Iespaidīga Dubaija

25 Februāris 2019 Ceļošanas laiks: no 19 Februāris 2019 ieslēgts 24 Februāris 2019
Reputācija: +40
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Viesnī ca tika izvē lē ta pē c tū roperatora ieteikuma. Viesnī ca ir lieliski piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m. Vienkā rš ā kais veids, kā pā rvietoties pa pilsē tu, ir ar automaš ī nu - ī re ir lē ta, benzī ns ir lē ts, brī vī ba un neatkarī ba no grafikiem. Vislabā k ir ņ emt automaš ī nu tieš saistē , jo. tas ir daudz lē tā k. Salī dzinā jumam, viesnī cā Mazda3 trī s dienas prasī ja 750 AED un depozī tu 2000 AED, Marina Mall pie Dollar letes tā da pati iespē ja maksā ja jau 550 ar depozī tu 1000, bet auto internetā maksā ja 360 ar depozī ts 1000, savukā rt saņ emot izsniedza Mazda6 bez piemaksā m. Ieguvums ir acī mredzams. Ē diens viesnī cā super, paņ ē ma HB. Brokastī s viņ i paņ ē ma augļ us un gatavoja sviestmaizes, tā pē c pusdienā m netē rē ja daudz naudas. Tik vienkā rš s dzī ves hack. Ī sā k sakot, man ir apnicis rakstī t, es nevē los bū t rakstnieks, es jums labā k parā dī š u bildes)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Motiongate park
Motiongate park
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums