Atbilda statusa brīvdienu cerībām

Rakstīts: 4 janvārī 2024
Ceļošanas laiks: 21 — 29 decembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Lieliska izvē le Ziemassvē tku un Jaunā gada svinē š anai! Š is bija mū su desmitais ceļ ojums uz Dubaiju, un mē s nolē mā m izvē lē ties savu iecienī tā ko rajonu - zaļ o un skaisto Media City. Radisson blu Media City viesnī ca ir ķ ē des viesnī ca, skaļ š un autoritatī vs nosaukums. Cerī bas uz statusa brī vdienā m pilnī bā attaisnojā s. Lidojiet Dubaijas lidojumu, Ziemassvē tku atlaiž u programma no Anex tū res. Viesnī cai ir divas ē kas, lifti kā pj augš ā pē c numuru kartes. Abas ē kas ir skaisti dekorē tas un izskatā s pamatī gi. Viss personā ls izpalī dzī gs, draudzī gs, ā trs. Mums tika pieš ķ irts uzlabots numurs, labs skats un ā tra reģ istrē š anā s. Pā rvaldniece Matilda mums palī dzē ja. Ē kā s ir Spa, divi peldbaseini, sanā ksmju un atpū tas telpas ar lieliem mī kstiem dī vā niem, milzī gu TV, ledusskapi un mikroviļ ņ u krā sni. Ja, gaidot izbraukš anu, jā paliek ilgā k, ir, kur ē rti pavadī t laiku. Visi darbinieki ir labi apmā cī ti un izpalī dzī gi. Numuri ir stilī gi. Grī das segums koridoros un istabā s ir paklā js. Gaitenī uz visas sienas ir spogulis.
Ir elektroniskā vadī ba - poga "netraucē t" un "noņ emt numuru". Logi atverami ventilā cijai. Logiem ir ž alū zijas un pā rvietojami koka rā mji. Darba zona, dī vā ngulta, kafijas automā ts, papildus apgaismojums, ī paš i kluss kondicionieris. Augstas ē rtas gultas, kraukš ķ ī gas segas, sniegbalta veļ a. Istabas nodroš inā jums - divas ū dens pudeles, kafijas un tē jas komplekts, laba kosmē tika, š ū š anas komplekts, apavu sū klis, zobu birste ar pastu, diski un ausu nū jiņ as, duš as vā ciņ š . Ir mini bā rs dzē rieniem, bet nav ledusskapja. Vannas istabā ir duš a ar mū sdienī gu duš as un ū dens temperatū ras regulē š anu, vanna, ē rta izlietne, tualete, bidē . Ir vannas istabas svari un fē ns. Tī rī š ana ir laba. Laba skaņ as izolā cija. Transporta pakalpojumi uz pludmali nav pieejami. Mediju pilsē tas teritorija ir zaļ a un skaista. 20-30 minū š u gā jiens lī dz Marina pastaigai, 10 minū tes lī dz metro (stacija Al Khail), 7 minū tes lī dz tramvajam un autobusam. JBR pludmale atrodas pā ris pieturu attā lumā .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар