IMG piedzīvojumu pasaules

IMG Worlds of Adventure Dubai, IMG Worlds of Adventure Dubai
AAE, Dubaija
Kategorijas: Izklaide Dubaija
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.7
10 Pamatojoties 6 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 25.0821, 55.3197

IMG piedzīvojumu pasaules

IMG Worlds of Adventure Dubai, IMG Worlds of Adventure Dubai
AAE, Dubaija
2016. gada augusta beigās IMG Group atvēra iekštelpu izklaides kompleksu ģimenēm Dubailand - IMG Worlds of Adventure - pirmo tematisko parku reģionā. Atrakciju parkā ar platību aptuveni 140 000 kvadrātmetru un ietilpību vairāk nekā 20 000 cilvēku dienā, ar gaisa temperatūras kontroli, ietilpst 4 tematiskās zonas ar visa veida atrakcijām. Pasaulslaveni zīmoli pārstāv Cartoon Network zonu ar multfilmu varoņiem un 3D Marvel zonu ar Iron Man, Halk un Spider-Man, un Lost Valley dinozauru parks ir IMG grupas attīstība.
IMG Boulevard zonā varat apmeklēt kafejnīcas un restorānus, pastaigāties pa konceptu veikaliem un suvenīru veikaliem, redzēt animatoru un ielu mākslinieku priekšnesumus. Tā piedāvā 25 veikalus un 28 ēdināšanas iestādes ar interaktīvu tematisku iegremdēšanas efektu. Skatītāji tiek aicināti uz kinoteātri Novo Cinema IMAX ar 12 kinozālēm, visā parkā ir pieejams ātrs bezmaksas Wi-Fi.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (6)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
IMG Worlds of Adventure Park ir vesela izklaides valsts, kas vienā da ar 28 futbola laukumiem!! ! Teritorijā ir daudz ekstrē mu un vienkā rš i izklaides braucienu, kafejnī cu un suvenī ru veikalu. Parkā ir piecas tematiskā s zonas: divā s no piecā m Marvel un Cartoon Network zonā m mazajiem tiek piedā vā tas tā das pasaulslavenas multfilmas kā Ben-10, Gumball, Powerpuff Girls un Lazyevo, savukā rt vecā ki bē rni apmeklē s Zirnekļ cilvē ku, Halku, Dzelzs vī rs, Tors un Atriebē ji.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Tuvojā s ilgi gaidī tais atvaļ inā jums Dubaijā , bet nebija plā nu, kur doties brī vajā laikā . Ja mē s ar vī ru ietu kopā , bū tu vieglā k, bet, tā kā ceļ ojā m ar bē rnu, nolē mā m vē rsties pie profesionā ļ iem no Turistino Dubai. Š is uzņ ē mums profesionā li organizē atpū tu ikvienam. Lai saņ emtu ī paš u atlaidi, konsultants mums izvē lē jā s ceļ ojumu uz tematisko parku IMG Worlds of Adventure.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Forš s parks! It ī paš i, ja esat kopā ar bē rniem. Biļ etes ņ ē mā m internetā , lai nemocī tu bē rnus un nestā vē tu rindā karstumā . Starp citu, papī ra biļ etes no rindas nez kā pē c ir dā rgā kas ..... Parks ir ļ oti forš s un ē rts. Bē rniem ir visā di braucieni! It ī paš i, ja jums ir tā di supervaroņ u fani kā es! Vā rdu sakot, ir vē rts apmeklē t!.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š ī gada septembrī mans vī rs un dē ls atpū tā s Š ā rdž ā . Lidojumi un viesnī ca rezervē ta neatkarī gi. Bet mē s nolē mā m iegā dā ties ekskursijas no tū risma firmas. Esam bijuš i daudzos Eiropas atrakciju parkos, bet Austrumu valstī s š is bija mū su pirmais brauciens uz š ā du vietu. IMG Worlds of Adventure mū s ne mazā kajā mē rā nepievī la, ar pā rē jo bijā m apmierinā ti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Es vē los dalī ties ar mū su iespaidiem par ceļ ojumu Img worlds of adventure. 2016. gada oktobrī mana ģ imene devā s ekskursijā uz Š ā rdž u. Mē s te nā kam otro reizi, š oreiz atbraucā m ar dē lu. Ekskursijas, kurā s gribē jā m apmeklē t, tika izvē lē tas iepriekš , bija tikai viena problē ma - kur tā s iegā dā ties. Mums piedā vā ja mū su tū roperators, tač u cenas bija ļ oti augstas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Izklaides komplekss "Pasaules ciems"
Novērtējums 9.0 - 2 atsaukt
AAE, Dubaija
Atpūta, Izklaide, iepirkšanās
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 2 km.
Uz kartes
Brīnumdārzs Dubaijā
Novērtējums 9.7 - 3 atsaukt
AAE, Dubaija
Daba, Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 8 km.
Uz kartes
Zelta un dimantu parks
Novērtējums 9.0 - 2 atsaukt
AAE, Dubaija
iepirkšanās
attālums: 12.2 km.
Uz kartes
Emirātu tirdzniecības centrs
Nav atsauksmju
AAE, Dubaija
Izklaide, iepirkšanās
attālums: 12.6 km.
Uz kartes
Slēpošanas Dubaijas atrakciju parks
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
AAE, Dubaija
Atpūta, Izklaide
attālums: 12.8 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu