Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Abu dabī

Tūristu stāsti par Abu dabī pievienot stāstu
Laba viesnīca!
Izvē lē jā mies š o viesnī cu: patika vieta, apraksts, cena un kvalitā te. Mū s uzņ ē ma lieliski, personā ls bija pieklā jī gs un kompetents, telpas komforts un iekā rtojums atbilda aprakstam.
 •  2 gadā atpakaļ
Ekonomiskā viesnīca. Trīs zvaigznes, tuvāk divām
Istabas, spriež ot pē c ugunsgrē ka plā na, ir gandrī z vienā das. Apmē ram 20 kv. m pē c sajū tā m (ar vannas istabu). Remonts un mē beles ir svaigas, bet diezgan pelē kas un nož ē lojamas.
 •  4 gadā atpakaļ
Rotana pludmales apskats
Pozitī vi ir tas, ka starp baseinu, sporta zā li un pludmali nav tā lu jā iet. Bufetes restorā ns bija lielisks. Trenaž ieru zā le bija labi aprī kota.
 •  4 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Š is ir mans pirmais ceļ ojums uz AAE. Ne valsts, ne viesnī ca mū s nepievī la. Viss augstā kajā lī menī . Nokā rtojā s 30 minū tē s.
 •  4 gadā atpakaļ
Ramada Abu Dhabi Corniche apskats
Ekskursiju rezervē jā m pē dē jā brī dī , tā pē c nebija lielas izvē les. Dosimies uz Ramada Abu Dhabi Corniche 4*. Ja godī gi, gaidī ju sliktā ko, bet ar viesnī cu viss bija kā rtī bā , ē diens arī norm&#...
 •  4 gadā atpakaļ
Atsauksme par Royal Rose Hotel Abu Dhabi
Š ajā viesnī cā ir lielisks serviss, kas mums ļ oti patika. Personā ls ir ļ oti uzmanī gs, lai gan viņ i slikti saprot krievu valodu, bet viņ i vienmē r centā s palī dzē t.
 •  4 gadā atpakaļ
Crowne Plaza Abu Dhabi apskats
Mums viss patika š ajā viesnī cā , pat nav par ko sū dzē ties. Viesnī cas personā ls lielisks, apkalpoš ana laba. Ē diens ir diezgan pā rsteidzoš s.
 •  4 gadā atpakaļ
Rotana pārskats par Khalidiya Palace Rayhaan
Laba atraš anā s vieta, ē dinā š ana, draudzī gs personā ls. Jū s nevarat doties ekskursijā s, braukt ar taksometru (tas ir lē ti) viens pats un braukt, lai visu apskatī tu, viss ir blakus.
 •  4 gadā atpakaļ
Rotana pārskats par Khalidiya Palace Rayhaan
Par š o naudu viss ir kā rtī bā , protams, ē diens man ļ oti negarš oja, bet nevarē tu teikt, ka galī gi slikts. Mē s tikai brokastojā m katru dienu vienā di.
 •  4 gadā atpakaļ
3 zvaigžņu viesnīca ar nelielu jūras gabaliņu
Iespaids ir neviennozī mī gs. Ī si pamē ģ inā š u par plusiem un mī nusiem. Pozitī vi ir tas, ka atrodas pilsē tas centrā (bet nav kur iziet - mazi lielveikali un viens veikals), ir bezmaksas transports uz Abu Dhabi Mall.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Abu dabī