Delphin Deluxe Resort 5*– Atsauksmes

77
Novērtējums 8.510
№4 viesnīcas reitingā Alanja
8.7 Numurs
9.0 apkalpošana
9.1 Tīrība
8.9 Uzturs
8.4 Infrastruktūra
Viesnīca tika atklāta 2001. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2013. gadā. Tas sastāv no vienas 6 stāvu ēkas un vienas 7 stāvu papildu ēkas. Viena no labākajām viesnīcām Alānijas reģionā. Daudzveidīgs un kvalitatīvs ēdiens, liela dzērienu izvēle "ultra viss iekļauts" sistēmā. Klasiski iekārtoti numuriņi, ir iespēja nakšņot divistabu ģimenes numuriņos. Ieteicams relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар nataha33
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
No otrā s reizes (2020. gadā viesnī ca netika atvē rta) mums ar vī ru izdevā s apmeklē t Dolphin Deluxe. Atpū ta no 2021.  gada 1.  lī dz 9.  jū lijam Tū lī t es izdaru grozī jumu, ka mē s atpū tā mies divi pieauguš ie bez bē rniem. … Tomēr ▾ No otrā s reizes (2020. gadā viesnī ca netika atvē rta) mums ar vī ru izdevā s apmeklē t Dolphin Deluxe. Atpū ta no 2021.  gada 1.  lī dz 9.  jū lijam
Tū lī t es izdaru grozī jumu, ka mē s atpū tā mies divi pieauguš ie bez bē rniem. Viesnī ca mums š ķ ita pā rā k trokš ņ aina un neattaisnoja visas cerī bas.
No Antā lijas paņ ē mā m individuā lu transfē ru, braucā m 1 stunda 15 minū tes. Viesnī cā ieradā mies ap 17.00, reģ istrē š anā s aizņ ē ma kā du pusstundu. Numurs ar skatu uz jū ru 3 stā vā , kā rezervē ts, labs. Š ā da veida telpu lielais trū kums ir tas, ka pē cpusdienā saule un sienas ļ oti uzkarst, tā pē c uz balkona iziet lī dz pusnaktij kā pirtī . Un tomē r zem restorā na terases numura es katru rī tu pamodos no trauku skaņ as. Un tā tad istaba ir plaš a, kondicionieris ē rti novietots koridorā , nepū š pa gultu. Izejot no istabas elektrī ba neatslē dzas, jo nedarbojas no slotā esoš ā s kartes. Vannas istaba ir plaš a, bet duš as kabī ne ir š aura. Ē rti matrač i un liels skapis ar daudziem pakaramiem. Ir tē jkanna, vienreizē jā s krū zes un tē jas un kafijas komplekts, kas nez kā pē c tika papildinā ts tikai pē c atgā dinā juma. Č ī bas, halā ti (ļ oti noplucis), ir kosmē tika. Minibā rs regulā ri tika papildinā ts ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem, alu un uzkodā m. Telpā m ir nepiecieš ams kapitā lais remonts. Istabu tī rī ja regulā ri, normā li, bet nez kā pē c vienmē r uzreiz pē c vakariņ ā m, kad gribē jā s gulē t.
Jauka zaļ ā zona. Ļ oti pozitī vs un patī kams personā ls, pā rsvarā runā krieviski, angliski un vā ciski.
Ē diens ir vidē js galvenajā restorā nā (salī dzinot ar pirmspandē mijas laiku), ir rindas, maz turku saldumu (parastā apjomā tie bija tikai turku vakaros), ir iepakotas sulas, svaigas sulas, saldē jums, daudz augļ u.
Apmeklē jā m zivis Ala Carte, ļ oti patika ē diens, atraš anā s vieta jū ras krastā un apkalpoš ana.
Pludmale ir liela oļ u, koka celiņ i. Lapenes pludmalē pastā vī gi ir tukš as, bet aizņ emtas ar dvieļ iem. Ir izstieptas ļ oti š auras nojumes, zem kurā m var pilnī bā paslē pt solā riju tikai pā ri.
Ieieš ana ū denī ir oļ aina un diezgan stā va, iegā ju droš ī bas apavos.
No plusiem varu atzī mē t: bezmaksas lapenes, viesnī cas transfē rs uz Alanju un Manavgatu/Side, relaksā cijas baseins, kur izlauž as ģ imenes ar bē rniem, bet apsardze pieklā jī gi palū dz aiziet (bet brī vdienu beigā s pat bija ne vienmē r brī vas vietas), dvieļ u maiņ a no 8.00 lī dz 19.00, kas ir ļ oti ē rti.
Mī nusi: tā lu no lidostas un veikaliem, kad viesnī ca ir pilnī bā noslogota, pā rā k daudz cilvē ku, galvenais baseins ir pilns (nav sociā lā s distances), no 6 rī tā ieņ emt sauļ oš anā s krē slus un lapenes ir kaut kā da miskaste! Importē tie alkoholiskie dzē rieni tikai vestibila bā rā un vakaros Temple bā rā .
Labi pavadī jā m brī vdienas, bet vairs nebrauksim. Meklē sim ko klusā ku un tuvā k lidostai.
Номер Номер Вид из номера Pool party Вид из номера
аватар RimulaX
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viņ i vē lē jā s iekļ ū t š ajā viesnī cā kopš.2019.  gada, tač u viss neizdevā s. Mē s to izvē lē jā mies, pamatojoties uz atsauksmē m no daž ā dā m vietnē m. Mē s tur ieradā mies 2021.  gada jū nijā uz 9 naktī m un priecā jā mies, ka izvē lē jā mies to. … Tomēr ▾ Viņ i vē lē jā s iekļ ū t š ajā viesnī cā kopš.2019.  gada, tač u viss neizdevā s. Mē s to izvē lē jā mies, pamatojoties uz atsauksmē m no daž ā dā m vietnē m. Mē s tur ieradā mies 2021.  gada jū nijā uz 9 naktī m un priecā jā mies, ka izvē lē jā mies to. Tas atbilst visā m atsauksmē m.
Viesnī cas personā ls bija ļ oti tī rs. Personā ls ir draudzī gs. Viesmī ļ i kopumā ir lieliski - viņ i brī niš ķ ī gi paveica savu darbu un ļ oti centā s sekot lī dzi pat tad, kad brī vdienu otrajā pusē viesnī ca bija pā rpildī ta ar cilvē kiem (atklā ja lidojumus ar Krievijas Federā ciju). Tad kļ uva skaļ š , daudz cilvē ku, veidojā s rindas ar š ķ ī vjiem restorā nos utt. Tas, iespē jams, bija viens no apkaunojoš ā kajiem brī ž iem.
Viesnī ca skaista, vestibilā biež i spē lē ja klavieres, jauka atmosfē ra. Istabas arī bija labas, par tā m nav sū dzī bu. Animā cija bija visaugstā kajā lī menī , tā vienmē r bija jautra un bija ko darī t. Animā cija un viesnī cas personā ls - cieņ a. Arī vakara programmas vienmē r bija interesantas un daudzveidī gas. Ē diens ir ok. Ē diens bija garš ī gs, bagā tī gs un daudzveidī gs.
Pludmale ir smilš aina ar maziem oļ iem. Arī bē rniem tā nebija problē ma. Viesnī cas teritorija skaista, kopta. Katrai gaumei ir 5 baseini, ir arī slidkalniņ i (patiks arī pieauguš ajiem)).
Netā lu no viesnī cas ir pietura, no kuras varat doties uz Alaniju, Kemeru un Antā liju. Ir vietas, kur staigā t.
Mē s devā mies uz Alaniju un Leģ endu zemi (ļ oti iesaku). Tā s bija brī niš ķ ī gas brī vdienas. Noteikti iesaku š o viesnī cu ģ imenē m ar bē rniem, pā riem, jaunieš iem un veciem cilvē kiem. Š ī ir viena no tā m viesnī cā m, kurā vē laties atgriezties.
аватар iosif.magarlamov
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tikā m sē dinā ti uzreiz pē c ieraš anā s, liels paldies! Istaba 5142. Istaba man ļ oti patika, esam apmierinā ti arī ar sakopš anu, skaistu un sakoptu teritoriju, daudz izklaides bē rniem. Mums nepatika personā la darbs, viņ i nepā rprotami ignorē viesus, bet viņ i trī s apkalpo pastā vī gos. … Tomēr ▾ Tikā m sē dinā ti uzreiz pē c ieraš anā s, liels paldies! Istaba 5142. Istaba man ļ oti patika, esam apmierinā ti arī ar sakopš anu, skaistu un sakoptu teritoriju, daudz izklaides bē rniem. Mums nepatika personā la darbs, viņ i nepā rprotami ignorē viesus, bet viņ i trī s apkalpo pastā vī gos. Steidzami tiek tī rī ti galdi, mē tā joties uz grī das, paslī dē ju un nokritu, redzē ju kā du vī rieti citreiz arī sagruvuš u, tikai - atpū š amies bī stami ! ! ! Meitene, kas aģ itē par masā ž u un sola lielas atlaides, pā rstā ja mū s sveicinā t, kad es atteicos no masā ž as par 270 eiro, tā nevar izturē ties pret ciemiņ iem!! ! ! Dzē rienu kvalitā te ļ oti zema, importa alkohola nav. Mohito lej ar kausu no pannas, pē c garš as - kaut kā da bodyaga, Dolphin ķ ē des viesnī cai tas ir nepieņ emami ! ! !
аватар rubic_61
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man viss ļ oti patika, nianses bija pie reģ istrā cijas, jo, pē rkot biļ eti, bijā m vienojuš ies, un uzrakstī jā m vē stuli viesnī cai, lai mē s neiekā rtotos Orhideju ē kā , jo tā ir veca, bet mē s tikko atradā s un gribē ja apmesties. … Tomēr ▾ Man viss ļ oti patika, nianses bija pie reģ istrā cijas, jo, pē rkot biļ eti, bijā m vienojuš ies, un uzrakstī jā m vē stuli viesnī cai, lai mē s neiekā rtotos Orhideju ē kā , jo tā ir veca, bet mē s tikko atradā s un gribē ja apmesties. Bet tad viss bija izš ķ irts, tā kā mums bija vienoš anā s, tad teicā m, ka nebrauksim uz turieni, viņ i gā ja mums pretī un iekā rtojā s labā istabiņ ā labā ē kā . Ē diens brī niš ķ ī gs, apkalpoš ana ļ oti laba, teritorija vienkā rš i krā š ņ a, ļ oti skaists parks, kopts, pludmales zona liela, plaš a piekraste, tomē r lieli oļ i, bet ir mols, ir č ī bas. Tirdzniecī bas centri, restorā ni bija tuvu, viss ir sasniedzams.
аватар nina_riga
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es vienmē r nā ku ar prieku. Iekā rtojies uzreiz. Viņ i neprasa naudu. Ja numurs jums nepatī k, viņ i to nomainī s bez problē mā m, bet tikai tam, par kuru samaksā jā t, pē rkot ekskursiju. Izcila virtuve. Diapazons nav atkarī gs no ekskursijas cenas. … Tomēr ▾ Es vienmē r nā ku ar prieku. Iekā rtojies uzreiz. Viņ i neprasa naudu. Ja numurs jums nepatī k, viņ i to nomainī s bez problē mā m, bet tikai tam, par kuru samaksā jā t, pē rkot ekskursiju. Izcila virtuve. Diapazons nav atkarī gs no ekskursijas cenas. Daž as viesnī cas, samazinot cenas, uzreiz ietaupa uz pā rtiku. Ir jē ra gaļ a, steiki, zivis, jū ras veltes, augļ i - viss ir pilns. Ē diens visu diennakti, ir labi, ja vakariņ as nā k vismaz pulksten 3:00. Kafijas pupiņ as visos bā ros.
Animā cija – Maikls visu organizē ja. Aerobika, joga, pilates, š auš ana, sacensī bas. Vakarā dzī vā mū zika. Ī sta atpū ta. Katru dienu ar viesnī cas autobusu jū s varat doties uz Alaniju, Side vai Manavgatu bez maksas dienas laikā vai vakarā , jums tikai iepriekš jā piesakā s. Apkalpoš ana ir lieliska. Oļ u pludmale, bet ū dens skaidrā ks par smilš u. Labā kā viesnī ca Alanijā . Un publika pieklā jī ga, nevienu lī dz stuporam piedzē ruš os neesmu redzē jis. Viesnī cas komanda smagi strā dā . Daž i vā cieš i luksusa numurā ir palikuš i 50 vai vairā k reizes.
аватар slizonova1
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Turcija Alanjas viesnī ca Delphin Deluxe Resort 5 * Neiesaku, bijā m 11.08. 19. Mī nusi: katru rī tu 8os drā ž ā istabu tī rī š ana klauvē pie durvī m, ja neatver, tad paš as iekš ā , pie mums vispā r sā ka taisī t dezinfekciju, bijā m 4 istabā ar bē rniem viņ a sā ka liet savu ķ ī miju. … Tomēr ▾ Turcija Alanjas viesnī ca Delphin Deluxe Resort 5 * Neiesaku, bijā m 11.08. 19. Mī nusi: katru rī tu 8os drā ž ā istabu tī rī š ana klauvē pie durvī m, ja neatver, tad paš as iekš ā , pie mums vispā r sā ka taisī t dezinfekciju, bijā m 4 istabā ar bē rniem viņ a sā ka liet savu ķ ī miju. Viņ i tevi aizved uz lidostu 6 stundas pirms izlidoš anas, viņ i vispā r ir traki.

Un nav kur glabā t lietas ar naudu, lī ķ iem, pasē m pirms izlidoš anas, visu dienu velcieties pa pludmali ar somā m, un lidostā arī nebū s kur pā rģ ē rbties, izņ emot pie grū š anas, mani atsū tī ja uz uzņ emš anu, kad palū dzu istabu pā rģ ē rbt. Peldkostī mi nav atļ auti pludmales kafejnī cā , ja kavē jat pusdienas tehnoloģ iju jomā . 1.5h, tad paliek izsalcis, vai ej pilnī bā saģ ē rbies un tad tas jā dara lī dz 15.00. Smē ķ ē t ir pilnī gi visur, nav ko elpot, neviens neaizliedz.

Vietas pie baseina un jū ras vienmē r no 7 rī tā ir aizņ emtas ar dvieļ iem, vietu nekad neatradī si, arī viesnī cai tas nerū p.
Viesnī cā gandrī z nav garlaicī gas animā cijas, importē ti deju numuri tikai vakarā . Pludmale ir lieli oļ i, bez apaviem pat metru nevar noiet. Ceļ vedis Intourist lit par turku. putu pirts - neņ em, pilnī gs š muks, izspiedu putas un nomazgā ju, nekā das masā ž as. Internets ir slikts, gandrī z nekad neķ eras normā li. Vienī gais pozitī vais ir ē diens un platī ba
аватар angelinacaruk
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca, mums bija brī niš ķ ī ga uzturē š anā s un tieš i tā , kā plā nojā m. Bē rns interesē jā s par bē rnu animatori izklaidē ja bē rnus. Viņ iem ir pat neliels atrakciju parks. Tas ir par brī vu. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, mums bija brī niš ķ ī ga uzturē š anā s un tieš i tā , kā plā nojā m. Bē rns interesē jā s par bē rnu animatori izklaidē ja bē rnus. Viņ iem ir pat neliels atrakciju parks. Tas ir par brī vu. Ir arī panorā mas rats un automaš ī nas, kur var sadurties, un apļ veida krustojumi un vilciens. Tiesa, bē rnu akvaparka bē rniem nav, tikai viens mazs kalniņ š bē rnu baseinā . Bet, ja bē rni ir kā mū su vecā kais bē rns, tad viņ iem patiks viesnī cas galvenais ū dens atrakciju parks. Tikai č etri slidkalniņ i, bet divi no tiem ir vē si augsti. Pabarot bē rnus nav problē mu, brokastī s pat ir laba pā rslu izvē le. Ē nā ir arī ļ oti jauks rotaļ u laukums. Kopumā viesnī cā ir daudz sulī gu zaļ umu. Daudz ziedu. Ir relaksā cijas zonas. Teritorija, protams, maza, pastaigā t nevar daudz, bet tomē r, ja, piemē ram, esi mā miņ a ar mazuli, tad vari pastaigā ties, kur ir. Visur glī ti gludi celiņ i. Devā mies uz vietē jo tirgu, precī zi neatceros, bet ne tā lu, kā das 15-20 minū tes. Par pieauguš o uzturu noteikti var teikt ļ oti labus vā rdus. Ir zivju gaļ a. Daudz sieru, ir jū ras veltes. Ir arī diē tiskie ē dieni un svaigi spiestas sulas. Medus ķ emme. Daudz alakartu katrai gaumei. Gandrī z nedziedam, bet doš u padomus dā mā m. Izvē loties viesnī cu, ņ emiet vē rā , ka importa alkohols tiek dots tikai vestibila bā rā un vietē jā jū s saprotat Turciju) Lai gan mans vī rs pamē ģ inā ja pā ris vietē jos dzē rienus, š ķ iet, ka nekas) Par to mū s brī dinā ja mū su ceļ ojumu aģ ents. Es vē lē tos to ieteikt ikvienam. Viņ a vā rds ir Dmitrijs Kukins, to var viegli atrast pē c uzvā rda VKontakte sociā lajā tī klā . Mē s vē rsā mies pie viņ a pē c draugu ieteikuma un uzreiz sapratā m, ka viņ š ir augsti kvalificē ts speciā lists. Viss ir ā tri lī dz punktam. Lai izvē lē tos viesnī cu, pagā ja kā das desmit minū tes. Viņ š ir lielisks un saprot viesnī cas bā zi un sniedza daudz padomu par valsti. Tas bija viņ š , kurš mums pastā stī ja par to paš u tirgu. Viesnī ca ir diezgan jautra, bet tajā paš ā laikā bez pā rrā vumiem. Visas aktivitā tes ir interesantas. Diskotē kas ir daž ā das aktivitā tes, tač u viesnī ca tomē r ir vairā k piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m. Lai gan ir diskotē ka, kas lī dz diviem naktī . Netraucē ja gulē t. Dzī vā mū zika katru vakaru. Pludmale ir ļ oti laba. Oļ u ū dens ir caurspī dī gs. Daudz zviļ ņ u. Zem nojumes ir pat neliels rotaļ u laukums bē rniem. . Bet visvairā k man patika teltis netā lu no pludmales mazu palmu ē nā . Mē s paņ ē mā m standarta numuru. Visi cipari ir labi. Pat skats uz jū ru tieš ā m ir neliels balkoniņ š , bet viss kā rtī bā . Arī droš s bezmaksas mini bā rs. Un gandrī z aizmirsu. Viesnī cā ir spē ļ u zona. Ir boulinga zā le ar diviem celiņ iem. Spē ļ u automā ti, gaisa hokejs, futbols. (Š ķ iet, ka ir samaksā ts). Ir diezgan laba sporta zā le. Ir tenisa korts un neliels futbola laukums. Tā tad papildus animā cijai ir arī pietiekami daudz papildu izklaides.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī ir luksusa viesnī ca, kas atbilst cenai / kvalitā tei. Mē s bijā m pā rsteigti par svē tkiem. Viss bija lieliski, es gribu š eit atgriezties. Mē s ļ oti iesakā m š o viesnī cu jū su brī vdienā m. … Tomēr ▾ Š ī ir luksusa viesnī ca, kas atbilst cenai / kvalitā tei. Mē s bijā m pā rsteigti par svē tkiem. Viss bija lieliski, es gribu š eit atgriezties. Mē s ļ oti iesakā m š o viesnī cu jū su brī vdienā m.
аватар karinafiuk
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba ģ imenes viesnī ca. Ideā li, ja ē dat kopā ar bē rniem vecumā no 4 lī dz 10 gadiem. Principā jū s varat ē st konservus ar bē rniem. Pludmale amatieriem. Ieeja ū denī ir vidē ji oļ i. Mums personī gi tā patī k. Vienī gi sauļ oš anā s krē slos ir oļ i, kas nedaudz sajaukti ar smiltī m. … Tomēr ▾ Laba ģ imenes viesnī ca. Ideā li, ja ē dat kopā ar bē rniem vecumā no 4 lī dz 10 gadiem. Principā jū s varat ē st konservus ar bē rniem. Pludmale amatieriem. Ieeja ū denī ir vidē ji oļ i. Mums personī gi tā patī k. Vienī gi sauļ oš anā s krē slos ir oļ i, kas nedaudz sajaukti ar smiltī m. Kas arī ir labi, ja viņ iem ar bē rniem ir kur rakt smiltī s. Dziļ ums sā kas uzreiz, tā pē c, ja jū s zinā t, kā peldē t, jū s varat visumā uzreiz no mola. Atpū tas krē sli ir pietiekami, bet atrodas tuvu viens otram. Piestā tne ar saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem. Un bā rs uz mola. Restorā ns atrodas arī netā lu no pludmales. Kopumā viss ir ē rti. Vecas ē kas viesnī ca. Bet tā ir ļ oti zaļ a zona. Daudz ziedu. Jaunā kā s viesnī cā s tas nenotiek. Ir 3 ā ra baseini pieauguš ajiem, viens no tiem ir relaksā cija. Kur nav atļ auti bē rni, kas jaunā ki par 15 gadiem. Ir neliels akvaparks ar 4 labiem slidkalniņ iem. 2 no tiem ir garš . Galvenais baseins ir ļ oti liels. Š eit notiek galvenā darbī ba. Diezgan aktī va interesanta animā cija 4 valodā s, ieskaitot krievu. Diskotē ka ir atvē rta katru dienu no 23:00-02.00. Dzī vā mū zika vestibilā katru vakaru. Bet tomē r viesnī ca ir vairā k paredzē ta ģ imenē m ar bē rniem. Pirmkā rt, ir ar ko pabarot bē rnu. Ir bē rnu bufete. Manam klubam ir 4-12 gadi. Diezgan interesanta animā cija bē rniem. Konkursi, zī mē š ana, ū dens grims, daudz rotaļ lietu. Divi rotaļ u laukumi. Atvē rts, apstā dī jumu ieskauts ar daž ā dā m cilpā m, slidkalniņ iem un nosegts. Bē rnu baseins ir diezgan liels. Baseins ir aprī kots ar saulessargiem ē nā un vairā kiem sauļ oš anā s krē sliem vecā kiem. Ir trī s mini slaidi. Bezmaksas atrakciju parks. Diezgan liels panorā mas rats, vilciens, maš ī nas, laivas tipa atrakcija vairā kiem cilvē kiem. Strā dā laicī gi no 19.30. Rati bez maksas. Bē rnu gultiņ as un podi bez maksas bez depozī ta. Viss, kas jums jā dara, ir jā paziņ o reģ istratū rā . Nav auklī š u. Bet tie nav ī sti nepiecieš ami. Tā tad principā ar bē rniem jū s varat droš i iet. Mē s paņ ē mā m ģ imenes istabu. Viss ir diezgan ē rti. Istaba ir labā stā voklī . Kontrolpunkta bē rnistaba, vecā ku guļ amistaba ar durvī m. No visiem numuriem paveras tikai sā nu skats uz jū ru. Katrā numurā ir neliels televizors. Vannas istaba ir atseviš ķ a. Duš as un tualetes durvis. Ģ imenes numuri ir labā stā voklī . Plaš s balkons. Mini bā rs bez Ū dens, sodas rieksti, krekeri alus, sulas. Ikdienas papildinā š ana. Vannas istabai, ziepes un š ampū ns u. c. . Peldmē teļ i, č ī bas visā s istabā s. Visos numuros ir tē jas/kafijas pagatavoš anas iespē ja. Bezmaksas elektroniskais seifs. Bezmaksas internets istabā s un visā . Normā ls ē diens bez liekš ķ erī bā m. Jū ras velš u tematiskā s dienas. Vē ž i, mī dijas, garneles. Ir zupas, labas smalkmaizī tes. Svaigi spiestas sulas visas dienas garumā . Gozlemes kū kas. Galvenajā restorā nā ir diē tiskā bufete. Brokastī s ir pā rslas, manna, auzu pā rslas, griķ i, rī si, piens. 7 a la carte restorā ni. Tā s ir bezmaksas, tač u apmeklē t ir iespē jams tikai 1 reizi trī s dienā s. Tas ir, ja atnā ksi uz nedē ļ u, tad varē si apmeklē t tikai 2 a la carte restorā nus. Sistē ma ir ultra viss iekļ auts, bet daž i importa dzē rieni ir bez maksas tikai vestibila bā rā , citos bā ros dzē rieni ir tikai vietē ji raž oti. Labi, ka mū su ceļ ojumu aģ ents mū s par to brī dinā ja. Citā di mē s bū tu pā rsteigti)) Jā , principā mē s dzeram reti un maz, tā pē c viss bija vienā ds. Ī paš s paldies mū su ceļ ojumu aģ entam. Š ī nav pirmā reize, kad sazinā mies ar viņ u par ekskursijas iegā di un esam apmierinā ti. . Iesaku sazinā ties. Š is cilvē ks pastā stī s ne tikai par viesnī cā m, bet arī par paš u valsti un kur ietaupī t naudu un kopumā vienmē r sazinā sies. Arī tad, kad esi jau atvaļ inā jumā , vari droš i sazinā ties tieš saistē un viņ š vienmē r atbildē s un pastā stī s. Kopumā viesnī ca mū s nepievī la. Gaidā m jau nā kamo reizi, lai dotos atvaļ inā jumā un apskatī tu nā kamo viesnī cu, jo mums nepatī k palikt tajā paš ā . Taisnī ba, un es rakstu pirmo reizi atsauksmi, un tad, lai pateiktos un ieteiktu Dmitriju. Viesnī cu novē rtē š u kā izvē les cenu kvalitā ti!
аватар anna.kotkina77
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī viesnī ca tika izvē lē ta kā ļ oti forš a, lai atpū stos un izbaudī tu. Lidojā m ar meitu 2019. gada maijā uz 7 naktī m, atbraucā m vakarā , kaut kur tuvā k 18-00 nokļ uvā m viesnī cā ar transfē ru, viesnī ca ļ oti skaista, milzī ga zaļ ā zona, daudz baseinu. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca tika izvē lē ta kā ļ oti forš a, lai atpū stos un izbaudī tu. Lidojā m ar meitu 2019. gada maijā uz 7 naktī m, atbraucā m vakarā , kaut kur tuvā k 18-00 nokļ uvā m viesnī cā ar transfē ru, viesnī ca ļ oti skaista, milzī ga zaļ ā zona, daudz baseinu. Neapbrauciet tos visus 7 dienā s )) Jū ra bija ļ oti silta, pludmale ir ļ oti liela, pastā vī gi tī rī ta. Uzturs ir atseviš ķ s jautā jums: viss ir ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs un bagā tī gs)) Š ampanietis un augļ i tiek vesti tieš i uz sauļ oš anā s krē sliem))) Svaigi spiestas sulas ir ļ oti daudzveidī gas un pastā vī gi atjauninā tas. Mums bija istaba ar piekļ uvi kalniem un ciematam, tač u tas mū s nesatrauca. Liela istaba, uzkopta katru dienu.
Mē s izbaudī jā m savu uzturē š anos un atgriezī simies š ajā viesnī cā atkal un atkal.
Parādīt vairāk »


iemiesojums minsknata1978
Kā nokļūt Avsallar, tur ir firmas DOGO apavu un somu veikals, es vēlētos uzkrāties.
5 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель был открыт в 2001 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Состоит из одного 6-этажного здания и одного 7-этажного дополнительного корпуса. Один из лучших отелей в регионе Алания. Разнообразное и качественное питание, большой выбор напитков по системе «ультра все включено». Классически оформленные номера, есть возможность размещения в двухкомнатных номерах категории family. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 90 км от аэропорта г. Анталия, в 32 км от г. Аланья, в 30 км от г. Сиде, в 10 км от поселка Авсаллар, на берегу моря.
Pludmales apraksts Пляж находится рядом с отелем. Душ, кабины для переодевания, спасатель, бар на пляже бесплатно. Заход в море — галька, песок.
 • 1. rinda
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, ежедневная уборка номера, чистка обуви (платно), услуги по глажке одежды (платно), факс/ксерокопирование (платно), room service: бесплатно (00:00–06:00), Wi-Fi (бесплатно, в лобби и номерах), диетическое и вегетарианское меню, 14 баров, 8 ресторанов: 1 основной ресторан «Park», 7 A la Carte ресторанов: «Otoman-Barbeque» турецкий, «Dolce Vita» итальянский, «Fish» рыбный, «China house» китайский, «Margarita» мексиканский, японский «Teppanyaki», средиземноморский «Mediterranean» (по резервации, за все время проживания посещение каждого ресторана по одному разу бесплатно), 1 крытый бассейн (глубина 1,40 м, 250 кв.м), 3 открытых бассейна (глубина 1,40-1,50 м; 242, 600 и 1200 кв.м), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), магазины, автобус в Аланию, Манавгат и Сиде ежедневно (по предварительной резервации).

 • A la carte restorāns
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
Bērniem 2 открытых детских бассейна (глубина 0,4 м, 157 и 79 кв.м), 2 водные горки, 1 крытый бассейн, луна-парк (бесплатно), детский клуб (4–12 лет), детский буфет, детский бар (напитки, закуски), анимация на русском языке, детский кинотеатр, мини-диско, детские коляски (депозит).
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports 4 водные горки без подогрева, часы работы с 10:00-17:00. Анимационная команда состоит из 15 человек, есть русскоговорящие аниматоры. Напитки на дискотеке включены. Бесплатно: амфитеатр, кинотеатр, анимация на русском языке, живая музыка (по некоторым дням), дартс, пляжный волейбол, 2 теннисных корта с освещением (по резервации), прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно (залог), водное поло, аквааэробика, степ, водный велосипед и каноэ. Платно: компьютерные игры, уроки тенниса, школа подводного плавания, моторные виды водного спорта.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

В отеле 498 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Alara Turizm Merkezi Okurcalar, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel:+90 242 527 51 76
Fax: +90 242 527 51 94
Tīmekļa vietne: Delphin Deluxe Resort
FAQ