Atsauksmes un stāsti par viesnīcām AAE

Tūristu stāsti par AAE pievienot stāstu
Nākotnes pasaule izstādē Expo 2020
AAEDubaija
Stā sts par ceļ ojumu organizē š anu š eit >>> Zini, reizē m tu pamosties, ej uz duš u, izž ā vē galvu un priecā jies, cik skaisti mati ir sasē duš ies uz galvas.
 •  2 gadā atpakaļ
Kā organizēt braucienu uz AAE uz Expo 2020 caur Abū Dabī
AAEDubaija
Š eit aprakstī š u visas nianses ceļ ojuma laikā uz Expo 2020 saistī bā ar lidojumu caur Abū Dabī . Vai prasī bas vakcinē tajiem cilvē kiem ir atbilstoš as: Jā .
 •  2 gadā atpakaļ
Tukšs pandēmijas laikmets Dubaija
AAEDubaija
Es nokļ uvu Dubaijā darba dē ļ mazā k nekā pē c divā m dienā m. Vienī gajā brī vajā vakarā viņ š karā jā s uz centru.
 •  4 gadā atpakaļ
Iespaidi no ceļojuma uz AAE
AAE
Es biju AAE Adž manā.2019.  gada decembrī . Pirms tam es biju AAE pirms 10 gadiem. Toreiz bija pilnī gs sajū sma, tagad - vilš anā s. Viesnī cas ir brī niš ķ ī gas, arī Persijas lī cis.
 •  5 gadiem atpakaļ
Dubaija ir nākotnes pilsēta, bet bez seksa!
AAEDubaija
Sveiki visiem! Kā tev iet bez manis? Es š eit braucu uz Dubaiju, un mans prā ts bija aptumš ojies – nu, ļ oti forš i! Lasiet un izbaudiet! (Gandrī z laikraksta versija) Pastā v viedoklis, ka Apvienotajos Arā bu Emirā tos viss ir ļ oti dā ...
 •  4 gadā atpakaļ
Īsa eseja par ceļojumu
1. Lidojums no Rossija no Jekaterinburgas (ar 20 minū š u kavē š anos) pagā ja labi, lidmaš ī na jauna, attā lums starp sē dvietā m pietiekams, bezmaksas reģ istrā cija aviokompā nijas mā jaslapā , ē diens tika pasniegts...
 •  5 gadiem atpakaļ
Neaizmirstams, fantastisks, unikāls ceļojums!
Esmu gandarī ts, ļ oti bagā tī ga programma, daudz spilgtu iespaidu! Mē s pirmo reizi apmeklē jā m AAE. Seš u dienu laikā valsti apmeklē jā m trī s emirā tos – Abū Dabī , Dubaijā un Š ā rdž ā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Iespaidīga Dubaija
AAEDubaija
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c tū roperatora ieteikuma. Viesnī ca ir lieliski piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Dzimšanas diena Dubaijā.
AAEDubaija
Stā sts ir tikai tā pē c, lai tiem, kas dodas ceļ ojumā , bū tu jaunā kā informā cija. Un tad es, izlasot atsauksmes, kuras, iespē jams, ir novecojuš as, skaidri neiedomā jos cenas š ajā pilsē tā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Ceļojiet uz Emirātiem, pateicoties uzvarai konkursā TurPravda!
AAE
No 11. lī dz 20. janvā rim es kopā ar vī ru un meitu lidoju uz Emirā tiem, pateicoties Biocon uzvarē tajam konkursam. Par pirmo vietu fotokonkursā man tika pieš ķ irta balva: sertifikā ts UAH 1.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »