Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rasalhaima

Tūristu stāsti par Rasalhaima pievienot stāstu
Laba viesnīca
Kopumā viesnī ca man patika. Jū nijā atpū tā s ar bē rnu 3.5 gadi. Laiks bija 40 grā du robež ā s, bet ū dens bija labs.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Neiesaku šo viesnīcu
Sā kš u no jauna: Pā rē jais sā kā s ar to, ka transfē rs mū s atveda uz viesnī cu 7.00. Atbilstoš i viesnī cas nosacī jumiem reģ istrē š anā s sā kas 15.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca varbūt nav slikta, bet visu iespaidu izsvītro jūra
Nebija laika domā t, kur doties atpū sties, vienkā rš i ļ oti gribē jā s aizbraukt lī dz jū rai un tā pē c ā tri un spontā ni izvē lē jos AAE un š o viesnī cu.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska jauna viesnīca ar fašistu maskēšanas režīmu
Laba diena. Manuprā t, ir pareizi sā kt apskatu, uzskaitot galvenā s viesnī cas vietas, ē dienu utt. , un tad es pierakstī š u plusus un mī nusus.
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar plašu teritoriju, specifisku pārtiku, mākslīgo līci
Mē s apmetā mies viesnī cā.2022. gada janvā ra sā kumā . Mums bija istabiņ a ar king size gultu, ierodoties tika dots skats uz skatu bez papildus maksā jumiem un pieprasī jumiem, tā pē c viesnī cā bija brī vi numuriņ i.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska, klusa, ērta viesnīca, ir viss nepieciešamais
Bagā ž a tika paņ emta lidostā . Viņ i mainī ja naudu pē c kursa 3.6. Mū s sagaidī ja meitenes no tū roperatora. Ā tri sē dē ju uz transfē ru no lidostas uz viesnī cu.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauna viesnīca
Viesnī ca tikko atvē rta, teritorijas praktiski nav, viesnī ca, baseins ar bā ru un uzreiz pludmale, numuriņ i lieliski, viss jauns, pastā vī gi tī ra, ē dinā š ana 4 personā m ļ oti laba, ir vairā ki veidi gaļ as, dabī ...
 •  2 gadā atpakaļ
Šausmas
Sliktā kā viesnī ca manā mū ž ā . Atpū tā s ar diviem bē rniem no 2021.  gada 19.  jū nija lī dz 2021.  gada 8.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet mums bija daudz nepatikšanas
Aprī lī palikā m š ajā viesnī cā.10 dienas. Un es nezinu, kā mē s to pelnī jā m, bet slinkums lija uz mū su galvā m, it kā no pā rpilnī bas raga.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, labs wifi
Tā bija pirmā reize Emirā tos, atpū tusies kopā ar visu ģ imeni. Man patika viss: istaba, pludmale, virtuve, personā ls. Nav sū dzī bu.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rasalhaima