Rubi Platinum Spa Resort & Suites 5*– Atsauksmes

25
Novērtējums 9.310
№3 viesnīcas reitingā Alanja
9.2 Numurs
9.3 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.7 Uzturs
9.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Avsallar ciematā, blakus savai pludmalei. Atvērts 2014. gadā. Sastāv no vienas 5 stāvu un vienas 7 stāvu ēkas. Ieteicams relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар ganin.sigma
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kopā atpū tā mies septembrī , samta sezonā . Ū dens +29, tī ras smiltis, klusa osta. Viesnī ca ir moderna, viss ir lieliskā stā voklī , sakopta teritorija un vienkā rš i viss ir ļ oti skaisti. Personā ls ir pieklā jī gs un uzmanī gs, runā vairā kā s valodā s. … Tomēr ▾ Kopā atpū tā mies septembrī , samta sezonā . Ū dens +29, tī ras smiltis, klusa osta. Viesnī ca ir moderna, viss ir lieliskā stā voklī , sakopta teritorija un vienkā rš i viss ir ļ oti skaisti. Personā ls ir pieklā jī gs un uzmanī gs, runā vairā kā s valodā s. Ē diens visaugstā kajā lī menī . Ē dienu daudzveidī ba ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. Jū ras veltes ir pā rpilnī bā . Ī paš s paldies par to visu š efpavā ram Ugura kungam. Viņ š pats katru dienu vē roja, kā du iespaidu uz atpū tniekiem atstā j viņ a ē dieni. Restorā na darbinieku vidū vē los atzī mē t Erolu par pieklā jī go un uzmanī go apkalpoš anu. Biež i joko smalki un atbilstoš i. Es tieš ā m vē los š eit atgriezties un ieteikt š o viesnī cu visiem saviem draugiem.
аватар anjela.maks.86
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiki dā rgie tū risti! Izlasot atsauksmes, izvē le tika izdarī ta par labu š ai viesnī cai! Mē s plā nojā m savu atvaļ inā jumu iepriekš , mē s piestā jā m š ajā viesnī cā un tū risma aģ entū rā Alik ekskursijā s! Atpū ta attaisnoja iztē rē to naudu! Un tagad nedaudz vairā k! ) Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā , bija jā iereģ istrē jas ē kā ar skatu uz ceļ u (tū res aģ ents iepriekš paziņ oja par standarta numuru un ka var vienoties uz vietas) mums piedā vā ja 20 dolā rus par jū ru. … Tomēr ▾ Sveiki dā rgie tū risti!
Izlasot atsauksmes, izvē le tika izdarī ta par labu š ai viesnī cai! Mē s plā nojā m savu atvaļ inā jumu iepriekš , mē s piestā jā m š ajā viesnī cā un tū risma aģ entū rā Alik ekskursijā s! Atpū ta attaisnoja iztē rē to naudu! Un tagad nedaudz vairā k! )
Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā , bija jā iereģ istrē jas ē kā ar skatu uz ceļ u (tū res aģ ents iepriekš paziņ oja par standarta numuru un ka var vienoties uz vietas) mums piedā vā ja 20 dolā rus par jū ru. skata istaba visas 9 dienas. Protams, ka vienojā mies!
Istaba vienkā rš a, viss nepiecieš amais ir, maksas seifs, labi iztī rī ts.
Ū dens 1.5 litri uz istabu dienā . Man galvenais ir tī rī ba un komforts, un mē beļ u stā voklis - viss š eit bija pamatī gs 5!
Pē c Uztura. Es neesmu izvē lī gs un varu iztikt tikai ar dā rzeņ iem un sieru, bet ē diens viesnī cā ir labs. Katru dienu tur ir Arbus, melone un citi augļ i. Gaļ a, zivis, sieri ir daudz veidu.
Teritorijā ir neliels uzkodu bā rs. No 12-16 darbojas, bet ir rindas. Bet kā dā brī dī es jutos kā ā trā s ē dinā š anas cienī tā js un pā ris cilvē ku rindā priekš ā mani netraucē ja! ) Ir frī kartupeļ i, kotletes, tī rradņ i, burgeri, picas, tortiljas, dā rzeņ u salā ti - un, starp citu, bē rniem viss ļ oti garš oja)))
Par dzē rieniem nevaru teikt, ka bija garas rindas. Dzē rieni alkoholiski, bet vietē jie, alus š iks !! ! Efeza
Pludmale, es teiktu, ka tā ir ideā la!! ! Bet, lai ieņ emtu labā ku vietu, ir agri jā mostas un jā iesē ž as, bet, protams, tā tas ir visā s Turcijas viesnī cā s un patieš ā m jebkurā kū rortā!
Teritorija ir maza! Bet mē s iesakā m doties pastaigā uz pilsē tu. Braucā m arī ekskursijā s, paņ ē mā m kā rakstī jā m augstā k Alika aģ entū rā ! Ekskursijas organizā cija ir lieliska! Mē s devā mies ekskursijā ar jahtu un Alanjas pilsē tu, vakara ekskursiju un ietveram funikulieri - mē s iesakā m visiem!
Kopumā viesnī ca man ļ oti patika, vienī gais ieteikums viesnī cas administrā cijai ir izstrā dā t animā ciju, mums tas nav svarī gi, bet bē rniem tas ir obligā ti!
Lai visiem labas brī vdienas! Noteikti iesakā m viesnī cu!
аватар awq223cvb
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi atpū tā mies š ajā viesnī cā no oktobra beigā m lī dz novembra sā kumam. Š ajā gadalaikā pirmo reizi atpū tā mies Turcijā , galvenokā rt lidojam uz š ejieni vasarā , tā pē c nedaudz baž ī jā mies, vai bū s forš i, bet mums ļ oti patika š ī sezona, ā rā silts, saule bija maigs un jū ra diezgan silta, bija 25 grā di. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies š ajā viesnī cā no oktobra beigā m lī dz novembra sā kumam. Š ajā gadalaikā pirmo reizi atpū tā mies Turcijā , galvenokā rt lidojam uz š ejieni vasarā , tā pē c nedaudz baž ī jā mies, vai bū s forš i, bet mums ļ oti patika š ī sezona, ā rā silts, saule bija maigs un jū ra diezgan silta, bija 25 grā di. Viesnī cā ieradā mies pē c pusdienā m, 30 minū š u laikā mums iedeva istabiņ u piektajā stā vā ar skatu uz kalniem. Mums ļ oti patika pati istaba, tī ra, ē rta, skaists skats. Istabā bija peldmē teļ i un č ī bas. Ziepes, š ampū ni, kondicionieri, zobā rstniecī bas piederumi un daudz kas cits. Pilns minibā rs ar ū deni, alu, visā dā m kolā m, fantomiem, č ipsiem utt Deluxe kategorija, kā pasū tī jā m. Bet blakus visā m Avsalaras viesnī cā m ir ceļ š un mums naktī s bija skaļ š gulē t.
No rī ta mē s devā mies uz reģ istratū ru un lū dzā m mainī t istabu, mums teica, ka gandrī z visi Deluxe numuri iet uz otru pusi un nomainī jā m mū su istabu uz citu, augstā kas kategorijas swim up, pirmajā stā vā ar individuā lu piekļ uvi baseinam. . Mums ļ oti patika istabiņ a, prasī jā m, cik jā piemaksā , atbildē ja, ka nevajag. Viesnī cas teritorija ļ oti skaista un kopta, ļ oti zaļ a. Viss ir kā rtī gi. Jauks ne liels apsildā ms akvaparks, kas ir svarī gi, jo ū dens galvenajos baseinos jau bija aukstā ks nekā jū rā . Ir brī niš ķ ī gs spa, apsildā ms iekš telpu baseins.
Pludmale kopumā ir lieliska, ir lagū na ar smilš ainu maigu ieeju, tā vienmē r ir aizsargā ta no vē ja un nav viļ ņ u. Un no pontona uzreiz ir ieeja dziļ umā . Jū ra visur ir tī ra. Mē s gā jā m gar krastu pa kreisi pa labi, mū su pludmale bija vislabā kā . Ir liels mols, pa kuru ir ļ oti forš i staigā t vakarā . Ir labi pē c futbola, basketbola, mini golfa, teniss un galda teniss, loka š auš ana. Viss inventā rs ir bezmaksas un labā stā voklī .
Ē diens nav slavē jams, visu uzskaitī t ir nereā li. Vienmē r ir bijis liels daudzums jū ras velš u, garneļ u, vē ž u, zivju. Augļ i ir pā rpilnī bā . Es runā ju par alkoholu kopumā . Tur bija viss. Es pat nezinu, ko izdomā t, kas tur nebija. Personā ls ir pieklā jī gs. Visi cenš as. Rindas nebija. Animā cija ir laba. Interesantas izrā des. Viesnī cas atraš anā s vieta arī lieliska, ciemata centrā , pretī tirgum un tur var pastaigā ties. Un tā mē s arī pastaigā jā mies pa ciematu un braucā m ar skrejriteni. Kopumā viesnī ca atstā ja ļ oti patī kamu iespaidu un pā rsniedza mū su cerī bas. Mums jau tā pietrū kst un noteikti pie tā atgriezī simies.
Территория Лобби Территория Бассейн Отель Ресторан Территория Территория
аватар cendys
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patika viesnī ca, numuriņ š , uzkopš ana, apkalpoš ana, viss augstā kajā lī menī . Galvenajā restorā nā katru dienu pusdienā s un vakariņ ā s ir ļ oti daudzveidī ga ē dienu izvē le, jū ras veltes un zivis, un viss ir tik garš ī gi. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca, numuriņ š , uzkopš ana, apkalpoš ana, viss augstā kajā lī menī .
Galvenajā restorā nā katru dienu pusdienā s un vakariņ ā s ir ļ oti daudzveidī ga ē dienu izvē le, jū ras veltes un zivis, un viss ir tik garš ī gi. Mū s valdzinā ja arī konditoreja - kafija un kū kas ir ne tikai skaistas, bet arī neprā tī gi gardas.
Ir smilš aina pludmale ar maigu ieeju jū rā (mū su 2 gadus vecajam bē rnam bija ļ oti ē rti), un ir zona ar sauļ oš anā s krē sliem uz zā liena un iebraukš anu jū rā no pontona - tikai buzz.
No trū kumiem - vakara programmu vestibila bā rā pā rstā v tikai dī dž ejs un pianists, gribē tos ko daudzveidī gā ku.
аватар zhurayeva
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Plusi: 1. Lielisks, daudzveidī gs ē diens. 2. Salī dzinoš i jauna viesnī ca ar labiem numuriņ iem. 3. Jauka pludmale ar maigu ieeju. 4. Kompakta zona ar visu nepiecieš amo. 5. Laba animā cija. Mī nusi: 1. Ilgs transfē rs no lidostas - apmē ram 2-2. … Tomēr ▾ Plusi:
1. Lielisks, daudzveidī gs ē diens.
2. Salī dzinoš i jauna viesnī ca ar labiem numuriņ iem.
3. Jauka pludmale ar maigu ieeju.
4. Kompakta zona ar visu nepiecieš amo.
5. Laba animā cija.
Mī nusi:
1. Ilgs transfē rs no lidostas - apmē ram 2-2.5 stundas.
2. Kopā.3 ū dens slidkalniņ i + slidkalniņ š ļ oti mazajiem.
Secinā jums: laba VIP viesnī ca Alanjā ģ imenes brī vdienā m!
Sī kā ka informā cija - https://www.youtube.com/watch? v=KpQ8Gc0dtW0&t=3s
аватар ekaterinazvan
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jauka viesnī ca spilgtā s krā sā s. Kompakta labi pā rdomā ta zona. Vienī gais, kas ir nedaudz neē rti, ir tas, ka galvenie baseina sauļ oš anā s krē sli atrodas tuvu viens otram, bet to vienmē r ir pietiekami daudz. Kopumā viesnī ca š ajā ziņ ā ir pā rdomā ta. … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca spilgtā s krā sā s. Kompakta labi pā rdomā ta zona. Vienī gais, kas ir nedaudz neē rti, ir tas, ka galvenie baseina sauļ oš anā s krē sli atrodas tuvu viens otram, bet to vienmē r ir pietiekami daudz. Kopumā viesnī ca š ajā ziņ ā ir pā rdomā ta. Ir numuri ar piekļ uvi baseinam. Tieš i to mē s vē lē jā mies. Lai neskraidī tu pa stā viem hop un uzreiz pie baseina) Istaba ir skaista viss balts. Plaš s. Kopumā visa viesnī ca ir ļ oti gaiš a un ļ oti tī ra. Š eit ir pietiekami augsti akvaparka slī dkalniņ i, lai vairā k nekā pietiekami daž ā dotu brī vo laiku. Viesnī ca nav ī paš i orientē ta uz ģ imenē m ar bē rniem un, protams, blakus galvenajam ir neliels bē rnu baseins un pat daž i nelieli slidkalniņ i, bet tas ir bez nojumes. Tā tad ū dens izklaides ziņ ā bē rni š eit nav ī paš i labi. Ir bē rnu klubs, bet mē s nedevā mies tur atpū sties bez bē rniem. Jā , mē s gribē jā m, lai viesnī cā bū tu maz bē rnu, vai vismaz nebū tu bē rnu aktivitā tes, kad bē rni rada lielu troksni. Man š ķ iet, ka viesnī ca ir paredzē ta relaksē još ā m brī vdienā m diviem. Ar bē rniem principā var, bet viņ iem te nav daudz. Bet pludmale ir lieliska. To no viļ ņ iem aizsargā viļ ņ lauž i, un ieeja ir gluda tā diem cilvē kiem kā es, kuri neprot labi peldē t un kuriem nepatī k lieliska vieta. Saulriets ir smilš ains, bet ir akmeņ i, bet tos var redzē t un nav problē mu apiet, tā pē c tie mums nekā di netraucē ja. Kopumā viesnī cā atradā m sev visu, ko gribē jā m no sā kuma. Nu, kā mē s to atradā m) Paldies mū su ceļ ojumu aģ entam Dmitrijam Kukinam, izcilam speciā listam. Viņ š ļ oti labi pā rzina viesnī cas bā zi un izvē lē jā s tieš i to variantu, kas apmierinā ja visas mū su prasī bas. Kopumā mē s vē l neesam satikuš i š ā du profesionā li, es vē los ieteikt viņ u jums. Jū s nevarat š eit rakstī t tieš i, bet jū s varat viņ u atrast pē c vā rda VKontakte sociā lajā tī klā , un viņ a vā rds ir Dmitrijs Kukins. Par ē dienu un apkalpoš anu nav ko teikt, tas ir lieliski. Vienī gais par alkoholu ir ļ oti forš s, viss kas ir virs 12 gadiem protams ir apmaksā ts, bet lī dz 12 gadiem izvē le ir lieliska. Un bez maksas. Viesnī cai ir arī lieliska atraš anā s vieta, tas ir zaļ š zā liens jū ras priekš ā ar saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem, jū s varat staigā t lī dz molam un peldē ties tieš i no tā , bet nav pludmales un maiga ieeja ū denī no š ī s puses. Bet mans vī rs labi peld, viņ am tur patika vairā k. Guļ us uz zā les gribē ja iet ienirt. Dzē rienus un uzkodas var baudī t visu diennakti. Vestibila bā rs ir atvē rts visu diennakti. Un tur ir arī labs konditors un dienas laikā var uzkost. Kopumā viss ir forš i, viss ir izcilā lī menī !
аватар Vrabotehr
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba viesnī ca Viesnī ca izvē lē ta pē c draugu ieteikuma. Ļ oti jauka viesnī ca ar skaistu smilš u pludmali un lī ci. Tā pē c ū dens ir silts un viļ ņ u praktiski nav. Ē diens lielisks, oriģ inā ls alkohols. Apkalpoš ana augstā lī menī. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca Viesnī ca izvē lē ta pē c draugu ieteikuma. Ļ oti jauka viesnī ca ar skaistu smilš u pludmali un lī ci. Tā pē c ū dens ir silts un viļ ņ u praktiski nav. Ē diens lielisks, oriģ inā ls alkohols. Apkalpoš ana augstā lī menī
аватар neit7
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū ta ar bē rnu š ajā viesnī cā.2018. gada septembrī , bija sajū smā . Ļ oti jauka viesnī ca, liela un skaista teritorija. Izklaide katrai gaumei gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Ilgi nebija jā gaida, pā ris stundas. Istaba bija jauka, plaš a, viss jauns un tī rs. … Tomēr ▾ Atpū ta ar bē rnu š ajā viesnī cā.2018. gada septembrī , bija sajū smā . Ļ oti jauka viesnī ca, liela un skaista teritorija. Izklaide katrai gaumei gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Ilgi nebija jā gaida, pā ris stundas. Istaba bija jauka, plaš a, viss jauns un tī rs. Lielisks skats uz jū ru. Numurā ir mini bā rs, kas pastā vī gi tiek atjauninā ts. Pludmale ir liela un ļ oti skaista. Tī rs, vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Ļ oti laba ieeja jū rā , kas ir svarī ga ģ imenē m ar bē rniem. Ū dens ir tī rs. Animā cija ir vidē ja, ne pā rā k aktī va, vakara izrā des, ir mini klubs bē rniem. Pabaroja ļ oti labi, ļ oti liela ē dienu izvē le un ļ oti garš ī gi. Bā ri ir atvē rti visu diennakti. Personā ls ir ļ oti pieklā jī gs un draudzī gs. Bijā m ar bē rnu arī uz delfinā riju, tas nav tā lu un bē rnam ļ oti patika delfī nu š ovs. Un devā mies Alanjas apskates tū rē , protams skati ir krā š ņ i, man ļ oti patika. Labs autobuss un angliski runā još s gids. viss ir ļ oti labi organizē ts. Pashas pasutijam ekskursijas caur internetu, atradam pec labam atsauksmem interneta. Kopumā ar atpū tu bijā m apmierinā ti, viss bija visaugstā kajā lī menī ! Viesnī ca ir piemē rota ikvienam, gan ģ imenē m ar bē rniem, gan jaunieš iem. ES iesaku! Mē s noteikti atgriezī simies š ajā viesnī cā !
аватар ponanna777
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ne pirmo reizi braucam uz Alaniju, bet š ajā viesnī cā pirmo reizi! Izvē lē jā mies ciematu Avsallar, š ī viesnī ca atrodas paš ā tā centrā , vakarā ir kur pastaigā ties. Pati viesnī ca nav slikta, skaists rajons, smilš aina pludmale, pieklā jī gs personā ls, ļ oti uzmanī gi viesmī ļ i. … Tomēr ▾ Ne pirmo reizi braucam uz Alaniju, bet š ajā viesnī cā pirmo reizi! Izvē lē jā mies ciematu Avsallar, š ī viesnī ca atrodas paš ā tā centrā , vakarā ir kur pastaigā ties. Pati viesnī ca nav slikta, skaists rajons, smilš aina pludmale, pieklā jī gs personā ls, ļ oti uzmanī gi viesmī ļ i. Vienī gais, kas bija mī nuss, bija vienmuļ ā diē ta, 10 dienā s mazliet apnika, un viss ir brī niš ķ ī gi. Paldies!
аватар ritavenre63
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s bijā m š eit septembrī , redzē jā m lielisko cenu, un menedž eris teica, ka tas ir ideā ls risinā jums viesnī cai. Tā tieš ā m bija. Tas ir vienkā rš i neticami. Viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Maigs, ē rts saulriets jū rā . … Tomēr ▾ Mē s bijā m š eit septembrī , redzē jā m lielisko cenu, un menedž eris teica, ka tas ir ideā ls risinā jums viesnī cai. Tā tieš ā m bija. Tas ir vienkā rš i neticami. Viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Maigs, ē rts saulriets jū rā . Liela labiekā rtota teritorija. Personā ls ir ideā ls. Serviss visaugstā kajā lī menī . Numurs, kuru mē s parasti izvē lē jā mies ar skatu uz jū ru. Skats, kas mums pavē rā s, bija patieš ā m neticams. Ē diens ir lī dzī gi ideā ls, neticami. Lieliska visa izvē le. Bijā m a la carte restorā nos, arī ļ oti patika, ī paš i galdu klā š ana. Viesnī ca mums ļ oti patika. Noteikti apmeklē jiet to vē lreiz
Parādīt vairāk »


iemiesojums galinatkaxhenko1511
2 gadā atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums i.karishhaa
2 gadā atpakaļ  •  2 abonents nav atbilžu
iemiesojums Ylinka
7 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums sofi1082
Es eju pirmo reizi, man ir bail kļūdīties
8 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель расположен в посёлке Авсаллар, рядом с собственным пляжем. Открыт в 2014 году. Состоит из одного 5-этажного и одного 7-этажного зданий. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в п. Авсаллар, в 22 км от центра Алании. Аэропорт Анталии находится в 95 км от отеля. Рядом стоящие отели: Ozkaymak, Rubi Hotel.
Pludmales apraksts Протяженность песчаного пляжа составляет 120 м, каменистый берег – 180 м и 70 м деревянный пирс. Заход в море – песок, пирс. Кабины для переодевания, спасатели на пляже. Пляжные павильоны – платно.
 • 1. rinda
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги консьержа, магазины, доставка еды и напитков в номер.

2 открытых бассейна, 1150 и 650 кв.м, без подогрева. 2 A’la Carte ресторана (платно, по резервации).

3 конференц-зала: 257, 164, 88 кв.м, вместимостью 90-255 чел.

 • A la carte restorāns
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • transfērs uz/no lidostas
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция в открытых бассейнах 160, 30 кв.м. Мини-ресторан «Платинум» (на территории мини-клуба), детское меню (обед, ужин)
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports СПА-центр: турецкая баня, сауна, парная, соляная комната, шоковый бассейн (детям до 16 лет пользование СПА-центром запрещено)
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • golfs
 • sporta zāle
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 402 номера, с видом на море и окрестности.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • ventilators
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese Avsallar Mah. İncekum Cad. No:38 07410 Alanya
Tālruņi: 0242 782 41 11
FAQ