Neaizmirstams, fantastisks, unikāls ceļojums!

03 Novembris 2019 Ceļošanas laiks: no 22 Oktobris 2019 ieslēgts 29 Oktobris 2019
Reputācija: +9
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Esmu gandarī ts, ļ oti bagā tī ga programma, daudz spilgtu iespaidu!

Mē s pirmo reizi apmeklē jā m AAE. Seš u dienu laikā valsti apmeklē jā m trī s emirā tos – Abū Dabī , Dubaijā un Š ā rdž ā . Apmeklē jā m arī Fudž eiras emirā tu, jo izvē lē jā mies ceļ ojumu uz Indijas okeā nu.

Ekskursiju laikā apmeklē jā m Š eiha Zajeda moš eju (Balto moš eju), neprā tī gi skaistu vietu, iesakā m visiem. Bija arī Abū Dabī apskates ekskursija, kas iepazī stinā ja ar pilsē tu. Izsakā m pateicī bu lieliskajai gidei Allai Astaņ inai, kura arī nodroš inā ja abajas moš ejas apmeklē jumam.

Mē s piedalī jā mies gandrī z visā s ekskursijā s, nenož ē lojā m ne minū ti.

Mē s apskatī jā m Dubaijas rā mi, brī niš ķ ī gs skats, un caurspī dī gā grī da 150 metru augstumā bija elpu aizraujoš a. Dziedoš ā s strū klakas atstā ja neizdzē š amu iespaidu. Uzkā pā m arī Burj Khalifa, no 124 stā vu augstuma paveras satriecoš s skats uz visu Dubaiju.


Liels paldies gidam Bekam Kā sam par vē rī gumu, attieksmi pret darbu, ļ oti interesanto valsts kultū ras iepazī š anos! Vairā k tā du profesionā ļ u! Bija liela vē lme vē lreiz apmeklē t Apvienotos Arā bu Emirā tus!

Jū s nekad neatgriež aties no saviem ceļ ojumiem tā dā paš ā veidā ! Novē lu visiem gaiš us iespaidus, emocijas, jaunus ceļ ojumus!

Profi: lieliska Mars Travel tū res organizā cija, brī niš ķ ī gs gids Beks Kā ss, interesantas ekskursijas, laba viesnī cu atraš anā s vieta.

Mī nusi: stulbas ligzdas viesnī cā s, iepriekš iegā dā jieties adapteri.

Baltā moš eja

Skats no Burj Khalifa 124. stā vs mazs>

Foto pietura Dubaijas jahtu piestā tnē

Dubajas rā mis

Dubai Frame vī zas ar viņ u saulrietā

Indijas okeā ns

Fotoapstā š anā s tuksnesī dž ipu safari laikā

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Белая Мечеть
Вид из Бурж Халифа - 124 этаж
фото-стоп в Дубай Марина
Дубайская рамка (Dubai Frame)
Дубайская рамка (Dubai Frame) -  виз с нее на закате
Индийский океан
фото-стоп в пустыне во время джип сафари
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums