Le Meridien Al Aqah Beach Resort 5*– Atsauksmes

62
Novērtējums 8.610
№1 viesnīcas reitingā Fudžeira
8.8 Numurs
8.7 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.7 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 230 metrus garā senatnīgās zelta pludmales joslā, Hadžara kalnu pakājē un Indijas okeānā. Viesnīcas vestibils ir atzīts par vienu no skaistākajiem viesnīcas ātrijiem pasaulē. Oriģinālas arhitektūras viesnīca ar attīstītāko infrastruktūru Fudžeirā un augstu apkalpošanas līmeni. Liela zaļā zona ar mākslīgu upi, tiltiņiem, maziem ūdenskritumiem. Viesnīca tika atklāta 2004. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2014. gadā.Vairāk →
аватар JUrij90698
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Iespaidi labi, bet skaidrs, ka sen nav taisī juš i remontu, ir arī problē mas ar smakā m. Pludmale ir netā lu, nekā du jautā jumu, pa labi no viesnī cas ir sala, ir rifu haizivis, bruņ urupuč i, ļ oti forš i. Negatī vā puse ir tā da, ka nav iespē jas iznomā t automaš ī nas ar mū su tiesī bā m un diezgan tā lu no globā lajiem lielveikaliem. … Tomēr ▾ Iespaidi labi, bet skaidrs, ka sen nav taisī juš i remontu, ir arī problē mas ar smakā m. Pludmale ir netā lu, nekā du jautā jumu, pa labi no viesnī cas ir sala, ir rifu haizivis, bruņ urupuč i, ļ oti forš i. Negatī vā puse ir tā da, ka nav iespē jas iznomā t automaš ī nas ar mū su tiesī bā m un diezgan tā lu no globā lajiem lielveikaliem.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s devā mies uz vietni un redzē jā m š o viesnī cu, izlasiet to. Viņ i domā ja, ka varbū t aģ entū ra kaut ko ieteiks vai pievienos, bet nē . Izvē loties viesnī cu š eit un devos. Š obrī d viņ i mū s nokā rtoja. … Tomēr ▾ Mē s devā mies uz vietni un redzē jā m š o viesnī cu, izlasiet to. Viņ i domā ja, ka varbū t aģ entū ra kaut ko ieteiks vai pievienos, bet nē . Izvē loties viesnī cu š eit un devos. Š obrī d viņ i mū s nokā rtoja. Istaba bija parasta standarta, nekas ī paš s. Jauka labiekā rtota teritorija. Ā rpus teritorijas nav nekā ī paš a. Viesnī ca atradā s pirmajā lī nijā , kas ir ļ oti labi. Internets pieejams visā teritorijā , ā trums normā ls. Ē diens diezgan labs, visa kā pietika.
аватар MISHENKO_81
Reģ istrē š anā s noritē ja labi, istabiņ a liela un plaš a, jautā jumu te nav. Nedaudz cieš apkalpoš ana baseina bā rā , bē rniem nav ē dinā š anas. Klusai atpū tai ideā li piemē rota. Jaunieš iem bū s garlaicī gi. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s noritē ja labi, istabiņ a liela un plaš a, jautā jumu te nav. Nedaudz cieš apkalpoš ana baseina bā rā , bē rniem nav ē dinā š anas. Klusai atpū tai ideā li piemē rota. Jaunieš iem bū s garlaicī gi. Mums personī gi viesnī ca ļ oti patika!
аватар jennyart
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es teikš u ī si. Piekrī tu iepriekš ē jā m atsauksmē m. Viss kā rtī bā , bā rs pludmalē saš ū ts, nav laika visus apkalpot. Restorā ns ir lielisks. Jū ra daž reiz plosā s, bet tas nav okeā ns, š eit ir Omā nas lī cis. … Tomēr ▾ Es teikš u ī si. Piekrī tu iepriekš ē jā m atsauksmē m. Viss kā rtī bā , bā rs pludmalē saš ū ts, nav laika visus apkalpot.
Restorā ns ir lielisks.
Jū ra daž reiz plosā s, bet tas nav okeā ns, š eit ir Omā nas lī cis.
No rī ta 6:00 sā c makš ķ erē t tuvē jā pludmalē . Kā das zivis mē s tur neredzē jā m, un tur bija pat jū ras zvaigznes, bruņ urupuč i. Zvejnieki ļ auj nofotografē ties ar zivi un neprasa par to maksu.
Man patika viss. Klusi, man der. Bija ar 2 maziem bē rniem.
Bija animā cija, bet mē s to nekad nesaņ ē mā m visā s dienā s) Mē s to meklē jā m pirmajā s dienā s, kur tā notiek, tad viņ i ieradā s noteiktajā laikā un mums paziņ oja, ka viss ir beidzies. Un tā visu laiku bē rns netika uz savu vakara izrā di.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ī viesnī ca jau ir mazliet nogurusi. Man patika š ī viesnī ca pē c apraksta un atsauksmē m. Uz reģ istrē š anos nemaz nebija jā gaida, tikā m iesē dinā ti uzreiz, burtiski 10 minū tē s. Serviss visaugstā kajā lī menī . … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca jau ir mazliet nogurusi. Man patika š ī viesnī ca pē c apraksta un atsauksmē m. Uz reģ istrē š anos nemaz nebija jā gaida, tikā m iesē dinā ti uzreiz, burtiski 10 minū tē s. Serviss visaugstā kajā lī menī . Ja viesnī ca ir 5 zvaigznes un cena nav maza, es vairā k par visu vē lē tos atjauninā t. Pludmale nav labi uzturē ta. Jautā jumu par uzturu nebija, ē d ko gribi, izvē le bija liela. Sauļ oš anā s krē sli un dvieļ i jau nebija ī paš i labi. Viesnī ca ir laba, bet daž iem punktiem par š o cenu vajadzē tu bū t labā kam. Varbū t tagad viss ir salabots, bet toreiz tā vienkā rš i bija.
аватар Anna105551
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca ir ļ oti laba, par to nav nekā du jautā jumu. Personā ls ir visaugstā kajā lī menī . Vienī gais negatī vais ir tas, ka meitenes reģ istratū rā gandrī z nerunā angliski, es vispā r klusē ju par krievu valodu. Viņ iem tur ir viens menedž eris, kurš runā krieviski, ja ir uz vietas, var kaut ko noskaidrot. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti laba, par to nav nekā du jautā jumu. Personā ls ir visaugstā kajā lī menī . Vienī gais negatī vais ir tas, ka meitenes reģ istratū rā gandrī z nerunā angliski, es vispā r klusē ju par krievu valodu. Viņ iem tur ir viens menedž eris, kurš runā krieviski, ja ir uz vietas, var kaut ko noskaidrot. Braucā m prom - mums teica, ka viss kā rtī bā , tagad, pagaidā m, risinā m jautā jumu par iemaksas atgrieš anu, ko veicā m reģ istrē joties. Bet par paš u viesnī cu gribu atstā t atsauksmi, jo virtuve tur ir ļ oti laba. apgabals ir bagā ts. Viņ iem ir daž as birokrā tiskas aizķ erš anā s, ar kurā m mē s tagad nodarbojamies (tas attiecas uz depozī tu). Viesnī cā , protams, bija nianses. Mums bija divvietī ga istaba, bet tika izmitinā ti 2 pieauguš ie + 1. Bē rnam tika piedā vā ts izvelkamais dī vā ns, kurš ir piemē rots bē rnam, kuram ir 4 gadi, ja bē rns ir mazā ks, viņ š var vienkā rš i nokrist no š ī dī vā ns naktī . Man nā cā s viņ iem atgā dinā t, lai viņ i atnes ū deni uz istabu. Ir arī punkti, kurus tū roperatora pā rstā vji neizsaka. . Piemē ram, ja ceļ ojumā ir iekļ autas brokastis un š ajā dienā tū rists dodas ekskursijā un dienu iepriekš pieprasa nodroš inā t š ī s brokastis numurā vai paņ emt lī dzi ceļ ā , viņ iem tas ir jā organizē . Ē diens uz vietas ir diezgan dā rgs, makaroni maksā apmē ram 450 UAH, nav ļ oti ē rti par tā du naudu nopirkt vakariņ as, piemē ram, pirms doš anā s uz lidostu. Un viņ iem nav funkcijas pā rcelt vakariņ as no vienas dienas uz otru. Ir tā da nianse, ka viesnī ca nav piemē rota hipertensijas slimniekiem, jo ​ ​ atrodas kalnos. Neņ emot vē rā š ī s nianses, gribu teikt, ka viņ i ļ oti labi iztī ra peldvietu, nelaiž iekš ā , kamē r neiztī ra, tī ra smiltis pludmalē , dvieļ us izdala katru dienu, pietiek. sauļ oš anā s krē sli. Tur ir daudz sporta izklaides, bet nav vakara animā cijas, varbū t kā da vingroš ana baseinā no rī ta, vai karaoke 30 minū tes vakarā , vispā r. Ir bē rnu klubs, bē rni tiek izklaidē ti visas dienas garumā , ir multfilmu istaba, bē rnu diskotē ka un tā tā lā k. Vē l viens moments ir tas, ka ir daudz pikantu ē dienu, tā pē c jums tas jā jautā un jā ievē ro, jo bē rniem tas nederē s. Tajā paš ā laikā var paņ emt bē rnam ē dienu, izvē le liela, kā jau rakstī ju, virtuve ir bagā ta, un gaļ a, un zivis, un tur bija daudz visu. Teritorija skaista, tī ra, kopta, uz katra stū ra ir glā bē ji. Viesnī ca ir ļ oti augstā lī menī . Š ajā viesnī cā nedē ļ as nogalē s ierodas daudzi vietē jie tū risti. Mē s paņ ē mā m ekskursiju no gides, mums bija lieliska gide Elena, viņ a stā sta ļ oti interesantas lietas. Vē l viens svarī gs moments, reģ istrē joties viesnī cā , ir jā iemaksā depozī ts, tā ir noteikta summa, kas jā maksā atkarī bā no izvē lē tā ē diena veida, tas ir gadī jumā , ja kaut kas tiek papildus pasū tī ts viesnī cā no ē diena. Jū s varat maksā t š o summu skaidrā naudā , mums trim sanā ca apmē ram 150 dolā ru, un, ja jū s maksā jat viņ iem š o summu dolā ros. viņ i atgriež starpī bu pē dē jā dienā savā vietē jā valū tā , kuru jums nebū s laika tē rē t tur. . š is nav tik patī kams brī dis, tā pē c nolē mā m maksā t ar pā rskaitī jumu. Kā izrā dī jā s, arī apmaksa ar bankas pā rskaitī jumu nav labā kais risinā jums, jo joprojā m nevaram atgriezt š o naudu, mē s gaidā m š ī s problē mas risinā jumu. Ja neņ em vē rā finansiā lā s problē mas, viesnī ca ir pelnī jusi 9 no 10.
аватар katyaklemenko
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s pagā juš ajā gadā atpū tā mies kā pā ris bez bē rniem. Viesnī ca mums bija pā rā k klusa, bet kopumā teritorija un viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Ē diens ir daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs. No mū su plaš ajiem numuriem paveras skats uz jū ru. … Tomēr ▾ Mē s pagā juš ajā gadā atpū tā mies kā pā ris bez bē rniem. Viesnī ca mums bija pā rā k klusa, bet kopumā teritorija un viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Ē diens ir daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs. No mū su plaš ajiem numuriem paveras skats uz jū ru. Mē s izvē lē jā mies Fudž eiru, jo mū su draugi ieteica, ka jū ra ir labā k vē sā ka
аватар KatyaR
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi ar sievu atpū tā mies Emirā tos, atvaļ inā jums tika veidots pē c kombinē tas shē mas: vispirms pludmale, tad Dubaija. Pludmales brī vdienā m š ī viesnī ca tika izvē lē ta no vairā kā m ceļ ojumu aģ enta piedā vā tajā m viesnī cā m, jo ​ ​ viņ i ir pazī stami ar Le Meridien tī klu no brī vdienā m Puketā . … Tomēr ▾ Pirmo reizi ar sievu atpū tā mies Emirā tos, atvaļ inā jums tika veidots pē c kombinē tas shē mas: vispirms pludmale, tad Dubaija. Pludmales brī vdienā m š ī viesnī ca tika izvē lē ta no vairā kā m ceļ ojumu aģ enta piedā vā tajā m viesnī cā m, jo ​ ​ viņ i ir pazī stami ar Le Meridien tī klu no brī vdienā m Puketā . Kopumā viesnī ca nepievī la, ar atpū tu tajā bijā m apmierinā ti.

Ja runā jam par atseviš ķ iem komponentiem, tad ar norē ķ inā š anos problē mu nebija, bet ieradā mies vē lu vakarā , tā pē c istabiņ a bija gatava un uzreiz tikā m iekā rtoti 600. istabā , š ī ir pē dē jā istaba kreisajā spā rnā (izbraucot no ē kas lifts). Sakarā ar to, ka istabiņ a ir pē dē jā stā vā , gribē ja to mainī t, bet bija piektdiena un viesnī ca bija 100% pilna, tad reģ istratū rā mums piedā vā ja iespē ju no pirmdienas mainī t istabu, bet mē s , pā rgulē jis ar š o domu, no š ī varianta atteicā s. No visā m istabā m paveras skats uz okeā nu, ar 6. stā vu mums augumā pietika, nekas netraucē ja apcerē t okeā nu, saullē ktu un saulrietu, tā pē c nolē mā m raustī ties.
Tā kā mums bija AI pakete (pamata lī menis - zilas rokassprā dzes) un teicā m, ka minibā ru neizmantosim, tad reģ istrē joties no mums iekasē ja depozī tu 300 dirhamu apmē rā (nauda tika mainī ta lidostā , cena bija 3.62 par $). Istabā ir pā ris tē jas un kafijas maisiņ i (bez maksas), tē jkanna, visi duš as piederumi arī , ar š o problē mu nav, ir gludinā mais dē lis un gludeklis. Principā pē c izlī guma viss. Jā , arī ar dzeramo ū deni viesnī cā nav problē mu, ū dens istabā regulā ri tiek papildinā ts, ja nepietiek, jautā jiet, iedos papildus. Ī paš as pretenzijas par telpas uzkopš anu nebija, ja kaut kas netika piegā dā ts, prasiet, iedos dubultā daudzumā.

Ē dieni: brokastī s viss ir tradicionā ls: olas jebkurā formā , speķ is, desiņ as, dā rzeņ i, garš augi, trī s vai č etru veidu sieri, nu, ievā rī jumi, deserti utt. jebkura viesnī ca ir pamata komplekts. Pusdienā s pē c pasū tī juma tiek gatavotas pā ris zupas, trī s vai č etri gaļ as un zivju varianti, makaroni.
Ar vakariņ ā m viss ir kā rtī bā , katrs vakars ir tematisks, sestdienā s vakariņ as ir jū ras velš u diena: omā ri, krabji, garneles, visdaž ā dā kie č aumalas. Kā du dienu vakariņ ā s gatavo suš i un saš imi, tuncis un lasis ir vienkā rš i svaigā kie. Principā arī pieauguš ie var doties uz viesnī cu ar puspansiju, ja ne pē c dzē rieniem. Saskaņ ā ar AI pamatsistē mu, alus ir bezmaksas (Corona, Heineken, Becks), vietē jais vī ns ir balts, sarkans, rozā (nemē ģ inā ju), var dzert balto un sarkano, no Red Label stipro viskiju, nedaudz brendija, ruma un tekila, bet ne stipra ņ ē ma, tā dā klimatā kaut kā nav. Tas viss un bezalkoholiskie dzē rieni ir par brī vu, bet tu paraksti č eku ar No pay zī mogu, cenas norā dī tas č ekā , alkoholam tā s ir diezgan augstas (piemē ram, Corona pudelē s maksā.58 dirhamus). Jā , kas ceļ o ar bē rniem, jautā jiet pie ceļ ojumu aģ entiem: viesnī cā ir iespē ja, ja pieauguš ie ar bē rniem lī dz noteikta vecuma sasniegš anai (nenorā dī ju, mums nevajadzē ja) doties puspansijā , viesnī ca nodroš ina iespē ja pabarot bē rnus pusdienā s bez samaksas.
Kopumā uztura ziņ ā viss ir labi, vienī gais, ko gribē tos, ir vairā k augļ u. Ir papaija, dzeltena un zaļ a (ļ oti salda) melone, pū ķ is, arbū zs, bet ar pē dē jo ir kā da neiedomā jama problē ma: pusdienā s un vakariņ ā s sagriež tā dos mazos kubiņ os, it kā pē dē jais bū tu sagriezts))).

Jū ra: super, ļ oti silts, tī rs, eļ ļ as nebija, daž reiz pē cpusdienā parā dī jā s kā da zā le, bet tas nebija kritisks. Tiesa, daž kā rt gaisu ar savā m izplū des gā zē m saindē ja daž ā das laivas, kas piedā vā kaut kā dus ratiņ krē slus. Neskatoties uz augsto temperatū ru septembrī (bija 36-38 C), jū ra ir silta, bet vē sa, Dubaijā Persijas lī cis, salī dzinot ar Omā nu Fudž eirā , izskatā s pē c karsta minerā lavota. Pludmales smiltis, ļ oti karstas. Piecos vakarā , kad vairs nav karsts, katru dienu pludmalē volejbola cienī tā jiem ir iespē ja izkratī t svē tku taukus, rež ģ is ir dzī vs, mū su periodā bija viegli sakomplektē t cilvē kus divā m komandā m , daž reiz uz trim.
Pludmalē ir viesmī ļ i no bā ra, kas piedā vā dzē rienus.

Vienī gais, pie kā viesnī cai, mū suprā t, bū tu jā strā dā , ir vakara programma. Nekā da trokš ņ aina animā cija a la Turkey nav vajadzī ga, tač u pludmales bā rā vai vestibilā varē tu pasē dē t pie vī na glā zes un klausī ties mū ziku. Gandrī z katru dienu skan dzī vā mū zika, bet nez kā pē c pusdienlaikā , kad cilvē ki no karstuma vai nu izklī st pa istabā m vai aizmieg uz sauļ oš anā s krē sliem, mū ziķ i sā k uzstā ties bā rā , kas atrodas starp baseinu un pludmali. Viņ i spē lē vakarā galvenajā restorā nā vakariņ u laikā . Bet pē c vakariņ ā m praktiski nav ko darī t, nav kur iziet no viesnī cas, tajā paš ā bā rā ir kā da trausla viktorī na vai loto, bet tas laikam lieliem faniem. Tā pē c sagatavojieties izklaidē ties vakarā.

Devā mies ekskursijā ar individuā lu gidu, iepriekš vienojoties, bijā m apmierinā ti, ļ oti pateicī gi.
Viss bija augstā kā lī menī . Paldies! Mē s sniegsim padomu ikvienam. Š is ir neparasti pieklā jī gs, draudzī gs, precī zs un pozitī vs cilvē ks. Ekskursija ilga no 9.00 lī dz 21.00 saņ emš ana no viesnī cas.
(+971507150297) vā rds ir Rinats.

Kopumā viesnī ca attaisnoja gandrī z visas cerī bas, pā rē jais bija veiksmī gs. Lieliska vieta pludmales brī vdienā m septembrī un par pieņ emamu cenu š ī vā rda labā nozī mē . Ieteicams!
аватар SoVa29
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar vī ru noteikti zinā jā m, ka pē c kā zā m dosimies neaizmirstamā ceļ ojumā . Par viņ u darbu mē s atkal un atkal teiksim paldies. Mū su izvē lē tais variants bija Le Meridien Al Aqah Beach Resort. Mē s paņ ē mā m labā ko numuru un ultra viss iekļ auts. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru noteikti zinā jā m, ka pē c kā zā m dosimies neaizmirstamā ceļ ojumā . Par viņ u darbu mē s atkal un atkal teiksim paldies. Mū su izvē lē tais variants bija Le Meridien Al Aqah Beach Resort. Mē s paņ ē mā m labā ko numuru un ultra viss iekļ auts. Mums iedeva karalisko istabu. Un tur mū s uzreiz sagaidī ja kompliments no viesnī cas, saldumi un š ampanietis. Mū su istabā bija milzī ga un grezna gulta, vannas istaba un kā ds mums ir balkons un skats no tā . Mē s iegrimā m pasakā , un tā bija skaista. Ē diens mums bija izcils, katru dienu jū ras veltes, garš ī gas zivis un gaļ a, tikai labā kie un augstā kā s kvalitā tes dzē rieni. No izklaides mums patika baseins, kas atrodas netā lu no bā ra. Tā teikt, nenovē rš ot uzmanī bu no pā rē jiem, viņ i varē tu kaut ko ē st. Tieš i blakus viesnī cai ir pludmale ar tī rā m smiltī m. Ap palmā m dzied putni un okeā ns, skaists okeā ns. Nepā rspī lē jot varu teikt, ka š ī ir paradī ze.
аватар NataliKrasivaya
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s atpū tā mies ar manu 3 pieauguš o ģ imeni no 24.  maija lī dz 31.  maijam. Es jums uzreiz pateikš u, sā kot ar Fly Dubai lidmaš ī nā m, jū s nokļ ū stat jaunā pasaulē arā bu pasakā ! Es nezinu, es nezinu. neko nedzird. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies ar manu 3 pieauguš o ģ imeni no 24.  maija lī dz 31.  maijam. Es jums uzreiz pateikš u, sā kot ar Fly Dubai lidmaš ī nā m, jū s nokļ ū stat jaunā pasaulē arā bu pasakā ! Es nezinu, es nezinu. neko nedzird. Dzirdē jā m tikai okeā na troksni))) Ierodoties viesnī cā , mums iedeva slapjus dvieļ us. Mums bija superior istabiņ a ar balkonu 11. stā vā (1105. istaba), istabiņ a liela, tī ra, gaiš a, liela vannas istaba ar atseviš ķ u vannu un duš u, ļ oti mā jī ga ģ ē rbtuve. Un balkons ir vienkā rš i skaisti liels un skats no balkona ir brī niš ķ ī gs! Tikai Le Meridien viesnī cā visi numuri ir vē rsti uz okeā nu. Pē c vakariņ ā m uzreiz devā mies uz istabu un aizmigā m pie okeā na skaņ as. Nā koš ā dienā sā kā s arā bu pasaka! Katru dienu svaiga prese un augļ u grozs istabā . Brokastis ļ oti š ikas, lasis , 8 veidu sieri, svaigas sulas, ievā rī jumi, medus, deserti daudz augļ u (ananā si, divu veidu melones, arbū zi, mango, papaija, pū ķ a mē le, ā boli, bumbieri, mandarī ni, apelsī ni, plū mes, nektarī ni, zemenes, mellenes desertos, ž ā vē tas plū mes, aprikozes, rozī nes, dateles, Indijas rieksti, valrieksti, mandeles), pankū kas, daž ā di salā ti un daudz daž ā du saldumu. Ē diens ļ oti kvalitatī vs un barojoš s, dzē rieni ultra klases. Pusdienas arī ļ oti garš ī gas un sā tī gas, barojoš as, Vakariņ ā s katru dienu daž ā das virtuves - citreiz jū ras, citreiz klasiskā , citreiz fiesta, citreiz Ā zijas, citreiz jū ras veltes (krabji, omā ri, karaliskā s garneles, mī dijas, č aumalas u. c. ), tad ē dieni grilē ta (zivis, vista, jē ra gaļ a, liellopu gaļ a, garneles), arā bu virtuve un katru dienu viss savā dā ks un garš ī gs))) jū s palmas, putni dzied un okeā na skaņ as - ko vē l vajag! Okeā nā mē s redzē jā m daudz krabju, lieli un mazi bruņ urupuč i, lielie krabji un zivis, ekskluzī vi gliemež vā ki. Brauciens ar kajaku pa okeā nu.
Bet somu pirts, hammam un dž akuzi ir vienkā rš i super, sievietē m un vī rieš iem atseviš ķ i
Paldies AAE. Paldies, Le Meridien, paldies, Rinat ))
Parādīt vairāk »


iemiesojums chirva
Interesē ekskursijas no viesnīcas. Vai tiek piedāvāti Omānas apmeklējumi?
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель находится на 230 метровой полосе нетронутого золотого пляжа, у подножия гор Хаджар и на берегу Индийского океана. Лобби отеля признано одним из самых красивых гостиничных атриумов мира. Оригинальный по архитектуре отель с самой развитой инфраструктурой на Фуджейре и высоким уровнем обслуживания. Большая зеленая территория с искусственной речкой, мостиками, небольшими водопадами. Отель был открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2014 году.

Atrašanās vieta Отель на побережье Индийского океана, у подножия Хаджарских гор в эмирате Фуджейра, в 145 км от международного аэропорта Дубая и в 45 км от аэропорта Фуджейры.
Pludmales apraksts У отеля свой собственный песчаный пляж протяженностью 230 м в 50 м от отеля. Шезлонги, матрасы, зонтики и полотенца предоставляются бесплатно для гостей отеля.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

5 ресторанов, 9 конференц-залов, автобус до торговых центров, 4 бара, магазины, открытый бассейн с режимом температурного контроля, терраса для загара. В основном ресторане Le Meridien Al Aqah подают завтрак, обед и ужин, в том числе сервируют тематический «шведский стол». Кроме того, гости могут посетить индийский и тайский ресторан, а также ресторан на открытом воздухе на пляже.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Маленькие гости отеля могут развлечься в детском клубе Penguin. Кроме того, на территории оборудован детский бассейн и детская игровая площадка.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Удобства для отдыха в отеле включают в себя большой плавательный бассейн (в форме естественного водоема), роскошный спа-центр, где проводится целый ряд процедур, фитнес-центр и центр водных видов спорта.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 218 номеров. Состоит из одного 21- этажного здания, в отеле есть 3 лифта.

Istabās

В номерах предоставлено: индивидуальный кондиционер, ванная комната с ванной и душем, халаты и тапочки (бесплатно), фен, ТВ, CD и DVD плеер, Wi-Fi (бесплатно), ежедневная газета (бесплатно), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), телефон, мини-бар (минеральная вода бесплатно с ежедневным пополнением), сейф, утюг и гладильная доска (бесплатно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • $
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • vcd/dvd
 • tālrunis
 • kabeļa internets $
 • tējas/kafijas automāts
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese P.O. Box 3070, Fujairah, United Arab Emirates
Tālruņi: + 971 9 244 9000
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.