Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šārdža

Tūristu stāsti par Šārdža pievienot stāstu
Lou Lou pludmales kūrorts 3*
LOU`LOU`A BEACH RESORT 3 Es atpū tī jos Lu Lu Beach Resort 3.2024. gada janvā rī , un kopumā š ī viesnī ca man patika, lai gan tā ir ļ oti veca, celta 1993.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Nevienam neiesaku
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska. Ir vietas, kur pastaigā ties, tuvumā ir daudz veikalu. Ja jums ir skats uz pilsē tu, tad esiet gatavs klausī ties bū vtehniku ​ ​ no rī ta lī dz vakaram, tuvumā kaut kas tiek bū vē ...
 •  6 mēnešus atpakaļ
Viesnīca atbilst tās atsauksmēm
Mē s palikā m š ajā viesnī cā decembrī . Mē s lasī jā m atsauksmes un bijā m gatavi daž iem trū kumiem. Ieradā mies 8.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca!
Bijā m atvaļ inā jumā ar 3 cilvē ku ģ imeni. Mē s rezervē jā m standarta ar papildus. gulta bē rnam. Viesnī cā ieradā mies 10.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca zog naudu!
Sveiki visiem! No 10. lī dz 11. augustam biju Š ardž ā . Tā pē c es nolē mu palikt š ajā viesnī cā . Ne tikai sniegto pakalpojumu kvalitā te atstā j daudz vē lamo, proti: 1.
 •  10 mēnešus atpakaļ
laba viesnīca
Mē s ieradā mies Š ā rdž ā , lai sagaidī tu Jauno gadu. Mē s tikā m apsē duš ies, tiklī dz ieradā mies pulksten 7:00.
 •  1 gadā atpakaļ
Wi-Fi ir bezmaksas, fiksējas istabās, ātrums labs
Viesnī cu apmeklē ja 2022.  gada novembrī. Kopē jais iespaids par š o nelielo viesnī cu ir labs, atbilst kvalitā tes un cenas attiecī bai.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti pieklājīga viesnīca
AAE esam pirmo reizi. Pirms tam viņ i atradā s Turcijā , Ē ģ iptē un Tunisijā . Tikko atgriezos no š ī s viesnī cas. Degā m tū rē ar diviem bē rniem devā mies uz "izlū koš anu" 5 dienas.
 •  1 gadā atpakaļ
Mājīga, tīra viesnīca ar lieliskiem saimniekiem
Maza, mā jī ga viesnī ca. Viesnī cas ī paš nieks ir ļ oti jauks cilvē ks, tā pē c arī atmosfē ra viesnī cā ir tik draudzī ga un silta mā jā s.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, klusa, maza, mājīga
Izvē lē jā mies viesnī cu netā lu no brī vā s pludmales. Pludmale ir aptuveni 10 minū š u gā jiena attā lumā , pa ceļ am ir neliels lielveikals, kur var nopirkt visu, ē st un dzert, š ī feri, peldbrilles utt.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šārdža