Tukšs pandēmijas laikmets Dubaija

11 augusts 2020 Ceļošanas laiks: no 27 Jūlija 2020 ieslēgts 27 Jūlija 2020
Reputācija: +1400
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es nokļ uvu Dubaijā darba dē ļ mazā k nekā pē c divā m dienā m. Vienī gajā brī vajā vakarā viņ š karā jā s uz centru. Praktiski nesagatavots, kas man ir neparasti)))).

Sally laiks ir no 18:00 lī dz 21:30, pirmdiena.

Es tur nokļ uvu ar gandrī z tukš u metro.

Pie izejas no stacijas viņ š kļ ū dī jā s - izgā ja uz ielas zemā k. Vajadzē ja uzkā pt lī meni augstā k un kā jā m staigā t pa gaisa kondicionē tu pā rvadu. Plus – pā ris kadri no netradicionā liem leņ ķ iem.

Burj Khalifa

Markanā  — viņ š labi nosvī dis.

Mē rķ is bija slavenā s strū klakas un Burj Khalifa.


Par strū klakā m. Noskatī jos piecus 5 minū š u raidī jumus (ik pē c pusstundas) - pa dienu, krē slā , tumsā un tumsā no augš as (no Burj Khalifa skatu laukuma). Neesmu redzē jis sekojoš o - lā zerus, hologrammas, pirotehniku, pat krā sainas gaismas. Nekā no tā nebija. TAS BIJA - dejojoš as strū klakas ar mū ziku, tumsā izgaismotas ar parastu (dzeltenu) gaismu. Lakonisks, stilī gs, bet ne bagā ts. Vinnicā izrā de laikam forš ā ka. Singapū rā (kas ir Marina lī cī divas reizes naktī ) noteikti ir forš ā k. Nu, vai Barselonā arī strū klaka ir kaut kā jautrā ka. Pā rbaudī ju bildes tī klā - viena no 100 parā da to, ko es neredzē ju. Video ir cita lieta, tur viss ir. Izskatā s, ka grandiozie š ovi ir tikai ī paš ā s dienā s. Sekojiet plakā tiem vispā r)))).

Cilvē ku praktiski nebija:

Beidzot izejot no strū klakā m, es jautā ju, vai vē l ir iespē jams nokļ ū t lī dz paš am Burj Khalifa tornim. Izrā dī jā s, ka tas ir iespē jams, un es stā vē ju 20 metrus no biļ eš u kases. Nopirku biļ eti tukš ā kasē (35d), braucu ar liftu (ļ oti ā tri un ē rti) bez rindas uz pustukš o skatu laukumu (124-125 stā vs).

Es skatī jos uz Dubaiju naktī no 480 metru augstuma.

Skats no augš as no Burj Khalifa.

Es vienmē r pats izlemju jautā jumu: vai ir vē rts kaut kur uzkā pt, lai paskatī tos no augš as? Samaksā t par to naudu un/vai stumt kā jā m? Bet es vienmē r pieceļ os. Es mī lu augstumus un, acī mredzot, grū tī bas)))).

Atgriež oties metro, es izgā ju cauri slavenajam iepirkš anā s centram. Vē l nesen es biju ļ oti skeptisks pret š ā da veida apskates objektiem. Iepirkš anā s man ir smags, lai gan daž reiz nepiecieš ams darbs. Bet kopš nesenajiem Singapū ras laikiem manā galvā ir dzimusi jauns jē dziens - tirdzniecī bas centrs, ja tas ir moderns, jauns un centrā ls, ir moderns pils izskats. Vai pilis ir tū ristu apskates vietas? Nu, tirdzniecī bas centrs ir tas pats, greznī ba, strū klakas, milzī gas zā les, ainava. Š is no Dubaijas ir viens no tiem. Tā vietā , lai ekspozī cijas ar retumiem no karaliskā s dzī ves - boutiques.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Бурдж Калифа
Бурдж Калифа
Вид с сверху с Бурдж Калифа.
komentāri (20) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums