Nākotnes pasaule izstādē Expo 2020

07 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 18 Janvāri 2022 ieslēgts 25 Janvāri 2022
Reputācija: +6552.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Stā sts par ceļ ojumu organizē š anu š eit >>>

Zini, reizē m tu pamosties, ej uz duš u, izž ā vē galvu un priecā jies, cik skaisti mati ir sasē duš ies uz galvas. Jū s izsaucat taksometru uz lidostu. Maš ī na ir atbraukusi. Jū s paņ emat mugursomas, ieejat liftā . Durvis aizveras, mā jā izslē dzas gaismas. . .

Mē s izkā pā m no lifta, kas bija iestrē dzis desmit sekundes, ar š ausmī giem matiem, kas pirms brī ž a bija tik skaisti. Gandrī z izjuka ļ oti, ļ oti, ļ oti ilgi gaidī tais ceļ ojums. Tā ka es kā rtē jo reizi kaut kad pirms brauciena iegā ju liftā...


Un tagad par interesantā ko daļ u: tas notika! Mē s apmeklē jā m Expo 2020, kurai esam gatavojuš ies daudzus gadus. Izstā des apmeklē jumu plā nojā m jau sen, kad vienā no mū su braucieniem tikā m pie reklā mas banera. Toreiz tā bija tikai ideja. Tač u 2020. gads tuvojā s un viens no lidmaš ī nu ž urnā liem kā rtē jo reizi nonā ca pie raksta par to, kā Emirā tos speciā li Expo tiek bū vē ta vesela mini pilsē ta un par to, cik daudz naudas tajā iegulda. Bija jau ne tikai ziņ kā rī gi skatī ties, bet arī dzī vot tā dā pilsē tā . Pā rrunā jā m, kā pē c gada sā ksies izstā de un bū s jā lido, bet, kā zinā ms, 2020. gadā maz ieceru kā dam piepildā s. Izstā de ir pā rcelta.

Biļ etes uz Emirā tiem pastā vī gi ir nepamatoti dā rgas, un tad notiek likteņ a dā vana — Vizeir uzsā k lidojumus uz Abū Dabī un pat par nepieredzē tā m cenā m. Pat Mau zemo izmaksu biļ ete savulaik bija divreiz dā rgā ka. Lidosim!

Bet cik dienas jums ir jā lido? Atsauksmes ir ļ oti daž ā das, kā ds it kā visu izstaigā ja vienas dienas laikā , un kā ds aizlidoja uz veselu mē nesi. Wizz piedā vā ja trī s dienas vai nedē ļ u. Bet, ņ emot vē rā ceļ u trī s dienas atpakaļ . Mē s aizņ ē mā m nedē ļ u. Man š ķ iet, ka kļ ū dī jā mies, vajadzē ja ņ emt desmit dienas! Un tad es neesmu pā rliecinā ts, ka mē s gribē tu aizlidot pat desmitajā dienā .

Starp citu, ne tikai mē s, bet arī mani vecā ki dega ar domu apmeklē t Expo. Rezultā tā viņ i pē c pā ris dienā m nopirka sev biļ etes, un viņ i izlido nedē ļ u agrā k nekā mē s. Tad Wizz optimizē ja grafiku un nā cā s pā rcelt datumus, beigā s lidojā m vē l nedē ļ u pirms maniem vecā kiem. Un tagad mū su draugi iedvesmojā s no idejas un arī paņ ē ma biļ etes uz martu.

Ieinteresē ja? Lidosim! Mē s saņ ē mā m negatī vu PCR, kas nozī mē , ka mē s joprojā m varam lidot rī t. Bet pats trakā kais ir pā rbaudī jums ierodoties, jo tas var aizkavē t izstā des apmeklē jumu par 10 dienā m un pat sarī kot pilnī gu finansiā lu neveiksmi. Abū Dabī lidostā tika izveidota ī sta testē š anas laboratorija. Un pats galvenais, viss ir operatī vi un ar rindā m maksimums pā ris minū š u garumā . Mē s bijā m savienoti ar Abū Dabī veselī bas aprū pes sistē mu.


Braucot ar autobusu uz pilsē tas centru, saņ ē mu ī sziņ u. Kad tas atvē rā s, es dzirdē ju katru sirdspukstu. Lidojoš as muš as spā rni izdarī ja ne vairā k kā vienu atloku sekundē , izotopu radioaktī vā sabrukš ana neizstaro starojumu, un japā ņ u ā trgaitas vilcieni vienkā rš i sasala. “Bla-bla-bla-Negatī vs-bla-bla-bla”. Fuh pagā jis! ! ! Laiks nedaudz turpinā ja savu gaitu, bet ne pā rā k ā tri, jo Daš a jebkurā sekundē saņ ems SMS. Ienā ca, priekš skatī juma teksts tika nogriezts uzreiz pē c “Bla-bla-bla”. Drī zumā atvē rts! ! ! Nu laiks atkal ir apstā jies. Arī negatī vi! Braucam uz Expo! ! ! Tas, par kuru tu tik ļ oti sapņ oji. Ž ē l, ka ir trī s naktī un pirms doš anā s uz Dubaiju vajag gulē t viesnī cā .

Mū su pieteikums ar Greenpause kļ uva zaļ š un brī dinā ja, ka nā kamais pā rbaudī jums jā iztur sestajā dienā . vienalga! Galvenais, ka mē s tik un tā izstā di apmeklē sim! Ja godī gi, pē rkot biļ etes, rū pī gi pā rbaudī jā m iebraukš anas noteikumus un nekur nebija ne vā rda par PCR sestajā dienā . Bet tad izrā dī jā s, ka Dubaija un Abū Dabī karantī nas prasī bu ziņ ā ir divas daž ā das “valstis” ar saviem nosacī jumiem.

Par treš o PCR uzzinā jā m dienu pirms izlidoš anas, jo vienā forumā kā ds dabū ja lielu naudu, jo bija steidzami jā kā rto tests tieš i lidostā . Un tā bija liela laime, ka policija ļ ā va to darī t. Es ļ oti priecā jos, ka biļ eš u iegā des brī dī mē s nezinā jā m par treš o PCR, jo nevarē jā m ar to riskē t. Un tā , nezinā š anas dē ļ , viņ i to paņ ē ma un tagad mē s noteikti apmeklē sim izstā di, neatkarī gi no tā , kas notiks tā lā k.

Starp citu, plā ns B bija tā ds, ka, ja mums ir pozitī vs tests un mē s nevaram lidot, mani vecā ki vienkā rš i atnesī s man klē pjdatoru, jo viņ i lido ar to paš u lidmaš ī nu, ar kuru mums vajadzē tu lidot uz Kijevu.

Rī t! Steidzami iegā dā jamies Expo biļ etes un rezervē jam paviljonus, izmantojot viedo rindu sistē mu, kas dos iespē ju paviljonus apmeklē t bez rindas norā dī tajā laikā . Tagad paslē psim vecā kiem pudeli ar simts grivnā m un ejam. Tie, kuriem ir Expo biļ etes, var izmantot bezmaksas marš ruta autobusu no Abū Dabī tieš i uz izstā di. Turklā t Expo darbinieks atrodas pie Abū Dabī lidostas izejas un to visu stā sta. Mē s ejam. “Zaķ ī t, vai tu tici, ka mē s dosimies uz š o izstā di? Tas notika! ”


Viss, ko bijā m iepriekš piedzī vojuš i pā rsteigumu un wow efektu veidā , burtiski izgaisa no pirmā efekta, ieejot izstā des laukumā . Š ī ir vieta, kur robots var nodarboties ar savā m lietā m, cilvē ks aiziet uz sapulci, nepievē rš ot robotam nekā du uzmanī bu, un tas viss notiek ar klasisko mū ziku uz klavierē m, kas paceļ as gaisā un ko spē lē pianists. Nē , tas nav pā rspī lē ts, tā patieš ā m notika ar mums.

Mammai un tē tim, iespē jams, bū s pirmā s spilgtā s atmiņ as, kad viņ i tikko ienā ca, mamma runā ja ar mani pa viber, un viņ ai aiz muguras piebrauca robots, lai iepazī tos. Expo ir ideā la pilsē ta bez trū kumiem. Tā ir 15 minū š u gara ā tra pastaiga. Ir pieci rajoni un pat ielas. Š eit katra valsts cenš as sevi parā dī t kā labā ko, respektī vi, katra ē ka ir ī sts mā kslas darbs. Ir valstis, kas savas ē kas necē la, bet apmetā s paviljonos, kas atradā s vairā kā m valstī m kopī gā s ē kā s. Viņ i atradā s ielu aizmugurē . Bet paš i paviljoni ir tikai daļ a no pieredzes.

Otrā daļ a ir oficiā lie š ovi, to ir simtiem katrai gaumei, un katru dienu ir unikā li, kas izstā dē notiek tikai vienu reizi un, ja palaidī si garā m, tad vairs neredzē si. Piemē ram, š odienas grafikā vien vismaz č etri bū s unikā li. Lielā kā daļ a pasā kumu sā kas pē c pulksten 16:00. Paralē li daž ā dā s Expo daļ ā s notiek divi vai trī s daž ā di š ovi. Bet vē l kaut kā jā paspē j tikt lī dz paviljoniem un pat tā ds sī kums kā paē st. Š eit, starp citu, ir pā rstā vē tas, iespē jams, visas pasaules virtuves. Bet cenas ir augstas. Nolē mā m, ka vislabā k bū tu izmē ģ inā t visas pasaules virtuves tieš i visā s valstī s. Pa to laiku ē dienam vispā r nav laika. Par laimi, teritorijā atrodas Dominos, kur picas iet pa bezgalī gu konveijeru, piemē ram, hamburgeri McDonald's, un par 54 dirhamiem (15 USD) var paē st lielisku un ā tru maltī ti divā m picā m un kartupeļ iem.

Ū dens izstā des zonā ir bez maksas. Treš ā iespaidu daļ a arī ir izrā de, bet ne oficiā la. Daudzos paviljonos paš reklā mas nolū kos notiek daž ā di priekš nesumi, pieteikumā par tā diem š oviem netiek ziņ ots, tos var atpazī t tikai paš os paviljonos, un cik š ā du priekš nesumu un kā tos iespiest savos plā nos, nav zinā ms. Te pat robotiem ir savas tautas dejas, pie kurā m tikā m tī ri nejauš i, skrienot no viena paviljona uz otru. Ceturtā emociju daļ a ir atmosfē ra pilsē tas ielā s, kur var bezmē rķ ī gi staigā t un tvert skaistuma estē tisko baudī jumu. Ir pat Singapū ras koku analogs.


Un pē dē jā pieredzes daļ a ir centrā lais kupols ar tā projekcijā m, mū ziku un atmosfē ru. Š is ir tū kstoš elektronisku ziedu dā rzs, kas viļ ņ veidī gi maina apgaismojumu laikā ar kupola tē mu. Š eit jū s varat doties uz Marsu un tā lā m planē tā m, š eit jū s varat ienirt divpadsmit gadus vecas meitenes sapņ os un redzē t viņ as iekš ē jo pasauli, š eit jū s varat burtiski meditē t zem brī vā m projekcijā m desmitiem mā rī š u vai lidojoš o putnu.

Vai vienkā rš i izbaudiet atmosfē ru, lū dzoties arā bu pasaulē . Visiespaidī gā kie š ovi notiek zem kupola. Lielā kā daļ a ceļ u ved caur kupolu. Un visbiež ā k mē ģ inā jumi nokļ ū t no viena Expo punkta uz otru var beigties neveiksmī gi, jo jū s nevarat vienkā rš i paņ emt un paiet garā m kupolam, neapstā joties pie tā . Arī paš as izstā ž u ielas nav tukš as. Pie tematiskas mū zikas tur brī ž iem “lido” milzī gs zelta piekū ns.

Pat ar visu vē lē š anos jū s nevarē siet redzē t pat mazu daļ iņ u dienā . Piemē ram, pirmajā dienā apguvā m tikai č etrus paviljonus un daž ā dus š ovus. Tiesa, š o dienu sā kā m tikai vienos pē cpusdienā . Mē s bijā m tik ļ oti pā rņ emti ar Dubai Expo atmosfē ru, ka, iespē jams, pirmo reizi mū su ceļ ojumu vē sturē sā kā m atcelt vietas, kuras plā nojā m apmeklē t Emirā tos, lai tikai pavadī tu vē l vienu dienu š ajā pasaules brī numā . . Katru reizi likā s, ka rī t mē s š eit paņ emsim vē l vienu brī vu dienu un bū s tieš i tā . Bet nē , kā jū s domā jat, cik no seš ā m brī vajā m dienā m mē s beigā s pavadī jā m izstā dē ? Gandrī z pilni seš i!

Tas ir, mē s patieš ā m katru dienu bijā m izstā dē . Divreiz braucā m vakaros. Reiz uz Burj Khalifa ar akvā riju un strū klaku, tad devā mies pastaigā pa vē sturisko Al Fahidi rajonu. Otro reizi izkā pā m vakarā , lai izstaigā tu Dubaijas jahtu piestā tni. Un pē dē jais viltojums: pē dē jā dienā mē s ieradā mies no rī ta, izgā jā m PCR, apskatī jā m atlikuš os plā notos paviljonus, atgriezā mies viesnī cā , devā mies safari uz tuksnesi, vē lu vakarā mū s atgrieza viesnī cā un mē s atkal devā mies uz Expo. Pē dē jā atmiņ a no izstā des ir, kā mē s guļ am mī kstajā zonā zem centrā lā kupola, un raķ ete lido dziļ ā kosmosā virs galvas.


Garā m lido daž ā das planē tas, un beigā s astronauts ā rā pieklauvē pie kupola. Kad pē dē jo reizi atstā jā m kupolu, man gribē jā s apturē t laiku, lai izstā de varē tu turpinā ties. Parasti, ceļ ojot, tu vienmē r esi garī gi gatavs aizbraukt lī dz pē dē jai dienai, un pat uzkrā tais nogurums var sagrā bties pē dē jā dienā . Bet ne š ajā laikā . Š ī bija mana sapņ u pasaule. Un tas ir forš i, kad ceļ ojumam izvirzi augstas prasī bas un cerī bas, un pretī saņ em kaut ko daudzkā rt lielā ku par savā m fantā zijā m.

Kuri paviljoni ir jā apmeklē :

Saū da Arā bija

Japā na — rezervā cijas jā veic katru dienu plkst.  9:00

Pakistā na — atmosfē ra ir pā rspī lē ta.

Ilgtspē jī ba.

Ū denskritums — naktī .

Spā nija ir labā kā filma, ko mē s redzē jā m izstā dē .

Pilns to paviljonu saraksts, kurus ieteicā m apmeklē t vecā kiem (nav sakā rtoti pē c vē rtē juma):

Alif, Japā na, Izraē la, Saū da Arā bija, Ilgtspē jī ba, Ū denskritums, Centrā lais kupols, Kazahstā na, Š veice, Vā cija, Spā nija, Emirā ti, Kuveita, Malaizija, Taizeme, AAE (meklē AAE rezervā ciju), Opportunity, Somija, Polija, Koreja , Sievieš u paviljons, Francija, Emirā tu paviljons >), Indija, Luksemburga, Ungā rija, Omā na, Paragvaja, Peru, Azerbaidž ā na, DP World.

Mums bija jocī gs gadī jums ar AAE paviljonu. Mē s ļ oti kavē jā mies un burtiski skrē jā m. Bet mani mulsinā ja vā rds nosaukumā "Universitā te" Un, kamē r mē s skrē jā m, mē s apspriedā m, ka varbū t tas ir par Visumu vai jubileju, kas izklausā s lī dzī gi. Kad viņ i skrē ja, izrā dī jā s, ka tas ir Emirā tu universitā tes paviljons. Un to, kas mums ir nepiecieš ams meklē š anā , var atrast tikai kā AAE.


Protams, katrs var gū t savus iespaidus par izstā di, un tas viss ir atkarī gs no viņ a noskaņ ojuma, tač u Google kartē vē rtē jums ir 4.8 no 5, un tajā ir vairā k nekā. 2.000 atsauksmju, kas patieš ā m pasaka daudz. Droš i vien daudziem patika dzī ve, kad pamostaties Emirā tos, pusdienojat Malaizijā un pē c tam iedzerat kafiju Austrā lijā , pē c tam "iekā pjat lidmaš ī nā " un dodieties ceļ ojumā uz 2070. gadu un tas viss notiek stundas (tas bija neliels fragments no parastas dienas Expo). Starp citu, seš ā s dienā s noķ ē rā m gandrī z visus laikapstā kļ u variantus un gribu teikt, ka Expo bija tikpat skaista gan mā koņ ainā , gan ļ oti vē jainā dienā . Mū su iespaidus par izstā di sildī ja arī tas, ka plā noju š o braucienu veikt jau strā dā jot jaunā darba vietā , tač u notika vē l nebijis brī nums un varē jā m vienoties par jauniem vē l labvē lī gā kiem darba apstā kļ iem manā esoš ajā un mī ļ ā kajā uzņ ē mumā . , visas problē mas, kuras es atrisinā ju ceļ ojuma laikā Turcijā , radī ja nepieredzē tus rezultā tus.

Bū s papildu jautā jumi par Expo 2020, noteikti rakstiet!

Un š is ir neliels izgriezums no š oviem, kurus apmeklē jā m:

Ceļ ojuma informā cija:

Ceļ ojuma datums: 18.01. 2022. –25.01. 2022.

Ceļ ojuma grū tī bas: 4/10 (zem vidē jā lī meņ a)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
 Япония.
 Зона Under Ocean в Sustainability.
 Opportunity.
 Беларусь.
 Пакистан.
 Пакистан
 Golden Falcon. В списке шоу его не видел.
 Купол Wasl
Корея.
 Таиланд.
 Бабочки появлялись на площади wasl 2020 ближе к метро.
 Главный вход.
Саудовская Аравия.
Саудовская Аравия.
 Саудовская Аравия.
 Эмираты.
 Швейцария.
 Alif.
 Alif.
 Водопад.
Венгрия.
Венгрия.
Блюдо Наси горен и Ме горен в Малайзии.
 Женский павильон.
Того. Дашу учат играть в национальную игру.
 Шоу возле тайского павильона.
 Индия.
 Казахстан.
Зона Under Forest в Sustainability.
 Бразилия.
 Перу
 Alif.
 Марокко.
Германия.
 Экскурсия в пустыню.
komentāri (82) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums