Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Adžmana

Tūristu stāsti par Adžmana pievienot stāstu
Briesmīga viesnīca, neiesaku!
Bijā m š ajā viesnī cā.2023. gada augustā , viesnī ca veca, ē diens vienmuļ i pikants, istabas š ausmī gā stā voklī , blaktis, ieejas durvis neaizveras, viss salauzts, netī rs, baseins mazs, jū ra ir netī ra, pludmal...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, lieliska apkalpošana, lielisks ēdiens.
Ī paš i vē los atzī mē t darbu Otabek un Zukhra reģ istratū rā - paldies, LABIE BIEDRI, palī dzat tikt galā ar visiem iespē jamiem un aktuā liem jautā jumiem, ļ oti iesaku š o viesnī cu, esmu pā rliecinā ts, ka...
 •  1 gadā atpakaļ
Augstas cerības
Mē s devā mies uz 5 zvaigž ņ u viesnī cu, bet patiesī bā tā diez vai pavilks č etrinieku. Paš ai ē kai var pieš ķ irt 5 zvaigznes - š iki laukumi un halles, kā jau pienā kas emirā tos "dā rgi bagā ti".
 •  2 gadā atpakaļ
Atpūta ir laba, ja neesat ieradies caur Coral Travel
Viņ i atpū tā s kā pā ris. Viesnī ca ir lieliska. Ļ oti pieklā jī gi un izglī toti vietē jie. Valsts vadī ba ir vienkā rš i lieliska, ja viņ i to ir sasnieguš i.
 •  2 gadā atpakaļ
Adžmanas brīvdienas pandēmijas laikmetā
Atpū ta no 08.04. 2021. lī dz 08.11. 2021. Apvienotie Arā bu Emirā ti, Adž mā nas emirā ts. Viesnī ca Bahi Ajman Palace 5 *. Barī bas veids - HB.
 •  3 gadā atpakaļ
Briesmīga viesnīca! Briesmīga apkalpošana. Briesmīgs personāls
Kā pē c vietnē s ir tik daudz pozitī vu atsauksmju, var tikai minē t! Viesnī ca ir netī ra, smirdī ga pretī ga ē ka! Ar vecu remontu un smirdē t istabā s.
 •  3 gadā atpakaļ
Neiesaku
NEIESAKU. Viesnī cas veids ir jauns, BET DAUDZ BET. Apmetā s nesmē ķ ē tā ju istabā . Vienkā rš i tur ir pilns ar dū miem.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s atpū tā mies ar draugiem š ajā viesnī cā.2021.  gada jū nijā . Sā kš u ar reģ istrē š anos, mē s ieradā mies vē lu un uzreiz bijā m iekā rtoti numurā .
 •  3 gadā atpakaļ
Atvaļinājums pagāja lieliski!
Viesnī cā ieradā mies vē lu, jo lidostā kavē jā s. Ļ oti noguris. Numurs tika nodroš inā ts nekavē joties, bet tas bija ļ oti trokš ņ ains.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauna un skaista viesnīca ar labu Wi-Fi pludmalē
Februā rī atpū tā mies no 1 lī dz 12. Man ļ oti patika viesnī ca, ir krieviski runā još s personā ls. Iekā rtojā s ā tri un bez problē mā m, visas istabas ar skatu uz jū ru.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Adžmana