Madinat Jumeirah Mina A Salam Hotel 5*– Atsauksmes

AAEDubaija
15
Novērtējums 8.910
№6 viesnīcas reitingā Dubaija
9.4 Numurs
9.5 apkalpošana
9.4 Tīrība
9.5 Uzturs
9.7 Infrastruktūra
Jumeirah Mina A' Salam ir luksusa butika viesnīca, kas atrodas Madinat Jumeirah centrā. Viesnīca, kuras nosaukums tulkojumā nozīmē "mierīga osta", ir vārti uz Madinat Jumeirah kūrortu. Visai kūrorta teritorijai iet cauri 3,7 km garš ūdens kanāls ar nepārtraukti cirkulējošu Persijas līča ūdeni (pilnīga atjaunošana notiek 4 stundu laikā), savienojot dažādas tā kompleksa daļas. Tāpēc, lai pārvietotos pa Madinat Jumeirah, papildus jau pazīstamajiem elektromobiļiem viesnīcas viesi var izmantot diennakts kursēšanu pa kanāliem, ūdens taksometrus, kas stilizēti kā tradicionālās arābu laivas ar nosaukumu "abrs". Viesnīca uzcelta 2003. gadā, renovēta 2015. un 2017. gadā (atjaunoti numuri). Sastāv no galvenās 7 stāvu ēkas. Viesnīcā strādā krieviski runājoši darbinieki. Reģistrējoties tiek ieturēts depozīts. Viesnīca ir piemērota biznesa cilvēkiem, ģimenēm un draugiem.Vairāk →
аватар denisova9292
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tas bija kaut kas neticams. Oā ze tuksneš a vidū . Teritorija ir milzī ga un labiekā rtota, kā nevienai citai Dubaijas viesnī cai. Ir Venē cijas lī č i, uz kuriem kursē gondolas. Ē diens ir galvenokā rt uzslavas. Ja vē l domā , vai ir vē rts pā rmaksā t par tik dā rgu atvaļ inā jumu – noteikti JĀ ! Ja budž ets ļ auj skaisti atpū sties – neskopojies ar labā ko Dubaijas viesnī cu. … Tomēr ▾ Tas bija kaut kas neticams. Oā ze tuksneš a vidū . Teritorija ir milzī ga un labiekā rtota, kā nevienai citai Dubaijas viesnī cai. Ir Venē cijas lī č i, uz kuriem kursē gondolas. Ē diens ir galvenokā rt uzslavas. Ja vē l domā , vai ir vē rts pā rmaksā t par tik dā rgu atvaļ inā jumu – noteikti JĀ ! Ja budž ets ļ auj skaisti atpū sties – neskopojies ar labā ko Dubaijas viesnī cu.
аватар Vika284
Pē c viesnī cas tuksnesī https://www.turpravda.ua/ae/dubay/Bab_Al_Shams_Desert_Resort___Spa-h16421-r272032.html mū su ceļ ojumu rī kotā js, jo Shahrezada sniedza mums ī sā ekskursijā citu pasakainu viesnī cu Jumeirah Mina A'Salam, kas atrodas kompleksā Madinat Jumeirah (no arā bu Madinat Jumeirah — Dž umeiras pilsē ta) pilsē tā , kas vairā k atgā dina pilis un pilsē tas no pasakā m par Kalifs Haruns al Raš ids pastā stī ja Š ahrezadam savam mī ļ otajam karalim Š ahrijaram, un, iespē jams, Madinata Dž umeira ir karaļ a Š ahrijara un paš a Š ahrezada pils vai pilsē ta. … Tomēr ▾ Pē c viesnī cas tuksnesī https://www.turpravda.ua/ae/dubay/Bab_Al_Shams_Desert_Resort___Spa-h16421-r272032.html
mū su ceļ ojumu rī kotā js, jo Shahrezada sniedza mums ī sā ekskursijā citu pasakainu viesnī cu Jumeirah Mina A'Salam, kas atrodas kompleksā Madinat Jumeirah (no arā bu Madinat Jumeirah — Dž umeiras pilsē ta) pilsē tā , kas vairā k atgā dina pilis un pilsē tas no pasakā m par Kalifs Haruns al Raš ids pastā stī ja Š ahrezadam savam mī ļ otajam karalim Š ahrijaram, un, iespē jams, Madinata Dž umeira ir karaļ a Š ahrijara un paš a Š ahrezada pils vai pilsē ta.
Un Š ahrazada sacī ja: Man ir atnā cis, laimī gais karali, ka Miera pilsē tā bija ķ ē niņ š...tajā paš ā laikā viņ am bija trī ssimt seš desmit konkubī nes, un viņ š iekā rtoja katrai no tā m istabu (un š ī s telpas atradā s pilī ) un uzcē la divpadsmit pilis atbilstoš i mē neš u skaitam gadā ...
Un viņ i gā ja, neapstā joties, lī dz sasniedza velvju vā rtus, kuru velves bija no marmora, un meitene atvē ra vā rtus un iegā ja iekš ā , un Š arr-Kā ns ar viņ u, un viņ i gā ja garu eju ar velvē tiem griestiem formā . desmit arkas, un zem katras arkas bija kristā la lampa, kas dega kā uguns stars. Ap tiem viens pret otru stā v gulta, un virs tiem ir nolaisti aizkari, apmales ar zelta izš uvumiem, un grī da ir izklā ta ar krā sainu daž ā da veida marmoru, un tā vidū dī ķ is ar ū deni, kurā divdesmit č etri. zelta strū klakas, un no tā m tek ū dens kā sudrabs. Stā sts par karali Omaru ibn al Numanu un viņ a dē lu Š aru Keinu un vē l vienu Dau al-Makane dē lu, un brī numiem un brī numiem, kas ar viņ iem notika)

Madinat Jumeirah ir 3 Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Al Naseem, Jumeirah Mina A 'Salam un 2.2 stā vu Jumeirah Dar Al Masyaf un luksusa Malakiya villas, vairā k nekā.60 restorā ni, Talise Spa, Madinat Jumeirah iepirkš anā s centrs, Madinat Arena, Wild Fitness un Talise Fitness. Wadi ū dens atrakciju parks.
Madinat Jumeirah tiek saukta par Dubaijas Venē ciju, jo cauri visam š im kompleksam ar viesnī cā m villā m restorā niem spa bā riem un fitnesa centru austrumu bazā rs un citā m ē kā m ir ū dens kanā li, ko ieskauj skaisti parki un dā rzi, ū dens kanā li ceļ o, lai redzē tu visu š ī pasakainā kompleksa skaistumu. uz arā bu laivā m arba.

“Ir arī teikts, ka kalifs Haruns al Raš ids mī lē jis Situ-Zubaidu ar lielu mī lestī bu. Viņ š iekā rtoja viņ ai pastaigu vietu un izveidoja dī ķ i ar ū deni un atnesa koku ž ogu un ielaida ū deni dī ķ ī no visā m pusē m, un koki tika austi tam pā ri, lai, ja kā ds tuvotos dī ķ im mazgā ties, neviens redzē ja viņ u cauri daudzā m lapā m uz kokiem "(Stā sts par Haruna al-Raš idu)
Jumeirah Mina A 'Salam (no arā bu miera ostas) atrodas Madinat Jumeirah centrā ar grebtiem balkoniem un cirstiem torņ iem un maziem torņ iem viesnī cas dizainā , grebtiem tiltiem un tiltiem, austrumniecisku interjeru, austrumu stila mē belē m ar arā bu. apļ i. . ar spilveniem un koš iem audumiem un paklā jiem tieš ā m izskatā s pē c arā bu pils no pasakā m 1001 un 1 nakts. Varbū t Sinbada kuģ i atradā s š ajā mierī gajā ostā

"Un mē s devā mies pa jū ru un sasniedzā m salu, kas bija lī dzī ga Ē denes dā rzam, un kuģ a kapteinis ieradā s š ajā salā un izmeta enkuru un atbrī voja kā pnes, un visi, kas atradā s uz kuģ a, nokā pa uz š o salu. " Pasaka par Sinbadu jū rnieku))

Telpa ar nosaukumu Arabian room tika dota uzreiz, pats nosaukums Arabian runā par paš as telpas stilu un dizainu.
Istaba liela, istabā ir 2 vienvietī gas gultas, kuras var pā rveidot par divguļ amo gultu, dī vā ns, tē jas galdiņ š un viss nepiecieš amais tē jai vai kafijai istabā ir arī LCD televizors, paklā js ar grebtu rakstu arā bu stilā . Vannas istaba austrumu mozaī kas flī zē s ar spoguli kā maziem austrumniecisku logu slē ģ iem, divas izlietnes ar grebtu koka postamentu, ar kastī ti, kas izskatā s pē c rotaslietu kastī tes, ar kosmē tiku vannai un duš ai. AAE viesnī cā s ir atseviš ķ a vanna un duš a ar modernu tropu lietus duš u.
Ē diens ir izcils un ē dienu izvē le kā Š ahrezadas pasaku dzī rē s, un tikai Š ahrezada ar karali Š ahrijaru vai vairā ku pasaku varoni Harunu al Raš idu ar visu savu harē mu var apmeklē t 60 Madinat Jumeirah restorā nus. Mums bija HB, mē s izvē lē jā mies brokastis un vakariņ as, daž i viesi paņ ē ma brokastis un pusdienas.
Izsalcis starp brokastī m vai vakariņ ā m nepaliek brī vi lī dzi uz pludmali un pie baseina augļ us uz ledus, saldē jumu un ū deni, istabā vienmē r ir augļ u š ķ ī vis.
Ir arī iespē ja starp brokastī m un vakariņ ā m paē st bez maksas, ja ir bē rni, satikā m ģ imeni no Ļ vovas ar 3 bē rniem 12 gadi, 10 gadi, 5 gadi, tā tad bē rni lī dz 12 gadiem visos restorā nos ē d par brī vu tik reiž u cik viņ i vē las dienā , pat ja maksā jā t tikai BB. Sirsnī gs paldies bē rniem Daruš ai, Terē zei un Andriič ikam un viņ u vecā kiem, kuri vienmē r rū pē jā s, lai viņ u vecā ki un draugi visi nogarš otu visdaž ā dā kos vistas iesmus, saldā s kū kas, austrumu saldumus un daž ā das uzkodas no pludmales restorā na Shimmers vai sicī lieš u picu no restorā na Kalsa.
Brokastī s un vakariņ ā s apmeklē jā m restorā nu, kas atrodas Hanaaya Hotel pirmajā stā vā , brokastī s bija daž ā da veida sieri, desiņ as, olas, omletes, musli, augļ u salā ti, konditorejas izstrā dā jumi un austrumu saldumi, vakariņ ā s tradicionā lā arā bu virtuve.
Un tad, kad pierakstī jā mies vakariņ ā s restorā nā Tortuga, koš ajā restorā nā ar dzī vo Latī ņ amerikas mū ziku Mariache ansambļ a izpildī jumā , visi viesi ģ ē rbā s krā sainos sombrero, ē da visgardā kos burito, kas pē c garš as un asuma neatpaliek no ī stas meksikā ņ u vē tras. Restorā nam patika, ka bez noteikta ģ ē rbš anā s koda var ģ ē rbties ļ oti vienkā rš i, piesakoties restorā nos vienmē r tiek brī dinā ts par ģ ē rbš anā s kodu, tā pē c bez vakarkleitas un ar pliķ iem uz pludmali un kedā m vairumā restorā nu neierakstī tos. vakariņ ā m.
Braucot no Souk Madinat Jumeirah, redzē jā m, ka blakus itā ļ u restorā nam Toscana, rosī gs restorā ns, paņ ē ma tradicionā los carbonara makaronus un gardu deserta saldē juma sorbetu. Š eit jū s varat arī ē st vakariņ as demokrā tiskā apģ ē rba kodā.

Pludmale liela, tī ra, smiltis tā das kā vienmē r saka par Kleopatras pludmalē m Turcijā , domā ju, ja Kleopatra zinā tu par š o pludmali, viņ a te bū tu atnā kusi. Sauļ oš anā s krē sli ir izvietoti tā dā attā lumā , lai viesi netraucē tu viens otram. Sauļ oš anā s krē sli pie sarkanā s viesnī cas, kas, š ķ iet, deg saulrietā un rī tausmā.

"Man, laimī gais karali, ienā ca prā tā , ka Sita Zubeida reiz pienā ca pie dī ķ a un sā ka skatī ties uz tā skaistumu, un viņ ai patika tā mirdzums un tas, kā koki tika austi pā ri. Un tā bija ļ oti karsta diena, un Sitt-Zubeida novilka drē bes, iegā ja dī ķ ī un piecē lā s tur. »(Pasaka par Harunu al Raš idu)
Kompleksā ir luksusa spa Talise Spa, kas atrodas starp ū dens kanā liem, 26 telpas spa terapijā m un procedū rā m, ī paš as pludmales mā jas masā ž ai, saunas un individuā lā s jogas nodarbī bas. Pieejamā kas un mums ļ oti patika bija Indijas masā ž a un ī sa sejas terapija.

"...Un kauss sā ka berzē t viņ a rokas, un medmā sa berzē ja viņ a kā jas" (Pasaka par Harun al-Rashid)

Pē c daudz ē š anas un uzmanī gas apkalpoš anas jū s patieš ā m vē laties atpū sties, varat doties uz fitnesa centru, uzkā pt mā kslī go sienu kā pē jiem - kā pš anas sienu netā lu no fitnesa centra, nodarboties ar jogu, nostaigā t gandrī z 2 kilometrus garu pludmali un fotografē t netā lu no Burj Al Arab, apmeklē jiet un brauciet. Wild Wadi ū dens atrakciju parkā.
Wild Wadi ū dens atrakciju parks ir bezmaksas Jumeirah Mina A'Salam viesiem, mū su Ļ vovas ģ imene ar bē rniem tur devā s katru dienu, bē rniem un pieauguš ajiem tas bija neticami prieks.
Bē rniem un pieauguš ajiem bū s ļ oti interesanti doties uz viesnī cu Jumeirah Al Naseem, kurā ir atvē rts jū ras bruņ urupuč u rehabilitā cijas centrs. Lagū nā ar jū ras ū deni var redzē t bruņ urupuč us, kas savulaik bija ievainoti, jū s un centra bē rni pastā stī siet bruņ urupuč iem, kā pret tiem jā ā rstē.

Tā kā Madinat Jumeirah ir ļ oti liela un to ieskauj daudzi kanā li, jū s varat ceļ ot ar tradicionā lo arā bu laivu. Teritorija gar kanā lu krastiem ir ļ oti gleznaina ar lieliskiem parkiem, neticamu koku un augu dā rziem un akmens dā rziem, ar ainavu kā pasakā:
"...Lī dz liktenis mū s aizveda uz skaistu salu, kur bija daudz koku, gatavi augļ i, smarž ī gi ziedi, dziedoš i putni un tī ras straumes Un kapteinis ieradā s š ajā salā , un tirgotā ji un ceļ otā ji iznā ca uz salas un sā ka skatī ties uz kokiem un putniem, kas tur bija. »(Pasaka par Sinbadu jū rnieku)
Izmantojiet bezmaksas transporta pakalpojumus, lai apskatī tu Mall of the Emirates un slē poš anas kū rortu š ajā centrā , pē c tam brauciet uz Dubai Mall, lai apskatī tu pilsē tu no Burj Khalifa torņ a un dziedoš ajā m strū klakā m.

Prieks par nakš ņ oš anu lieliskajā Jumeirah Mina A'Salam viesnī cā un Madinat Jumeirah kompleksā bija ī slaicī gs, tač u š ī s brī niš ķ ī gā s atmiņ as mums paliks, lai atgrieztos pasakainajā s viesnī cā s pilī s 1001 un 1 nakts Madinat Jumeirah.

"Un Š ahrezadu noķ ē ra no rī ta, un viņ a pā rtrauca atļ autā s runas"
аватар myflat1
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca š ika, bijusi divas reizes, dzī vojusi villā s. Teritorija - Arā bijas Venē cija, visur elektromobiļ i, laivas. Ļ oti tī rs. Daudzi restorā ni, kur var ieturē t brokastis un pusdienas bez maksas vai ar daļ ē ju samaksu. Piektdienas vē lā s brokastis ir vienkā rš i labā kā s, nemaz nav ž ē l papildus 250 dirhamu, tik daudzveidī gi ē dieni, dzē rieni, t. … Tomēr ▾ Viesnī ca š ika, bijusi divas reizes, dzī vojusi villā s. Teritorija - Arā bijas Venē cija, visur elektromobiļ i, laivas. Ļ oti tī rs. Daudzi restorā ni, kur var ieturē t brokastis un pusdienas bez maksas vai ar daļ ē ju samaksu. Piektdienas vē lā s brokastis ir vienkā rš i labā kā s, nemaz nav ž ē l papildus 250 dirhamu, tik daudzveidī gi ē dieni, dzē rieni, t. sk. alkoholiķ is.
Pakalpojums ir elegants, pludmale ir milzī ga, tī ra, spa zona Dž umeiras pludmalē un sporta zā les ir bez maksas.
Ļ oti biež i bezmaksas marš ruta autobuss uz Emirates Mall un atpakaļ .
Atpū ta ir lieliska! ! ! Iesakā m visiem.
аватар pusyapu
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika. mē s ar vī ru lieliski pavadī jā m laiku. cena atbilst kvalitā tei. personā ls ir pelnī jis pamatī gu piecnieku, ē diens arī , istabiņ a vienkā rš i izcila. pludmale bija prieks. Iesaku š o viesnī cu! … Tomēr ▾ Man ļ oti patika. mē s ar vī ru lieliski pavadī jā m laiku. cena atbilst kvalitā tei. personā ls ir pelnī jis pamatī gu piecnieku, ē diens arī , istabiņ a vienkā rš i izcila. pludmale bija prieks.
Iesaku š o viesnī cu!
аватар logint
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca atrodas lī č a krastā un pā rstā v vienu kompleksu ar viesnī cā m "Parus", "Wave" (Dž umeiras pludmale) un Medinat Djumeira kompleksa viesnī cā m un villā m. Plaš ā teritorija ir izraibinā ta ar kanā liem, kuru garums ir 4 km. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas lī č a krastā un pā rstā v vienu kompleksu ar viesnī cā m "Parus", "Wave" (Dž umeiras pludmale) un Medinat Djumeira kompleksa viesnī cā m un villā m. Plaš ā teritorija ir izraibinā ta ar kanā liem, kuru garums ir 4 km. Gar kanā liem atrodas villas, daudzi restorā ni un bā ri, kā arī tirgus. Pā rvietoš anā s pa teritoriju tiek veikta ar bezmaksas laivā m un marš ruta autobusiem. No daž ā diem kompleksa punktiem paveras brī niš ķ ī gs skats. Ļ oti labi. Ekskursijā s pa mū sdienu Dubaiju š eit tiek atvesti tū risti, tač u tā lā k par tirgu viņ us nelaiž . Personā m no malas dienas pavadī š ana viesnī cā maksā.170 USD, bet brauciens ar laivu ir 70 USD. Pludmale ir milzī ga, ir daudz sauļ oš anā s krē slu. Uz katra solā rija ir rullī tis zem galvas vai zem muguras. Kad jū ra ir mierī ga, ū dens ir dzidrs un var redzē t, kur zivis peld. Bojas atrodas tā lu, peldvietu ir daudz, bet peldē tā ju tikpat kā nav (ū dens gan 22 grā di). Manā peldē lī dz bojā m mani pavadī ja glā bē js ar kajaku. Numuri ir lieli un skaisti dekorē ti. Ir pirmais Krievijas kanā ls. Numurā ir arī kafijas automā ts ar instrukcijā m krievu valodā , kur var pagatavot bezmaksas kafiju. Jā paceļ as augstā kā stā vā , no kura paveras skaists skats uz lī ci, viesnī cu Parus un Palmas viesnī cā m. Uz nepievilcī go Volnas viesnī cas teritoriju var aizbraukt ar autobusu, bet tur nav ko darī t. Jā , tur ir akvaparks. Ā rē jiem ieeja ir 60 USD. Iedzī votā jiem - bez maksas.
Depozī ts viesnī cā ir 120 USD par nakti, kas tiek atgriezts dirhē mā s par zemu likmi. Bet š ī vieta nav paredzē ta tiem, kas vē las ietaupī t naudu. Glā ze sulas visā ī paš umā maksā.9 USD, kā arī tasi kafijas, 30 minū š u masā ž a ir 70 USD. Bet jū s joprojā m varat ietaupī t naudu. Ik pē c divā m stundā m kursē bezmaksas autobuss uz Emirā tu Molu, kur var izklaidē ties un lē ti paē st. Š eit ir arī metro stacija. No š ejienes jū s varat nokļ ū t jaunajā Dubai Marina rajonā , kuru ir vē rts izpē tī t. Š eit pludmalē nav palmu. Nav kur paslē pties no degoš as saules. Atpū tnieki atrodas tieš i uz smiltī m zem lietussargiem, kurus viņ i iegā dā jas tuvē jos veikalos vai ī rē viesnī cā s. Bet apkā rtne ir interesanta un unikā la. .
Lē tā kie pirkumi tiek veikti Deirā (Dubajas rajons), kas atrodas starp zelta tirgu un Nasser laukumu. Š eit cenas zemā kas, var kaulē ties. Bet Dubaijā lē ti, kā bija agrā k, nekas nav palicis. Viss ir ļ oti dā rgs. Dzirdē ju tikai sievietes sakā m, ka mū su viesnī cas tirgū (souk) dimantu cenas ir zemas.
Par Dubaiju ir daudz ko rakstī t. Tā pā rsteidz ar arhitektū ru, kā rtī bu un tī rī bu, kā arī viesnī cu.
аватар creative_
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Super viesnī ca, lieliska infrastruktū ra! Plus bezmaksas laiva, kas peld uz mā kslī gā s kanā la bumbas. Skats no loga ir tieš i uz Parus un Bursh Haliva, pludmale ir normā la. Atvaļ inā juma sapnis! : ) IEROBEŽ OJUMS 1000 USD Viesnī ca no dā rga, pā rtikas utt. … Tomēr ▾ Super viesnī ca, lieliska infrastruktū ra! Plus bezmaksas laiva, kas peld uz mā kslī gā s kanā la bumbas.
Skats no loga ir tieš i uz Parus un Bursh Haliva, pludmale ir normā la.
Atvaļ inā juma sapnis! : )
IEROBEŽ OJUMS 1000 USD
Viesnī ca no dā rga, pā rtikas utt. dā rgi!
Veiksmi visiem!
Вид из окна, ничего не приближали, реальное фото
аватар anechka84
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sā ksim ar saimnieku. Tikā m sagaidī ti lidostā , tiklī dz izkā pā m no lidmaš ī nas, iedeva lidostas karti, lai nejauš i neapmaldā mies) Mums bija individuā ls transfē rs, ierodoties viesnī cā mū s uzreiz iekā rtoja (atbraucā m plkst. … Tomēr ▾ Sā ksim ar saimnieku. Tikā m sagaidī ti lidostā , tiklī dz izkā pā m no lidmaš ī nas, iedeva lidostas karti, lai nejauš i neapmaldā mies) Mums bija individuā ls transfē rs, ierodoties viesnī cā mū s uzreiz iekā rtoja (atbraucā m plkst. 5 no rī ta, bet istabiņ a jau kopš vakardienas bija apmaksā ta, lai nekā rdinā tu likteni). Reģ istratū rā viņ i nekavē joties pieprasa depozī tu 2 tū kstoš u dolā ru apmē rā . no diviem cilvē kiem iesaku visiem samainī t naudu pirms ieraš anā s viesnī cā , jo valū tas kurss tur ir daudz zemā ks, kaut arī dolā ros. viņ i arī pieņ em, bet jū s pieklā jī gi zaudē sit no valū tas kursa starpī bas (dirhē ma kurss pret dolā ru ir stabils 3.65), un, ja kaut kas paliek, tad viņ i to atdod tikai savā valū tā . Viesnī cā nokaulē jā mies par 750$. Tū lī t piedā vā s par naudu pierakstī ties "Komsomoļ skaja Pravda", avī zes ir angļ u valodā . valodu atbrī vo katru dienu. Vestibilā , iespē jams, kabī nē bez maksas neatradī siet Komsomoļ skaja pravda krievu valodā . Pā riesim pie skaitļ a. Mums bija ar skatu uz pilsē tu, bet izejot uz balkona sapratā m, ka nav nekā das atš ķ irī bas, no visiem viesnī cas numuriņ iem paveras skats uz Persijas lī ci. Istabā ir atseviš ķ a vannas istaba un duš a + tualete. Patika gludeklis un gludinā mais dē lis. Veļ as maiņ a katru dienu, dvieļ i -2 reizes dienā . Dzē rieni, sā kot no ū dens lī dz alkoholam, viesnī cā , protams, ir dā rgi. Tā pē c iesaku nekavē joties doties uz kā du iepirkš anā s centru un tur nopirkt ū deni un sulu. Alkohols no mā jā m vai beznodokļ u. Salī dzinā jumam, ū dens pudele viesnī cā maksā aptuveni 9 dolā rus, savukā rt tirdzniecī bas centrā par š o naudu var nopirkt 6-7 dolā rus. Jū s varat doties ar taksometru lī dz tirdzniecī bas centram vai no viesnī cas kursē bezmaksas autobusi, atieš anas laiks tiks norā dī ts reģ istratū rā . Ir divu veidu taksometri – vienkā rš ie un limuzī na pē c Jū su vē lmes. Taksometrs ir lē ts. Telpā pietiekamā daudzumā ir š ampū ns, matu balzams, duš as ž eleja, ķ ermeņ a losjons, vates tamponi, nagu vī les (vannasistabā ir pat jū ras sā ls) u. c. Visu var droš i lietot, izcila kvalitā te. Peldmē teļ i un č ī bas. Uz balkona ir krē sli un galds. Tagad pā riesim pie paš as Dž umeiras viesnī cu ķ ē des. Visā teritorijā vari pā rvietoties gan ar laivā m pa kanā liem, gan ar elektromobiļ iem, tikai pasaki, kur vajag, un tevi aizvedī s ar vē su. Visiem viesnī cas iedzī votā jiem ir bezmaksas piekļ uve ū dens atrakciju parkam. Iesaku uz turieni nebraukt piektdienā s (vietē jiem iedzī votā jiem brī vā dienā ) vai brī vdienā s ir pā rā k daudz cilvē ku, labā k dodieties uz 10:00 un izklaidē jieties. Pludmale. Paradī ze. Baltas-baltas smiltis (katru dienu izsijā tas) un debeszils ū dens. Ejiet tikai uz pludmali aiz muguras, viņ i uzreiz nes divus dvieļ us, vienu sauļ oš anā s krē slam, otru spilvenam, viņ i visi piesedz sevi un novē l patī kamu atpū tu. Dienas laikā viņ i valkā aukstus, mitrus dvieļ us, arbū zus ledus un saldē jumā , apmē ram katru stundu. Viss ir bez maksas. Mē s nokļ uvā m AAE tieš i tad, kad ir ļ oti karsts (lī dz 40), tā pē c ū dens daž as dienas bija kā dž akuzi. Bija arī bē gums, kad ū dens bija lī dz ceļ iem un paisums. Pludmalē var peldē ties lī dz 8, baseinā lī dz 9. Visur ir glā bē ji. Mū su viesnī cā baseins bē rniem ir ļ oti niecī gs, tā pē c visi devā s uz Alkasru, kur tas ir daudz lielā ks. Ū dens baseinā tiek uzturē ts noteiktā temperatū rā jebkurā diennakts laikā . Uzturs. Mums bija iekļ autas brokastis un pusdienas vai vakariņ as. Iesaku visiem apmeklē t al Hambra restorā nu vakariņ ā s, spā ņ u virtuvē . Diemž ē l mums netika sī kā k pastā stī ts par energosistē mu, par ko ļ oti atvainojamies. . Tiem, kas ir iekļ ā vuš i vakariņ as vai pusdienas, es saku. Jū s ejat ē st uz kuponiem, pusdienā s vai vakariņ ā s nav iekļ auti dzē rieni. Katrā a la carte restorā nā no ē dienkartes var pasū tī t, ko vien vē lies, bet pirms tam ar viesmī li noskaidro, par ko tieš i tiek maksā ts ar tavu kuponu. Piemē ram, iepriekš minē tajā restorā nā par katru kuponu var pasū tī t 4 uzkodas, piedevu ar gaļ u vai zivi, kā arī desertu. Atbraucot uzreiz prasi informā ciju par visiem restorā niem, ir restorā ni, kur jā piemaksā pat ar kuponu, un ir tā di, kas nav iekļ auti nemaz. Pirms dodaties uz a la carte restorā nu, rezervē jiet galdiņ u pa tā lruni, viņ i jums nekavē joties pateiks, kā ds ir apģ ē rba kods. Tirgū ir sporta bā rs Bar zar, mē s devā mies tur skatī ties Kļ ič ko cī ņ u. Mani neielaida bez vecumu apliecinoš iem dokumentiem (viņ iem tas ir stingri ar š o, tikai virs 21 gada), man bija jā gaida, kamē r atzvanī s no reģ istratū ras un noskaidros manu vecumu. Pakalpojums ir vienkā rš i lielisks. Personā ls ir pieklā jī gs un neuzkrī toš s. Un es gandrī z aizmirsu, viņ iem tie joprojā m ir tajā s dienā s, kad notiek viltus evakuā cija no viesnī cas. Mū s par to nebrī dinā ja, bijā m viegli š okē ti, kad 15 minū tes istabā š ausmī gi kliedza sirē na, un mē s nezinā jā m, kā pē c. Lai visiem jaukas brī vdienas. Man ir tikai lieliski iespaidi.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Uzmanī bu! š ajā viesnī cā tiek zagtas lietas, sazinā š anā s ar administrā ciju neko nedod … Tomēr ▾ Uzmanī bu! š ajā viesnī cā tiek zagtas lietas, sazinā š anā s ar administrā ciju neko nedod
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар vfhbyf1977
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki visiem, kas lasī s apskatu. Burtiski vienu dienu kopš ieradā mies, un, kamē r mani iespaidi ir dzī vi, es vē los dalī ties tajos ar tiem, kas dodas uz AAE. Sā ksim no lidostas: 1. Ja š ī nav pirmā reize, kad ieradies AAE, tad labā k braukt ar taksi, nevis gaidī t, kamē r visi tiks nogā dā ti uz savā m viesnī cā m, tas ir ilgi un nogurdinoš i. … Tomēr ▾ Sveiki visiem, kas lasī s apskatu. Burtiski vienu dienu kopš ieradā mies, un, kamē r mani iespaidi ir dzī vi, es vē los dalī ties tajos ar tiem, kas dodas uz AAE. Sā ksim no lidostas:
1. Ja š ī nav pirmā reize, kad ieradies AAE, tad labā k braukt ar taksi, nevis gaidī t, kamē r visi tiks nogā dā ti uz savā m viesnī cā m, tas ir ilgi un nogurdinoš i. No lidostas lī dz viesnī cai 20 minū tes ar taksometru. Pilsē tas taksometri, maksā jums ar skaitī tā ju - ļ oti ē rti nokļ ū t lidostā un tirdzniecī bas centros (tie ir viņ u lielveikali).
2. Viesnī ca Mina un Salam Madinat Jumeirah. Pie ieejas viesnī cā jū s atrodaties "pasaciņ ā.1001 nakts". Ļ oti draudzī gs personā ls. Reģ istratū rā vienmē r ir krieviski runā još i darbinieki. Nekad nav problē ma kaut ko pajautā t. Istabas ļ oti ē rtas, viss nodroš inā ts, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu. Arī gulta. Minibā rs ir maksas. Ū dens pudelē s istabā bez maksas. Brokastis ir iekļ autas ceļ ojuma cenā .
Jū s varat pasū tī t vakariņ as savā istabā , ir krievu ē dienkarte, pē c 25 minū tē m jums bū s garš ī gs un karsts ē diens jū su istabā . Visur ir kafejnī cas.
3. Pludmales smiltis bez akmeņ iem un putā m (kā piemē ram Jumeirah Beach), daudzi viesmī ļ i, kas atnesī s no bā ra un ledus ū deni un augļ u ledu un gurķ us uz sejas. Tu dzī vo kā pasakā , tev bija laiks padomā t, un viss jau bija atvests. Bē rniem ļ oti laba pludmale, ir rotaļ lietas, lieli sauļ oš anā s krē sli.
4. Izbraucieni pa tirdzniecī bas centriem. Jā iet pē c 17.00, karstums norimst, tirdzniecī bas centros visur ir kondicionieri (patī kami, kad ā rā ir 30 grā di). Piektdiena ir brī vdiena, tā pē c veikalos vienmē r ir daudz cilvē ku. Kaž oki ir tikai vecpilsē tā Nasser laukumā un tad gandrī z viena Grieķ ija. Tikai 2 itā ļ u kaž oki Brasserie un Dolce Fashion. Dubaijas tirdzniecī bas centrā viss luksusa apģ ē rbs tiek savā kts zem š ī jumta. Un cenas patī kami pā rsteidz, par kā rtu mazā kas nekā Maskavā . Netā lu atrodas ļ oti skaista muzikā la strū klaka. Sā k strā dā t no 18:00. Ja negribas nekur doties, var iepirkties paš ā Madinat kompleksā , var iegā dā ties suvenī rus, kā du sporta apģ ē rbu, š alles, tekstilizstrā dā jumus.
Viesnī ca rada ī sta š eiha mieru un relaksā ciju. Atstā j ļ oti patī kamu iespaidu par pā rē jo.
аватар kingsilver
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mī nā atpū tā mies no 16. lī dz 22. maijam. Man ļ oti patika! ES iesaku. Sā kumā mū s satrauca fakts, ka mū su lidmaš ī na ieradā s 5 no rī ta un Mina vadī ba ieteica mums papildus transfē ram samaksā t vē l vienu dienu. … Tomēr ▾ Mī nā atpū tā mies no 16. lī dz 22. maijam. Man ļ oti patika! ES iesaku. Sā kumā mū s satrauca fakts, ka mū su lidmaš ī na ieradā s 5 no rī ta un Mina vadī ba ieteica mums papildus transfē ram samaksā t vē l vienu dienu. Pē c diezgan ilgā m sarunā m un pierunā š anas (draudiem) viņ i vienojā s mū s sagaidī t agri no rī ta. Tā nu 7 no rī ta mē s jau gulē jā m savā istabā . Š is, kā izrā dī jā s, bija visnepatī kamā kais Madinat un viesnī cas ziņ ā . Kanā ls, laivas, pludmales - lieliski. Uzkopš anas personā ls varē tu bū t labā ks. Pā rē jais - PASAKA! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums valeria.dor
Sakiet, lūdzu, kurš zina, kādi tur ir autiņbiksīšu firmas un konkrēti vai ir vai nav merrisi?arī kāda pārtika ir gerber, heinz, hipp? ja nē, kāda ir alternatīva: nestle, hainz utt? tur dažādi biezpieni,jogurti no eiropas ražotājiem?jebkurā gadījumā,lai arī viesnīcā ir īre,vajag tomēr uz lidostu un tā tālāk.un vēl,kā mazgāt bērnu mantas?galu galā mazulim būs paņemt TIK DAUDZ drēbes, ja nav izmazgātas !!!))) palīdziet, lūdzu !! pateicos jau iepriekš!
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 26 atbildes
iemiesojums Rhfrjpzhbr1957
Kāda ir depozīta summa dienā vienai personai (uz 10 dienām)? Vai ir iespējams atteikties no depozīta? Depozīta atgriešana dolāros?
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums alex62andr
istabā vai kur?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Dubaijas strūklaka
Novērtējums 9.6
AAE, Dubaija
Pieminekļi un pieminekļi
Debesskrāpis Burj Khalifa
Novērtējums 9.4
AAE, Dubaija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
IMG piedzīvojumu pasaules
Novērtējums 9.7
AAE, Dubaija
Izklaide

Jumeirah Mina A' Salam ir luksusa butika viesnīca, kas atrodas Madinat Jumeirah centrā. Viesnīca, kuras nosaukums tulkojumā nozīmē "mierīga osta", ir vārti uz Madinat Jumeirah kūrortu. Visai kūrorta teritorijai iet cauri 3,7 km garš ūdens kanāls ar nepārtraukti cirkulējošu Persijas līča ūdeni (pilnīga atjaunošana notiek 4 stundu laikā), savienojot dažādas tā kompleksa daļas. Tāpēc, lai pārvietotos pa Madinat Jumeirah, papildus jau pazīstamajiem elektromobiļiem viesnīcas viesi var izmantot diennakts kursēšanu pa kanāliem, ūdens taksometrus, kas stilizēti kā tradicionālās arābu laivas ar nosaukumu "abrs". Viesnīca uzcelta 2003. gadā, renovēta 2015. un 2017. gadā (atjaunoti numuri). Sastāv no galvenās 7 stāvu ēkas. Viesnīcā strādā krieviski runājoši darbinieki. Reģistrējoties tiek ieturēts depozīts. Viesnīca ir piemērota biznesa cilvēkiem, ģimenēm un draugiem.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 25 km attālumā no Dubaijas Starptautiskās lidostas. Tuvākais tirdzniecības centrs Mall of the Emirates atrodas 7 minūšu brauciena attālumā.
Pludmales apraksts Privātā smilšu pludmale 2 km garumā. Pludmales dvieļi un matrači (bez maksas).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, tūrisma aģents, konsjerža pakalpojumi, bagāžas glabātuve, Wi-Fi bezmaksas (uz vietas, vestibilā, 24 stundas), pasts, 5 konferenču telpas, 4 banketu zāles (1700 personām), 24 peldbaseini , 1 iekštelpu baseins (fitnesa centrā 25 m2, ar temperatūras kontroli), pie baseiniem: saulessargi, sauļošanās krēsli, matrači, dvieļi - bez maksas, vairāk kā 50 restorāni un bāri, dārzi un individuālās atpūtas zonas ar baseiniem, komunikācijas pa kanāliem ar laivām un elektriskajiem transportlīdzekļiem ar visām kūrorta daļām, autobuss uz tirdzniecības centriem bez maksas (Mall of the Emirates).

Daudzfunkcionālā Madinat Arena (4000 cilvēkiem) - pēc Souk Madinat Jumeirah veidotāju domām, atveido īstā austrumu tirgus unikālo atmosfēru un garu, kas vienmēr ir dzīvības pilna un kūstoša aktīva enerģija. Tirgus laipni atver visus 95 boutiques, veikalus un mājīgas galerijas, lai satiktu viesus. Pastaigājoties pa līkumotajām ieliņām, ir patīkami izvēlēties pirkumus tieši uz vaļējiem ratiem vai sabrukt pie veikala, kā arī iegādāties garšvielas, austrumnieciskus vīrakus, amatnieku darinātas dāvanas un suvenīrus, apģērbus, zeltu un rotaslietas. Tirgus ir atvērts katru dienu no 10:00 līdz 22:00. Šeit ir daudz restorānu, kafejnīcu un bāru, kā arī īsts grezns teātris - Madinat Theater un Pacha Ibiza Dubai, kas ir viena no galvenajām adresēm izsmalcinātu ēdināšanu un naktsdzīvi.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Bērnu saldūdens baseins (ēnots), 1 ūdens slidkalniņš un strūklakas, bērnu klubs bez maksas (Sinbad's Kids Club 4-12 g.v.), podiņš (bez maksas).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs  FREE 
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports Madinat teātris ar greznu zāli 442 skatītājiem atrodas starp austrumu tirgus Souk Madinat Jumeirah rosīgajām ielām. Teātri veidojuši profesionāli teātra un skatuves telpu dizaineri. Šeit veiksmīgi tiek iestudēti starptautisku teātra kompāniju iestudējumi un citas izrādes visdažādākajos žanros, sākot no drāmas izrādēm un deju izrādēm līdz komēdijām un filmām. Wild Wadi akvaparks - 30 ūdens slidkalniņi, no 11:00 līdz 21:00 (bezmaksas), kāpšanas siena bez maksas (6,4 m - jāpiesaka iepriekš), ūdensslēpošana par maksu, banāns par maksu, kanoe laivas par maksu maksa (viesnīcā Jumeirah Beach) , niršana par maksu (viesnīcā Jumeirah Beach), sērfings par maksu (ar licenci), tenisa korts bez maksas (5 cietie korti), tenisa raketes un bumbas par maksu, tenisa nodarbības plkst. par maksu, tenisa laukuma apgaismojums par brīvu, skvošs par brīvu (2 korti, iepriekš jāpiesaka), pludmales volejbols ir bezmaksas, basketbols ir bezmaksas, grupu aktivitātes ir bezmaksas, laivu braucieni ir maksas, bibliotēka, masāžas ir maksas, Talise Spa , kas atrodas starp mierīgajiem ūdens kanāliem un Madinat Jumeirah tropiskajiem dārziem, ir ideāli piemērots jogai studijā Talise vai pludmalē (par maksu).
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings
 • disko klubs
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 292 numuri. Ir 3 īpaši aprīkotas istabas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lielākā daļa istabu ir apvienotas. Saskaņā ar AAE likumiem smēķēšana nav atļauta istabās, taču tā ir atļauta numuru balkonos.

84 Arabian Deluxe (50 m2, guļamistaba + viesistabas zona, ar skatu uz teritoriju (daži numuri ar skatu uz Jumeirah Al Naseem) ar balkonu, king-size gulta / twin beds, maks. 3 vai 2 + 2 cilv.);

148 Ocean Deluxe (50 m2, guļamistaba un viesistabas zona, ar skatu uz jūru, ar balkonu, king-size gulta / twin beds, maks. 3 vai 2 + 2 cilv.);

23 Premium Leisure / Club Executive Arabian Deluxe (50 m2, guļamistaba + dzīvojamā zona, ar skatu uz teritoriju (daži numuri ar skatu uz Burj Al Arab un Wild Wadi akvaparku), ar balkonu, king-size gulta / twin beds, maks. 3 vai 2+2 cilv., Premium Leisure Club / Executive Club Concept);

25 Premium Leisure / Club Executive Ocean Deluxe (50 m2, guļamistaba, viesistabas zona, skats uz jūru, balkons, king-size gulta / twin gultas, maks. 3 vai 2+2 cilv., Premium Leisure Club / Executive Club Concept );

4 One Bedroom Ocean Suite (115 m2, guļamistaba, viesistaba, 2 vannasistabas, ir interroom durvis, ar skatu uz līci, ar balkonu, king-size gulta, maks. 3 vai 2 + 2 cilv., Premium Leisure Club / Executive Kluba koncepcija);

6 One Bedroom Arabian Gulf Suite (122 m2, guļamistaba, viesistaba, ģērbtuve, 2 vannasistabas, ir iekšdurvis, ar skatu uz līci un kanālu, ar balkonu, king-size gulta, džakuzi, maks. 3 vai 2 + 2 personas ., Premium Leisure Club / Executive Club Concept);

2 Two Bedroom Royal Suite (268 m2, 2 guļamistabas, viesistaba ar ēdamzonu, darba zona, 2 vannasistabas, džakuzi, ir iekšdurvis, ar skatu uz līci, plašs balkons, king-size gulta, divas atsevišķas gultas, maks. 6 cilvēki ., Premium Leisure Club / Executive Club Concept).

Istabās

LCD TV, satelīta TV, CD/DVD atskaņotājs (pēc pieprasījuma), telefons, Wi-Fi (bez maksas), seifs (bez maksas), gaisa kondicionieris, mini bārs (par maksu), mini ledusskapis (par maksu), gatavošanas komplekts tēja/kafija (bezmaksas), augļi (pēc pieprasījuma), ziedi (pēc pieprasījuma), gludeklis un gludināmais dēlis, vanna un duša, fēns, tualetes piederumi, peldmētelis un čības, numura uzkopšana un veļas maiņa: katru dienu, balkons vai terase, apkalpošana numurā: visu diennakti, par maksu.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • mini bārs $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • vcd/dvd
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • ledusskapis $
 • balkons/terase
Adrese PO Box 75157 Dubaija, AAE
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.