Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Fudžeira

Tūristu stāsti par Fudžeira pievienot stāstu
Es to neiesaku! Nekompetents personāls. Serviss - 0!
Es devos uz š o viesnī cu, ī paš i ņ emot UAI, lai nebū tu problē mu. Bet, 5* viesnī cā mē s sastopamies ar personā la nekompetenci, viesu maldinā š anu, nemitī gu koncepta maiņ u - citā di nevaru izskaidrot, kā p&#...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Vidēja draiska viesnīca
No Dubaijas lidostas atkarī bā no š ofera brauc 1.5-2 stundas, ceļ i ir lieliski. Visur viesnī cā ir paklā js, kas ir notraipī ts un ar dī vainu smaku.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīcā, ko var viegli ierakstīt, taču okeānā bija grūti iekļūt
Es gribē ju privā tumu un atpū tu kopā ar ģ imeni, tā pē c izvē lē jā mies š o viesnī cu. Tas ir tā lu no civilizā cijas.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir ļoti netīra, bija pat pretīgi ieiet baseinā, jo apkārt ir ļoti putekļains un gruži
Š ajā briesmī gajā viesnī cā ieradā s Fortuna Jaunais 2023.  gads tika svinē ts AAE. Viesnī ca ir veca un netī ra. Personā ls nerunā angliski.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Pirms Ziemassvē tkiem nedē ļ u atpū tusies. Visu nedē ļ u laiks bija 27-30. Viesnī ca ir laba. Tī rī ts katru dienu. Viesnī cas baseins nav wow) Ir transfē rs uz pludmali 10.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliskas, ģimenes brīvdienas
Mums patika viesnī ca, mā jī gs, mazs, pieklā jī gs personā ls. Atpū tā mies uz All Inclusive sistē mu, ar ē š anu problē mu nebija.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca neatbilst 5 iebraucējiem. Labs, stabils 3!
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2021.  gada maijā . Mē s pievē rš am uzmanī bu š ā diem jautā jumiem: 1) Viss iekļ auts rokassprā dze tiek uzvilkta 13:00, un reģ istrē š anā s telpā notiek ne agr&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Pirmo reizi AAE, kopējā pieredze ir laba
Pirms izlē mu doties uz AAE, es izlasī ju daudz atsauksmju, visi dalā s savos vispā rī gos iespaidos, bet ir maz konkrē tu, es steidzos dalī ties savos iespaidos, kamē r atmiņ as ir svaigas, ceru, ka tas jums palī dzē s.
 •  3 gadā atpakaļ
Kam patīk klusums, tas patiks
Visiem patika. Sā kot no transfē ra, iereģ istrē š anā s viesnī cā viss ir ļ oti ā tri. Istaba gaiš a, plaš a, ar skatu uz okeā nu.
 •  3 gadā atpakaļ
Mājīgi, jauki un mājīgi
Viesnī ca tika izvē lē ta ilgi, izgā jā m cauri ne vienam vien variantam, uztraucā mies par pē dē jo, bet realitā te pā rspē ja visas cerī bas.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Fudžeira