Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Umm Al Quwaina

Nav ziņojumu par Umm Al Quwaine   Rakstiet
Tūristu stāsti par Umm Al Quwaine pievienot stāstu
Flamingo Beach Resort apskats
Uz š o viesnī cu devā mies draugu kompā nijā . Reģ istrē š anā s bija ļ oti ā tra, numuriņ i ir zemā ki par vidē jo.
 •  4 gadā atpakaļ
Relaksējoša viesnīca
Kopumā viesnī ca man patika. Sā ksim ar to, ka esam jauns pā ris, lidojā m kopā , paņ ē mā m pilnu pansiju. Tie, kas ņ ē ma "viss iekļ auts", bija neapmierinā ti, ka patiesī bā alkoholiskos dzē rienus neizsniedza tā...
 •  6 gadiem atpakaļ
MŪSU NEPAREIZĀ IZVĒLE
MŪ SU NEPAREIZĀ IZVĒ LE 1. Atraš anā s vieta - lagū nas krastā . Uz pilsē tas pludmali viņ i brauc ar autobusu no 10.00 lī dz 13.
 •  10 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir normāla, bet administrācija ir pārāk agri atpūsties
Mē s iegā dā jā mies tū ri agrā s rezervā cijas veicinā š anai, tā pē c samaksā tā nauda nav ž ē l.
 •  10 gadiem atpakaļ
pludmale ir slikta netālu no industriālās zonas
labā k neiet ā rā no teritorijas netī rs ciems ē diens vienmuļ š š ausminā t daudz nevajadzī gu dzī vnieku teritorijā vienī gais pluss blakus ir zivju tirgus kur var lē ti nopirkt jū ras veltes un pagatavot tā s viesnī cā un protams cena un nekā dā gadī jumā nedodieties, jū s to nož ē losit
 •  10 gadiem atpakaļ
Makšķerniekiem un nevienam citam
Mē s devā mies uz viesnī cu pē c manas sievas mā sas ieteikuma, kura tur atpū tā s pirms 2 gadiem, rū pī gi pā rlasot vairā kas atsauksmes.
 •  10 gadiem atpakaļ
Flamingo Beach Hotel izdzīvošanas ceļvedis.
Es ī paš i nerakstu viesnī cas anglisko nosaukumu, jo pē dē jais vā rds viesnī cas nosaukumā krievu valodā pilnī gi precī zi norā da tā s mē rķ i.
 •  11 gadiem atpakaļ
Paradīzes vieta
Mē s lieliski atpū tā mies
 •  11 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgs atvaļinājums
Sā kš u ar to, ka uz š o viesnī cu devā mies pē c drauga ieteikuma, kurš tajā atpū tā s oktobra sā kumā . Varbū t mū su rū gtā pieredze ir saistī ta ar sezonu, februā ris kopumā ir grū ts mē nesi...
 •  11 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca un jūra
Kopā bijā m viesnī cā.2011. gada aprī ļ a otrajā pusē . Istaba ir laba, bet karstais ū dens uzreiz nesasildī ja, lī dz mē s sapratā m, kā pē c….
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Umm Al Quwaine