Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rasalhaima

Tūristu stāsti par Rasalhaima pievienot stāstu
Lieliska jauna viesnīca ar fašistu maskēšanas režīmu
Laba diena. Manuprā t, ir pareizi sā kt apskatu, uzskaitot galvenā s viesnī cas vietas, ē dienu utt. , un tad es pierakstī š u plusus un mī nusus.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca ar plašu teritoriju, specifisku pārtiku, mākslīgo līci
Mē s apmetā mies viesnī cā.2022. gada janvā ra sā kumā . Mums bija istabiņ a ar king size gultu, ierodoties tika dots skats uz skatu bez papildus maksā jumiem un pieprasī jumiem, tā pē c viesnī cā bija brī vi numuriņ i.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Lieliska, klusa, ērta viesnīca, ir viss nepieciešamais
Bagā ž a tika paņ emta lidostā . Viņ i mainī ja naudu pē c kursa 3.6. Mū s sagaidī ja meitenes no tū roperatora. Ā tri sē dē ju uz transfē ru no lidostas uz viesnī cu.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Jauna viesnīca
Viesnī ca tikko atvē rta, teritorijas praktiski nav, viesnī ca, baseins ar bā ru un uzreiz pludmale, numuriņ i lieliski, viss jauns, pastā vī gi tī ra, ē dinā š ana 4 personā m ļ oti laba, ir vairā ki veidi gaļ as, dabī ...
 •  1 gadā atpakaļ
Šausmas
Sliktā kā viesnī ca manā mū ž ā . Atpū tā s ar diviem bē rniem no 2021.  gada 19.  jū nija lī dz 2021.  gada 8.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet mums bija daudz nepatikšanas
Aprī lī palikā m š ajā viesnī cā.10 dienas. Un es nezinu, kā mē s to pelnī jā m, bet slinkums lija uz mū su galvā m, it kā no pā rpilnī bas raga.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, labs wifi
Tā bija pirmā reize Emirā tos, atpū tusies kopā ar visu ģ imeni. Man patika viss: istaba, pludmale, virtuve, personā ls. Nav sū dzī bu.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir lieliska
Viesnī ca lieliska, ē dieni daudzveidī gi, daudz augļ u un jū ras velš u, tī ra telpa, kam nepiecieš ams kosmē tiskais remonts, teritorija liela un zaļ a, darbojā s visi bā ri un kafejnī cas.
 •  1 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Laba viesnī ca par savu naudu. Apkalpoš ana teicama, viss tī rs un visur izmazgā ts, ļ oti jauks personā ls. Ē diens ir garš ī gs, lai gan nav daudz pā rpilnī bas.
 •  2 gadā atpakaļ
24 stundas diennaktī ULTRA ALL INCLUSIVE
"+": + 24 stundas diennaktī ULTRA ALL INCLUSIVE. + Svē tā Ramadā na mē neš a laikā restorā nu un bā ru darbī bā un ē dienu un alkoholisko un bezalkoholisko dzē rienu pasniegš anā viesnī cā nav izmaiņ u.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rasalhaima