Atlantis The Palm 5*– Atsauksmes

AAEDubaija
49
Novērtējums 8.510
№3 viesnīcas reitingā Dubaija
9.0 Numurs
9.0 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.1 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca Atlantis The Palm tika atvērta 2008. gada septembrī un atjaunota 2018. gadā. Sastāv no diviem torņiem: 22 stāvu un 19 stāvu, kas savienoti ar arku (Austrumu tornis un Rietumu tornis). Plaši, gaumīgi mēbelēti numuri sniedz pilnīga komforta sajūtu (90% numuru ir savstarpēji savienoti). Pateicoties viesnīcas unikālajai atrašanās vietai, pilnīgi no katra numura paveras skats uz ūdens plašumiem. No mākslīgās Palmu salas "stumbra" pamatnes līdz viesnīcai Atlantis tika ieklāts Dubaijas viensliežu sliežu ceļš. Visiem viesnīcas viesiem ir bezmaksas neierobežota piekļuve ūdens atrakciju parkam Aquaventure un akvārijam The Lost Chambers — zemūdens muzejam, kurā atrodas vairāk nekā 65 000 brīnišķīgu jūras dzīvnieku, tostarp retas zivis, rajas un haizivis. Viesnīca piemērota ģimenēm un jauniešiem, daudz izklaides, daudzveidīgs ēdiens, godalgoti restorāni. Ir krieviski runājoši darbinieki. Reģistrējoties tiek ieturēts depozīts.Vairāk →
аватар Postel4you.com
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ideā la viesnī ca, bet arī ne lē ta. Ē dienu daudzveidī ba vakariņ ā s bija pā rsteidzoš a. Akvaparku joprojā m atceramies ar siltumu un emocijā m (https://youtu. be/6ej9RP29cFw). Numurs ir vienkā rš s, bet skats no istabas ir pā rsteidzoš s. … Tomēr ▾ Ideā la viesnī ca, bet arī ne lē ta. Ē dienu daudzveidī ba vakariņ ā s bija pā rsteidzoš a. Akvaparku joprojā m atceramies ar siltumu un emocijā m (https://youtu. be/6ej9RP29cFw). Numurs ir vienkā rš s, bet skats no istabas ir pā rsteidzoš s. Mans vī rs katru vakaru kā rtoja non-stop norē ķ inus uz balkona (https://youtu. be/o5SMxmJcRWc). Un, protams, akvā rijs - tas ir vienkā rš i unikā ls. Uzkrī toš s. Tagad es sapņ oju iekļ ū t analogā Bahamu salā s, bet kā du iemeslu dē ļ mē s nevaram atrast reģ istrā ciju (https://youtu. be/vRqUlLWi2HI). Atgrieztos vē lreiz.
Бассейн в холле отеля
аватар enata420
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man, kurai dzī vē visvairā k patī k jū ra, ceļ ojums uz Atlantis The Palm bija labā kā dā vana 8. martā ! Iepriekš ē jā dienā daudz lasī ju un skatī jos par š o viesnī cu, un atzī stos, laikam pā rā k daudz gaidī ju, uzzī mē ju sev kaut kā du perfektu bildi. … Tomēr ▾ Man, kurai dzī vē visvairā k patī k jū ra, ceļ ojums uz Atlantis The Palm bija labā kā dā vana 8. martā ! Iepriekš ē jā dienā daudz lasī ju un skatī jos par š o viesnī cu, un atzī stos, laikam pā rā k daudz gaidī ju, uzzī mē ju sev kaut kā du perfektu bildi. Pirmais iespaids, godī gi sakot, bija - vilš anā s : (Pē c garā ceļ a un vē lā s ieraš anā s radā s iespaids, ka mū s nemaz negaidī ja, vai arī viņ i gaidī ja, bet nav priecī gi redzē t...Atmosfē ra reģ istratū rā , nevis kā omulī gā viesnī cā , bet kā lielā tranzī ta lidostā : cilvē ku daudz (arī vē lu vakarā ), visi kaut kur steidzas, neviens par tevi nerū p...Bet, paldies, no rī ta , viss sā ka mainī ties uz labo pusi: š ika istaba (vakarā ī sti neredzē ju ), nereā ls skats pa logu, izsmalcinā tas brokastis...un, protams, svarī gā kais ir akvā riji un teritorija! Pirmā s trī s dienas es vienkā rš i nevarē ju beigt skatī ties uz š o pasaku!
Ar kaunu jā atzī st, ka manā vecumā iespaidu atstā ja grandiozais akvaparks, gā ju tur gandrī z katru dienu: mans mī ļ ā kais slī dkalniņ š tunelī ar haizivī m un “slinkā ” upe (2 km) ar krā cē m un ū denskritumiem…

"Atlantis" ar pilnu pā rliecī bu var saukties par gastronomisku kū rortu, protams, visus restorā nus neapmeklē ju (viesnī cā ir vairā k nekā.20), bet Hakkasan un Nobu atzī mē ju ar visaugstā kajā m atzī mē m.

Diemž ē l pasakai nebija labas beigas - koronavī rusa dē ļ bijā m spiesti doties prom 2 dienas agrā k : (
аватар Alexander1995
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba viesnī ca par pieņ emamu cenu. Istaba bija nevainojama, kad mē s ievā cā mies. Gultas veļ a liela, tī ra, bez zirnekļ u tī kliem, bez kukaiņ iem, paldies Dievam, š eit nav. Es izbraucu ar Š anturu. Pasū tī ts tieš saistē caur Instagram. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca par pieņ emamu cenu. Istaba bija nevainojama, kad mē s ievā cā mies. Gultas veļ a liela, tī ra, bez zirnekļ u tī kliem, bez kukaiņ iem, paldies Dievam, š eit nav. Es izbraucu ar Š anturu. Pasū tī ts tieš saistē caur Instagram. Ekskursija ir interesanta, un pats galvenais - lē ta, iesaku visiem, jums patiks. Par viesnī cu gribē ju piebilst, ka pā rmetums ļ oti garš ī gs. Š eit ir bufete, labas ziņ as tiem, kam patī k ē st, milzī gs ē dienu klā sts. Vannas istaba ir liela, un jebkurā laikā ir karsts ū dens. Kopumā viss gā ja labi, iesaku.
аватар Mandrivnitsia
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s tik ļ oti mī lam Atlantī du! Ir bijis vairā kas reizes. Bijā m tajā bez bē rniem un nenož ē loju. Mē s dzirdē jā m daudz atsauksmju par Bē rnu viesnī cu, troksnis, dī gš ana...bet mē s to nepamanī jā m vispā r! Gluž i otrā di, mums tas likā s ļ oti romantiski un mierī gi! Liela teritorija, daudz glā bē ju (š is brī dis bija ļ oti iespaidī gs), virtuve vienkā rš i neaizmirstama! Viesnī cas teritorijā ir helikopteru laukums, tas mums bija kaut kas neticams lidot! Apmeklē ts arī delfinā rijs un akvaparks! Viss ir brī niš ķ ī gi! Mē s vē l atgriezī simies! ! !. … Tomēr ▾ Mē s tik ļ oti mī lam Atlantī du! Ir bijis vairā kas reizes. Bijā m tajā bez bē rniem un nenož ē loju. Mē s dzirdē jā m daudz atsauksmju par Bē rnu viesnī cu, troksnis, dī gš ana...bet mē s to nepamanī jā m vispā r! Gluž i otrā di, mums tas likā s ļ oti romantiski un mierī gi! Liela teritorija, daudz glā bē ju (š is brī dis bija ļ oti iespaidī gs), virtuve vienkā rš i neaizmirstama! Viesnī cas teritorijā ir helikopteru laukums, tas mums bija kaut kas neticams lidot! Apmeklē ts arī delfinā rijs un akvaparks! Viss ir brī niš ķ ī gi! Mē s vē l atgriezī simies! ! !
аватар crazy_lana
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca jau pie ieejas ir iespaidī ga – arā bu greznī ba it visā . Ko vē rta lustra foajē . Depozī ts reģ istrē joties ir liels - viņ i paņ ē ma 1000 USD, bet mē s par to zinā jā m. Istabas modernas, ē rtas, labi sakoptas, protams iesaku paskatī ties uz palmu - atš ķ irī ba nav liela, bet ir tā vē rts. … Tomēr ▾ Viesnī ca jau pie ieejas ir iespaidī ga – arā bu greznī ba it visā . Ko vē rta lustra foajē . Depozī ts reģ istrē joties ir liels - viņ i paņ ē ma 1000 USD, bet mē s par to zinā jā m. Istabas modernas, ē rtas, labi sakoptas, protams iesaku paskatī ties uz palmu - atš ķ irī ba nav liela, bet ir tā vē rts. Par ē dienu viedokļ i dalī jā s - man viss patika, bet bē rnu bija grū ti pabarot, indieš u virtuve tika apieta. Viesnī cas iedzī votā jiem piekļ uve akvā rijam un akvaparkam ir bez maksas. Abi iespaidoja. No viesnī cas ir metro. Viesnī ca milzī ga, ir kur pastaigā ties, milzī ga pludmale. Tas ir naudas vē rts, priecā jamies, ka tū risma aģ entū ra uz to uzstā ja - esam ļ oti apmierinā ti. Mē s š eit atgrieztos
аватар shvedunanastasia7
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Eleganta viesnī ca, daudz labā ka par burž uā zisko al arā bu. Lieliskas telpas, milzī ga platī ba, kuru var pazaudē t, neticams ū dens atrakciju parks. Jū s nevarat atrast labā ko viesnī cu pasaulē ! Viss ir zeltā , vienkā rš i krā š ņ s. … Tomēr ▾ Eleganta viesnī ca, daudz labā ka par burž uā zisko al arā bu. Lieliskas telpas, milzī ga platī ba, kuru var pazaudē t, neticams ū dens atrakciju parks. Jū s nevarat atrast labā ko viesnī cu pasaulē ! Viss ir zeltā , vienkā rš i krā š ņ s. Netā lu no viesnī cas ir promenā de, kur var uzņ emt lieliskas fotogrā fijas. Ē diens ir vienkā rš i neticams, milzī ga izvē le. Tas bija ļ oti forš i. Istabas pilnī gi jaunas, visur tī ras. Netā lu no restorā na atrodas liels akvā rijs ar zivī m, tur var doties uz visu dienu.
аватар
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Patika viesnī ca. Septembrī atpū tā s ar ģ imeni. Istabas labas, plaš as, tikko izremontē ts, viss nepiecieš amais aprī kojums, tē jkanna, mikroviļ ņ u krā sns, halā ti, č ī bas, nu viss! Tī rī š ana katru dienu, rū pī gi. … Tomēr ▾ Patika viesnī ca. Septembrī atpū tā s ar ģ imeni. Istabas labas, plaš as, tikko izremontē ts, viss nepiecieš amais aprī kojums, tē jkanna, mikroviļ ņ u krā sns, halā ti, č ī bas, nu viss! Tī rī š ana katru dienu, rū pī gi. Personā ls ir draudzī gs, izpalī dzī gs, visu izstā stī s un parā dī s, pat ja nejautā . ) Teritorijā ir daudz izklaides daž ā da vecuma cilvē kiem. Aizdedzinoš as diskotē kas lī dz rī tam, animatori bē rniem, akvaparks un peldbaseini. Ē diens ir izcils. Bufete katru dienu vienkā rš i plosī jā s, bet lī dz maltī tes beigā m tā palika tukš a, jo bija garš ī gi! Protams, pirmajā vizī tē viņ i neliedza sev prieku izpē tī t AAE. Mē s ņ ē mā m individuā las ekskursijas no Shan Tours! Tikai mē s un gids, ē rtā automaš ī nā , individuā lā marš rutā , nav vā rdiem sakot, cik tas ir forš i! Cenas lojā las, ja kā dam interesē š is jautā jums.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар ttolkunova
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmais, kas izskanē ja no mutes, ieejot viesnī cā , bija: WOW! Uzreiz ieejot, absolū ti viss ir iespaidī gi! Lustra - vā rdi, fotoattē li un video nevar nodot visu savu krā š ņ umu. Ā tri iekā rtojā s. Ja esat ar maziem bē rniem, tad ir atseviš ķ a telpa, kur varat doties pensijā un gaidī t izlī gumu. … Tomēr ▾ Pirmais, kas izskanē ja no mutes, ieejot viesnī cā , bija: WOW! Uzreiz ieejot, absolū ti viss ir iespaidī gi! Lustra - vā rdi, fotoattē li un video nevar nodot visu savu krā š ņ umu. Ā tri iekā rtojā s. Ja esat ar maziem bē rniem, tad ir atseviš ķ a telpa, kur varat doties pensijā un gaidī t izlī gumu. Zā le izskatā s pē c skudru pū ž ņ a, cilvē ku ir daudz, bet viņ i visi izš ķ ī st plaš ajā viesnī cas teritorijā , tā pē c jū ties ē rti. Restorā ni ir cits stā sts: tur ir viss! Okeanā rijs, akvaparks arī jā apmeklē , jo. Vā rdi nevar izteikt apbrī nu. Vispā r jums ir jā atmet visas š aubas un noteikti jā dodas uz turieni!
аватар sofi_sofi
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca Atlantis The Palm, 5 * izrā dī jā s lieliska vieta, kur svinē t savu jubileju. Ekskursija tika iegā dā ta kompā nijā un tieš i viņ i parū pē jā s, lai viesnī ca mani apsveiktu dienā . Reģ istrē š anā s notika ā tri, lai gan bagā ž a bija nedaudz jā gaida. … Tomēr ▾ Viesnī ca Atlantis The Palm, 5 * izrā dī jā s lieliska vieta, kur svinē t savu jubileju. Ekskursija tika iegā dā ta kompā nijā un tieš i viņ i parū pē jā s, lai viesnī ca mani apsveiktu dienā . Reģ istrē š anā s notika ā tri, lai gan bagā ž a bija nedaudz jā gaida. Istaba ir neticami skaista. Guļ ot gultā pa vitrā ž ā m var redzē t jū ru, sajū tas ir brī niš ķ ī gas. Viesnī cas viesi var bez maksas apmeklē t ū dens atrakciju parku un akvā riju. Akvaparkā varē jā m smelties krietnu devu adrenalī na un braukt savam priekam. Lai gan esam pieauguš i, zivis akvā rijā bija spiestas turē ties stundā m ilgi. Restorā ns iepriecinā ja ar gardiem ē dieniem, lai gan nevarē tu teikt, ka bijā m lutinā ti ar gardumiem. Pludmalē ir bā rs, tā darbinieki kopumā ir gudri, viņ i vienmē r bija uz ā ķ a un ē diena pasū tī š ana nebija problē ma. 5 * viesnī cā Atlantis The Palm viss veicina brī niš ķ ī gas brī vdienas.
аватар verazakus
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cas arhitektū ra ir vienkā rš i elpu aizraujoš a. Daudz zeltī jumu. Viss ir zemū dens pasaules varā . Skaisti griesti peldē tas lustras č aumalu veidā . Zā lē atrodas milzī ga č aumalu svece no Murano stikla. Daudz cilvē ku visu laiku pā rvietojas iekš ā un ā rā . … Tomēr ▾ Viesnī cas arhitektū ra ir vienkā rš i elpu aizraujoš a. Daudz zeltī jumu. Viss ir zemū dens pasaules varā . Skaisti griesti peldē tas lustras č aumalu veidā . Zā lē atrodas milzī ga č aumalu svece no Murano stikla. Daudz cilvē ku visu laiku pā rvietojas iekš ā un ā rā . Teritorijā ir daudz boutiques un veikalu. Daudz bā ru un restorā nu. Delfinā rija okeanā rija daž ā di baseini. Visu var redzē t ī paš ā izkā rtojumā . Teritorija ir vienkā rš i milzī ga. Ī paš i mums patika milzī gais akvā rijs. Daudzi cilvē ki š eit ierodas tikai apskates nolū kos. Izrā de ir ļ oti iespaidī ga. Viesnī ca ir ļ oti tī ra, pastā vī gi tī ra, tī ra. No kafejnī cas es atzī mē š u Poseidona kafejnī cu ar ļ oti skaistu gliemež vā ku formas strū klaku. Viens no stieņ iem ir izgatavots Tiffany krā sā s. Vakaros skan patī kama mū zika, var nā kt atpū sties. No restorā niem ī paš i iespaidī gs bija Asiano zemū dens restorā ns. Istabā tē ja, kafija, svaigi augļ i, ū dens, viss bez maksas. Ļ oti plaš a vannas istaba. Bidē vannas istaba. Duš as kabī ne. Vannasistaba un durvis veramas, un telpai bū s stikla siena. Es atzī mē ju, ka peldmē teļ i ir ļ oti kvalitatī vi patī kami. Ir neliela ģ ē rbtuve papildu spilveniem. Divvietī gas kategorijas lielas ē rtas gultas. Numurā ir gludeklis un gludinā mais dē lis. Restorā ns Kaliot. Š ī ir starptautiskā virtuve. Ē dienu izvē le ir tik liela, ka tas vienkā rš i atver acis. Restorā ns ir plaš s un skaists, tač u tajā ir daudz cilvē ku, kas rada troksni. Atlantī da acī mredzami nav tā vieta, kur jū s varat doties pensijā . Jauki, jauki darbinieki, kas visi atved, ļ oti ā tri izpilda pieprasī jumus. Teritorijā ir bē rnu klubs Daž ā das izklaides bē rniem. Viņ i organizē daž ā das tematiskas izklaides bē rniem. Kā pirā tu diena uz palmas, arā bu nakts utt. Tā tad jums nav jā uztraucas, ka bē rni paliks bez uzraudzī bas. Pludmalē var nokļ ū t ar speciā lu caurlaidi, š ī ir tikai viesnī cas viesiem, jo ​ ​ daudzi cilvē ki nā k tikai apskatī t viesnī cu. Pludmales zonā eleganta zaļ ā zona atskaņ o patī kamu fona mū ziku. Viss š ajā daļ ā ir radī ts atpū tai un relaksā cijai. Tas ir salī dzinoš i vientuļ š gods. Gribē jā m tieš i tā du viesnī cu, lai bū tu privā tums un izklaide. Pirmo reizi atpū tā mies AAE un nezinā jā m, kā izvē lē ties. Var aiziet uz baseinu paņ emt dvieļ us, tur ir arī muciņ as kur pē c tam iemest. Nekā das kartes jums vai tamlī dzī gi. Ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nav. Viesnī cā ir vairā kas pludmales. Pirmais ir tieš i blakus baseiniem. Pludmale ir pietiekami laba. Tī ras baltas smiltis. Bet peldē š ana š eit nesagā dā nekā du prieku. Lai gan ū dens ir pietiekami tī rs un tī rs, neteikš u, ka ir pievilcī gi turp doties. Tač u iepretim lī nijai ir visur. Bet ne jau pludmales dē ļ , bet gan akvaparka, akvā rija un laba servisa dē ļ atbraucā m. Ļ oti ē rti, ka pa teritoriju braukā bagiji. Kas ir ļ oti ē rti. Pa ceļ am uz akvaparku ir vē l viena pludmale, tā man patika vairā k. Ir tā da promenā de, tas ir ceļ š uz akvaparku, visur soliņ i, apstā dī jumi, skats uz jū ru, var pastaigā ties. Akvaparkā nav nekā cita, kā vien laiska upe. Slaidi katrai gaumei. Man ļ oti patika slidkalniņ š lejup ar haizivī m. Var runā t ilgi. Vā rdu sakot, tā ir lieliska viesnī ca!
Parādīt vairāk »


iemiesojums udolaya
cilvēki man pastāsta, kurš noīrējis laivu vai jahtu, kur doties un cik tas maksā?
10 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums olga_anekeenko
Vēlos braukt ar bērniem 10 un 15 gadus veciem, pirmo reizi šajā valstī) Kurš var ko ieteikt?
10 gadiem atpakaļ  •  8 abonenti 7 atbildes
iemiesojums bistriczkaya1
kāpēc tik dārgi
11 gadiem atpakaļ  •  9 abonenti 11 atbildes
iemiesojums jorik8416
Labdien visiem :) puiši, vai jūs, lūdzu, pastāstiet vai karaliskajā istabā var palikt 3 pieaugušie un viens bērns?
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
iemiesojums maria.azbukina
Mēs ar vīru visi samaksājām par numuriņu šajā viesnīcā un gribējām zināt vai ir iespējams atdot naudu par numuru? Liels paldies!
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Dubaijas strūklaka
Novērtējums 9.6
AAE, Dubaija
Pieminekļi un pieminekļi
Debesskrāpis Burj Khalifa
Novērtējums 9.4
AAE, Dubaija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
IMG piedzīvojumu pasaules
Novērtējums 9.7
AAE, Dubaija
Izklaide

Отель Atlantis The Palm был открыт в сентябре 2008 года, обновлен в 2018 году. Состоит из двух башен: 22-этажной и 19-этажной, соединенных аркой (East Tower и West Tower). Просторные, со вкусом обставленные номера дарят ощущение полного комфорта (90% номеров смежные). Благодаря уникальному расположению отеля абсолютно из всех номеров открывается вид на водные просторы. От основания «ствола» рукотворного острова Пальма до отеля Atlantis проложена Дубайская монорельсовая дорога. Все гости отеля имеют бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Aquaventure и в аквариум The Lost Chambers — музей подводного мира, где обитают около 65 000 удивительных морских животных, среди которых редкие виды рыб, скаты и акулы. Отель подходит для семейного и молодежного отдыха, множество развлечений, разнообразное питание, отмеченные наградами рестораны. Есть русскоговорящий персонал. При заселении берется депозит.

Atrašanās vieta Курортный и развлекательный комплекс Atlantis The Palm Jumeira, Dubai расположен на знаменитом Пальмовом острове, в 25 минутах езды (20 км) от международного аэропорта Дубая, в 15 минутах езды от центра города.
Pludmales apraksts Пляж обращен внутрь острова, поэтому море всегда очень спокойное, без волн. Протяжённость пляжа — 1400 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов, ежедневная уборка номера, чистка обуви, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно, платно, почтовое отделение, 2 бассейна (открытые бассейн-лагуны (Zero Entry Pool и Royal Pool) с режимом температурного контроля), автобус до торговых центров бесплатно (Mall of the Emirates, Dubai Outlet Mall), 2 конференц-зала, 2 комнаты для переговоров, конференц-центр (5600 м2, 5 отдельных зон), 23 оригинально оформленных ресторана, бара и лаунжа, в том числе ресторан Nobu под управлением Роберта де Ниро и Нобу Матсуиса, 4 ресторана A la Carte, более 25 бутиков всемирно известных марок.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый бассейн, детская площадка (открытая и крытая), детский клуб Atlantis Kids Club — платно (3–12 лет), клуб для подростков The Zone — платно (13–18 лет), развивающие программы, с 6 до 12 лет, электронные игры платно (зал компьютерных игр Quick Zone), кинотеатр (подводный), услуги няни: по запросу, платно (24 часа).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Спа-центр (27 процедурных кабинетов, платно), 1 ночной клуб N’DULGE (собственный пятизвездочный ночной клуб отеля), неограниченный бесплатный доступ в аквариум The Lost Chambers, аквапарк (Aquaventure, неограниченный бесплатный доступ), 3 теннисных корта бесплатно, освещение теннисного корта бесплатно, уроки тенниса платно, катамаран платно, водные велосипеды платно, беговая дорожка бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, байдарки платно, прокат спортивного инвентаря платно, футбол на пляже бесплатно, баскетбол бесплатно, дайвинг-центр платно, подводный мир Lost Chambers бесплатно, дельфинарий Dolphin Bay платно (различные программы), морские экскурсии платно. Самый большой в регионе (17 га) парк водных развлечений Aquaventure с собственным пляжем, бассейнами, водными горками, дельфинарий Dolphin Bay, Lost Chambers — настоящий лабиринт бассейнов и океа- нариумов с гигантским количеством морских обитателей (более 65000 единиц), расположенных в подводном мире Ambassador Lagoon. Горка The Leap of Faith — для самых отчаянных, почти вертикальное падение с высоты 27,5 метров, сквозь туннель, сделанный из прозрачного пластика, проходящий через лагуну с акулами.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
 • disko klubs
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

Всего 1548 номеров, включая один люкс Bridge Suite, который расположен над аркой, соединяющей Восточную и Западную башни отеля. Есть специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями (22), номера connect (90%) и этажи для некурящих.

Istabās

Центральный кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), телефон, телевизор (спутниковое телевидение), сейф (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), мини-бар (платно), набор для приготовления чая/кофе (бесплатно), ванна и душ, фен, зеркало для макияжа, халат и тапочки (бесплатно), балкон или терраса, уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, room service: круглосуточно, платно.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
Adrese Crescent Road, The Palm, Dubai, United Arab Emirates
Tālruņi: Tel: +9714 426 2000 (24 hours), +9714 426 0000 Fax: +9714 4260001
Tīmekļa vietne: Atlantis The Palm
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), баскетбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.