Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šārdža

Tūristu stāsti par Šārdža pievienot stāstu
Ļoti pieklājīga viesnīca
AAE esam pirmo reizi. Pirms tam viņ i atradā s Turcijā , Ē ģ iptē un Tunisijā . Tikko atgriezos no š ī s viesnī cas. Degā m tū rē ar diviem bē rniem devā mies uz "izlū koš anu" 5 dienas.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Mājīga, tīra viesnīca ar lieliskiem saimniekiem
Maza, mā jī ga viesnī ca. Viesnī cas ī paš nieks ir ļ oti jauks cilvē ks, tā pē c arī atmosfē ra viesnī cā ir tik draudzī ga un silta mā jā s.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, klusa, maza, mājīga
Izvē lē jā mies viesnī cu netā lu no brī vā s pludmales. Pludmale ir aptuveni 10 minū š u gā jiena attā lumā , pa ceļ am ir neliels lielveikals, kur var nopirkt visu, ē st un dzert, š ī feri, peldbrilles utt.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Oāze starp debesskrāpjiem
Š obrī d atpū š amies š ajā viesnī cā . Iepriekš ē jā s atsauksmes ir pretrunī gas – daudz negatī va un nedaudz apbē dinā ta pirms ceļ ojuma.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir ļoti laba
Viesnī ca atrodas pirmajā krasta lī nijā un tā man ir kļ uvusi par prioritā ti, savā izvē lē nekļ ū dī jos.
 •  1 gadā atpakaļ
Neiesaku šo viesnīcu
Sā kš u no brī ž a, kad ieradā mies lidostā . Mū s sagaidī ja gids. Un mē s gaidī jā m š oferi. Viņ i izveidoja grupu.
 •  1 gadā atpakaļ
Un atkal Šārdža
Man tas patika. Viss ir kompakts: peldbaseins, dž akuzi, pludmale - viss ir pastaigas attā lumā . Personā ls ir lielisks. Istabas ir labas. Ir aplikā cija un visas problē mas var atrisinā t neizejot no telpas.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca 4+
Sā kotnē ji ar sievu plā nojā m atpū sties Ē ģ iptē , bet ar +20 dienā bija par maz. Mē s nolē mā m apsvē rt AAE.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca atklātajā Persijas līcī
Lieliska viesnī ca 1. lī nijā . Tā s tī ra un labi kopta pludmale. Ja stā vat jū rā , tad Burj Khalifa ir redzams labajā pusē , pavisam netā lu no Dubaijas.
 •  3 gadā atpakaļ
Radisson Blu Resort Sharjah apskats
Nā cā s gaidī t reģ istrē š anos, bet ne ilgi. Ē diens bija briesmī gs, izvē les nebija. Cilvē ku bija daudz, pā rtikas nepietika.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šārdža