Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rasalhaima

Tūristu stāsti par Rasalhaima pievienot stāstu
Viesnīca varbūt nav slikta, bet visu iespaidu izsvītro jūra
Nebija laika domā t, kur doties atpū sties, vienkā rš i ļ oti gribē jā s aizbraukt lī dz jū rai un tā pē c ā tri un spontā ni izvē lē jos AAE un š o viesnī cu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Lieliska jauna viesnīca ar fašistu maskēšanas režīmu
Laba diena. Manuprā t, ir pareizi sā kt apskatu, uzskaitot galvenā s viesnī cas vietas, ē dienu utt. , un tad es pierakstī š u plusus un mī nusus.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar plašu teritoriju, specifisku pārtiku, mākslīgo līci
Mē s apmetā mies viesnī cā.2022. gada janvā ra sā kumā . Mums bija istabiņ a ar king size gultu, ierodoties tika dots skats uz skatu bez papildus maksā jumiem un pieprasī jumiem, tā pē c viesnī cā bija brī vi numuriņ i.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska, klusa, ērta viesnīca, ir viss nepieciešamais
Bagā ž a tika paņ emta lidostā . Viņ i mainī ja naudu pē c kursa 3.6. Mū s sagaidī ja meitenes no tū roperatora. Ā tri sē dē ju uz transfē ru no lidostas uz viesnī cu.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauna viesnīca
Viesnī ca tikko atvē rta, teritorijas praktiski nav, viesnī ca, baseins ar bā ru un uzreiz pludmale, numuriņ i lieliski, viss jauns, pastā vī gi tī ra, ē dinā š ana 4 personā m ļ oti laba, ir vairā ki veidi gaļ as, dabī ...
 •  1 gadā atpakaļ
Šausmas
Sliktā kā viesnī ca manā mū ž ā . Atpū tā s ar diviem bē rniem no 2021.  gada 19.  jū nija lī dz 2021.  gada 8.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet mums bija daudz nepatikšanas
Aprī lī palikā m š ajā viesnī cā.10 dienas. Un es nezinu, kā mē s to pelnī jā m, bet slinkums lija uz mū su galvā m, it kā no pā rpilnī bas raga.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, labs wifi
Tā bija pirmā reize Emirā tos, atpū tusies kopā ar visu ģ imeni. Man patika viss: istaba, pludmale, virtuve, personā ls. Nav sū dzī bu.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir lieliska
Viesnī ca lieliska, ē dieni daudzveidī gi, daudz augļ u un jū ras velš u, tī ra telpa, kam nepiecieš ams kosmē tiskais remonts, teritorija liela un zaļ a, darbojā s visi bā ri un kafejnī cas.
 •  1 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Laba viesnī ca par savu naudu. Apkalpoš ana teicama, viss tī rs un visur izmazgā ts, ļ oti jauks personā ls. Ē diens ir garš ī gs, lai gan nav daudz pā rpilnī bas.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rasalhaima