Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dubaija

Tūristu stāsti par Dubaija pievienot stāstu
Jauka un mājīga viesnīca, cenas un kvalitātes attiecība
Jauka un mā jī ga viesnī ca, cenas un kvalitā tes attiecī ba Pastaigas attā lumā atrodas daudzi veikali, lielveikali, kafejnī cas un restorā ni Pastaigas lī dz La Mer pludmalei apmē ram 20 minū tes Lī dz Dubaijas tirdzniecī bas ce...
 •  6 mēnešus atpakaļ
Nākotnes pasaule izstādē Expo 2020
AAEDubaija
Stā sts par ceļ ojumu organizē š anu š eit >>> Zini, reizē m tu pamosties, ej uz duš u, izž ā vē galvu un priecā jies, cik skaisti mati ir sasē duš ies uz galvas.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Kā organizēt braucienu uz AAE uz Expo 2020 caur Abū Dabī
AAEDubaija
Š eit aprakstī š u visas nianses ceļ ojuma laikā uz Expo 2020 saistī bā ar lidojumu caur Abū Dabī . Vai prasī bas vakcinē tajiem cilvē kiem ir atbilstoš as: Jā .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Visbriesmīgākā un netīrākā viesnīca manā mūžā!
Š ī viesnī ca tika izvē lē ta uz 4 dienā m dē ļ tā s tuvuma lidostai un tā pē c, ka tā atrodas pilsē tas vecajā daļ ā , kopš tā laika mums bija kruī zs un atpakaļ ceļ ā vē l viena viesn...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s palikā m viesnī cā.2022. gada janvā rī . Viņ i paņ ē ma 2 istabu komplektu 3 pieauguš ajiem, kas izrā dī jā s ar 2 vannas istabā m.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Bojāts garastāvoklis un atpūta
PAKALPOJUMA UN IZMITINĀ Š ANAS CENAS NEATKRITĪ BA. Viesnī cā viss ir mainī jies uz slikto pusi. Kopš tā atvē rš anas mē s š eit esam ieraduš ies vairā kas reizes.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca nav paredzēta atpūtai, piemēram, ceļmalas motelis nepretenciozajiem
Briesmī ga viesnī ca, ja esi pieradis pie naktskluba trokš ņ a no apakš as, netī ra, nobruž ā ta istabiņ a, kas smarž o pē c cigaretē m, tad esi laipni gaidī ts.
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīgi
Tī rī š ana ir murgs, dvieļ us atņ em un uz dienu prom, atkritumu maisus nedod, atstā ja miskasti uz pusi istabas izjaukta bez atkritumu maisa uz visu dienu, tē ju neziņ o, paņ ē ma tualetes papī rs reiz un bija jā prasa!
 •  11 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba viesnīca, draudzīgs personāls
Mē s ar vī ru atpū tā mies viesnī cā no 2021. gada 8. decembra lī dz 15. decembrim. Ieradā mies vē lā pē cpusdienā , ļ oti ā tri iekā rtojā mies, 711.
 •  1 gadā atpakaļ
Labākā pludmale Dubaijā
Es domā ju, ka pareizā k bū tu atsauksmi rakstī t nevis par viesnī cu, bet gan par Nikki Beach pludmales klubu (galu galā š ī ir viesnī ca pludmalē , nevis pludmale pie viesnī cas).
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dubaija