Ūdens atrakciju parks The Land Of Legends

Ūdens atrakciju parks Leģendu zeme, tematiskais parks The Land of Legends
Turcija, Belek
Kategorijas: Izklaide Belek
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 7.7
10 Pamatojoties 7 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.8765, 31.0051

Ūdens atrakciju parks The Land Of Legends

Ūdens atrakciju parks Leģendu zeme, tematiskais parks The Land of Legends
Turcija, Belek
Tematiskais parks "Leģendu zeme" tika atklāts 2016. gadā dažus kilometrus uz rietumiem no populārā Belekas kūrorta. 63 000 hektāru platībā ir peldbaseini pieaugušajiem un bērniem ar vairāk nekā 70 slidkalniņiem, desmitiem ūdens atrakciju, sērfošanas baseins, milzīgs akvārijs ar dažādu jūras dzīvi, pludmale ar baltām smiltīm un palmām, jūras baseins. dzīvnieku parks ar delfīniem un valzirgiem, pingvīniem un beluga, ekstrēmas zemes atrakcijas, 5D kino, restorāni un bāri, veselības centri, pasaules zīmolu veikali, piecu zvaigžņu viesnīca.

Vakaros šeit tiek rīkoti grandiozi šovi, kuros piedalās pasaku tēli, kuri dienas laikā priecēja parka viesus. Darbība notiek pasaku pilī, ko ieskauj ūdens kanāls, kur uz laivām notiek krāsains karnevāls. Gaismas un mūzikas strūklakas darbojas kā dekorācija. Izrādi vada Cirque du Soleil režisors Franko Dragone.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (7)
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 1
Tū risti š ajā "brī numā " tiek ievesti no visā m piekrastes viesnī cā m. Un ne tikai...Ir ļ oti daudz vietē jo iedzī votā ju, kuri iegā dā jā s biļ eti "uz ielas" uz š o parku, lai gan pā rdod š o parku kā izklaidi tikai apmeklē tā jiem, ā rzemju tū ristiem. Neklausieties, ka š eit ir maz cilvē ku un nav rindu uz slaidiem - tā nav taisnī ba. Rinda uz ū dens slidkalniņ iem un daž ā m atrakcijā m š eit ir tā da, ka jū s varat gaidī t stundu vai vairā k, lai jū su "iespē ja" braukt saulē un smacī bā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4
No plusiem: Pā ris interesanti slaidi (piemē ram, klintī ), forš s š ovs ar delfī niem. Tas ir viss (( Gandrī z visur milzī gas rindas...Uz slidkalniņ iem, kafejnī cā s... Parasts akvaparks...Nav vē rts par to naudu un pavadī to laiku. Labā k pavadiet š o laiku viesnī cā pie jū ras. Bē rni bija vī luš ies. Karantī nas dē ļ daž i slidkalniņ i tika slē gti, viens spā rns bija pilnī bā bloķ ē ts.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti skaista un milzī ga teritorija, neticami daudz atrakciju un izklaides, adrenalī na pieplū dums un pozitī vas emocijas garantē tas! Vienī gais negatī vais ir tas, ka ar dienu noteikti nepietiek ((((
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Sapulcē jā mies š eit spontā ni, ieteica gids, nopirkā m Kemerā par 55$ vienai personai ar transfē ru no viesnī cas un atpakaļ . Izmē ri iespaidī gi, milzī gi izmē ri, skaistums nereā ls. Iespē jams, skaistā kā lieta, ko esmu redzē jis savā dzī vē. Par slidkalniņ iem: nav tik daudz stā vu ū dens slidkalniņ u, garas rindas, bet ja neesi bijis labos akvaparkos, tad bū s labi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Bijā m kopā ar savu vī ru uz The Land Of Legends pagā juš ajā vasarā ! Teritorija ir ļ oooti skaista, kā pasakā , daž ā di š ovi, animā cija visā akvaparkā un viesnī cā , daudz atrakciju, ū dens pilsē tas, rotaļ u laukumi, uztaisī jā m daudz skaistu fotogrā fiju! BET mī nuss ir garā s rindas uz slidkalniņ iem un dā rgais ē diens, viņ i izgā ja
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s apmeklē jā m akvaparku The Land Of Legends ar biļ eti, kas iegā dā ta no ceļ ojumu aģ enta. Biļ etes divā m personā m maksā.70 USD. Tajā bija iekļ auta ieejas biļ ete un iespē ja izbraukt visus slidkalniņ us un braucienus. Par ē dinā š anu bija jā maksā paš am, izmantojot elektroniskā s rokassprā dzes. Aproč u atlikums tika papildinā ts caur apmainī tā jiem, kas atrodas akvaparka teritorijā.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Land Of Legends akvaparks atrodas Belikā , tur nopirkā m ekskursiju par 60$ no Antā lijas, braucā m 40 minū tes. Pats akvaparks ir sadalī ts 2 zonā s, no vienas puses, ū dens braucieni, no otras puses, atrakciju parks, amerikā ņ u kalniņ i. Teritorijā ir daudz un daž ā das izklaides, mums ļ oti patika, jo cenas ir pieejamas visam, turki š ajā ziņ ā cenas nelauž. Tiem, kam tas interesē , nofilmē jā m pilnu š ī akvaparka video apskatu: https://www.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Belekas pilsētas mošeja
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Turcija, Belek
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 1.1 km.
Uz kartes
Hammam Osmanli Hamam
Novērtējums 5.7 - 3 atsaukt
Turcija, Belek
Atpūta
attālums: 4.9 km.
Uz kartes
Trojas akvaparks un delfinārijs
Novērtējums 7.0 - 4 atsaukt
Turcija, Belek
Atpūta, Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 8.5 km.
Uz kartes
Krogs Gloria
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Turcija, Belek
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 10.4 km.
Uz kartes
tauriņu parks
Nav atsauksmju
Turcija, Antālija
Atpūta, Daba
attālums: 13.4 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu