kā das Bē rnu bumbas no iepriekš ē jiem mā jokļ iem un citi ??? ?
Un es arī biju ļ oti pā rsteigts: bē rnu maš ī nu ī re (labā k, ja vispā r nebū tu), viss ir bez maksas, un maš ī na ir par naudu! Cik dī vaini!! !
Iesaku viesnī cu! ! !
Вот такая уборочка(((
аватар gannabalib
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sā kš u ar niansē m. Uzreiz izvē loties viesnī cu, tas bija neparasti, bet bijā m pā rliecinā ti, ka mums tā pat patiks, un tā arī bija! Pludmale pā ri upei. Pludmale pie ieejas ir smilš aina, mazie oļ i netraucē un nekaitē . Pati pludmale ir liela, ir 16+ zona ar atseviš ķ u bā ru. … Tomēr ▾ Sā kš u ar niansē m. Uzreiz izvē loties viesnī cu, tas bija neparasti, bet bijā m pā rliecinā ti, ka mums tā pat patiks, un tā arī bija! Pludmale pā ri upei. Pludmale pie ieejas ir smilš aina, mazie oļ i netraucē un nekaitē . Pati pludmale ir liela, ir 16+ zona ar atseviš ķ u bā ru. Kas aktuā ls atpū tniekiem bez bē rniem. Un es negribu pā rā k daudz trokš ņ a. Ir piestā tne ar bā ru. Ir restorā ns. Dvieļ us var mainī t pludmalē tik reiž u, cik vē laties. Baldahī na gultas. Daudz koka klā ju. Akvaparks 3 slidkalniņ i pieauguš ajiem, viens ļ oti stā vs un 6 slidkalniņ i pieauguš ajiem un bē rniem. Viesnī ca ir ļ oti zaļ a ar daudzā m priedē m. Skaista teritorija sadalī ta zonā s daž ā da veida atpū tai, interesanta arhitektū ra antī kā stilā . Viesnī ca sastā v no 1 galvenā s ē kas, divstā vu bungalo, daž ā du kategoriju numuriem no 26 m2 max 3 cilv. Ir arī ģ imene, mums pietika ar parasto. Istabā ir tē jkanna. Viss pā rē jais ir kā parasti. Normā li cipari. Bē rniem š ī viesnī ca ir paradī ze! Viesnī cas teritorijā atrodas “bē rnu pilsē tiņ a” Fancy Land 5000 kv. kur visu vecumu bē rni var lieliski pavadī t laiku. Bē rni vecumā no 4 lī dz 12 gadiem parasti visu dienu ir ar kaut ko aizņ emti. Ir logopē de, kas rotaļ ī gā veidā strā dā ar bē rniem. Bē rni lī dz 3 gadu vecumam var sē dē t pie aukles, bez maksas! Mazajiem ir izveidota mā miņ u un bē rna istaba, kurā var pagatavot mazulim ē st, nomainī t autiņ biksī tes un vienkā rš i nedaudz atpū sties. Arī pludmalē ir izveidota atseviš ķ a zona bē rniem, ko no saules aizsargā nojumes. Un, protams, baseini un ū dens slidkalniņ i. Ē diens bē rniem ir ļ oti labs. Bē rniem brokastī s, pusdienā s un vakariņ ā s tiek klā ti atseviš ķ i galdi ar lielu ē dienu izvē li. Ir visdaž ā dā kie graudaugi (auzu pā rslas, manna, rī si), jogurti, augļ i, kartupeļ u biezeni, vistas gaļ a. Pusdienā s zupas. Vakara bē rnu programma vienmē r ir daž ā da un interesanta - mini diskotē ka, balles š ovs, papagaiļ u š ovs, klauni utt. ! Bē rnu podiņ š (bezmaksas) pē c pieprasī juma. es Aktī vā animā cija pieauguš ajiem. Labvakara š ovi. Labs SPA baseinā ir daž ā das hidromasā ž as zonas, velotrenaž ieris ū denī . Joga visaugstā kajā lī menī . Daž ā das spē les, volejbols, deju nodarbī bas, konkursi, diskotē kas. Ir neliels golfa laukums iesā cē jiem. Virtuve ir daudzveidī ga, jū ras veltes un zivis, karaliskā s garneles, kalmā ru mī dijas, pusdienas: turku biezzupas un mū su borš č s, vistas zupa ar nū delē m un daž ā diem piedevā m, dā rzeņ i un gaļ a ir obligā ta vakariņ ā s. Brokastis: vairā ku veidu pā rslas, grauzdiņ i, daž ā di sieri un konditorejas izstrā dā jumi. Ir kaut kā ds importa alkohols, parasts vietē jais alkohols. Dzē rieni diskotē kā bez maksas. Ir trī s bezmaksas ala carte bez ieejas ierobež ojumiem. Un daž as maksas. Bezmaksas internets labi fiksē jā s gan istabā , gan restorā nos, bā ros un pludmalē . Daudz krieviski runā još u darbinieku. Kopumā viesnī ca ir ideā la visā dā ziņ ā !
Parādīt vairāk »


iemiesojums valeria.kolesnikova.95
5 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums tinaaa
Man nav nekas personisks pret ceļojumu aģentūru, bet es gribu OBJEKTĪVAS atsauksmes
7 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums _saffo_
Mammu meitenes! Man tiešām ir vajadzīga palīdzība! Lidojam ar 5 mēnešu bērnu, dodam papildbarību, augļu biezeņus. Kas zina, vai burciņās ir biezenis? Vai arī tas jāņem līdzi?
7 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums xanaduresort
‹ Viesnīca Xanadu Resort Hotel 5*
Atrakcijas
Aspendosas amfiteātris
Novērtējums 9.5
Turcija, Belek
Stats, Teātri un mūzika
Senā Aspendos pilsēta
Novērtējums 9.0
Turcija, Belek
Arhitektūra, Muzeji, Stats

Отель расположен на берегу моря, рядом с собственным пляжем, отмеченным Голубым флагом. К услугам гостей элитный спа-центр, рестораны, бары, конференц-залы, развлечения для взрослых и детей. Отель построен в 2000 году, последняя реставрация проведена в 2018 году. Отель прекрасно подойдёт для роскошного семейного и активного отдыха, проведения мероприятий.

Atrašanās vieta 5 км от г. Белек. 40 км от аэропорта Анталии.
Pludmales apraksts Общая протяженность песчано-галечного пляжа – 415 метров, отмечен «Голубым флагом».
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

6 ресторанов (5 а’ля карт), 9 баров.

14 конференц­-залов (от 24 до 1500 персон).

4 бассейна (1 крытый с подогревом, 3 открытых).

В элегантном ресторане Ipekyolu на завтрак, обед и ужин, которые подаются в формате «шведский стол», предложат широкий выбор блюд интернациональной кухни. Столик может быть накрыт на террасе с видом на бассейн, море и окружающую природу. Для маленьких гостей предусмотрено специальное детское меню «шведский стол». В многочисленных ресторанах с обслуживанием по меню гости могут попробовать блюда французской, мексиканской, китайской, бразильской и итальянской кухни. Кроме того, на берегу реки работает ресторан, специализирующийся на блюдах из рыбы. В одном из баров курортного отеля, в том числе пляжном баре и ирландском пабе Rosebud, гости могут заказать разнообразные напитки.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem В детском клубе Fancy Land предусмотрена ежедневная развлекательная программа с различными мероприятиями, которые проводятся в помещение и на открытом воздухе. В частности, на его территории обустроена зона для младенцев, детей и подростков, игровая площадка, парк аттракционов с каруселью, мини-колесом обозрения, мини-поездом и батутом, аквапарк, где можно повеселиться в воде, и развлекательный парк с баскетбольной площадкой и скалодромом. Помимо прочего, юные гости могут заняться изготовлением поделок и поиграть в видеоигры. Также детский клуб открыт и на пляже.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports На территории курортного отеля Xanadu действуют 3 плавательных бассейна, 3 водные горки и 1 детский бассейн. Любители активного отдыха могут заняться парасейлингом, виндсерфингом, поиграть в пляжный волейбол, теннис и баскетбол, а также покататься на гидроцикле. Также гостям предоставляются услуги спа-центра Shang-Du и фитнес-центра. На частном пляже курортного отеля обустроена зона только для взрослых и специальная VIP-зона с пляжными шатрами. Кроме того, на территории открыт ночной клуб с лаунджем под открытым небом.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • golfs
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 420 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • vcd/dvd (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • mikroviļņu krāsns (ne visās istabās)
 • ledusskapis (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese Belek Turizm Merkezi, Acısu Mevkii, PK 49, Belek, Antalya, Turkey
Tālruņi: 0 242 710 00 00
Tīmekļa vietne: Xanadu Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, гольф (платно), волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.