Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dubaija

Tūristu stāsti par Dubaija pievienot stāstu
Briesmīga viesnīca. Absolūti nav savas naudas vērts.
pretī ga viesnī ca. Viss iekļ auts - viens vā rds. Ē diens ir sliktā ks nekā kafejnī cā . Augļ u nav. Pat ne frī kartupeļ i.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Lieliska eleganta dārga cienīga viesnīca!
Karstā s vajā š anas apskats par Taj Exotica Viesnī ca ir pelnī jusi tieš i izcilu vē rtē jumu 9+ no 10, "piecu ballu" skalā tas bū s gandrī z pieci.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Viesnīca laba, jauks personāls, viss patika.
Viesnī ca patika par labu apkalpoš anu.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Ja vēlies sabojāt savas brīvdienas, esi laipni gaidīts šeit!
Nu sā ksim? ) 2023.  gada janvā rī ceļ oja kā pā ris. Mū su vecums ir 30 gadus veca kundze un 40 gadus vecs puisis. Valstu apmeklē juma pieredze: gandrī z visa Eiropa, 5 Ā zijas valstis, 4 Ā frikas valstis, Karī bu jū ras valstis, da...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca!
Lieliska viesnī ca! decembrī nosvinē ju savu dzimš anas dienu. Laiks ir ļ oti ē rts. Neredzu nekā dus mī nusus. Ir tikai viens - tas ir lifts!
 •  3 mēnešus atpakaļ
Jauka un mājīga viesnīca, cenas un kvalitātes attiecība
Jauka un mā jī ga viesnī ca, cenas un kvalitā tes attiecī ba Pastaigas attā lumā atrodas daudzi veikali, lielveikali, kafejnī cas un restorā ni Pastaigas lī dz La Mer pludmalei apmē ram 20 minū tes Lī dz Dubaijas tirdzniecī bas ce...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Nākotnes pasaule izstādē Expo 2020
AAEDubaija
Stā sts par ceļ ojumu organizē š anu š eit >>> Zini, reizē m tu pamosties, ej uz duš u, izž ā vē galvu un priecā jies, cik skaisti mati ir sasē duš ies uz galvas.
 •  1 gadā atpakaļ
Kā organizēt braucienu uz AAE uz Expo 2020 caur Abū Dabī
AAEDubaija
Š eit aprakstī š u visas nianses ceļ ojuma laikā uz Expo 2020 saistī bā ar lidojumu caur Abū Dabī . Vai prasī bas vakcinē tajiem cilvē kiem ir atbilstoš as: Jā .
 •  1 gadā atpakaļ
Visbriesmīgākā un netīrākā viesnīca manā mūžā!
Š ī viesnī ca tika izvē lē ta uz 4 dienā m dē ļ tā s tuvuma lidostai un tā pē c, ka tā atrodas pilsē tas vecajā daļ ā , kopš tā laika mums bija kruī zs un atpakaļ ceļ ā vē l viena viesn...
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s palikā m viesnī cā.2022. gada janvā rī . Viņ i paņ ē ma 2 istabu komplektu 3 pieauguš ajiem, kas izrā dī jā s ar 2 vannas istabā m.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dubaija